Перевод: с испанского на болгарский

mejor+no+hablar

 • 1 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 2 mejor

  1. adj по-добър; el mejor най-добрият; 2. adv 1) по-добре; mejor dicho по-точно; mejor que mejor много по-добре; tanto mejor толкова по-добре; estar (ir) mejor чувствам се по-добре, поправям се; 2) по-скоро; es mejor que за предпочитане е, по-добре е да; a lo mejor може би; tanto mejor, tanto que mejor още по-добре; lo mejor es enemigo de lo bueno proverb в желанието си да направим нещо по-добро често ние го разваляме.

  Diccionario español-búlgaro > mejor

 • 3 bien2

  adv 1) добре; успешно, сполучливо; 2) в добро здраве, здрав; 3) охотно, на драго сърце, с желание; 4) лесно, без проблем или притеснение; 5) достатъчно, много добре; 6) с някои причастия: bien2 criado; 7) приблизително, сигурно около; bien2 hablàbamos dos horas говорихме сигурно два часа; 8) добре (за съгласие); 9) или... или... (разпределителен съюз); no bien2 adv едвам, веднага щом; Ўqué bien2! много добре, колко хубаво! de bien2 en mejor loc adv все по-добре; bien2 de голямо количество.

  Diccionario español-búlgaro > bien2

 • 4 carretero,

  a 1. adj годен за пътуване (път); 2. m 1) колар, кочияш, каруцар; 2) прен. каруцар, грубиян, невъзпитан човек; hablar, (fumar, jurar) como un carretero, loc adv говоря, (пуша, ругая) като каруцар.

  Diccionario español-búlgaro > carretero,

 • 5 caso

  m 1) случай; повод; 2) случка, събитие, епизод; 3) дело, въпрос; 4) случайност; 5) юр. казус; 6): caso clínico клиничен случай; 7) грам. падеж; caso de conciencia въпрос на съвест; caso de honra въпрос на чест; caso fortuito нещастен случай; caso perdido прен. а) частен случай; б) бита карта; en el peor de los casos loc adv в най-лошия случай; de caso pensado loc adv нарочно, обмислено; en caso de que loc adv в случай, че; en todo caso loc adv във всеки случай; hablar al caso говоря уместно, вярно; hacer caso обръщам внимание; слушам, съобразявам се; ser caso negado разг. почти невъзможно да се случи; ser del caso, hacer (venir) al caso разг. уместен, подходящ, на място; vamos al caso разг. да минем по същество; caso apretado заплетен случай; hacer caso omiso пропускам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > caso

 • 6 cazador,

  a 1. adj 1) ловуващ, преследващ; 2) който ловува (за котка); ловен (за куче); 2. m 1) ловец, ловджия; cazador, de alforja който ловува с кучета, мрежи, капани, без да стреля; cazador, furtivo бракониер; al mejor cazador, se le va la liebre прен. и на най-добрите им се случва; 2) войник от маневрена част.

  Diccionario español-búlgaro > cazador,

 • 7 chamullar

  intr (калҐ) разг. вж. hablar.

  Diccionario español-búlgaro > chamullar

 • 8 codo1

  m 1) лакът; 2) извивка, завой; 3) техн. коляно; apretar uno el codo1 разг. присъствам до смъртник, умиращ; beber uno de codo1s прен. пия много и с удоволствие; codo1 a codo1 един до друг, заедно; hablar por los codo1 прен., разг. бърборя, говоря излишно; hincar (romperse) uno los codo1s разг. залягам над предмет, дисциплина; dar de codo1 разг. презирам.

  Diccionario español-búlgaro > codo1

 • 9 coro

  m 1) хор; hacer coro прен. пригласям, припявам някому; 2) молитва, молитвени песнопения; 3) място в манастира за богослужение; 4) ангелски хор; a coro в хор, в един глас; hablar a coros прен., разг. говорим един по един, без да се прекъсваме.

  Diccionario español-búlgaro > coro

 • 10 cristiano,

  a 1. adj християнски; 2. m 1) християнин; 2) прен. брат, близък (човек); 3) прен., разг. вино, разредено с вода; 4) прен. човешко същество; por la calle no pasa ningún cristiano, разг. по улицата не минава жив човек; hablar uno en cristiano, прен., разг. а) говоря разбрано, по човешки; б) говоря на испански.

