Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

най

 • 101 моите най-дълбоки съболезнования

  my deepest condolences

  Български-английски малък речник > моите най-дълбоки съболезнования

 • 102 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 103 малко

  1. нар. (за мярка, степен, неброимо количество) little
  ям/пия/пуша малко eat/drink/smoke little
  малко известен little known, obscure
  за по- малко (пари) for anything less
  малко по-вляво a bit (over) to the left
  малко по-нагоре a bit higher up
  2. (известно количество, до из вестна степен) a little, some; a bit, a touch
  (за храна, питие, работа) a spot of
  имам малко пари I've got some/a little money
  дай ми малко хляб give me some bread
  имай малко търпение have some patience
  познавам го малко I know him slightly
  малко съм неразположен I'm slightly/a bit indisposed
  малко си при бързал you have been somewhat rash
  3. (с бройни същ.) few
  малко хора го знаят few people know him
  (недостатъчно) (с не бройни същ.) (too) little, not enough
  виното беше малко the wine was not enough
  (с бройни същ.) (too) few, not enough
  даде ми по- малко отколкото трябва he gave me short measure
  4. (за време) a little while, a short time, shortly, a bit (earlier/later)
  преди малко a short/little while ago
  след малко presently, in a moment, in a very few minutes
  малко след това shortly after wards
  малко преди 4 часа shortly before four o'clock
  малко по-рано/по-късно a bit earlier/later
  за по- малко от час in less than an hour, within an hour
  за- малко for a short time
  5. (почти) nearly, all but, narrowly
  за/без малко щях да изпусна влака I nearly missed the train
  за малко не бутнах лампата I narrowly missed the lamp
  за малко не избухнах I all but/nearly lost my temper, I was on the point of flaring up
  за малко не загина he narrowly/just missed being killed
  за малко не заплаках I was on the point/verge of tears. I nearly burst into tears
  парите за малко не ни стигнаха we were just a few levs/pounds etc. short
  малко по малко little by little, bit by bit
  ни най- малко not at all. not in the least; not in the slightest (degree)
  най- малкото at (the very) least; at best
  най- малко аз съм човекът, който I am the last person to
  и това не е малко! who'd have thought it! that beats all! малко му трябва, за да кипне/да се напие he flares up/gets drunk easily
  той е малко нещо пи сател he is a bit of a writer
  малко-много more or less
  6. същ. little one, child, baby
  раждам малки bring forth young
  * * *
  ма̀лко,
  нареч.
  1. (за мярка, степен и пр.) little; \малко по-вляво a bit (over) to the left; \малко по-нагоре a bit higher up; най-\малко least; по-\малко less;
  2. (до известна степен) a little, some; a bit, a touch; (за храна, питие, работа) a spot of; имам \малко пари I’ve got some/a little money; (в незначителна степен) slightly, a bit; \малко си прибързал you have been somewhat rash; познавам го \малко l know him slightly; (в неопределена степен) somewhat, rather, a bit;
  3. (с броими същ.) few; даде ми по-\малко отколкото трябва he gave me short measure; \малко хора го знаят few people know him; ( недостатъчно) (с неброими същ.) (too) little, not enough; (с броими същ.) (too) few, not enough;
  4. (за време) a little while, a short time, shortly, a bit (earlier/later); за \малко for a short time; за по-\малко от час in less than an hour, within an hour; \малко преди 4 часа̀ shortly before four o’clock; \малко след това shortly afterwards; оставам за \малко stay for a while; преди \малко a short/little while ago; след \малко presently, in a moment, in a very few minutes;
