Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

get

 • 1 запутываться (I) > запутаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. become confused/complicated
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > запутываться (I) > запутаться (I)

 • 2 путаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دخالت کردن، پا بمیان گذاردن، مداخله کردن، تداخل کردن
  ............................................................
  (vt.) میان، وسط، مرکز، کمر، میانی، وسطی، در وسط قرار دادن، فضولی کردن، دخالت بیجا کردن، مداخله کردن، مخلوط کردن، آمیختن، پراکنده کردن، جماع کردن، ور رفتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > путаться (I) (нсв)

 • 3 входить (II) > войти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  7. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > входить (II) > войти (I)

 • 4 добираться (I) > добраться (I)

  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  4. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > добираться (I) > добраться (I)

 • 5 заволноваться (I) (св)

  ............................................................
  1. get worried/upset
  ............................................................
  ............................................................
  3. get/become rough

  Русско-персидский словарь > заволноваться (I) (св)

 • 6 связываться (I) > связаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. get in touch/contact
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > связываться (I) > связаться (I)

 • 7 ввязываться (I) > ввязаться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ввязываться (I) > ввязаться (I)

 • 8 взбелениться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > взбелениться (II) (св)

 • 9 волноваться (I) > взволноваться (I)

  ............................................................
  1. be/get rough
  ............................................................
  (vi. & n.) موج بلند، موج غلتان، موج خروشان، جریان سریع و غیر عادی، برق موجی از هوا، تشکیل موج دادن، موجدار بودن، خروشان بودن، موج زدن
  ............................................................
  3. be/get upset
  ............................................................
  4. be/become agitated
  ............................................................
  (adj.) ناراحت، مضطرب، پریشان خیال، بی آرام
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > волноваться (I) > взволноваться (I)

 • 10 втягиваться (I) > втянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) توده باد آورده، جسم شناور، برف باد آورده، معنی، مقصود، جریان آهسته، جمع شدن، توده شدن، بی اراده کار کردن، بی مقصد رفتن، دستخوش پیشامد بودن، یخرفت، راندگی
  ............................................................
  ............................................................
  کشیده، ممتد، توخالی شده، پوک، نخخ کشیده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втягиваться (I) > втянуться (I)

 • 11 выздоравливать (I) > выздороветь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن

  Русско-персидский словарь > выздоравливать (I) > выздороветь (I)

 • 12 выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رها کردن، خلاصی بخشیدن، آزاد کردن
  ............................................................
  (v.) در تنگنا کمک یافتن، در سختی به کسی کمک کردن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

 • 13 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 14 высаживаться (I) > высадиться (II)

  ............................................................
  1. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) روشن، شعله ور، سوزان، سبک کردن، راحت کردن، تخفیف دادن، روشن کردن، آتش زدن، برق زدن، پیاده شدن، فرود آمدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)

  Русско-персидский словарь > высаживаться (I) > высадиться (II)

 • 15 выторговывать (I) > выторговать (I)

  ............................................................
  1. gain
  (pl. & vt. & vi. & n.) سود، منفعت، نفع، صرفه، استفاده، افزایش، بدست آوردن، سود بردن، فایده بردن، پیدا کردن، کسب کردن، باز یافتن، نائل شدن، پیشرفتن، بهبودی یافتن، رسیدن، زیاد شدن، بهره تقویت، حصول
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، فراهم کردن، گرفتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выторговывать (I) > выторговать (I)

 • 16 допроситься (II) (св)

  ............................................................
  1. persuade/get out of
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن
  ............................................................
  3. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > допроситься (II) (св)

 • 17 жечься (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: stung ; past participle: stung
  (vt. & vi. & n.) نیش، زخم نیش، خلش، سوزش، گزیدن، تیر کشیدن، نیش زدن
  ............................................................
  3. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > жечься (нсв)

 • 18 заводить (II) > завести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  5. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، حاصل کردن، اندوختن، پیدا کردن
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن
  ............................................................
  11. start
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (v.) پایان یافتن، منتج به نتیجه شدن، پایان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводить (II) > завести (I)

