Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

end

 • 1 закрываться (I) > закрыться (I)

  ............................................................
  1. shut
  (past: shut ; past participle: shut
  (adj. & vt. & vi.) بستن، برهم نهادن، جوش دادن، بسته شدن، تعطیل شدن، تعطیل کردن، پائین آوردن، بسته، مسدود
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. wrap/cover up
  ............................................................
  6. protect/shield
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закрываться (I) > закрыться (I)

 • 2 доглядеть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > доглядеть (I) (св)

 • 3 досматривать (I) > досмотреть (I)

  ............................................................
  (vt.) امتحان کردن، بازرسی کردن، معاینه کردن، بازجویی کردن، آزمودن، آزمون کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > досматривать (I) > досмотреть (I)

 • 4 конец

  ............................................................
  1. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  2. way
  (n.) راه، طریق، جاده، سبک (sabk)، طرز، طریقه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > конец

 • 5 кончаться (I) > кончиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  3. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vi. & n.) نتیجه، منتج شدن، پی آمد، دست آورد، برآمد، نتیجه دادن، ناشی شدن، اثر، حاصل
  ............................................................
  5. die
  جفت طاس
  (vi.) مردن، درگذشتن، جان دادن، فوت کردن
  (n.) طاس، طاس تخته نرد، مهره، سرپیچ، بخت، قمار، (مج.) سرنوشت
  (vt.) به شکل حدیده یا قلاویز درآوردن، با حدیده و قلاویز رزوه کردن، قالب گرفتن، سر سکه

  Русско-персидский словарь > кончаться (I) > кончиться (II)

 • 6 насквозь

  ............................................................
  (thru=)
  (adv. & adj.) از میان، از وسط، از توی، بخاطر، از آغاز تا انتها، کاملا، تمام شده، تمام، از طریق، بواسطه، در ظرف، سرتاسر
  ............................................................
  ............................................................
  [!! completely specified: با تعیین کامل]
  ............................................................
  (adv.) سراسر، تماما، از درون و بیرون، بکلی

  Русско-персидский словарь > насквозь

 • 7 граница

  ............................................................
  (vt. & n.) سرحد، حاشیه، لبه، کناره، مرز، خط مرزی، لبه گذاشتن (به)، سجاف کردن، حاشیه گذاشتن، مجاور بودن
  ............................................................
  (n.) مرز، خط سرحدی، کرانه، کرانی
  ............................................................
  (n.) مرز، سرحد، خط فاصل، مرزی، صف جلو لشکر
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) حد، محدود کردن، حدود، کنار، پایان، اندازه، وسعت، معین کردن، منحصر کردن
  ............................................................
  کران
  (vt. & vi. & n.) حد، مرز، محدود، سرحد، خیز، جست و خیز، محدود کردن، تعیین کردن، هم مرز بودن، مجاور بودن، مشرف بودن (on یا with)، جهیدن
  (adj.) آماده رفتن، عازم رفتن، مهیا، موجود، مقید، موظف
  ............................................................
  6. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن

  Русско-персидский словарь > граница

 • 8 дослушать (I) (св)

  فعل listen to the end

  Русско-персидский словарь > дослушать (I) (св)

 • 9 дратва

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дратва

 • 10 заканчивать (I) > закончить (II)

  ............................................................
  1. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  (adj. & vt.) کامل، تمام، کامل کردن، انجام دادن، بانجام رساندن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) گرد کردن، گرد کردن برشی

  Русско-персидский словарь > заканчивать (I) > закончить (II)

 • 11 заканчиваться (I) > закончиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، خاتمه دادن، منقضی کردن، فسخ کردن، محدود کردن، خاتمه یافتن، منتهی، محدود، پایان دادن، پایان یافتن

  Русско-персидский словарь > заканчиваться (I) > закончиться (II)

 • 12 заключать (I) > заключить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) حد، محدوده، محدود کردن، منحصر کردن، محبوس کردن
  ............................................................
  4. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (v.) درمیان گذاشتن، در جوف قرار دادن، به پیوست فرستادن، حصار یا چینه کشیدن دور
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، نتیجه گرفتن، استنتاج کردن، منعقد کردن
  ............................................................
  7. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) استنباط کردن، دریافتن، نتیجه گرفتن، کم کردن، تفریق کردن

  Русско-персидский словарь > заключать (I) > заключить (II)

 • 13 заключаться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  { contain:
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن}
  ............................................................
  3. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) مرکب بودن از، شامل بودن، عبارت بودن از
  ............................................................
  5. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، نتیجه گرفتن، استنتاج کردن، منعقد کردن

  Русско-персидский словарь > заключаться (I) (нсв)

 • 14 заключение

  ............................................................
  (n.) پایان، فرجام، اختتام، انجام، نتیجه، استنتاج
  ............................................................
  (vi. & n.) تحدید، زندان بودن، زایمان، بستری
  ............................................................
  (n.) کسر، وضع، استنتاج، نتیجه گیری، استنباط، پی بردن ازکل به جزء یا از علت به معلول، قیاس
  ............................................................
  (n.) استنتاج، استنباط
  ............................................................
  5. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن

  Русско-персидский словарь > заключение

 • 15 исход

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) چاره سازی، شولش، حل، محلول، راه حل، تادیه، تسویه
  ............................................................
  3. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  (n.) برآمد، پی آمد، حاصل، نتیجه
  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (n.) اوج، قله، حد اعلی
  ............................................................
  (n.) مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به کنعان، خروج، مهاجرت، مهاجرت دسته جمعی

  Русско-персидский словарь > исход

 • 16 конечный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  2. last
  (v.) بازپسین، پسین، آخر، آخرین، اخیر، نهانی، قطعی، دوام داشتن، دوام کردن، طول کشیدن، به درازا کشیدن، پایستن
  ............................................................
  (adj. & n.) آخرین، پایانی، نهایی، غایی، قطعی، قاطع
  ............................................................
  (adj.) نهایی، آجل، آخر، غایی، بازپسین، دورترین

  Русско-персидский словарь > конечный (-ая, -ое, -ые)

 • 17 кончать (I) > кончить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  2. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، نتیجه گرفتن، استنتاج کردن، منعقد کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) درجه گرفتن (ازدانشکده یا دانشگاه)، فارض التحصیل شدن، صاحب درجه
  ............................................................
  (vt. & vi.) صلاحیت داشتن، واجد شرایط شدن، توصیف کردن، محدود کردن، تعیین کردن، قدرت را توصیف کردن، از بدی چیزی کاستن، منظم کردن، کنترل کردن
  ............................................................
  6. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > кончать (I) > кончить (II)

 • 18 морока

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) گیجی، اشتباهی گرفتن، آسیمگی، پریشانی، درهم و برهمی، اغتشاش، دست پاچگی

  Русско-персидский словарь > морока

 • 19 мост

  ............................................................
  پل، جسر، برآمدگی بینی، (د. ن.) سکوبی درعرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان و افسران قرار می گیرد، بازی ورق، پل ساختن، اتصال دادن
  ............................................................
  (n.) صفحه فلزی، ورقه یا صفحه، قاب (مثل قاب ساعت)، پلاک، لوح، لوحه، روکش، بشقاب، بقدر یک بشقاب
  (vt.) روکش فلزی کردن، آبکاری فلزی کردن، روکش کردن، متورق کردن، صفحه، اندودن
  ............................................................
  3. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن

  Русско-персидский словарь > мост

 • 20 напоследок

  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) بالاخره، عاقبت، سرانجام
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > напоследок

См. также в других словарях:

 • End- — End …   Deutsch Wörterbuch

 • end — [end] noun 1. STATISTICS MARKETING top/​bottom end a figure that is at the top or bottom end of a range is high or low in the range of possible figures that were expected: • The results were at the top end of previous market forecasts. 2.… …   Financial and business terms

 • end — end·amebiasis; end·amoeba; end·amoe·bi·dae; end·aortic; end·arterial; end·arteritis; end·ar·te·ri·um; end·er·gon·ic; end·ing; end·less; end·less·ness; end·lich·ite; end·most; end·oral; end·osmometer; end·osmosis; end·osteal; end·osteitis;… …   English syllables

 • End — ([e^]nd), n. [OE. & AS. ende; akin to OS. endi, D. einde, eind, OHG. enti, G. ende, Icel. endir, endi, Sw. [ a]nde, Dan. ende, Goth. andeis, Skr. anta. [root]208. Cf. {Ante }, {Anti }, {Answer}.] 1. The extreme or last point or part of any… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • End on — End End ([e^]nd), n. [OE. & AS. ende; akin to OS. endi, D. einde, eind, OHG. enti, G. ende, Icel. endir, endi, Sw. [ a]nde, Dan. ende, Goth. andeis, Skr. anta. [root]208. Cf. {Ante }, {Anti }, {Answer}.] 1. The extreme or last point or part of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • end — ► NOUN 1) the final part of something. 2) the furthest or most extreme part. 3) a termination of a state or situation: they called for an end to violence. 4) a person s death or downfall. 5) a goal or desired result. 6) a part or share of an… …   English terms dictionary

 • end*/*/*/ — [end] noun [C] I 1) the final part of a period of time We re going on holiday at the end of this month.[/ex] They ll make their decision at the very end of the week.[/ex] The work should be completed by the end of the year.[/ex] 2) the time when… …   Dictionary for writing and speaking English

 • end — end1 [end] n. [ME & OE ende, akin to Ger ende, Goth andeis < IE * antyos, opposite, lying ahead < * anti , opposite, facing (< base * ants, front, forehead) < OHG endi, forehead, Ger anti, L ante] 1. a limit or limiting part; point of …   English World dictionary

 • end — O.E. ende end, conclusion, boundary, district, species, class, from P.Gmc. *andja (Cf. O.Fris. enda, O.Du. ende, Du. einde, O.N. endir end; O.H.G. enti top, forehead, end, Ger. ende, Goth. andeis end ), originally the opposite side, from P …   Etymology dictionary

 • end — n 1 *limit, bound, term, confine Analogous words: *extreme, extremity 2 End, termination, ending, terminus are comparable when opposed to beginning or starting point and meaning the point or line beyond which a thing does not or cannot go (as in… …   New Dictionary of Synonyms

 • end — [n1] extreme, limit borderline, bound, boundary, butt end, confine, cusp, deadline, edge, extent, extremity, foot, head, heel, limitation, neb, nib, point, prong, spire, stub, stump, tail, tail end, term, terminal, termination, terminus, tip, top …   New thesaurus


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»