  5. ( почти) nearly, all but, narrowly; за/без \малко щях да изпусна влака I nearly missed the train; за \малко не бутнах лампата I narrowly missed the lamp; за \малко не загина he narrowly/just missed being killed; за \малко не избухнах I all but/nearly lost my temper, I was on the point of flaring up; задоволявам се с \малко make do with (very) little; и това не е \малко! who’d have thought it! that beats all! \малко-много more or less; \малко му трябва, за да кипне he flares up easily; \малко по \малко little by little, bit by bit, in dribs and drabs, in penny numbers; най-\малко аз съм човекът, който I am the last person to; най-\малко с оценка добър 4 with a mark/grade 4 or better; най-\малкото at (the very) least; at best; ни най-\малко not at all, not in the least; not in the slightest (degree), not by a long chalk; парите за \малко не ни стигнаха we were just a few dollars/pounds etc. short; сега по-\малко от всякога е моментът да it is less than ever the time to; тимът игра с един човек по-\малко the team played a man short.
  * * *
  a bit; few: малко people know it. - Малко хора го знаят.; little; some: Give me малко bread. - Дай ми малко хляб.; somewhat; a touch (of)
  * * *
  1. (в незначителна степен) slightly, a bit 2. (в неопределена степен) somewhat, rather, a bit 3. (за време) a little while, a short time, shortly, a bit (earlier/later) 4. (за храна, питие, работа) а spot of 5. (известно количество, до из вестна степен) a little, some;a bit, a touch 6. (на жи вотно) cub 7. (недостатъчно) (с не бройни същ.) (too) little, not enough 8. (почти) nearly, all but, narrowly 9. (с бройни същ.) (too) few, not enough 10. (с бройни същ.) few 11. 1 нар. (за мярка, степен, неброимо количество) little 12. 5 часа shortly before four o'clock 13. 7 същ. little one, child, baby 14. МАЛКО -много more or less 15. МАЛКО известен little known, obscure 16. МАЛКО пo МАЛКО little by little, bit by bit 17. МАЛКО по-вляво a bit (over) to the left 18. МАЛКО по-нагоре a bit higher up 19. МАЛКО по-рано/по-късно a bit earlier/ later 20. МАЛКО преди 21. МАЛКО си при бързал you have been somewhat rash 22. МАЛКО след това shortly after wards 23. МАЛКО съм неразположен I'm slightly/a bit indisposed 24. МАЛКО хора го знаят few people know him 25. виното беше МАЛКО the wine was not enough 26. даде ми по-МАЛКО отколкото трябва he gave me short measure 27. дай ми МАЛКО хляб give me some bread 28. за -МАЛКО for a short time 29. за МАЛКО не бутнах лампата I narrowly missed the lamp 30. за МАЛКО не загина he narrowly/ just missed being killed 31. за МАЛКО не заплаках I was on the point/verge of tears. I nearly burst into tears 32. за МАЛКО не избухнах I all but/nearly lost my temper, I was on the point of flaring up 33. за по- МАЛКО от час in less than an hour, within an hour 34. за по-МАЛКО (пари) for anything less 35. за/без МАЛКО щях да изпусна влака I nearly missed the train 36. задоволявам се с МАЛКО make do with (very) little 37. и това не е МАЛКО! who'd have thought it! that beats all! МАЛКО му трябва, за да кипне/да се напие he flares up/gets drunk easily 38. имай МАЛКО търпение have some patience 39. имам МАЛКО пари I've got some/a little money 40. малки (на животно) young, litter, (на птица и) nest 41. най-МАЛКО least 42. най-МАЛКО аз съм човекът, който I am the last person to 43. най-МАЛКОто at (the very) least;at best 44. не приема нито стотинка по-МАЛКО от he will take nothing less than 45. ни най-МАЛКО not at all. not in the least;not in the slightest (degree) 46. оставам за МАЛКО stay for a while 47. от МАЛКО-МАЛКО at least 48. пo-МАЛКО less 49. парите за МАЛКО не ни стигнаха we were just a few levs/pounds etc. short 50. познавам го МАЛКО I know him slightly 51. преди МАЛКО a short/little while ago 52. раждам малки bring forth young 53. след МАЛКО presently, in a moment, in a very few minutes 54. тимът игра с един човек по-МАЛКО the team played a man short 55. той е МАЛКО нещо пи сател he is a bit of a writer 56. ям/пия/пуша МАЛКО eat/drink/smoke little

