Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

make

 • 1 комплектовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (adj. & vt.) کامل، تمام، کامل کردن، انجام دادن، بانجام رساندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > комплектовать (I) (нсв)

 • 2 строить (II) > построить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  پل، جسر، برآمدگی بینی، (د. ن.) سکوبی درعرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان و افسران قرار می گیرد، بازی ورق، پل ساختن، اتصال دادن
  ............................................................
  (vt.) ساختن، بنا کردن، ایجاد کردن، ساخت
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (vt.) سازمان دادن، متشکل کردن، تشکیلات دادن، درست کردن، سرو صورت دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تدبیر کردن، درست کردن، اختراع کردن، تعبیه کردن، وصیت نامه، ارث بری، ارث گذاری
  ............................................................
  8. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  9. base
  (pl. bases)، پایه، مبنا، پایگاه، ته، زمینه، اساس، بنیاد، ته ستون، تکیه گاه، فرومایه، (مو.) صدای بم، بنیان نهادن، مبنا قرار دادن، پست، شالوده
  ............................................................
  10. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن

  Русско-персидский словарь > строить (II) > построить (II)

 • 3 верстать (I) > сверстать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر

  Русско-персидский словарь > верстать (I) > сверстать (I)

 • 4 восполнять (I) > восполнить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت

  Русско-персидский словарь > восполнять (I) > восполнить (II)

 • 5 вразумлять (I) > вразумить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вразумлять (I) > вразумить (II)

 • 6 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 7 дебютировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дебютировать (I) (нсв и св)

 • 8 докричаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > докричаться (I) (св)

 • 9 доплывать (I) > доплыть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  6. swim
  (past: swam ; past participle: swum
  (vt. & vi. & n.) شنا کردن، شناور شدن، شنا، شناوری

  Русско-персидский словарь > доплывать (I) > доплыть (I)

 • 10 заигрывать (I) (нсв) II

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) لاس، حرکت تند و سبک، لاس زدن، اینسو و آن سو جهیدن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت

  Русско-персидский словарь > заигрывать (I) (нсв) II

 • 11 искупать (I) > искупить (II) I

  ............................................................
  (v.) باز خریدن، از گرو در آوردن، رهایی دادن
  ............................................................
  (vt.) کفاره دادن، پاک کردن، جبران کردن
  ............................................................
  (vt.) کفاره دادن، جبران کردن، جلب کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلب رضایت کردن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تاوان دادن، پاداش دادن، عوض دادن، جبران کردن

  Русско-персидский словарь > искупать (I) > искупить (II) I

 • 12 калькировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > калькировать (I) (нсв и св)

 • 13 ломаться (I) > сломаться (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) شکستنی
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) خرد شدن، فرو ریختن
  ............................................................
  (vt.) تردید کردن، پس و پیش رفتن، تلو تلو خوردن، متزلزل شدن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................
  { transformer:
  (n.) ترادیسیدن، مبدل، تبدیل کننده، تغییر دهنده، ترانسفورماتور، دستگاه تبدیل برق ضعیف به برق قوی}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ویران
  ............................................................
  ............................................................
  13. simper
  (vt. & n.) بیجا خندیدن، سفیهانه خندیدن، خنده زورکی کردن، پوزخند زدن، سوسو زدن (نور)
  ............................................................
  14. pose
  (vt. & vi. & n.) مطرح کردن، گذاردن، قرار دادن، اقامه کردن، ژست گرفتن، وانمود شدن، قیافه گرفتن، وضع، حالت، ژست، قیافه گیری برای عکسبرداری
  (vt.) (baffle، puzzle، question) سوال پیچ کردن با سئوال گیر انداختن
  ............................................................
  (vt.) وانمود کردن، به خود بستن، دعوی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ломаться (I) > сломаться (I)

 • 14 наврать (I) (св)

  ............................................................
  1. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наврать (I) (св)

 • 15 надышать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > надышать (I) (св)

 • 16 намазать (I) (св)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  ............................................................
  5. daub
  (vt. & vi. & n.) اندودن، مالیدن، ناشیانه رنگ زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > намазать (I) (св)

 • 17 нашуметь (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нашуметь (I) (св)

