Перевод: с испанского на болгарский

(enfrentarse+a+algo+difícil)

 • 1 algo

  1. pron indef нещо, по нещо; 2. adv малко; algo es algo; màs vale algo que nada все е нещо; по-добре малко, отколкото нищо; por algo разг. с основание, има защо.

  Diccionario español-búlgaro > algo

 • 2 difícil

  adj 1) труден, тежък, мъчен; 2) с труден характер.

  Diccionario español-búlgaro > difícil

 • 3 acabose

  m: ser algo el acabose (вж. ser el colmo) а) това е върхът, това е прекалено; б) лош край; стана тя една... (разг.).

  Diccionario español-búlgaro > acabose

 • 4 alcanzar

  1. tr 1) настигам; застигам; равнявам се; 2) стигам с ръка, достигам, досягам; 3) стигам с поглед; долавям (звук, мирис); 4) прен. имам способност, сила; 5) прен. узнавам, разбирам, знам; 6) прен. хващам някого в грешка или задлъжнялост; 7) прен. настигам; 8) достигам, стигам до размер; 9) прен. придобивам, постигам чрез усилия; 10) прен. съвременен съм (на нещо, на някого); 2. intr 1) стигам, достатъчен съм; 2) стигам (донякъде); 3. prnl застигам, равнявам се; alcanzàrsele algo a uno прен. разбирам нещо (предимно в отриц. изречения); No se me alcanza qué puede ser; quedar (salir) uno alcanzado прен. в дълг съм; si alcanza, no llega разг. едвам стига; alcanza quien no cansa proverb кратката молитва стига до Бога.

  Diccionario español-búlgaro > alcanzar

 • 5 anillo

  m 1) пръстен; 2) къдрица, пръстенче коса; 3) зоол. пръстен (на гъсеница); caérsele a uno los anillos разг. видимо западам (по достойнство, по социална класа и т. н.); venir algo como anillo al dedo прен., разг. сполучливо, на място казано или направено нещо.

  Diccionario español-búlgaro > anillo

 • 6 arte

  m (f pl) 1) изкуство; artes plàsticas изобразително изкуство; bellas artes изящни изкуства; séptimo arte кинематография; 2) умение, сръчност, майсторство; 3) изкуство, начин да се прави нещо; 4) хитрост, уловка; 5) риболовна мрежа; no ser (no tener) ni arte ni parte en algo прен. нямам нищо общо с това; por arte del diablo прен. дяволска работа; malas artes недостойни средства за постигане на целта; de mal arte в лошо състояние.

  Diccionario español-búlgaro > arte

 • 7 asco

  m 1) повдигане; прилошаване; 2) прен. отвращение, погнуса; 3) прен. отвратително нещо, гнусотия, отврат; estar hecho un asco разг. много е мръсен; hacer ascos прен. презирам, ненавиждам нещо; no hacer asco a algo прен., разг. приемам с удоволствие; ser un asco una cosa прен., разг. невзрачен, презрян; не струвам нищо; sin asco Арж., Бол., Ч. решително, безскрупулно.

  Diccionario español-búlgaro > asco

 • 8 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 9 bandeja

  f поднос; pasar la bandeja събирам помощи; servir (poner) algo en bandeja разг. поднасям нещо на тепсия, наготово.

  Diccionario español-búlgaro > bandeja

 • 10 Biblia

  f библия, Светото писание; ser algo la Biblia (en pasta, en verso) прен., разг. това е върхът, това е прекалено.

  Diccionario español-búlgaro > Biblia

 • 11 bizco,

  a adj 1) вж. bisojo; 2) крив; dejar a uno bizco, разг. смайвам, слисвам, учудвам някого; quedarse uno bizco, con algo разг. слисвам се, смайвам се.

  Diccionario español-búlgaro > bizco,

 • 12 bolsa

  f 1) чувал; 2) кесия, портмоне; 3) торбичка; 4) прен. състояние, богатство, пари; 5) гънка (на дреха); 6) мед. абцес, гнойна торбичка; 7) златна жила; 8) pl торбичка на тестикулите; 9) борса; bolsa de comercio икон. стокова борса; bolsa de divisas икон. валутна борса; bolsa de valores икон. борса на ценни книжа, фондова борса; bolsa de trabajo трудова борса; bolsa de la compra пазарска чанта; tener algo como en la bolsa разг. в кърпа ми е вързано.

  Diccionario español-búlgaro > bolsa

 • 13 buche1

  m 1) гуша (на птица); 2) глътка; 3) стомах на животно; 4) гънка на дреха; 5) прен. гушка, стомах (на човек); 6) прен. тайно, съкровено кътче; tener (guardar) algo en el buche1 прен., разг. премълчавам, не казвам нищо; sacar el buche1 a uno прен., разг. карам някого да си каже всичко.

  Diccionario español-búlgaro > buche1

 • 14 calumniar

  tr клеветя; calumnia, que algo queda все нещо остава след клеветата.