  Български-английски речник > малко

 • 104 различен

  different, differing
  (разнообразен) various, varied, diverse
  нещо различно s.th. different
  различни different, deffering, a variety of
  най-различни all kinds/sorts/manner of, every description of, a great variety of, a wide range of
  различни възгледи differing viewpoints, divergent views
  различни мнения differing/conflicting opinions
  най-различни теми a great variety/a wide range of subjects/topics
  най-различни интереси/стилове a multiplicity of interests/styles
  с най-ралични цветове of every possible colour
  вземам различни форми take/assume a variety of forms/shapes
  * * *
  разлѝчен,
  прил., -на, -но, -ни different, differing; dissimilar; ( разнообразен) various, varied, diverse; в \различенни степени in varying degrees; върша \различенни работи do a variety of jobs; говорим на \различенни езици прен. be at cross-purposes; коренно \различенен disparate; на \различенни мнения сме по ( въпроса за) be divided over; най-\различенни all kinds/sorts/manner of, every description of, a great variety of, a wide range of; най-\различенни теми a great variety/a wide range of subjects/topics; нещо \различенно s.th. other than; нещо съвсем \различенно от разг. a far cry from; \различенни different, differing, a variety of; \различенни мнения conflicting opinions; с най-\различенни цветове of every possible colour.
  * * *
  different: Every day she wears a различен dress. - Тя всеки ден е с различна рокля., I want to make something различен. - Искам да направя нещо различно.; all kinds of (най -различни); another; discrepant; diverse{di`vx:s}; removed (разнообразен); variant: We offer this suit in различен colors - Ние предлагаме този костюм в различни цветове
  * * *
  1. (разнообразен) various, varied, diverse 2. different, differing 3. вземам различни форми take/assume a variety of forms/shapes 4. върша различни работи do a variety of jobs 5. говорим на различни езици прен be at cross-purposes 6. коренно РАЗЛИЧЕН disparate 7. на различни мнения сме по (въпроса за) be divided over 8. най-различни all kinds/ sorts/manner of, every description of, a great variety of, a wide range of 9. най-различни интереси/ стилове a multiplicity of interests/styles 10. най-различни теми a great variety/a wide range of subjects/topics 11. нещо различно s.th. different 12. нещо различно от s. th. other than 13. нещо съвсем различно от разг. a far cry from 14. различни different, deffering, a variety of 15. различни възгледи differing viewpoints, divergent views 16. различни мнения differing/conflicting opinions 17. различни степени in varying degrees 18. с най-ралични цветове of every possible colour

