Перевод: с русского на персидский

stop

 • 1 безостановочный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) ایست ناپذیر، بلاانقطاع، بدون وقفه، مسلسل، پایان ناپذیر
  ............................................................
  بی وقفه، پیوسته، غیر منقلع، قطع نشده، متوالی، مسلسل
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > безостановочный (-ая, -ое, -ые)

 • 2 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 3 вставать (I) > встать (I)

  ............................................................
  (v.) درست شدن، برخاستن، بلند شدن، برخاست، تقویت شدن
  ............................................................
  2. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  7. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > вставать (I) > встать (I)

 • 4 держать (II) (нсв) I

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  6. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن

  Русско-персидский словарь > держать (II) (нсв) I

 • 5 диафрагма

  ............................................................
  (n.) میان پرده، حجاب حاجز، پردهء دل، دیافراگم، حجاب یا پرده گذاردن، (در عکاسی) دریچهء نور را بستن
  ............................................................
  2. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (n.) روزنه، دهانه یا سوراخ، گشادگی

  Русско-персидский словарь > диафрагма

 • 6 заделывать (I) > заделать (I)

  فعل stop up

  Русско-персидский словарь > заделывать (I) > заделать (I)

 • 7 заезжать (I) > заехать (I)

  ............................................................
  1. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی

  Русско-персидский словарь > заезжать (I) > заехать (I)

 • 8 зажимать (I) > зажать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) فشردن، له کردن، چلاندن، فشار دادن، آب میوه گرفتن، به زور جا دادن، زور آوردن، فشار، فشرده، چپاندن
  ............................................................
  2. grip
  (grippe=)
  (pl. & vt. & vi. & n.) (طب) نزله وبایی نای، زکام همه جاگیر، گریپ، آنفلوانزا، چنگ زنی، چنگ، نیروی گرفتن، ادراک و دریافت، نهر کوچک، نهر کندن، محکم گرفتن، چسبیدن به
  ............................................................
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (vt.) محدود کردن، منحصر کردن به
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) از کار بازداشتن، مانع شدن، مختل کردن، قید

  Русско-персидский словарь > зажимать (I) > зажать (I)

 • 9 заикаться (I) > заикнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) لکنت پیدا کردن، گیر کردن (زبان)، لکنت، من من کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لکنت داشتن، بالکنت حرف زدن، لکنت
  ............................................................
  ............................................................
  4. breathe/utter a word
  ............................................................
  5. hint
  (vt. & vi. & n.) اشاره، ایما، تذکر، چیز خیلی جزیی، اشاره کردن

  Русско-персидский словарь > заикаться (I) > заикнуться (I)

 • 10 закладывать (I) > заложить (II)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)
  ............................................................
  3. lay
  (past: laid ; past participle: laid
  (vt. & vi. & n.) خواباندن، دفن کردن، گذاردن، تخم گذاردن، داستان منظوم، آهنگ ملودی، الحان
  (adj.) غیر متخصص، ناویژه کار، خارج از سلک روحانیت، غیر روحانی
  ............................................................
  4. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  5. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  7. pawn
  پیاده شطرنج، گرو، گروگان، وثیقه، رهن دادن، گرو گذاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گرو، رهن، گرونامه، گرو گذاشتن

  Русско-персидский словарь > закладывать (I) > заложить (II)

 • 11 замирать (I) > замереть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. sink
  (past: sank, sunk ; past participle: sunk
  (v.) چاهک، فرو رفتن، فروبردن، دست شویی آشپزخانه، وان دستشویی، رسوخ، ته نشینی، حفره یا گودال، نزول کردن، غرق شدن، ته رفتن، نشست کردن، گود افتادن
  ............................................................
  3. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن
  ............................................................
  (vt.) گیر کردن، لکنت زبان پیدا کردن، با شبهه و تردید سخن گفتن، تزلزل یا لغزش پیدا کردن

  Русско-персидский словарь > замирать (I) > замереть (I)

 • 12 замолчать (I) (св) I

  ............................................................
  1. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > замолчать (I) (св) I

 • 13 замяться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) لغزیدن، سکندری خوردن، سهو کردن، تلوتلو خوردن، لکنت داشتن، اتفاقا برخوردن به
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > замяться (I) (св)

 • 14 запинаться (I) > запнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) تامل کردن، مردد بودن، بی میل بودن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запинаться (I) > запнуться (I)

