Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

close

 • 1 скученно

  close together

  Русско-персидский словарь > скученно

 • 2 закрываться (I) > закрыться (I)

  ............................................................
  1. shut
  (past: shut ; past participle: shut
  (adj. & vt. & vi.) بستن، برهم نهادن، جوش دادن، بسته شدن، تعطیل شدن، تعطیل کردن، پائین آوردن، بسته، مسدود
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. wrap/cover up
  ............................................................
  6. protect/shield
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закрываться (I) > закрыться (I)

 • 3 прикрывать (I) > прикрыть (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییر قیافه دادن، جامه مبدل پوشیدن، نهان داشتن، پنهان کردن، لباس مبدل، تغییر قیافه
  ............................................................
  (vt.) پنهان کردن، نهان کردن، نهفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرده، روی پرده افکندن، غربال، غربال کردن، پرده سینما، صفحه تلویزیون، دیوار، تخته حفاظ، تور سیمی، پنجره توری دار، الک کردن، تور سیمی نصب کردن (به در وپنجره)، روی پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) سپر، پوشش، حامی، حفاظ، پوشش محافظ، به وسیله سپر حفظ کردن، حفاظ پیدا کردن، محفظه، سپرشدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) پایان یافتن، منتج به نتیجه شدن، پایان دادن

  Русско-персидский словарь > прикрывать (I) > прикрыть (I)

 • 4 близко

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близко

 • 5 закрывать (I) > закрыть (I)

  ............................................................
  1. shut
  (past: shut ; past participle: shut
  (adj. & vt. & vi.) بستن، برهم نهادن، جوش دادن، بسته شدن، تعطیل شدن، تعطیل کردن، پائین آوردن، بسته، مسدود
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  (vt. & n.) سپر، پوشش، حامی، حفاظ، پوشش محافظ، به وسیله سپر حفظ کردن، حفاظ پیدا کردن، محفظه، سپرشدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) حبس کردن، مریض بستری
  ............................................................
  (v.) خاموش کردن یاشدن، محل چرخش، نقطه تحول، نقطه انحراف
  ............................................................
  (v.) مسدود کردن، قطع کردن، بستن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закрывать (I) > закрыть (I)

 • 6 около

  ............................................................
  ............................................................
  درکنار، نزدیک، در یک طرف، بعلاوه، باضافه، از طرف دیگر، وانگهی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > около

 • 7 под I

  ............................................................
  (adv. & adj.) زیر، درزیر، تحت، پائین تراز، کمتر از، تحت تسلط، مخفی در زیر، کسری دار، کسر، زیرین
  ............................................................
  (adv.) در زیر، از زیر، زیرین، پائینی، پائین
  ............................................................
  3. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  6. as
  چنانکه، به طوری که، همچنانکه، هنگامی که، چون، نظر به این که، در نتیجه، به همان اندازه، به عنوان مثال، مانند
  ............................................................
  سوی، بسوی، بطرف، نسبت به، درباره، نزدیک، مقارن، درراه، برای
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  12. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  13. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است

  Русско-персидский словарь > под I

 • 8 подо I

  ............................................................
  (adv. & adj.) زیر، درزیر، تحت، پائین تراز، کمتر از، تحت تسلط، مخفی در زیر، کسری دار، کسر، زیرین
  ............................................................
  (adv.) در زیر، از زیر، زیرین، پائینی، پائین
  ............................................................
  3. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  ............................................................
  5. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  6. as
  چنانکه، به طوری که، همچنانکه، هنگامی که، چون، نظر به این که، در نتیجه، به همان اندازه، به عنوان مثال، مانند
  ............................................................
  سوی، بسوی، بطرف، نسبت به، درباره، نزدیک، مقارن، درراه، برای
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  12. with
  با، به وسیله، مخالف، بعوض، در ازاء، برخلاف، بطرف، درجهت
  ............................................................
  13. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است

  Русско-персидский словарь > подо I

 • 9 прикрываться (I) > прикрыться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سپر، پوشش، حامی، حفاظ، پوشش محافظ، به وسیله سپر حفظ کردن، حفاظ پیدا کردن، محفظه، سپرشدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прикрываться (I) > прикрыться (I)

 • 10 припадать (I) > припасть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. limp
  عمل لنگیدن، شلیدن، لنگ، شل، لنگی، لنگیدن، سکته داشتن
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) لنگ، چلاق، شل، افلیج، لنگ شدن، عاجز شدن

  Русско-персидский словарь > припадать (I) > припасть (I)

 • 11 смыкать (I) > сомкнуть (I)

