Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

leave

 • 1 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 2 левый

  ............................................................
  1. left
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  ............................................................
  3. port
  (v.) بندر، بندرگاه، لنگرگاه، مامن، مبدا مسافرت، فرودگاه هواپیما، بندر ورودی، درب، دورازه، در رو، مخرج، شراب شیرین، بارگیری کردن، ببندر آوردن، حمل کردن، بردن، ترابردن، درگاه
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) غیر رسمی، دارای عدم رسمیت، غیر مستند
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > левый

 • 3 оставлять (I) > оставить (II)

  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  3. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) ابقا کردن، نگهداشتن، نگاه داشتن، از دست ندادن، حفظ کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оставлять (I) > оставить (II)

 • 4 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 5 выбывать (I) > выбыть (I)

  فعل leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن

  Русско-персидский словарь > выбывать (I) > выбыть (I)

 • 6 выезжать (I) > выехать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезжать (I) > выехать (I) I

 • 7 вылетать (I) > вылететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вылетать (I) > вылететь (I)

 • 8 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 9 забывать (I) > забыть (I)

  ............................................................
  (past: forgot ; past participle: forgotten
  (vt.) فراموش کردن، فراموشی، صرفنظر کردن، غفلت
  ............................................................
  (vt. & vi.) مسلط یا مشرف بودن بر، چشم پوشی کردن، چشم انداز
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن

  Русско-персидский словарь > забывать (I) > забыть (I)

 • 10 завещать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، تخصیص دادن به، (از راه وصیت نامه) به کسی واگذار کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تدبیر کردن، درست کردن، اختراع کردن، تعبیه کردن، وصیت نامه، ارث بری، ارث گذاری
  ............................................................
  نماینده پاپ، سفیر، ایلچی، نماینده تام الاختیار، بارث گذاشتن، ارث، فرماندار
  ............................................................
  (vt.) سوگند دادن، قسم دادن، لابه کردن، تقاضا کردن، به اصرار تقاضا کردن (از)

  Русско-персидский словарь > завещать (I) (нсв и св)

 • 11 затаптывать (I) > затоптать (I)

  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затаптывать (I) > затоптать (I)

 • 12 захватывать (I) > захватать (I) I

  ............................................................
  1. soil
  (v.) خاک، کثیف کردن، لکه دار کردن، چرک شدن، زمین، کشور، سرزمین، مملکت پوشاندن با خاک، خاکی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > захватывать (I) > захватать (I) I

 • 13 идти > пойти (I) I

  ............................................................
  1. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر کردن مسافرت کردن، رهسپار شدن، مسافرت، سفر، حرکت، جنبش، گردش، جهانگردی، درنوردیدن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  10. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  11. enter
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیشرفت، پیشرفت کردن، پیشروی، حرکت، ترقی، جریان، گردش، سفر
  ............................................................
  13. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) I

 • 14 класть (I) > положить (II), сложить (II)

  فعل leave its mark on

  Русско-персидский словарь > класть (I) > положить (II), сложить (II)

 • 15 маслиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: shone, shined ; past participle: shone, shined
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، درخشیدن، نور افشاندن، براق کردن، روشن شدن، روشنی، فروغ، تابش، درخشش
  ............................................................
  (v.) درخشیدن، برق زدن، جسته جسته برق زدن

  Русско-персидский словарь > маслиться (II) (нсв)

 • 16 натоптать (I) (св)

  فعل leave foot-marks

  Русско-персидский словарь > натоптать (I) (св)

 • 17 недоговаривать (I) > недоговорить (II)

  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недоговаривать (I) > недоговорить (II)

 • 18 опережать (I) > опередить (II)

  ............................................................
  (past: overtook ; past participle: overtaken
  (vi.) رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیش دستی کردن بر، پیش جستن بر، پیش افتادن، ممانعت کردن، کمین، کمینگاه
  ............................................................
  (vt.) پیش بینی کردن، انتظار داشتن، پیشدستی کردن، جلو انداختن، پیش گرفتن بر، سبقت جستن بر
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پیش افتادن از، بهتر بودن از، تفوق جستن
  ............................................................
  7. exel

