Перевод: с испанского на болгарский

tres+de+cada+diez+personas

 • 1 tres

  1. adj num 1) три; трима; 2) трети; 2. m 1) тройка (за карти, бележка); 2) трио; ni a la de tres разг. по никакъв начин.

  Diccionario español-búlgaro > tres

 • 2 diez

  1. adj num десет; 2. m десетка (за карта и др.).

  Diccionario español-búlgaro > diez

 • 3 cuarto,

  a 1. adj четвърти; 2. m 1) четвъртина; четвърт час; las dos cuarto,as partes двете четвърти; cuarto, de luna четвъртинка луна; cuarto, creciente (menguante) астр. първата (последната) четвъртинка на луната; 2) стая, помещение, жилище, квартира; cuarto, de baño баня; cuarto, de estar дневна стая; cuarto, obscuro фот. стая за проявяване на филми; 3) медна монета (= 4 мараведи); прен. пари; tener muchos cuarto,s прен. имам много пари; tener cuatro cuarto,s прен. имам пари; valer de tres al cuarto, разг. нищо не струвам; estar sin un cuarto, разг. без пукнат петак съм; 4) воен. стража, караул; 5) pl красиви, здрави части от тялото на животно (предимно кон); cuarto, delantero (trasero) предни (задни) крака на животно; dar un cuarto, al pregonero прен. разгласявам, разтръбявам тайна; írsele a uno cada cuarto, por su lado прен., разг. разпадам се на части, на нищо не приличам; no dàrsele a uno un cuarto, de una cosa разг. изобщо не ме интересува, пет пари не давам.

  Diccionario español-búlgaro > cuarto,

 • 4 dos

  1. adj num 1) две; 2) втори; a cada dos por tres често; a dos por tres прен., разг. надве-натри; (un, el) dos piezas а) бикини; б) женски костюм от две части; en un dos por tres прен., разг. в миг; 2. m двойка (карта, на зар и др.).

  Diccionario español-búlgaro > dos

 • 5 acepción

  f 1) значение, нюанс (на дума); 2) смисъл (на изречение); 3) юр. пристрастие; acepción de personas пристрастие, облагодетелстване; 4) одобрение, съгласие; акцепт.

  Diccionario español-búlgaro > acepción

 • 6 aceptación

  f 1) приемане; 2) съгласяване, одобрение; 3) приветстване; aceptación de personas пристрастие; 4) икон. акцепт; aceptación al descubierto икон. открит акцепт; aceptación bancaria икон. банков акцепт; aceptación comercial икон. търговски акцепт; aceptación de mercancía икон. стоков акцепт; aceptación limitada икон. непълен акцепт; aceptación preliminar икон. предварителен акцепт; aceptación sin reserva икон. чист акцепт.

  Diccionario español-búlgaro > aceptación

 • 7 burro

  m 1) магаре; 2) дървено скеле; 3) вид игра на карти; 4) разг. магаре, невежа; глупак; 5) прен. груб, нецивилизован човек или дете; 6) прен. товарно магаре (човек, който работи много, до изнемогване); 7) хероин; 8) трафикант на дрога; burro cargado de letras прен. човек, който е учил много, но му липсва талант; caer de su burro прен., разг. отстъпвам, разбирам, че съм сгрешил; no ver tres en un burro прен., разг. късоглед съм.

  Diccionario español-búlgaro > burro

 • 8 credo

  m 1) рел. верую; 2) прен. разбирания; кредо; 3) прен. полит. схващания; en un credo в миг, мигновено; con el credo en la boca разг. в опасност, в крайна нужда; cada credo разг. непрекъснато, често.