 • 18 носиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) جسم شناور بر روی آب، سوهان پهن، بستنی مخلوط با شربت و غیره، شناور شدن، روی آب ایستادن، سوهان زدن، شناور بودن، شناور ساختن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) توده باد آورده، جسم شناور، برف باد آورده، معنی، مقصود، جریان آهسته، جمع شدن، توده شدن، بی اراده کار کردن، بی مقصد رفتن، دستخوش پیشامد بودن، یخرفت، راندگی
  ............................................................
  7. wear
  (past: wore ; past participle: worn
  (vt. & n.) فرسایش، فرسودن، پوشیدن، سائیدن، در بر کردن، بر سر گذاشتن، پا کردن (کفش و غیره)، عینک یا کراوات زدن، دوام کردن، پوشاک
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > носиться (II) (нсв)

 • 19 обезопасить (II) (св)

  ............................................................
  (vt.) حفاظت کردن، حمایت کردن، حراست کردن، نیکداشت کردن، نگهداری کردن، حفظ کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обезопасить (II) (св)

 • 20 облегчать (I) > облегчить (II)

  ............................................................
  (v.) سبک کردن، سبکبار کردن، راحت کردن، کاستن، مثل برق درخشیدن، درخشیدن، روشن کردن، تنویر فکر کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) ساده کردن، آسان تر کردن، مختصر کردن
  ............................................................
  (vt.) آسان کردن، تسهیل کردن، کمک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) خلاص کردن (از درد و رنج و عذاب)، کمک کردن، معاونت کردن، تخفیف دادن، تسلی دادن، فرو نشاندن، بر کنار کردن، تغییر پست دادن، برجستگی، داشتن، بر جسته ساختن، ریدن
  ............................................................
  8. ease
  (vt. & n.) آسانی، سهولت، آسودگی، راحت کردن، سبک کردن، آزاد کردن

  Русско-персидский словарь > облегчать (I) > облегчить (II)

См. также в других словарях:

 • make — make, v. t. [imp. & p. p. {made} (m[=a]d); p. pr. & vb. n. {making}.] [OE. maken, makien, AS. macian; akin to OS. mak?n, OFries. makia, D. maken, G. machen, OHG. mahh?n to join, fit, prepare, make, Dan. mage. Cf. {Match} an equal.] 1. To cause to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • make — make1 [māk] vt. made, making [ME maken < OE macian, akin to Ger machen < IE base * maĝ , to knead, press, stretch > MASON, Gr magis, kneaded mass, paste, dough, mageus, kneader] 1. to bring into being; specif., a) to form by shaping or… …   English World dictionary

 • Make — make  утилита, автоматизирующая процесс преобразования файлов из одной формы в другую. Чаще всего это компиляция исходного кода в объектные файлы и последующая компоновка в исполняемые файлы или библиотеки. Утилита использует специальные… …   Википедия

 • Make — (engl. machen, erstellen) ist ein Computerprogramm, das Shellskript ähnlich Kommandos in Abhängigkeit von Bedingungen ausführt. Es wird hauptsächlich bei der Softwareentwicklung eingesetzt. Genutzt wird es beispielsweise, um in einem Projekt, das …   Deutsch Wikipedia

 • Make — Cet article a pour sujet le logiciel intitulé make. Pour une définition du mot « make », voir l’article make du Wiktionnaire. make est un logiciel traditionnel d UNIX. C est un « moteur de production » : il sert à appeler …   Wikipédia en Français

 • make — (engl. machen, erstellen) ist ein Computerprogramm, das Kommandos in Abhängigkeit von Bedingungen ausführt. Es wird hauptsächlich bei der Softwareentwicklung als Programmierwerkzeug eingesetzt. Genutzt wird es beispielsweise, um in Projekten, die …   Deutsch Wikipedia

 • make — ► VERB (past and past part. made) 1) form by putting parts together or combining substances. 2) cause to be or come about. 3) force to do something. 4) (make into) alter (something) so that it forms (something else). 5) constitute, amount to, or… …   English terms dictionary

 • Make — (m[=a]k), v. i. 1. To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; often in the phrase to meddle or make. [Obs.] [1913 Webster] A scurvy, jack a nape priest to meddle or make. Shak. [1913 Webster] 2. To proceed;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Make — Saltar a navegación, búsqueda make es una herramienta de generación o automatización de código, muy usada en los sistemas operativos tipo Unix/Linux. Por defecto lee las instrucciones para generar el programa u otra acción del fichero makefile.… …   Wikipedia Español

 • Make Me — Single by Janet Jackson from the album Number Ones Released …   Wikipedia

 • make — es una herramienta de generación o automatización de código, muy usada en los sistemas operativos tipo Unix/Linux. Por defecto lee las instrucciones para generar el programa u otra acción del fichero makefile. Las instrucciones escritas en este… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»