  Diccionario español-búlgaro > calumniar

 • 15 comer2

  1. intr 1) ям, храня се; 2) обядвам; 2. tr 1) изяждам, ям; 2) прен. харча, пилея; 3) прен. разяждам; 4) прен. вземам (фигура на дама или шах); 5) правя да избелее (за цвят); 6) прен. износвам; 3. prnl 1) пропускам, изпускам, изяждам (буква, израз при писане); 2) смъкнати са ми чорапите; comer2se algo o a alguien con los ojos прен. поглъщам с очи, гледам жадно, страстно; sin comer2lo ni beberlo прен., разг. нямам нищо общо; ни лук ял, ни лук мирисал; ni come ni deja comer2 прен. не яде кокала, но и на друг не го дава.

  Diccionario español-búlgaro > comer2

 • 16 conciencia

  f 1) съвест; remordimientos de (la) conciencia угризения на съвестта; 2) добросъвестност; 3) съзнание; вътрешна убеденост за доброто и злото; a conciencia по съвест, добросъвестно; tomar conciencia de algo осъзнавам; tener conciencia de algo давам си сметка; ancho de conciencia прен. с разтегливи понятия за добро и зло; estrecho de conciencia който строго съблюдава законите и морала.

  Diccionario español-búlgaro > conciencia

 • 17 consentir

  (-ie-) 1. tr 1) одобрявам, разрешавам, позволявам; 2) допускам, търпя; 3) глезя (за деца); 2. intr съгласявам се; consentir en algo съгласявам се за нещо; consentir en las condiciones приемам условията; consentir con los caprichos (la infidelidad) търпя капризите ( изневярата).

  Diccionario español-búlgaro > consentir

 • 18 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

 • 19 culo

  m 1) задник, задна част; 2) анус; 3) прен. дъно, задна част (на шише, чаша); 4) прен., разг. малко питие на дъното на чаша; culo de vaso прен. фалшив скъпоценен камък; dar con el culo en tierra (caer de culo) падам на задните си части; culo de mal asiento прен., разг. неспокоен човек; който не може да си намери място; caerse uno de culo прен., разг. оставам стъписан, като гръмнат; ir de culo прен., разг. отивам все пҐ на зле; lamer el culo вулг. сервилнича, лижа задника някому; limpiarse el culo con algo вулг., прен. избърсвам си задника с нещо, не го ценя; pensar con el culo прен. мисля със задника си; не мисля; мисля глупаво и неразумно; perder uno el culo прен., разг. вървя много бързо; скъсвам си задника за нещо ( за някого).

  Diccionario español-búlgaro > culo

 • 20 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

См. также в других словарях:

 • atreverse — v prn (Se conjuga como comer) 1 Hacer uno con determinación y valor algo que supone o implica riesgo o peligro: No me atrevo a aceptar ese trabajo , Se atrevió a contestarle , Los que se atreven a presentar oposición... 2 Faltarle al respeto a… …   Español en México

 • Buffy the Vampire Slayer — Saltar a navegación, búsqueda Buffy the Vampire Slayer Título Buffy Cazavampiros (España) Buffy, la Cazavampiros (Hispanoamérica) Género Acción, Drama, Fantasía, Terror Creado por Joss Whedon …   Wikipedia Español

 • Luke Skywalker — Personaje de Star Wars Interpretado por Mark Hamill Información Raza Humano Sexo …   Wikipedia Español

 • Tercera Guerra Servil — Parte de las Guerras Serviles …   Wikipedia Español

 • Armada Española — Emblema de la Armada Española. Activa Finales del siglo XV – presente País …   Wikipedia Español

 • Resident Evil (remake) — Saltar a navegación, búsqueda Resident Evil (remake) Desarrollador: Capcom Distribuidor: Nintendo Diseñador …   Wikipedia Español

 • Rogue (cómic) — Rogue Primera aparición Avengers Annual #10 (agosto 1981) Marvel Comics Creador(es) Chris Claremont y Michael Golden Información …   Wikipedia Español

 • Josep Navarro Vives — Este artículo o sección sobre biografías necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 25 de marzo de 2007. También puedes… …   Wikipedia Español

 • Uncharted 2: El Reino de los Ladrones — Desarrolladora(s) Naughty Dog Distribuidora(s) Sony Computer Entertainment Director(es) Amy Hennig (Directora creativa) …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de The Powerpuff Girls — Esta es la lista completa de los episodios, tal y como fueron emitidos originalmente en Cartoon Network. Contenido 1 Episodios Piloto Cortos What a Cartoon! Show (Que historia tan maravillosa) 2 Primera Temporada 3 Segunda Temporada …   Wikipedia Español

 • Episodios de The Powerpuff Girls — Anexo:Episodios de The Powerpuff Girls Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista que ha sido transmitido en Cartoon Network: The Powerpuff Girls. Fueron en total 78 episodios. Aquí están enlistados en el cual salieron al aire y no… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.