Перевод: с русского на персидский

run

 • 1 администрировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) اداره کردن، تقسیم کردن، تهیه کردن، اجرا کردن، توزیع کردن، (حق.) تصفیه کردن، نظارت کردن، وصایت کردن، انجام دادن، اعدام کردن، کشتن، (مو.) رهبری کردن (ارکستر)
  (n.) مدیر، رئیس، (حق.) مدیر تصفیه، وصی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > администрировать (I) (нсв)

 • 2 бег

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (adj. & n.) دونده، مناسب برای مسابقه دو، جاری، مداوم
  ............................................................
  3. race
  مسابقه، گردش، دور، دوران، مسیر، دویدن، مسابقه دادن، بسرعت رفتن، نژاد، نسل، تبار، طایفه، قوم، طبقه

  Русско-персидский словарь > бег

 • 3 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 4 бегом

  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & n.) دونده، مناسب برای مسابقه دو، جاری، مداوم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бегом

 • 5 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 6 безубыточный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  2. operated/run without loss

  Русско-персидский словарь > безубыточный (-ая, -ое, -ые)

 • 7 буйствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. riot
  (vt. & n.) آشوب، شورش، فتنه، بلوا، غوغا، داد و بیداد، عیاشی کردن، شورش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) تند، سخت، شدید، جابر، قاهر، قاهرانه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > буйствовать (I) (нсв)

 • 8 вести (I) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن
  ............................................................
  3. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  5. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  6. 3
  ............................................................
  7. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن

  Русско-персидский словарь > вести (I) (нсв)

 • 9 взбегать (I) > взбежать (I)

  فعل run up
  (v.) بسرعت خرج و تلف کردن، شلیک کردن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > взбегать (I) > взбежать (I)

 • 10 взлетать (I) > взлететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بسرعت خرج و تلف کردن، شلیک کردن، رسیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار

  Русско-персидский словарь > взлетать (I) > взлететь (I)

 • 11 волочиться (II) (нсв)

  ............................................................
  1. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بدنبال کشیدن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله دار بودن، دنباله داشتن، اثر پا باقی گذاردن، پیشقدم، پیشرو، دنباله
  ............................................................
  ............................................................
  4. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

  Русско-персидский словарь > волочиться (II) (нсв)

 • 12 ворочать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییرمکان، نوبت کار، مبدله، تغییردادن، تغییر مکان، انتقال، تغییر جهت، بوش، تناوب، نوبت، تعویض، نوبتی، استعداد، ابتکار، تعبیه، نقشه خائنانه، حقه، توطئه، پخش کردن، تعویض کردن، تغییر مکان دادن، انتقال دادن، تغییر مسیر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  4. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن

  Русско-персидский словарь > ворочать (I) (нсв)

 • 13 врезаться (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (vt. & n.) غوطه، شیرجه، گودال عمیق، سرازیری تند، سقوط سنگین، فرو بردن، غوطه ور ساختن، شیب تند پیدا کردن، شیرجه رفتن، ناگهان داخل شدن
  ............................................................
  { imprint:
  (vt. & vi. & n.) مهر زدن، نشاندن، گذاردن، زدن، منقوش کردن}
  ............................................................
  { engrave:
  (vt.) قلم زدن، کنده کاری کردن در، حکاکی کردن، گراور کردن، نقش کردن، منقوش کردن}

  Русско-персидский словарь > врезаться (I) (нсв и св)

 • 14 выбегать (I) > выбежать (I)

  ............................................................
  (v.) باخر رسیدن، خسته شدن، مردود شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбегать (I) > выбежать (I)

 • 15 выливаться (I) > вылиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) باخر رسیدن، خسته شدن، مردود شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > выливаться (I) > вылиться (II)

 • 16 выслеживать (I) > выследить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) شیار، لبه، باریکه، پیگردی کردن، رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بدنبال کشیدن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله دار بودن، دنباله داشتن، اثر پا باقی گذاردن، پیشقدم، پیشرو، دنباله
  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выслеживать (I) > выследить (II)

