Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

reveal

 • 1 вскрывать (I) > вскрыть (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  (vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  (vt.) کالبدشکافی کردن، تشریح کردن، (مج) موشکافی کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نیزه، ضربت نیزه، نیشتر زدن، نیزه زدن

  Русско-персидский словарь > вскрывать (I) > вскрыть (I)

 • 2 выявлять (I) > выявить (II)

  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  4. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выявлять (I) > выявить (II)

 • 3 говорить (II) > сказать (I)

  ............................................................
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  2. talk
  (pl. & vt. & vi. & n.) گفتگو، صحبت، حرف، مذاکره، حرف زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف
  ............................................................
  4. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > говорить (II) > сказать (I)

 • 4 изобличать (I) > изобличить (II)

  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  نقاب برداشتن از، چیزی را آشکار کردن
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن

  Русско-персидский словарь > изобличать (I) > изобличить (II)

 • 5 обличать (I) (нсв)

  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن

  Русско-персидский словарь > обличать (I) (нсв)

 • 6 обнажать (I) > обнажить (II)

  ............................................................
  1. bare
  (adj. & vt.) لخت، عریان، (مج.) ساده، آشکار، عاری، برهنه کردن، آشکار کردن
  ............................................................
  (vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن
  ............................................................
  (vt.) برهنه کردن، عاری ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  (v.) آختن، از غلاف در آوردن، از غلاف بیرون کشیدن
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن

  Русско-персидский словарь > обнажать (I) > обнажить (II)

 • 7 обнажаться (I) > обнажиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  روباز، بی پناه، سرد، آشکار، پدیدار، درمعرض نهاده
  ............................................................
  { uncover:
  (vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обнажаться (I) > обнажиться (II)

 • 8 обнажение

  ............................................................
  {bar ـ(v.) میله، شمش، مانع شدن، میل، تیر، نرده حایل، (مج.) مانع، جای ویژه زندانی در محکمه، (باthe) وکالت، دادگاه، هیئت وکلا، میکده، بار مشروب فروشی، از بین رفتن (ادعا) رد کردن دادخواست، بستن، مسدود کردن، بازداشتن، ممنوع کردن، بجز، به استثناء، بنداب}
  { barite: ـ(ش.) سولفات باریم طبیعی}
  ............................................................
  {uncover ـ(vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن}
  { uncover: ـ(vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن}
  ............................................................
  {reveal ـ(vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن}
  {!! revealer: آشکار کننده}

  Русско-персидский словарь > обнажение

 • 9 обнаружение

  ............................................................
  (n.) فاش سازی، افشاء، بی پرده گویی
  ............................................................
  {reveal ـ(vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن}
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  (n.) کشف، اکتشاف، پی بری، یابش
  ............................................................
  (n.) ردیابی، کشف، بازیابی، بازرسی، تفتیش، اکتشاف، یافت

  Русско-персидский словарь > обнаружение

 • 10 обнаруживаться (I) > обнаружиться (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  { discover:
  (vt.) پی بردن، دریافتن، یافتن، پیدا کردن، کشف کردن، مکشوف ساختن}
  ............................................................
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}

  Русско-персидский словарь > обнаруживаться (I) > обнаружиться (II)

 • 11 открывать (I) > открыть (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  (vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن
  ............................................................
  (vt.) فاش کردن، باز کردن، آشکار کردن
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  5. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (v.) به آب انداختن کشتی، انداختن، پرت کردن، روانه کردن، مامور کردن، شروع کردن، اقدام کردن
  ............................................................
  (vt.) پی بردن، دریافتن، یافتن، پیدا کردن، کشف کردن، مکشوف ساختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > открывать (I) > открыть (I)

 • 12 раскрывать (I) > раскрыть (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  3. bare
  (adj. & vt.) لخت، عریان، (مج.) ساده، آشکار، عاری، برهنه کردن، آشکار کردن
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  (vt.) پی بردن، دریافتن، یافتن، پیدا کردن، کشف کردن، مکشوف ساختن
  ............................................................
  (vt.) برهنه کردن، آشکار کردن، کشف کردن
  ............................................................
  (vt.) پیدا کردن، کشف کردن، (م.م.) نمایان ساختن، یافتن

  Русско-персидский словарь > раскрывать (I) > раскрыть (I)

 • 13 раскрываться (I) > раскрыться (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раскрываться (I) > раскрыться (I)

См. также в других словарях:

 • Reveal — may be:* Revelation (disambiguation) revealed truth * Reveal (carpentry) joinery * Revealed preference theory * Revealed religion * Stèle of Revealing Egyptian funerary artifact * WordPerfect reveal codes a word processing syntax… …   Wikipedia

 • Reveal — Re*veal , v. t. [imp. & p. p. {Revealed}; p. pr. & vb. n. {Revealing}.] [F. r[ e]v[ e]ler, L. revelare, revelatum, to unveil, reveal; pref. re re + velare to veil; fr. velum a veil. See {Veil}.] 1. To make known (that which has been concealed or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • reveal — reveal, discover, disclose, divulge, tell, betray can all mean to make known what has been or should be concealed or is intended to be kept concealed. Reveal implies a setting fofth or exhibition by or as if by lifting a curtain that veils or… …   New Dictionary of Synonyms

 • Reveal — ist der Name folgender Personen: James Lauritz Reveal (* 1941), US amerikanischer Botaniker Reveal bezeichnet: Reveal (Album), Album der US amerikanischen Band R.E.M. Diese Seite ist eine Begr …   Deutsch Wikipedia

 • reveal — (v.) late 14c., from O.Fr. reveler (14c.), from L. revelare reveal, uncover, disclose, lit. unveil, from re opposite of (see RE (Cf. re )) + velare to cover, veil, from velum a veil (see VEIL (Cf. veil) (n.)) …   Etymology dictionary

 • reveal — [v1] disclose, tell acknowledge, admit, affirm, announce, avow, betray, break the news*, bring out into open*, bring to light*, broadcast, come out with, communicate, concede, confess, declare, divulge, explain, expose, get out of system*, give… …   New thesaurus

 • reveal — reveal1 [ri vēl′] vt. [ME revelen < OFr reveler < L revelare, lit., to draw back the veil < re , back + velum,VEIL] 1. to make known (something hidden or kept secret); disclose; divulge 2. to expose to view; show; exhibit; display 3.… …   English World dictionary

 • Reveal — Re*veal , n. 1. A revealing; a disclosure. [Obs.] [1913 Webster] 2. (Arch.) The side of an opening for a window, doorway, or the like, between the door frame or window frame and the outer surface of the wall; or, where the opening is not filled… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • reveal — I verb acknowledge, admit, advise, affirm, announce, apprise, bare, blazon, blurt out, break the news, bring to light, bruit, circulate, communicate, concede, confess, confide, confirm, debunk, declare, describe, disabuse, disclose, display,… …   Law dictionary

 • reveal — ► VERB 1) make (previously unknown or secret information) known. 2) cause or allow to be seen. DERIVATIVES revealer noun. ORIGIN Latin revelare, from velum veil …   English terms dictionary

 • Reveal — Pour les articles homonymes, voir James Lauritz Reveal. Reveal Album par R.E.M. Sortie …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»