Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

been

 • 1 бывать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن

  Русско-персидский словарь > бывать (I) (нсв)

 • 2 быть

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  2. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  {be wear (past: wore ; past participle: worn
  (vt. & n.) فرسایش، فرسودن، پوشیدن، سائیدن، در بر کردن، بر سر گذاشتن، پا کردن (کفش و غیره)، عینک یا کراوات زدن، دوام کردن، پوشاک}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > быть

 • 3 водиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (v.) هم پیوند، همبسته، آمیزش کردن، معاشرت کردن، همدم شدن، پیوستن، مربوط ساختن، دانشبهری، شریک کردن، همدست، همقطار، عضو پیوسته، شریک، همسر، رفیق، وابسته، وابسته کردن
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > водиться (II) (нсв)

 • 4 возвышаться (I) > возвыситься (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) برج، قلعه (مثل برج) بلند بودن
  ............................................................
  ............................................................
  3. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  4. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز

  Русско-персидский словарь > возвышаться (I) > возвыситься (II)

 • 5 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 6 выходить (II) > выйти (I) II

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  2. face
  (vt. & vi. & n.) صورت، نما، روبه، مواجه شدن، رخ، رخسار، رو، چهره، طرف، سمت، وجه، ظاهر، منظر، روبرو ایستادن، رویاروی شدن، پوشاندن سطح، تراشیدن، صاف کردن، روکش کردن
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vt. & vi.) کناره گیری کردن، استراحتگاه، استراحت کردن، بازنشسته کردن یا شدن، پس رفتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) II

 • 7 доводиться (II) > довестись (I)

  [ فعل ] be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > доводиться (II) > довестись (I)

 • 8 заключаться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  { contain:
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن}
  ............................................................
  3. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) مرکب بودن از، شامل بودن، عبارت بودن از
  ............................................................
  5. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، نتیجه گرفتن، استنتاج کردن، منعقد کردن

  Русско-персидский словарь > заключаться (I) (нсв)

 • 9 находиться (II) > найтись (I) I

  ............................................................
  1. be found/discovered
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  3. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن

  Русско-персидский словарь > находиться (II) > найтись (I) I

 • 10 необстрелянный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) ناآزموده، بی تجربه، خام، ناپخته

  Русско-персидский словарь > необстрелянный (-ая, -ое, -ые)

 • 11 обжитой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) راحت (مانند خانه خود آدم)، خانگی

  Русско-персидский словарь > обжитой (-ая, -ое, -ые)

 • 12 оказываться (I) > оказаться (I)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  ............................................................
  3. find
  (past: found ; past participle: found
  (vt. & n.) پیدا کردن، یافتن، جستن، تشخیص دادن، کشف کردن، چیز یافته، مکشوف، یابش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оказываться (I) > оказаться (I)

 • 13 оставаться (I) > остаться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) ماندن، باقیماندن، اقامت کردن، مانده، اثر باقیمانده، (درجمع) بقایا
  ............................................................
  2. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оставаться (I) > остаться (I)

 • 14 относиться (II) > отнестись (I)

  ............................................................
  مربوط، وابسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) به کار بستن، درخواست دادن، به کار بردن، به کار زدن، استعمال کردن، اجرا کردن، اعمال کردن، متصل کردن، بهم بستن، درخواست کردن، شامل شدن، قابل اجرا بودن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (vi.) تعلق داشتن، مال کسی بودن، وابسته بودن
  ............................................................
  6. date
  (v.) تاریخ، تاریخ گذاشتن، خرما، درخت خرما، نخل، زمان، تاریخ گذاردن، مدت معین کردن، سنه
  ............................................................
  { dispose:
  (disposal=)
  (vt.) مرتب کردن، مستعد کردن، ترتیب کارها را معین کردن}
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش

  Русско-персидский словарь > относиться (II) > отнестись (I)

 • 15 побывать (I) (св)

  ............................................................
  1. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) دیدن کردن از، ملاقات کردن، زیارت کردن، عیادت کردن، سرکشی کردن، دید و بازدید کردن، ملاقات، عیادت، بازدید، دیدار

  Русско-персидский словарь > побывать (I) (св)

 • 16 пребывать (I) (нсв)

  فعل be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > пребывать (I) (нсв)

 • 17 призывник

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > призывник

 • 18 работать (I) (нсв) I

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (past: taught ; past participle: taught
  (v.) آموختن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن، معلمی یا تدریس کردن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (درفوتبال) در داخل خط، خارج نشده (ازخط)
  ............................................................
  ............................................................
  8. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  11. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تابع، وظیفه، کار کردن، کارکرد، کار، کار ویژه، پیشه، مقام، ماموریت، عمل، ایفاء، عمل کردن، وظیفه داشتن، آئین رسمی

  Русско-персидский словарь > работать (I) (нсв) I

 • 19 составлять (I) > составить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  3. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt.) سرودن، ساختن، درست کردن، تصنیف کردن
  ............................................................
  (vt.) همگرادنی کردن، گردآوردن، تالیف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) کل، جمع کل، کامل، کلی، تام، مطلق، مجموع، جمع، جمله، سرجمع، حاصل جمع، جمع کردن، سرجمع کردن
  ............................................................
  [!! come to pass: اتفاق افتادن، رخ دادن]
  ............................................................
  10. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > составлять (I) > составить (II)

 • 20 стоять (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................
  3. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (adj.) واقع شده در، واقع در، جایگزین
  ............................................................
  5. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) روبرو شدن با، مواجهه دادن
  ............................................................
  7. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  برپا ماندن، روی پا ایستادن، ایستاده، با استقامت، (یقه) آهاردار و سفت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стоять (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • been — [bi:n, bın US bın] [: Old English; Origin: gebeon] 1.) the past participle of ↑be 2.) a) used to say that someone has gone to a place and come back been to ▪ I ve never been to Japan. have been to do sth ▪ Have you been to see the Van Gogh… …   Dictionary of contemporary English

 • been — been; car·a·been; car·been; cau·been; gom·been; she·been; …   English syllables

 • Been — [OE. beon, ben, bin, p. p. of been, beon, to be. See {Be}.] The past participle of {Be}. In old authors it is also the pr. tense plural of {Be}. See 1st {Bee}. [1913 Webster] Assembled been a senate grave and stout. Fairfax. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • been — pp. of BE (Cf. be). Dismissive slang phrase been there, done that attested from 1994 (been there had the experience, usually of something disreputable, is from 1880s) …   Etymology dictionary

 • been-to — UK US noun [countable] [singular been to plural been tos] west african informal someone who has lived in the UK, especially for part of their education Thesaurus: educated people and experts …   Useful english dictionary

 • been — / bot bonyo been / voet futu …   Woordenlijst Sranan

 • Been — may refer to:*pungi, wind instrument *Rudra Veena, string instrument *past participle of the verb to …   Wikipedia

 • Been — Been, S. Behen …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • been — the past participle of be …   Usage of the words and phrases in modern English

 • been — [bin; ] often [ ben; bēn] vi. [ME ben < OE beon: see BE] pp. of BE …   English World dictionary

 • Been — Mario Been Spielerinformationen Voller Name Mario Been Geburtstag 11. Dezember 1963 Geburtsort Rotterdam, Niederlande Position Mittelfeld Vereine als Aktiver1 …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»