Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

come

 • 1 ну-ка

  come on!

  Русско-персидский словарь > ну-ка

 • 2 всплывать (I) > всплыть (I)

  ............................................................
  1. come/rise to the surface
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (vt. & n.) رویه، سطح، ظاهر، بیرون، نما، ظاهری، سطحی، جلادادن، تسطیح کردن، بالا آمدن (به سطح آب)
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > всплывать (I) > всплыть (I)

 • 3 входить (II) > войти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  7. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > входить (II) > войти (I)

 • 4 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 5 закрываться (I) > закрыться (I)

  ............................................................
  1. shut
  (past: shut ; past participle: shut
  (adj. & vt. & vi.) بستن، برهم نهادن، جوش دادن، بسته شدن، تعطیل شدن، تعطیل کردن، پائین آوردن، بسته، مسدود
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. wrap/cover up
  ............................................................
  6. protect/shield
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закрываться (I) > закрыться (I)

 • 6 наезжать (I) > наехать (I)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (vt.) تصادم کردن، بهم خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наезжать (I) > наехать (I)

 • 7 нападать (I) > напасть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) یورش، حمله، تجاوز، حمله به مقدسات، اظهار عشق، تجاوز یا حمله کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нападать (I) > напасть (I)

 • 8 открываться (I) > открыться (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: began ; past participle: begun
  (vt.) آغاز کردن، آغاز نهادن، شروع کردن، آغاز شدن
  ............................................................
  (vt.) سپردن، محرمانه گفتن (به)، اطمینان کردن، اعتماد داشتن به

  Русско-персидский словарь > открываться (I) > открыться (I)

 • 9 отмываться (I) > отмыться (I)

  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отмываться (I) > отмыться (I)

 • 10 прискакать (I) (св)

  ............................................................
  1. hop
  (v.) رازک، (درجمع) میوه رازک رازک زدن به، رازک بار آوردن، (درجمع) آبجو، افیون، لی لی کردن، روی یک پا جستن، جست و خیز کوچک کردن، رقصیدن، پرواز دادن، لنگان لنگان راه رفتن، پلکیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прискакать (I) (св)

 • 11 развёртываться (I) > развернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گسترش، جبهه، گسترش یافتن، بحالت صف درآوردن، قرار دادن قشون
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > развёртываться (I) > развернуться (I)

 • 12 раскрываться (I) > раскрыться (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раскрываться (I) > раскрыться (I)

 • 13 распускаться (I) > распуститься (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) آشکار کردن، فاش کردن، آشکار شدن، رها کردن، باز کردن، تاه چیزی را گشودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از هم باز کردن، از گیر در آوردن، حل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > распускаться (I) > распуститься (II)

 • 14 следовать (I) > последовать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت
  ............................................................
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  6. what will/does that come to
  ............................................................
  ............................................................
  8. you ought to have...

  Русско-персидский словарь > следовать (I) > последовать (I)

 • 15 сходить (II) > сойти (I) I

  ............................................................
  (v.) غروب کردن، غرق شدن، روی کاغذ آمدن، پائین رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) پایین آمدن، فرود آمدن، نزول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  10. melt
  (vt. & vi. & n.) گداز، آب شدن، گداختن، مخلوط کردن، ذوب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  13. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  15. 2) come to nought/nothing

  Русско-персидский словарь > сходить (II) > сойти (I) I

 • 16 являться (I) > явиться (II)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  ............................................................
  6. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > являться (I) > явиться (II)

 • 17 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 18 вбегать (I) > вбежать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن

  Русско-персидский словарь > вбегать (I) > вбежать (I)

 • 19 вставать (I) > встать (I)

  ............................................................
  (v.) درست شدن، برخاستن، بلند شدن، برخاست، تقویت شدن
  ............................................................
  2. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  7. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > вставать (I) > встать (I)

 • 20 выступать (I) > выступить (II)

  ............................................................
  (v.) از محلی خارج شدن، قدم تند کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  خرامیدن، خرامش، قدم زنی با تبختر
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) طرح، پروژه افکندن، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، برجسته بودن، پیش افکندن، پیش افکند، پرتاب کردن، نقشه، پروژه
  ............................................................
  (past: overhung ; past participle: overhung
  (vt. & vi.) معلق بودن، آویزان بودن ؛ تهدید کردن ؛ بیرون جستن از، مشرف بودن
  (n.) برآمدگی، تاق نما
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  ............................................................
  11. speak
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выступать (I) > выступить (II)

См. также в других словарях:

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • come — ► VERB (past came; past part. come) 1) move, travel, or reach towards or into a place thought of as near or familiar to the speaker. 2) arrive. 3) happen; take place. 4) occupy or achieve a specified position in space, order, or priority: she… …   English terms dictionary

 • come — [kum] vi. came, come, coming [ME comen < OE cuman, akin to Goth qiman, Ger kommen < IE base * gwem , *gwā , to go, come > L venire, to come, Gr bainein, to go] 1. to move from a place thought of as “there” to or into a place thought of… …   English World dictionary

 • Come On — may refer to: Come On (How I Met Your Mother), an episode of the sitcom How I Met Your Mother Come On (game), a video game for the Vii A sexual advance or flirtatious remark A catch phrase frequently used by the character Gob Bluth in the TV… …   Wikipedia

 • Come to Me — «Come to Me» Сингл Дидди при участии Николь Шерз …   Википедия

 • Come To Me — «Come to Me» Сингл Diddy при участии Nicole Scherzinger c альбома «Press Play» Выпущен …   Википедия

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come — O.E. cuman come, approach, land; come to oneself, recover; arrive; assemble (class IV strong verb; past tense cuom, com, pp. cumen), from P.Gmc. *kwem (Cf. O.S. cuman, O.Fris. kuma, M.Du. comen, Du. komen, O.H.G. queman, Ger. kommen, O.N. koma,… …   Etymology dictionary

 • come of — 1. To be a descendant of 2. To be the consequence of, arise or result from 3. To become of • • • Main Entry: ↑come * * * ˈcome of [transitive] [present tense I/you/we/they come of …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»