  Diccionario español-búlgaro > cristiano,

 • 11 dar

  1. tr 1) давам; 2) подарявам; 3) връчвам; 4) присъждам, давам служба; 5) предлагам, прилагам; dar remedio (consuelo, consejo) намирам лек (давам утеха, съвет); 6) присъждам, връчвам; dar licencia позволявам; 7) предполагам, смятам; lo doy por visto мисля, че съм го виждал; 8) давам плод, рента; la higuera da смокинята ражда; 9) признавам, приемам; dar por inosente приемам (признавам) за невинен; 10) изказвам поздравления, съболезнования; dar la enhorabuena поздравявам с добре дошъл; 11): dar + sust означава изпълнявам действието, което същ. означава: dar un abrazo прегръщам; dar saltos скачам; 12) удрям; dar un bofetón удрям плесница; dar de palos удрям с тояга; 13) предизвиквам, доставям; dar gana имам желание; dar gusto приятно е; dar miedo плаша; 14) прожектирам, представям (филм, постановка); 15) преподавам; hoy darà la clase... днес ще преподава...; 16) отмервам (за време); el reloj dio las cinco часовникът удари (би) пет часа; 17) предчувствам, подсказвам; me da el corazón que sanaràs сърцето ми подсказва, че ще оздравееш; 2. intr 1) имам значение, означавам; que màs da! не е ли все едно; me da lo mismo все ми е едно; 2) удрям, бия; le dio con un palo удари го с тояга; 3) улучвам, схващам; dar en el punto улучвам проблема, целта; dar en el chiste схващам, разбирам шегата; 4) с някои същ. означава падам или удрям се; dar de espaldas падам по гръб; 5) сервирам; dar de comer храня; 6) намирам се в определено положение; la ventana da al norte прозорецът гледа на север; 7) извършвам, изпадам; dar en un error изпадам в грешка; 3. prnl 1) отстъпвам, предавам се; 2) отдавам се на; dar al estudio (a estudiar) отдавам се на учене; dar al vino (a beber) отдавам се на пиене; 3) с инфинитива на глагола, има неговото значение: dar a creer вярвам, повярвам; dar a imaginar въобразявам си, представям си; 4) с предл. por, смятам, че съм в определено състояние; dar por contento задоволявам се; se dio por perdido (por muerto) смяташе, че е загубен (че умира, че ще умре); dar a conocer показвам, обяснявам; dar a entender а) обяснявам; б) намеквам, загатвам; dar (darse) con una persona срещам (се с) някого; dar uno en el blando улучвам слабото място; не срещам съпротива; dar uno en duro прен. удрям на камък; dar en vacío (en vago) не успявам; darle a uno por alguna cosa изпитвам жив интерес към нещо; dar por bueno приемам нещо; dar por hecha (concluida) una cosa смятам за завършено (приключено) нещо, макар да не е; dar que hablar давам повод за одумки; dar, que van dando разг. око за око, зъб за зъб; dàrsela a uno измамвам; darse uno por sentido чувствам се оскърбен, показвам се засегнат; darse uno por vencido отстъпвам, признавам грешката си; dar tras uno преследвам; Ўtanto da! все едно!; Ўdale! Ўdale que dale! ама че инат!

  Diccionario español-búlgaro > dar

 • 12 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 13 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 14 destajo

  m сделно заплащане на труда; a destajo а) на парче; б) прен. с усилие, без отдих; hablar uno a destajo прен., разг. говоря прекалено много.

  Diccionario español-búlgaro > destajo

 • 15 diente

  m 1) зъб; diente de leche млечен зъб; diente incisivo преден зъб; diente canino кучешки зъб; diente molar кътник; 2) зъбец; 3) зъбер; 4) висок стръмен връх (в алпинизма); 5) скилидка (чесън); diente de león глухарче, радика; a regaña dientes с отвращение, с неприязън; crujirle a uno los dientes скърцам със зъби (от яд, нетърпение); armado hasta los dientes разг. въоръжен до зъби; dar diente con diente разг. тракат ми зъбите, от студ (страх); hablar (decir) una cosa entre dientes говоря през зъби, процеждам през зъби.

  Diccionario español-búlgaro > diente

 • 16 entender

  (-ie-) 1. tr 1) разбирам, имам представа, схващам; 2) знам, имам познания в определена област, наука, изкуство (с предл. de); 3) познавам, отгатвам състояние, намерение; 4) обмислям, предполагам, правя извод, заключавам; 5) възнамерявам да направя нещо; 6) смятам, мисля, съдя, на мнение съм; yo entiendo que sería mejor... смятам, че би било по-добре...; 7) разбирам чужд език (и като prnl с предл. en); 2. prnl 1) разбирам, познавам добре самия себе си; 2) имам си причина, за да направя нещо; cada uno se entiende всеки си знае; 3) споразумяваме се, разбираме се за нещо; 4) поддържам тайна любовна връзка; a mi (tu, su) entender според мен (теб, него); dar a entender a alguien una cosa давам да се разбере нещо, скрито внушавам; entender en una cosa познавам добре дадена материя, занимавам се с нещо; entenderse una cosa con alguien принадлежи му, негова собственост е; засяга го (ако е за закон, заповед); entenderse con una cosa умея да се оправям с нещо, да разполагам с него; entenderse con uno съгласявам се, споразумявам се с някого за нещо; eso se entiende por sí mismo това се подразбира; їcómo se entiende? откъде накъде?

