Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

came

 • 1 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 2 входить (II) > войти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  7. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > входить (II) > войти (I)

 • 3 выходить (II) > выйти (I) II

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  2. face
  (vt. & vi. & n.) صورت، نما، روبه، مواجه شدن، رخ، رخسار، رو، چهره، طرف، سمت، وجه، ظاهر، منظر، روبرو ایستادن، رویاروی شدن، پوشاندن سطح، تراشیدن، صاف کردن، روکش کردن
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vt. & vi.) کناره گیری کردن، استراحتگاه، استراحت کردن، بازنشسته کردن یا شدن، پس رفتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) II

 • 4 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 5 идти > пойти (I) I

  ............................................................
  1. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر کردن مسافرت کردن، رهسپار شدن، مسافرت، سفر، حرکت، جنبش، گردش، جهانگردی، درنوردیدن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  10. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  11. enter
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیشرفت، پیشرفت کردن، پیشروی، حرکت، ترقی، جریان، گردش، سفر
  ............................................................
  13. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) I

 • 6 идти > пойти (I) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
  ............................................................
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  7. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  8. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن
  ............................................................
  9. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  11. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  12. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  13. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  14. go by
  ............................................................
  15. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) II

 • 7 исходить (II) (нсв) II

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi.) سرچشمه گرفتن، موجب شدن، ناشی شدن، آغاز شدن یا کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات

  Русско-персидский словарь > исходить (II) (нсв) II

 • 8 исчисляться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  مقدار
  (vi.) سرزدن، بالغ شدن، رسیدن
  (n.) مبلغ، مقدار میزان

  Русско-персидский словарь > исчисляться (I) (нсв)

 • 9 мелькать (I) > мелькнуть (I)

  ............................................................
  1. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  (vt. & n.) روشنایی ضعیف، نور کم، درک اندک، خرده، تکه، کور کوری کردن، سوسو زدن، با روشنایی ضعیف تابیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نور ضعیف، پرتو آنی، سوسو، (مج.) تظاهر موقتی، نور دادن، سوسو زدن

  Русско-персидский словарь > мелькать (I) > мелькнуть (I)

 • 10 наезжать (I) > наехать (I)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (vt.) تصادم کردن، بهم خوردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наезжать (I) > наехать (I)

 • 11 наставать (I) > настать (I)

  فعل come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > наставать (I) > настать (I)

 • 12 наступать (I) > наступить (II) I

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (v.) بسته شدن (شیر و غیره)، شروع کردن
  ............................................................
  3. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن

  Русско-персидский словарь > наступать (I) > наступить (II) I

 • 13 поступать (I) > поступить (II)

  ............................................................
  1. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  2. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  { receiver:
  (n.) گیرنده، دریافت کننده، دستگاه گیرنده، گوشی، متصدی دریافت}

  Русско-персидский словарь > поступать (I) > поступить (II)

 • 14 прибывать (I) > прибыть (I)

  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  2. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  { delivery:
  (n.) تحویل، رهایی، فراغت از زایمان، تسلیم}
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  5. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > прибывать (I) > прибыть (I)

 • 15 приезжать (I) > приехать (I)

  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  2. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > приезжать (I) > приехать (I)

 • 16 прилетать (I) > прилететь (I)

  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  2. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  3. rush in/up
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прилетать (I) > прилететь (I)

 • 17 приходить (II) > прийти (I)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > приходить (II) > прийти (I)

 • 18 происходить (II) > произойти (I)

  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  (vi.) رخ دادن، واقع شدن، اتفاق افتادن، خطور کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) نتیجه، منتج شدن، پی آمد، دست آورد، برآمد، نتیجه دادن، ناشی شدن، اثر، حاصل
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (past: sprang ; past participle: sprung
  (v.) بهار، چشمه، سرچشمه، فنر، انبرک، جست و خیز، حالت فنری، حالت ارتجاعی فنر، پریدن، جهش کردن، جهیدن، قابل ارتجاع بودن، حالت فنری داشتن، ظاهر شدن

  Русско-персидский словарь > происходить (II) > произойти (I)

 • 19 сводиться (II) > свестись (I)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сводиться (II) > свестись (I)

 • 20 следовать (I) > последовать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت
  ............................................................
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  6. what will/does that come to
  ............................................................
  ............................................................
  8. you ought to have...

  Русско-персидский словарь > следовать (I) > последовать (I)

См. также в других словарях:

 • came — came …   Dictionnaire des rimes

 • Came — Saltar a navegación, búsqueda Came puede referirse a: Came, una comuna francesa ubicada en el departamento de los Pirineos Atlánticos. Al Consejo de Ayuda Mutua Económica, organización económica soviética. Obtenido de Came Categoría:… …   Wikipedia Español

 • came — (k[=a]m), n. [Cf. Scot. came, caim, comb, and OE. camet silver.] A slender rod of cast lead, with or without grooves, used, in casements and stained glass windows, to hold together the panes or pieces of glass. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • came — 1. (ka m ) s. f. Voy. chame. came 2. (ka m ) s. f. •   Nom donné, dans le département de la Manche, à des pots de cuivre jaune, mais étamés intérieurement, dans lesquels on transporte le lait de l herbage à la ferme, les Primes d honneur, Paris,… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Came — (k[=a]m), imp. of {Come}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • camé — camé, e adj. et n. Drogué : Camé jusqu aux yeux …   Dictionnaire du Français argotique et populaire

 • came — [keım] the past tense of ↑come …   Dictionary of contemporary English

 • came — the past tense of come1 …   Usage of the words and phrases in modern English

 • came — past tense of COME (Cf. come) …   Etymology dictionary

 • came — came1 [kām] vi. pt. of COME came2 [kām] n. [< ? MDu kaam, lit., COMB1] a lead strip used to fasten together panes of glass, as in stained glass windows …   English World dictionary

 • came — 1. came [ kam ] n. f. • 1842; camme 1751; all. Kamm « peigne » ♦ Mécan. Pièce dont le profil est déterminé pour transformer un mouvement circulaire en un mouvement de translation, selon une loi donnée. Came entraînée par un mouvement d horlogerie …   Encyclopédie Universelle


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»