Перевод: с испанского на болгарский

don't+put+the+radio+on+too+loud

 • 1 radío,

  a adj ост. скитащ, блуждаещ.

  Diccionario español-búlgaro > radío,

 • 2 antenombre

  m име, определение, което се поставя пред собственото име (don, san).

  Diccionario español-búlgaro > antenombre

 • 3 caballero,

  a 1. adj 1) яздещ; 2): caballero, en su opinión (propósito, empeño) прен. упорстващ; 2. m 1) кавалер; 2) рицар; 3) любезен мъж, кавалер; 4) господин; 5) високо вътрешно укрепление (в обсадено място); caballero, andante странстващ рицар; es un caballero, той е човек на думата си; armar caballero, посвещавам в рицарство; poderoso caballero, es don dinero proverb парите са сила; a caballero, adv прен. нависоко, отвисоко; caballero, de industria (de mohatra) който си придава вид на кавалер, рицар, без да е такъв (обикн. живее на чужда сметка чрез измама).

  Diccionario español-búlgaro > caballero,

 • 4 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 5 mecánico,

  a 1. adj 1) механически, механичен; 2) машинален; 3) долен, непристоен; 4) прен. автоматичен, механичен, необмислен; 2. m 1) механик; mecánico, de aviación авиомеханик; mecánico, de radio радиомеханик; perito mecánico, техник-механик; mecánico, dentista зъботехник; 2) шофьор на автомобил ( като професия).

  Diccionario español-búlgaro > mecánico,

 • 6 nadie

  pron indef 1) никой; 2) прен. незначителен човек; ser uno un don Nadie прен., разг. безличен, незначителен съм, господин Никой; кръгла нула съм.

  Diccionario español-búlgaro > nadie

 • 7 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 8 señor,

  a 1. adj 1) притежаващ, владеещ; 2) разг. достоен, благороден; 3) прен., разг. пред някои думи, подчертава значението им: me dio un señor, disgusto стана ми страшно неприятно; 2. n p m Бог, Господ; 3. m 1) господар, сеньор, благородник; 2) феодален владетел, собственик; 3) господин (обръщение към мъж); el Señor Господ; 4) титла, която се поставя пред мъжко фамилно име: а) в Испания е възможно: señor, don + собствено име; б) в Лат. Америка: пред името и презимето; в) прост., само пред собственото име; 5) разг. свекър; señor, de horca y cuchillo а) господар, който има право да осъжда дори и на смърт; б) прен., разг. лице с властно, собственическо поведение; a tal señor,, tal honor proverb каквото повикало, такова се обадило; какъвто светеца, такъв и венеца; muy señor, mío уважаеми господине (обръщение в търговска кореспонденция); ser todo un señor, благороден, знатен, с високо положение.

  Diccionario español-búlgaro > señor,

См. также в других словарях:

 • The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Primary and Secondary Phases — The terms Primary Phase and Secondary Phase describe the first two radio series of The Hitchhiker s Guide to the Galaxy . [The spelling of Hitchhiker s Guide has varied in different editions. For consistency this article always spells it this way …   Wikipedia

 • The Pianist (memoir) — The Pianist is a memoir written by the Polish musician of Jewish origins Władysław Szpilman. He tells how he survived the German deportations of Jews to extermination camps, the 1943 destruction of the Warsaw Ghetto, and the 1944 Warsaw Uprising… …   Wikipedia

 • The Rock and Roll Hall of Fame's 500 Songs that Shaped Rock and Roll — is an unordered list of 500 songs, created by the Rock and Roll Hall of Fame, that they believe have been most influential in shaping the course of rock and roll, though some of them belong to different styles even after the consolidation of rock …   Wikipedia

 • The Chaser's War on Everything — season two intertitle Genre Comedy, Satire Created by The Chaser …   Wikipedia

 • The New York Ripper — Italian theatrical poster Directed by Lucio Fulci Produced by Fab …   Wikipedia

 • The La De Das — Infobox musical artist 2 Name = La De Das Img capt = Background = group or band Birth name = Alias = Born = Died = Origin = New Zealand Instrument = Genre = Occupation = Years active = Label = Associated acts = URL = Current members = Past… …   Wikipedia

 • Don Cherry — For other people named Don Cherry, see Don Cherry (disambiguation). Don Cherry Don Cherry at the 2002 Winter Olympics …   Wikipedia

 • The Stephanie Miller Show — Infobox Radio show show name = The Stephanie Miller Show imagesize = caption = other names = The Stephanie Miller Newscast format = Political satire Observational comedy Wit Word play runtime = 3 hours country = United States language = English… …   Wikipedia

 • The Replacements (band) — This article is about the punk rock band The Replacements. For other uses, see The Replacements. The Replacements The Replacements Background information Origin …   Wikipedia

 • The Replacements — Infobox musical artist Name = The Replacements Img capt = The Replacements in 1985, left to right: Top row: Chris Mars and Bob Stinson; Bottom row: Paul Westerberg and Tommy Stinson Img size = Landscape = Background = group or band Alias = The… …   Wikipedia

 • The Joshua Tree — For other uses, see Joshua tree (disambiguation). The Joshua Tree …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.