  Diccionario español-búlgaro > entender

 • 17 espalda

  f 1) гръб, плещи, широчина на плещи (по-често pl); 2) конвой, охрана, ариергард, покритие; 3) pl опако, гръб, опакова страна; a espaldas adv тайно, скришно; guardar las espaldas de alguien разг. предпазвам някого; a espaldas vueltas прен. предателски, зад гърба; caer (caerse) de espaldas прен. учудвам се, изумявам се; dar de espaldas падам по гръб; hablar por las espaldas прен. говоря против някого в негово отсъствие; relucir la espalda прен. богат съм; tener buenas espaldas прен., разг. имам яка гърбина; tornar (volver) las espaldas прен. обръщам гръб някому, изоставям го; hacer uno espaldas а) прен., разг. търпя, понасям; б) прен. пазя си гърба.

  Diccionario español-búlgaro > espalda

 • 18 estimar

  1. tr 1) ценя, уважавам; 2) оценявам, таксувам; 3) с благодарност признавам; 4) смятам, преценявам; считам; lo estimo muy oportuno смятам го за много уместно; como mejor lo estime Ud. както сметнете за най-добре; 2. prnl уважавам се, ценя се.

  Diccionario español-búlgaro > estimar

 • 19 general

  1. adj 1) общ, всеобщ; 2) общоприет; 3) главен, генерален, основен, водещ, същностен; 4) общ, неопределен; hablar de un modo general говоря общо, неопределено; 2. m генерал; general en jefe главнокомандващ; en general, por lo general а) обикновено; б) общо, изобщо; по принцип.

  Diccionario español-búlgaro > general

 • 20 gringo

  m 1) разг. неразбираема реч; 2) чужд език; 3) чужденец; 4) Амер. гринго, американец, англичанин; hablar en gringo говоря неясно, неразбрано; 5) Арж., Пер. бял, русокос човек.

  Diccionario español-búlgaro > gringo

См. также в других словарях:

 • de eso mejor ni hablar — con mayor razón aquello; eso es obvio; por supuesto; es como dices; es claramente así de objetable; es desastroso; cf. ser el colmo, ni qué decir, ni qué hablar, más claro echarle agua, está diciendo; y para qué vamos a hablar de la corrupción en …   Diccionario de chileno actual

 • Mejor hablar de ciertas cosas — Título Mejor hablar de ciertas cosas Género Documental, Educativo Presentado por Gastón Pauls Reparto Adolescentes Profesores Médicos Psicólogos Narrado por …   Wikipedia Español

 • Hablar por hablar (Cadena SER) — Hablar por Hablar Madrugadas de radio Género Llamadas en vivo Director Macarena Berlín …   Wikipedia Español

 • hablar — verbo intransitivo 1. Emitir (una persona) sonidos que forman palabras: Tan pequeño y ya habla. Ahora no habla porque lo han operado de la garganta. 2. Expresarse y comunicarse (una persona) con palabras: No sé con quién habla …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • hablar — ■ Lo más difícil de este mundo es poder decir y pensar lo que todos dicen sin pensar. (Alain) ■ Quien habla todo lo que le place, ha de escuchar lo que no le place. (Alceo) ■ Por bien que se hable, cuando se habla demasiado se termina siempre por …   Diccionario de citas

 • hablar — (v) (Básico) comunicarse mediante palabras dos o más personas Ejemplos: Mi padre y el tío Ramón hablan de política cada vez que se encuentran. Es mejor que hables más bajo, el bebé está durmiendo. Colocaciones: hablar mal/bien de Sinónimos:… …   Español Extremo Basic and Intermediate

 • La mejor sopa del mundo — Episodio de Los 80 Episodio nº 2 Temporada 1 Dirigido por Boris Quercia Producción nº …   Wikipedia Español

 • Anexo:Óscar a la mejor actriz — Este artículo o sección sobre cine necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 5 de agosto de 2011. También puedes ayudar… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Óscar a la mejor actriz de reparto — Este artículo o sección sobre cine necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 5 de agosto de 2011. También puedes ayudar …   Wikipedia Español

 • Lo mejor de... — Lo mejor de... Saltar a navegación, búsqueda Lo Mejor de... CD de Salvatore Adamo Publicación 2002 (stereo) Grabación EMI Odeón International …   Wikipedia Español

 • Lo mejor de mí (2007) — Lo mejor de mí es una película española dirigida por Roser Aguilar titulo original Título título en castellano Ficha técnica Dirección Roser Aguilar Dirección artística Leo Casamitjana …   Wikipedia Español

Книги

Другие книги по запросу «mejor+no+hablar» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.