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  از نزدیک، از جلو

  Русско-персидский словарь > смыкать (I) > сомкнуть (I)

 • 12 смыкаться (I) > сомкнуться (I)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  از نزدیک، از جلو
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صف آرایی کردن، دوباره جمع آوری کردن، دوباره به کار انداختن، نیروی تازه دادن به، گرد آمدن، سرو صورت تازه گرفتن، پشتیبانی کردن، تقویت کردن، بالا بردن قیمت
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن

  Русско-персидский словарь > смыкаться (I) > сомкнуться (I)

 • 13 бейдевинд

  قید close-hauled

  Русско-персидский словарь > бейдевинд

 • 14 близ

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  2. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близ

 • 15 близкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) همسایه، نزدیک، مجاور، همجوار
  ............................................................
  (adj.) مشرف، متوجه، آویزان، تهدید کننده
  ............................................................
  ............................................................
  7. dear
  (adv. & adj. & vt. & n.) عزیز، محبوب، گرامی، پرارزش، کسی را عزیز خطاب کردن، گران کردن
  ............................................................
  مطلبی را رساندن، معنی دادن، گفتن، محرم ساختن، صمیمی، محرم، خودمانی
  ............................................................
  (adj.) همسان، همانند، مانند، شبیه، مطابق، مشابه، یکسان

  Русско-персидский словарь > близкий (-ая, -ое, -ие)

 • 16 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 17 возле

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  درکنار، نزدیک، در یک طرف، بعلاوه، باضافه، از طرف دیگر، وانگهی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возле

 • 18 вплотную

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  (adv.) بدقت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вплотную

 • 19 душный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  (adj.) خفه، دلتنگ کننده، اوقات تلخ، مغرور، محافظه کار، بد اخم، لجوج

  Русско-персидский словарь > душный (-ая, -ое, -ые)

 • 20 задвигать (I) > задвинуть (I)

  ............................................................
  1. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن

  Русско-персидский словарь > задвигать (I) > задвинуть (I)

См. также в других словарях:

 • close — vb 1 Close, shut are very close synonyms in the sense of to stop or fill in an opening by means of a closure (as a door, a gate, a lid, or a cover) and are often used interchangeably. However, they may have distinctive nuances of meaning and… …   New Dictionary of Synonyms

 • Close — (kl[=o]s), a. [Compar. {Closer} (kl[=o] s[ e]r); superl. {Closest}.] [Of. & F. clos, p. p. of clore. See {Close}, v. t.] 1. Shut fast; closed; tight; as, a close box. [1913 Webster] From a close bower this dainty music flowed. Dryden. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • close — close1 [klōs] adj. closer, closest [ME clos < OFr < L clausus, pp. of claudere (see CLOSE2); senses under II from notion “with spaces or intervals closed up”] I denoting the fact or state of being closed or confined 1. shut; not open 2.… …   English World dictionary

 • close — 1 vb closed, clos·ing vt 1: to bring to an end or to a state of completion closed the case close an estate by liquidating its assets closing his account 2: to con …   Law dictionary

 • close — Ⅰ. close [1] ► ADJECTIVE 1) only a short distance away or apart in space or time. 2) (of a connection or resemblance) strong. 3) denoting someone who is part of a person s immediate family. 4) (of a relationship or the people conducting it) very… …   English terms dictionary

 • Close — ist der Familienname folgender Personen: Alex Close, belgischer Radrennfahrer Brian Close, englischer Cricketspieler Charles Close, britischer Geograph Chuck Close (* 1940), US amerikanischer Maler Del Close, US amerikanischer Schauspieler und… …   Deutsch Wikipedia

 • Close To Me — Single par The Cure extrait de l’album The Head on the Door Face A Close to Me Face B A Man Inside My Mouth Sortie 17 septembre 1985 Enregistrem …   Wikipédia en Français

 • Close to Me — Single par The Cure extrait de l’album The Head on the Door Face A Close to Me Face B A Man Inside My Mouth Sortie 17 septembre 1985 …   Wikipédia en Français

 • Close — may refer to: Close (surname) In music: Close , a song by Rascal Flatts from Unstoppable Close , a song by Soul Asylum from Candy from a Stranger Close , a song by Westlife from Coast to Coast Close (to the Edit) , a song by Art of Noise Other:… …   Wikipedia

 • close — [adj1] near, nearby abutting, across the street, adjacent, adjoining, approaching, around the corner, at hand, contiguous, convenient, give or take a little*, handy, hard by, immediate, imminent, impending, in spitting distance*, in the ball… …   New thesaurus

 • Close Up — Бокс сет Элвиса Пресли Дата выпуска …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»