  Diccionario español-búlgaro > credo

 • 9 cual

  1. pron rel 1) какъвто; 2) при сравнение такъв, какъвто; cual..., tal... какъвто... такъв; cuales palabras te dicen, tal corazón te ponen каквито думи ти казват, такова чувство изпитваш; cada cosa sin engaño se muestra cuales всяко нещо се показва точно такова, каквото е; 3) с опред. член който; cada cual всеки; tal cual такъв, какъвто си е; 2. adv както; pronto nos hemos de ver los dos cual deseamos скоро ще се видим ние двамата, както искахме; cual si все едно, че.

  Diccionario español-búlgaro > cual

 • 10 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 11 entender

  (-ie-) 1. tr 1) разбирам, имам представа, схващам; 2) знам, имам познания в определена област, наука, изкуство (с предл. de); 3) познавам, отгатвам състояние, намерение; 4) обмислям, предполагам, правя извод, заключавам; 5) възнамерявам да направя нещо; 6) смятам, мисля, съдя, на мнение съм; yo entiendo que sería mejor... смятам, че би било по-добре...; 7) разбирам чужд език (и като prnl с предл. en); 2. prnl 1) разбирам, познавам добре самия себе си; 2) имам си причина, за да направя нещо; cada uno se entiende всеки си знае; 3) споразумяваме се, разбираме се за нещо; 4) поддържам тайна любовна връзка; a mi (tu, su) entender според мен (теб, него); dar a entender a alguien una cosa давам да се разбере нещо, скрито внушавам; entender en una cosa познавам добре дадена материя, занимавам се с нещо; entenderse una cosa con alguien принадлежи му, негова собственост е; засяга го (ако е за закон, заповед); entenderse con una cosa умея да се оправям с нещо, да разполагам с него; entenderse con uno съгласявам се, споразумявам се с някого за нещо; eso se entiende por sí mismo това се подразбира; їcómo se entiende? откъде накъде?

  Diccionario español-búlgaro > entender

 • 12 esquina

  f ъгъл (на улица, маса, къща); a la vuelta de la esquina наблизо, на всяка крачка, лесно; darse uno contra (por) las esquinas прен., разг. удрям си главата в стената; de esquina на ъгъл, ъглов; doblar (torcer) la esquina прен., разг. завивам зад ъгъла; estar en esquina dos o màs personas прен., разг. не се разбираме добре, в противоречие сме; estar de esquina прен. на кръстопът съм, раздвоен съм.

  Diccionario español-búlgaro > esquina

 • 13 fecha

  f 1) дата (ден и място) на писмо; 2) дата, време; de fecha reciente скорошен, неотдавнашен; 3) просрочване, забавяне; esta carta ha tardado tres fechas това писмо е закъсняло с три дни; 4) настоящият момент, ден (понякога и pl); Hasta la fecha no ha habido noticias До днес (досега) няма новини; fecha de vencimiento краен срок, падеж; fecha ut retro вече споменатата в текста дата; fecha ut supra датата от началото на писмото.

  Diccionario español-búlgaro > fecha

 • 14 haber2

  1. tr 1) залавям, придобивам; los malhechores no pudieron ser habidos злосторниците не можаха да бъдат заловени; 2) спомагателен глагол за образуване на сложните времена: yo he amado аз съм обичал; 2. impers 1) случва се, става, състои се; hubo una fiesta имаше празник; 2) провежда се; mañana habrà función утре ще има представление; 3): hay que (положителни изрази): необходимо е, трябва да; hay que pensar трябва да се мисли; 4): no hay (que) (отрицателни изрази) безсмислено е, невъзможно е, не е необходимо; no hay que hablar не трябва, безсмислено е да се говори; 5) има; hay viente personas en la reunión на събранието има двадесет човека; 6) намира се, съществува; hay razones en apoyo de съществуват съображения в подкрепа на; 7) протичане, минаване на време; ha cinco días от пет дни, прави вече пет дни; poco tiempo ha отскоро; 8): haber de + inf длъжен съм, трябва да; habré de conformarme ще трябва да се примиря, да приема; 3. prnl държа се (добре, зле); como hay pocos adj каквито малко има; habérselas con alguien разг. спречквам се с някого; no hay de qué няма защо; lo habido y por haber разг. което е било и което ще бъде; no haber + inf no hay màs que decir (ver) нищо повече не може да се добави (види и т. н.); no hay màs que pedir няма какво повече да се иска; no hay tal няма такова нещо, не е вярно; ser de lo que no hay a) нещо много лошо; б) нещо избрано, изключително; si los hay превъзходна степен на нещо; es valiente si los hay ако има някой смелчага, то това е той.

