Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

develop

 • 1 проявляться (I) > проявиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  { develop:
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن}
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > проявляться (I) > проявиться (II)

 • 2 выковывать (I) > выковать (I)

  ............................................................
  (v.) کوره آهنگری، دمگاه، کوره قالگری، جعل، تهیه جنس قلابی، جعل کردن، اسناد ساختگی ساختن، آهنگری کردن، کوبیدن، جلو رفتن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > выковывать (I) > выковать (I)

 • 3 выливаться (I) > вылиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) باخر رسیدن، خسته شدن، مردود شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > выливаться (I) > вылиться (II)

 • 4 вырабатывать (I) > выработать (I)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) از کار کار در آوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن، حل کردن، تعبیه کردن، تدبیر کردن، تمرین
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  5. earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن
  ............................................................
  6. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > вырабатывать (I) > выработать (I)

 • 5 вырабатываться (I) > выработаться (I)

  ............................................................
  1. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > вырабатываться (I) > выработаться (I)

 • 6 вырастать (I) > вырасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырастать (I) > вырасти (I)

 • 7 застраивать (I) > застроить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن

  Русско-персидский словарь > застраивать (I) > застроить (II)

 • 8 застраиваться (I) > застроиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  { develop:
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن}

  Русско-персидский словарь > застраиваться (I) > застроиться (II)

 • 9 застроенный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  { develop: ـ(vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن}

  Русско-персидский словарь > застроенный (-ая, -ое, -ые)

 • 10 осваивать (I) > освоить (II)

  ............................................................
  (vi. & n.) ارباب، کارفرما، صاحب، ماهر شدن، دانشور، چیره دست، استاد، رئیس، مدیر، مرشد، پیر، خوب یاد گرفتن، استاد شدن، تسلط یافتن بر، رام کردن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشگام، پیشقدم، پیشقدم شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن

  Русско-персидский словарь > осваивать (I) > освоить (II)

 • 11 перерастать (I) > перерасти (I)

  ............................................................
  1. grow/be taller than
  ............................................................
  (past: outgrew ; past participle: outgrown
  (vi.) بزرگ تر شدن از، زودتر روئیدن از
  ............................................................
  (vi.) پیش افتادن از، بهتر بودن از، تفوق جستن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > перерастать (I) > перерасти (I)

 • 12 переходить (II) > перейти (I)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  11. change/go over
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن
  ............................................................
  13. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  15. merge
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن

  Русско-персидский словарь > переходить (II) > перейти (I)

 • 13 портиться (II) > испортиться (II)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  5. go/turn bad
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (vt.) بدتر کردن، خراب کردن، روبزوال گذاشتن
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) روبه انحطاط گذاردن، فاسد شدن، منحط
  ............................................................
  ویران
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > портиться (II) > испортиться (II)

 • 14 проводить (II) > провести (I) I

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  2. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) گارد محافظ، ملتزمین، اسکورت، نگهبان، همراه، بدرقه، همراهی کردن (با) نگهبانی کردن (از)، اسکورت کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  5. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  6. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt.) مطرح کردن، پیشنهاد کردن، ارائه دادن، تقدیم کردن، رواج دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  14. spend
  (past: spent ; past participle: spent
  (vt. & vi.) صرف کردن، پرداخت کردن، خرج کردن، تحلیل رفتن قوا، تمام شدن، صرف شدن

  Русско-персидский словарь > проводить (II) > провести (I) I

 • 15 прогрессировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) پیشرفت، پیشرفت کردن، پیشروی، حرکت، ترقی، جریان، گردش، سفر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > прогрессировать (I) (нсв)

 • 16 проявлять (I) > проявить (II)

  ............................................................
  1. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن

  Русско-персидский словарь > проявлять (I) > проявить (II)

 • 17 развивать (I) > развить (II)

  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: unwound ; past participle: unwound
  (vt.) باز کردن، باز کردن از پیچ، کوک چیزی را باز کردن، بی کوک کردن

  Русско-персидский словарь > развивать (I) > развить (II)

 • 18 развиваться (I) > развиться (II)

  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > развиваться (I) > развиться (II)

 • 19 развивающийся

  developing
  {develop ـ(vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن}
  { developer: ـ(n.) (عکاسی) ظاهر کننده عکس، توسعه دهنده}

  Русско-персидский словарь > развивающийся

 • 20 развитой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  { develop: ـ(vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن}
  ............................................................
  (adj. & vt.) بحد بلوغ یا رشد رساندن، کامل کردن، بالغ، رشد کردن، کامل، سررسیده شده
  ............................................................
  3. well/highly developed
  ............................................................
  { cultivate: ـ(vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن}

  Русско-персидский словарь > развитой (-ая, -ое, -ые)

См. также в других словарях:

 • Develop — GmbH Rechtsform GmbH Gründung 1948 Sitz Langenhagen, Deutschland Leitung …   Deutsch Wikipedia

 • develop — de‧vel‧op [dɪˈveləp] verb 1. [intransitive, transitive] to grow or gradually change into a larger, stronger, or more advanced state: • Once a stock market develops in the Czech Republic, the bank s customers will be offered investment accounts.… …   Financial and business terms

 • Develop — or Develop may refer to: NASA DEVELOP (intern program), a NASA Applied Sciences student program Develop India Group, a independent newsletter Develop (magazine), a trade publication for the video game industry develop (Apple magazine), a… …   Wikipedia

 • Develop — De*vel op (d[ e]*v[e^]l [o^]p), v. t. [imp. & p. p. {Developed}; p. pr. & vb. n. {Developing}.] [F. d[ e]veloper; d[ e] (L. dis ) + OF. voluper, voleper, to envelop, perh. from L. volup agreeably, delightfully, and hence orig., to make agreeable… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Develop — Pays  Royaume Uni Langue Anglais Périodicité Mensuel Genre Industrie du jeu vidéo …   Wikipédia en Français

 • develop — [v1] cultivate, prosper advance, age, enroot, establish, evolve, expand, flourish, foster, grow, grow up, maturate, mature, mellow, progress, promote, ripen, thrive; concepts 253,427,704 Ant. halt, repress develop [v2] expand, work out actualize …   New thesaurus

 • Develop — De*vel op, v. i. 1. To go through a process of natural evolution or growth, by successive changes from a less perfect to a more perfect or more highly organized state; to advance from a simpler form of existence to one more complex either in… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • develop — I verb accrue, adolescere, advance, advance in successive gradation, alere, amplify, arise from, augeri, augment, become, become apparent, begin from, bring forth, bring into being, bring to a complete condition, bring to a more advanced state,… …   Law dictionary

 • develop — 1650s, unroll, unfold, from Fr. développer, replacing English disvelop (1590s, from M.Fr. desveloper), both from O.Fr. desveloper unwrap, unfurl, unveil; reveal the meaning of, explain, from des undo + veloper wrap up, of uncertain origin,… …   Etymology dictionary

 • develop — 1 *unfold, evolve, elaborate, perfect Analogous words: actualize, *realize, materialize: attain, achieve, compass, *reach 2 *mature, ripen, age Analogous words: *advance, progress: * …   New Dictionary of Synonyms

 • develop — ► VERB (developed, developing) 1) become or make larger or more advanced. 2) start to exist, experience, or possess. 3) convert (land) to a new purpose, especially by constructing buildings. 4) treat (a photographic film) with chemicals to make a …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»