 • 15 запоем

  قید non-stop

  Русско-персидский словарь > запоем

 • 16 застопоривать (I) > застопорить (II)

  فعل stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > застопоривать (I) > застопорить (II)

 • 17 застопориваться (I) > застопориться (II)

  ............................................................
  1. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > застопориваться (I) > застопориться (II)

 • 18 затыкать (I) > заткнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. cork
  (vt. & vi. & n.) چوب پنبه، بافت چوب پنبه درخت بلوط، چوب پنبه ای، چوب پنبه گذاشتن (در)، بستن، راه چیزی (را) گرفتن، (مج.) در دهن کسی را گذاشتن
  ............................................................
  (past: thrust ; past participle: thrust
  (vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار

  Русско-персидский словарь > затыкать (I) > заткнуть (I)

 • 19 захлёбываться (I) > захлебнуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) خفه کردن، بستن، مسدود کردن، انسداد، اختناق، دریچه، ساسات (ماشین)
  ............................................................
  2. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) جای ایستادن اسب در طویله، آخور، غرفه، دکه چوبی کوچک، بساط، صندلی، لژ، جایگاه ویژه، به آخور بستن، از حرکت بازداشتن، ماندن، ممانعت کردن، قصور ورزیدن، دور سر گرداندن، طفره، طفره زدن

  Русско-персидский словарь > захлёбываться (I) > захлебнуться (I)

 • 20 заход

  مذکر stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > заход

См. также в других словарях:

 • stop — stop …   Dictionnaire des rimes

 • stop — [ stɔp ] interj. et n. m. • 1792 mar.; mot angl. « arrêt » A ♦ Interj. 1 ♦ Commandement ou cri d arrêt. Il « arrêta la nage en criant : “Stop !” » (Maupassant). Fig. Stop au gaspillage ! ⇒ halte. 2 ♦ Mot employé dans les télégrammes pour séparer… …   Encyclopédie Universelle

 • stop — interj., (2, 3) stopuri s.n. 1. interj. Stai! Opreşte! ♦ (În telegrame, ca termen convenţional pentru a marca sfârşitul unei fraze) Punct! 2. s.n. Oprire bruscă a mingii, a pucului la unele jocuri sportive. 3. s.n. Semafor care reglează… …   Dicționar Român

 • stop — or [stäp] vt. stopped, stopping [ME stoppen < OE stoppian (in comp.) < WGmc stoppōn < VL * stuppare, to stop up, stuff < L stuppa < Gr styppē, tow < IE * stewe , to thicken, contract > Gr styphein, to contract, Sans stuka,… …   English World dictionary

 • Stop — Stop, n. 1. The act of stopping, or the state of being stopped; hindrance of progress or of action; cessation; repression; interruption; check; obstruction. [1913 Webster] It is doubtful . . . whether it contributed anything to the stop of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • stop — stop; stop·er; stop·less; stop·pa·ble; stop·page; stop·per·less; stop·per·man; stop·ping; un·stop; back·stop; non·stop; stop·per; stop·ple; stop·less·ness; un·stop·pa·bly; …   English syllables

 • stop by — stop off, stop over, stop in or (N American) stop by To break one s journey, pay a visit to (usu with at) • • • Main Entry: ↑stop * * * ˌstop ˈby [intransitive/transitive] [ …   Useful english dictionary

 • stop in — stop off, stop over, stop in or (N American) stop by To break one s journey, pay a visit to (usu with at) • • • Main Entry: ↑stop * * * ˌstop ˈin [intransitive] [ …   Useful english dictionary

 • stop-go — ˌstop ˈgo adjective stop go policy/​approach etc ECONOMICS a way of controlling the economy by deliberately restricting government spending for a period of time and then increasing it for a time: • The uncertainty of such stop go policies reduced …   Financial and business terms

 • stop — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. stoppie {{/stl 8}}{{stl 7}} substancja metaliczna otrzymywana przeważnie przez stopienie dwóch lub więcej metali (niekiedy z domieszką niemetali), wytwarzana w celu uzyskania lepszych właściwości… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • stop — ► VERB (stopped, stopping) 1) come or bring to an end. 2) prevent from happening or from doing something. 3) cease or cause to cease moving or operating. 4) (of a bus or train) call at a designated place to pick up or set down passengers. 5) Brit …   English terms dictionary

Книги

Другие книги по запросу «stop» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»