 • 17 вытекать (I) > вытечь (III)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) باخر رسیدن، خسته شدن، مردود شدن
  ............................................................
  3. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت

  Русско-персидский словарь > вытекать (I) > вытечь (III)

 • 18 давить (II) (нсв)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) ذلیل کردن، ستم کردن بر، کوفتن، تعدی کردن، درمضیقه قرار دادن، پریشان کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  8. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (adv. & adj.) سفت، محکم، تنگ (tang)، کیپ، مانع دخول هوا یا آب یا چیز دیگر، خسیس، کساد
  ............................................................
  10. pinch
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین

  Русско-персидский словарь > давить (II) (нсв)

 • 19 дежурный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) مبصر، دیده بانی کردن، آگاهی دهنده، انگیزنده، گوشیار، (در رادیو) به علائم رمزی مخابراتی گوش دادن

  Русско-персидский словарь > дежурный (-ая, -ое, -ые)

 • 20 действовать (I) > подействовать (I)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  4. go ahead!
  ............................................................
  5. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی
  ............................................................
  7. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) معتبر، صحیح، قوی، سالم، قانونی، درست، دارای اعتبار، موثر
  ............................................................
  10. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  ............................................................
  12. effect
  (pl. & vt. & n.) اثر، نتیجه، اجرا کردن، معنی، مفهوم، نیت، مفید، کار موثر، عملی کردن، معلول

  Русско-персидский словарь > действовать (I) > подействовать (I)

См. также в других словарях:

 • Run — Run, v. i. [imp. {Ran}or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run — Run, v. i. [imp. {Ran}or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run — Run, v. i. [imp. {Ran}or {Run}; p. p. {Run}; p. pr. & vb. n. {Running}.] [OE. rinnen, rennen (imp. ran, p. p. runnen, ronnen). AS. rinnan to flow (imp. ran, p. p. gerunnen), and iernan, irnan, to run (imp. orn, arn, earn, p. p. urnen); akin to D …   The Collaborative International Dictionary of English

 • run — ► VERB (running; past ran; past part. run) 1) move at a speed faster than a walk, never having both or all feet on the ground at the same time. 2) move about in a hurried and hectic way. 3) pass or cause to pass: Helen ran her fingers through her …   English terms dictionary

 • run — [run] vi. ran or Dial. run, run, running [altered (with vowel prob. infl. by pp.) < ME rinnen, rennen < ON & OE: ON rinna, to flow, run, renna, to cause to run (< Gmc * rannjan); OE rinnan, iornan: both < Gmc * renwo < IE base * er …   English World dictionary

 • Run — or runs may refer to: Computers* Execution (computers), meaning to begin operation of a computer program ** Run command, a command used to execute a program in Microsoft Windows * RUN (magazine) , a computer magazine of the 1980s * A sequence of… …   Wikipedia

 • Run — «Run» Сингл Snow Patrol из альбома Final Straw Выпущен 26 января 2004 Формат 10 ; E CD; 7 …   Википедия

 • Run — Run, v. t. 1. To cause to run (in the various senses of {Run}, v. i.); as, to run a horse; to run a stage; to run a machine; to run a rope through a block. [1913 Webster] 2. To pursue in thought; to carry in contemplation. [1913 Webster] To run… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run — Run, n. 1. The act of running; as, a long run; a good run; a quick run; to go on the run. [1913 Webster] 2. A small stream; a brook; a creek. [1913 Webster] 3. That which runs or flows in the course of a certain operation, or during a certain… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Run D.M.C. — Run D.M.C. (oder Run DMC) war eine US amerikanische Hip Hop Band. Run DMC Gründung 1982 Auflösung 2002 Genre Hip Hop/Rock Gründungsmitglieder MC Run …   Deutsch Wikipedia

 • Run–D.M.C. — Run–D.M.C. Run D.M.C. et Julien Civange au Grand Rex à Paris en 1989 Pays d’origine …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «run» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»