  Diccionario español-búlgaro > haber2

 • 15 hierba

  f 1) трева; 2) паша за добитък; 3) pl растителна отрова; 4) разг. трева, дрога, марихуана; 5) година (за животно); finas hierbas подправки; mala hierba а) бурен, плевел; б) непослушно дете; hierba mala nunca muere черен гологан не се губи; ver (sentir) uno crecer la hierba разг. имам будно съзнание, бързо си давам сметка за нещата; hierba del Paraguay; hierba mate парагвайски чай, мате; pisar buena (mala) hierba прен. а) в добро (лошо) настроение съм; б) получавам се добре (зле); comer su trigo en hierba прен. изразходвам на зелено (предварително) придобивките си; de dos (tres, etc.) hierbas двугодишен (тригодишен и т. н., за животно); crecer como la mala hierba разг. израствам бързо, като бурен; en hierba неузрял; (y) otras hierbas и още много ( след изброяване).

  Diccionario español-búlgaro > hierba

 • 16 hijo

  m 1) дете, син; hijo políitico зет; 2) рел. чадо; чедо; 3) дете (ласкаво обръщение); 4) pl деца, наследници (синове и дъщери); 5) прен. издънка, потомък; 6) прен. дело, творба; 7) издънка, филиз; 8) бяло вещество в рогата на животно; hijo de papà син на богат баща; hijo natural извънбрачно дете; cualquier (cada, todo) hijo de vecino разг. всеки човек; hijo adoptivo осиновено дете; hijo bastardo незаконородено (копеле); hijo de leche млечен син (дъщеря); hijo de la calle уличник, скитник; cada uno es hijo de sus obras proverb всеки е рожба на делата си; по делата им ще ги познаете; hijo de Dios теол. Божи Син; Божие чадо; hijo del agua който много обича водата, морето; hijo de la tierra който няма роднини, близки; сам на земята; hijo del diablo дяволско изчадие; hijo de puta кучи син, копеле; hijo reconocido припознато дете; costar màs que un hijo tonto прен., разг. излиза ми прекалено скъпо; echar al hijo подхвърлям дете; tomar a uno por el hijo de la portera прен., разг. отнасям се с пренебрежение към някого, не му обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > hijo

 • 17 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 18 impuesto,

  a 1. adj 1) вложен; 2) наложен, натрапен; 2. m данък; ley de impuesto,s данъчен закон; cargar con impuesto,s облагам с данъци; impuesto, regresivo икон. регресивен данък; impuesto, progresivo икон. прогресивен данък; impuesto, cedular икон. подоходен данък; impuesto, sobre sueldos y salarios икон. данък върху работната заплата; impuesto, sobre beneficios икон. данък върху печалбата; impuesto, sobre sociedades икон. корпоративен данък; impuesto, sobre el patrimonio икон. данък върху имуществото; impuesto, sobre el valor añadido икон. данък добавена стойност; impuesto, sobre el volumen de ventas икон. данък върху оборота; impuesto, sobre la renta de las personas físicas икон. данък върху личния доход; impuesto, sobre las utilidades икон. данък върху печалбата; impuesto, directo икон. пряк дънък; impuesto, municipal икон. местен данък.

  Diccionario español-búlgaro > impuesto,

 • 19 instante

  1. adj молещ, умоляващ, настояващ; 2. m миг, мигновение; a los pocos instantes малко след това; a cada instante; cada instante прен. често, на всяка крачка; al instante веднага, незабавно; por instantes непрестанно, продължително; en un instante веднага, в миг.