 • 19 загордиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. get/be stuck-up

  Русско-персидский словарь > загордиться (II) (св)

 • 20 заедать (I) > заесть (IV)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آفت، بلا، سرایت مرض، طاعون، بستوه آوردن، آزار رساندن، دچار طاعون کردن
  ............................................................
  3. eat
  (past: ate ; past participle: eaten
  (vt.) خوردن، مصرف کردن، تحلیل رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt.) فاسد کردن، خراب کردن، فاسد
  ............................................................
  (vt.) تضعیف روحیه کردن، از روحیه انداختن
  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................
  10. jam
  (v.) گیر کردن چپاندن، مربا، فشردگی، چپاندن، فرو کردن، گنجاندن (با زور و فشار)، متراکم کردن، شلوغ کردن، شلوغ کردن (با آمد و شد زیاد)، بستن، مسدود کردن، وضع بغرنج، پارازیت دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заедать (I) > заесть (IV)

См. также в других словарях:

 • get — [ get ] (past tense got [ gat ] ; past participle gotten [ gatn ] ) verb *** ▸ 1 obtain/receive ▸ 2 become/start to be ▸ 3 do something/have something done ▸ 4 move to/from ▸ 5 progress in activity ▸ 6 fit/put something in a place ▸ 7 understand… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • get — /get/ verb past tense got, past participle got especially BrE gotten especially AmE present participle getting RECEIVE/OBTAIN 1 RECEIVE (transitive not in passive) to be given or receive something: Sharon always seems to get loads of mail. | Why… …   Longman dictionary of contemporary English

 • get*/*/*/ — [get] (past tense got [gɒt] ; past participle got) verb 1) [T] to obtain, receive, or be given something Ross s father got a new job.[/ex] Did you get tickets for the game?[/ex] You get ten points for each correct answer.[/ex] Young players will… …   Dictionary for writing and speaking English

 • get — [get] verb got PASTTENSE [gɒt ǁ gɑːt] got PASTPART gotten PASTPART [ˈgɒtn ǁ ˈgɑːtn] getting PRESPART 1 …   Financial and business terms

 • get — [get; ] also, although it is considered nonstandard by some [, git] vt. GOT, gotten, getting: see usage note at GOTTEN got, got [ME geten < ON geta, to get, beget, akin to OE gietan (see BEGET, FORGET), Ger gessen in vergessen, forget < IE… …   English World dictionary

 • Get — (g[e^]t), v. i. 1. To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased. [1913 Webster] We mourn, France smiles; we lose, they daily get. Shak. [1913 Webster] 2. To arrive at, or bring one s self into, a state,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • get — ► VERB (getting; past got; past part. got, N. Amer. or archaic gotten) 1) come to have or hold; receive. 2) succeed in attaining, achieving, or experiencing; obtain. 3) experience, suffer, or be afflicted with. 4) move in order to pic …   English terms dictionary

 • get — 1. range of use. Get is one of the most frequently used and most productive words in English. Often it has virtually no meaning in itself and draws its meaning almost entirely from its context, especially in idiomatic uses such as get to bed, get …   Modern English usage

 • Get — (g[e^]t), v. t. [imp. {Got} (g[o^]t) (Obs. {Gat} (g[a^]t)); p. p. {Got} (Obsolescent {Gotten} (g[o^]t t n)); p. pr. & vb. n. {Getting}.] [OE. geten, AS. gitan, gietan (in comp.); akin to Icel. geta, Goth. bigitan to find, L. prehendere to seize,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • get — [v1] come into possession of; achieve access, accomplish, acquire, annex, attain, bag*, bring, bring in, build up, buy into, buy off, buy out, capture, cash in on*, chalk up*, clean up*, clear, come by, compass, cop*, draw, earn, educe, effect,… …   New thesaurus

 • Get Up — can refer to:*GetUp!, the Australian political campaigning organisation *Get up!, a film directed by Kazuyuki Izutsu *GET UP, the graduate employee unionizing campaign at the University of Pennsylvania. Music *Get Up (Ciara song), a song by Ciara …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»