  Русско-персидский словарь > опережать (I) > опередить (II)

 • 19 опускать (I) > опустить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опускать (I) > опустить (II)

 • 20 освобождать (I) > освободить (II)

  ............................................................
  1. free
  (adv. & adj. & vt.) آزاد، مستقل، میدانی، مطلق، اختیاری، مختار، مجانی، رایگان، سخاوتمندانه، روا، مجاز، منفصل، رها، به طور مجانی، آزاد کردن، ترخیص کردن
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، رها کردن، تجزیه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از قید رها کردن، از زیر سلطه خارج کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. exempt
  (adj. & vivt.) معاف، آزاد، مستثنی، معاف کردن
  ............................................................
  11. clear
  واضح، شفاف، زدودن، ترخیص کردن
  (adj.) آشکار، زلال، صاف، صریح
  (vt. & vi.) روشن کردن، واضح کردن، توضیح دادن، صاف کردن، تبرئه کردن، فهماندن
  ............................................................
  12. vacate
  (vt.) تعطیل کردن، خالی کردن، تهی کردن، تخلیه کردن
  ............................................................
  13. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > освобождать (I) > освободить (II)

См. также в других словарях:

 • leave — [liːv] noun [uncountable] HUMAN RESOURCES time that you are allowed to be absent from your work: • The company offers attractive benefits, including five weeks leave per year. • The Los Gatos School District has hired 21 new teachers to replace… …   Financial and business terms

 • Leave — Leave, v. t. [imp. & p. p. {Left} (l[e^]ft); p. pr. & vb. n. {Leaving}.] [OE. leven, AS. l?fan, fr. l[=a]f remnant, heritage; akin to lifian, libban, to live, orig., to remain; cf. bel[=i]fan to remain, G. bleiben, Goth. bileiban. [root]119. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • leave — Ⅰ. leave [1] ► VERB (past and past part. left) 1) go away from. 2) cease living at, attending, or working for: he left home at 16. 3) allow or cause to remain; go away without taking. 4) (be left) remain to be used or dealt with: drink …   English terms dictionary

 • leave — leave1 [lēv] vt. left, leaving [ME leven < OE læfan, lit., to let remain (< * lafjan < base of laf, remnant, what remains), akin to (be)lifan, to remain, Ger bleiben, OHG belīban < IE * leip , to smear with grease, stick to < base… …   English World dictionary

 • leave — vt left, leav·ing: bequeath devise Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. leave I …   Law dictionary

 • leave — [n1] permission allowance, assent, authorization, concession, consent, dispensation, freedom, go ahead*, green light*, liberty, okay, permit, sanction, sufferance, tolerance; concepts 376,685 Ant. limitation, prohibition, restriction leave [n2]… …   New thesaurus

 • Leave — Leave, n. [OE. leve, leave, AS. le[ a]f; akin to le[ o]f pleasing, dear, E. lief, D. oorlof leave, G. arlaub, and erlauben to permit, Icel. leyfi. [root]124. See {Lief}.] 1. Liberty granted by which restraint or illegality is removed; permission; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • leave — leave, let Leave is well on its way to forcing out let in certain idiomatic uses, especially in leave / let be (Will you leave / let me be? I m trying to work), leave / let go (Please leave / let go of the handle), and above all in leave / let… …   Modern English usage

 • Leave — may be:* Permission for absence: ** Garden leave ** Leave (military) ** Leave, use of paid time off ** Parental leave*Leave (song), a song by American rock band R.E.M. included in their album New Adventures in Hi Fi. *Leave, a song by Lula and… …   Wikipedia

 • leave be — To leave undisturbed • • • Main Entry: ↑leave * * * leave (someone or something) be see ↑leave, 1 • • • Main Entry: ↑be leave (someone or something) be : to not bother or touch (someone or something) Please …   Useful english dictionary

 • Leave It to Me — Leave It to Me! ist ein Musical von Cole Porter, das Buch stammt von Samuel und Bella Spewack nach ihrem Stück Clear All Wires (1932). Das Musical wurde von Vinton Freedley produziert, Mary Martin debütierte am Broadway[1] und Gene Kelly hatte… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»