  Diccionario español-búlgaro > instante

 • 20 lado

  m 1) страна; 2) страна, посока; al lado de до, редом с; a un lado встрани, настрани; por todos lados навсякъде, отвсякъде, от всички страни; 3) страна, повърхност (медал, тъкан); 4) място, местност; 5) геом. страна (на фигура); 6) прен. страна, аспект; por otro lado от друга страна, от друга гледна точка; 7) генеалогична линия; del lado paterno по бащина линия; 8) pl покровители, съветници; dejar a un lado а) оставям настрана, отмятам; б) прен. не обръщам внимание, изключвам от разговора; hacerse a un lado отмествам се, оттеглям се настрана; mirar de (de medio) lado прен. а) гледам отвисоко; б) поглеждам скришом; comerle un lado a uno прен., разг. подяждам някого, живея за негова сметка; dar de lado a uno прен., разг. изоставям някого, лицемерно го избягвам; echar a un lado прен. изоставям, захвърлям встрани; estar del otro lado на другата страна съм, от противниковия лагер, партия; застъпвам различни идеи; ir cada uno (cada cual) por su lado прен., разг. всеки по пътя си; взаимно не се разбираме; ir de un lado para otro непрекъснато щъкам насам-натам.

  Diccionario español-búlgaro > lado

См. также в других словарях:

 • Tres Arroyos — Para otros usos de este término, véase Tres Arroyos (desambiguación). Tres Arroyos Ciudad de Argentina …   Wikipedia Español

 • Diez Mandamientos en el Catolicismo Romano — Saltar a navegación, búsqueda Pintura de Rembrandt van Rijn (1659). Moisés mostrando y levantando la Tabla de las Leyes tras pasar cuarenta días y cuarenta noches en la cima del Monte Sinaí; esto lo hizo pues Yavé se lo pidió como una muestra de …   Wikipedia Español

 • Diez mandamientos — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Diez mandamientos (desambiguación). Decálogo de Jekuthiel Sofer, 1768, que imita la distribución en dos tablas. Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam …   Wikipedia Español

 • Três Lagoas — Municipio de Brasil …   Wikipedia Español

 • Diez Mandamientos — Para otros usos de este término, véase Diez mandamientos (desambiguación). Decálogo de Jekuthiel Sofer, 1768, que imita la distribución en dos tablas. Bibliotheca Rosenthaliana, Ámsterdam. En la Biblia (escritura sagrada de judíos, cristianos, y… …   Wikipedia Español

 • Diez plagas de Egipto — Las diez plagas de Egipto (מכות מצרים o Makot Mitzrayim) también conocidas simplemente como las diez plagas o las plagas bíblicas son una serie de calamidades que, según el Antiguo Testamento y la Torá, Dios infligió a los egipcios para que el… …   Wikipedia Español

 • Presa de las Tres Gargantas — Represa de las Tres Gargantas Localización País …   Wikipedia Español

 • Matrimonio entre personas del mismo sexo en España — Marcha celebrando el día del Orgullo Gay y la legalización del matrimonio homosexual en España. El matrimonio entre personas del mismo sexo en España fue legalizado en …   Wikipedia Español

 • Tumba de los Diez Osarios — La tumba de los diez Osarios es la tumba donde, según el análisis científico de sus descubridores (Amos Kloner, Charles Pellegrino y Simcha Jacobovici) y la IAA (Autoridad de Antigüedades de Israel), teóricamente se encuentran los restos de un… …   Wikipedia Español

 • Tributo de las tres vacas — Saltar a navegación, búsqueda …   Wikipedia Español

 • Tributo de las Tres Vacas — Las vacas con el que se abona este tributo son de raza pirenaica. El Tributo de las Tres Vacas es una ceremonia que reúne a los vecinos de los valles de Baretous …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.