Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

emerge

 • 1 всплывать (I) > всплыть (I)

  ............................................................
  1. come/rise to the surface
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (vt. & n.) رویه، سطح، ظاهر، بیرون، نما، ظاهری، سطحی، جلادادن، تسطیح کردن، بالا آمدن (به سطح آب)
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > всплывать (I) > всплыть (I)

 • 2 выглядывать (I) > выглянуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  5. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات

  Русско-персидский словарь > выглядывать (I) > выглянуть (I)

 • 3 выделяться (I) > выделиться (II)

  ............................................................
  (adj.) متمایز، برجسته
  ............................................................
  (v.) برجسته بودن، دوام آوردن، ایستادگی کردن، برجسته، عالی
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { discharge:
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده}
  ............................................................
  (vt.) تراوش کردن، بیرون آمدن، افشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی

  Русско-персидский словарь > выделяться (I) > выделиться (II)

 • 4 вынырнуть (I) (св)

  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن

  Русско-персидский словарь > вынырнуть (I) (св)

 • 5 выплывать (I) > выплыть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выплывать (I) > выплыть (I)

 • 6 выставляться (I) > выставиться (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نمایش دادن، درمعرض نمایش قرار دادن، ارائه دادن، ابراز کردن
  ............................................................
  (v.) خودنمایی کردن، آدم خودنما
  ............................................................
  3. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن

  Русско-персидский словарь > выставляться (I) > выставиться (II)

 • 7 выступать (I) > выступить (II)

  ............................................................
  (v.) از محلی خارج شدن، قدم تند کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  خرامیدن، خرامش، قدم زنی با تبختر
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) طرح، پروژه افکندن، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، برجسته بودن، پیش افکندن، پیش افکند، پرتاب کردن، نقشه، پروژه
  ............................................................
  (past: overhung ; past participle: overhung
  (vt. & vi.) معلق بودن، آویزان بودن ؛ تهدید کردن ؛ بیرون جستن از، مشرف بودن
  (n.) برآمدگی، تاق نما
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  ............................................................
  11. speak
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выступать (I) > выступить (II)

 • 8 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 9 намечаться (I) > наметиться (II) I

  ............................................................
  1. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  { outline:
  (pl. & vt. & n.) طرح کلی، رئوس مطالب، زمینه، شکل اجمالی، طرح، پیرامون، خلاصه، طرح ریزی کردن، مختصر یا خلاصه چیزی را تهیه کردن}
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  4. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > намечаться (I) > наметиться (II) I

 • 10 появляться (I) > появиться (II)

  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کسی را لو دادن، حاضر شدن، حضور یافتن، سر موقع حاضر شدن
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن

  Русско-персидский словарь > появляться (I) > появиться (II)

См. также в других словарях:

 • emerge — EMÉRGE, pers. 3 emérge, vb. III. intranz. (fiz.; despre corpuri, radiaţii etc.) A ieşi dintr un mediu după ce l a traversat. – Din fr. émerger. Trimis de claudia, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 emérge vb., ind. prez. 3 …   Dicționar Român

 • Emerge — may refer to:* Portage (software) emerge, a command line tool at the heart of Portage package management system * Fischerspooner Emerge, a song by Fischerspooner * Emacs Emerge, a frontend for the diff and diff3 commands for Emacs * , the fourth… …   Wikipedia

 • émergé — émergé, ée adj. Qui n est pas plongé dans un liquide. Les terres émergées ne couvrent pas la moitié du globe. ⇒ÉMERGÉ, ÉE, part. passé et adj. I. Part. passé de émerger. II. Emploi adj. Qui est au dessus de la surface de l eau. Terres émergées;… …   Encyclopédie Universelle

 • Emerge — E*merge , v. i. [imp. & p. p. {Emerged}; p. pr. & vb. n. {Emerging}.] [L. emergere, emersum; e out + mergere to dip, plunge. See {Merge}.] To rise out of a fluid; to come forth from that in which anything has been plunged, enveloped, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • emerge — emerge; re·emerge; …   English syllables

 • emerge — I verb appear, arise, arrive, become apparent, become manifest, become plain, become visible, break through, burst forth, come forth, come forward, come into notice, come into view, come out, come out of hiding, come to light, crop up, dawn,… …   Law dictionary

 • émergé — émergé, ée (é mèr jé, jée) adj. Qui n est pas plongé dans l eau, par opposition à immergé. ÉTYMOLOGIE    Émerger …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • emerge — UK US /ɪˈmɜːdʒ/ verb [I] ► to begin to exist or have power or influence: » The new Executive Director will be responsible for ensuring that the state emerges as a leader in the field of next generation energy. ► to appear or become known:… …   Financial and business terms

 • emerge — 1560s, from M.Fr. émerger, from L. emergere rise out or up, bring forth, bring to light, from ex out (see EX (Cf. ex )) + mergere to dip, sink (see MERGE (Cf. merge)). The notion is of rising from a liquid by virtue of buoyancy. Related: Emerged; …   Etymology dictionary

 • emerge — *appear, loom Analogous words: issue, emanate, *spring, flow, arise, rise, proceed, stem, derive, originate …   New Dictionary of Synonyms

 • emerge — [v] come out, arise appear, arrive, become apparent, become known, become visible, come forth, come into view, come on the scene, come to light, come up, crop up, dawn, derive, develop, egress, emanate, flow, gush, issue, loom, make appearance,… …   New thesaurus


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»