  Български-английски речник > различен

 • 105 първи

  1. first
  първи май the first of May. ( пра тика) May Day
  първо число от месеца, първи the first of the month
  глава/страница първа chapter/page one
  номер/том първи number/volume one
  пристигам и пр. първи be the first to arrive, etc.; be first in the field
  те дойдоха първи they were the first to come
  първият ред в театър the front row
  първи балкон театр. a dress circle
  първият срещнат the first man one meets
  първо лице грам. first person
  свиря първа цигулка play first fiddle (и прен.)
  първи братовчед a first cousin
  дете на първи братовчед a first cousin once removed
  първото издание the original/first edition
  първи полет a maiden flight
  първа реч a maiden speech
  първи сън (до полунощ) beauty sleep
  Александър първи Alexander the First, Alexander l
  първа скорост авт. first gear
  първи път the first time
  не му е за първи път it's not the first time he does that, he's an old hand (at that sort of thing)
  2. (най-важен, най-главен) first, foremost, primary, prime; chief, main
  първи в списъка at the top of the list
  първи глас муз. first part
  първо венчило o.'s first marriage
  педмети от първа необходимост prime necessities, staple commodities
  първи министър a prime minister
  3. (най-добър, изтъкнат) leading, best
  първи ученик top of o.'s form. top boy
  в първите редици на in the forefront of, in the first ranks of
  на/при пръв поглед at first sight/blush, on the face of it
  на първо място in the first place, first, first and foremost; for one thing
  пръв съм (в списък и пр.) lead, head
  на първо време at first, ( сега засега) for the time being
  при първа възможност at the first/earliest opportunity
  ела при пръв удобен случай come at your earliest convenience, come as soon as you can
  от първа ръка (за сведения и пр.) at first hand. прил. first-hand
  с първа поща by return post/mail
  пръв приятел best/bosom friend
  на пръв/ първи план in the foreground (и прен.)
  на първа линия in the lead, in the front ranks
  воен. in the front/firing/fighting line
  от пръв път at the first go/try
  от първия до последния everyone
  пръв по рода си first of its kind, unique
  първият човек рел. Adam
  правя нещо като първия човек bungle s.th.
  първо (ястие) същ. first course
  * * *
  пъ̀рви,
  прил., -а, -о, -и; пръв прил.
  1. first; (от два или повече предмета или лица) former; Александър Първи Alexander the First, Alexander I; дете на \първии братовчед a first cousin once removed; пристигам и пр. \първии be the first to arrive, etc.; be first in the field; \първиа реч maiden speech; \първиа скорост авт. first gear; \първиа страница (на вестник) front page, (на книга) title page; \първии балкон театр. dress circle; \първии полет maiden flight; \първии резултати first fruits; \първии сън (до полунощ) beauty sleep; \първиият срещнат the first man one meets; \първио пътуване (на кораб) maiden voyage; свиря \първиа цигулка play first fiddle (и прен.);
  2. ( най-важен, най-главен) first, foremost, primary, prime; chief, main; предмети от \първиа необходимост prime necessities, staple commodities; \първии в списъка at the top of the list; \първии глас муз. first part; \първии министър prime minister; \първио значение на дума primary meaning of a word; хранителни продукти от \първиа необходимост essential foodstuffs;
  3. ( най-добър, изтъкнат) leading, foremost; best; (за качество) first; в \първиите редици на in the forefront of; \първии ученик top of o.’s form, top boy; • на/при пръв поглед at first sight/blush, on the face of it; на \първиа линия in the lead, in the front ranks; воен. in the front/firing/fighting line; на \първио време at first, ( сега засега) for the time being; на \първио място in the first place, first, first and foremost; for one thing; на \първио място спорт. lead; от пръв поглед at first sight; от пръв път at the first go/try; от \първиа ръка (за сведения и пр.) at first hand, first-hand (attr.); от \първиия до последния everyone; from first to last; правя нещо като \първиия човек bungle s.th.; пръв по рода си first of its kind, unique; пръв съм (в списък и пр.) lead, head; \първиа ръка ( при беритба) first picking; \първиа ръка човек notable; \първии петли cockcrow; \първиия човек рел. Adam; с \първиа поща by return post/mail.
  * * *
  first: I was the първи to see him - Аз първи го видях., Alexander the first - Александър Първи, sing първи part - пея първи глас, at a първи sight - от пръв поглед, in първи place - на първо място, първи dish - първо ястие; top (най -добър); initial: book първи - книга първа, episode първи - първи епизод; former
  * * *
  1. (за качество) first 2. (най-важен, най-главен) first, foremost, primary, prime;chief, main 3. (най-добър, изтъкнат) leading, best 4. (от два или повече споменати предмети или лица) former 5. first 6. Александър ПЪРВИ Alexander the First, Alexander l 7. ПЪРВИ балкон театр. a dress circle 8. ПЪРВИ братовчед a first cousin 9. ПЪРВИ в списъка at the top of the list 10. ПЪРВИ глас муз. first part 11. ПЪРВИ май the first of May. (пра тика) May Day 12. ПЪРВИ министър a prime minister 13. ПЪРВИ полет a maiden flight 14. ПЪРВИ път the first time 15. ПЪРВИ сън (до полунощ) beauty sleep 16. ПЪРВИ ученик top of o.'s form. top boy 17. ПЪРВИят ред в театър the front row 18. ПЪРВИят срещнат the first man one meets 19. ПЪРВИят човек рел. Adam 20. в ПЪРВИте редици на in the forefront of, in the first ranks of 21. воен. in the front/firing/fighting line 22. глава/страница първа chapter/page one 23. дете на ПЪРВИ братовчед a first cousin once removed 24. ела при пръв удобен случай come at your earliest convenience, come as soon as you can 25. кола за първа помощ an ambulance (car) 26. на пръв/ПЪРВИ план in the foreground (и прен.) 27. на първа линия in the lead, in the front ranks 28. на първо време at first, (сега засега) for the time being 29. на първо място in the first place, first, first and foremost;for one thing 30. на/при пръв поглед at first sight/blush, on the face of it 31. не в първа младост past o.'s prime 32. не му е за ПЪРВИ път it's not the first time he does that, he's an old hand (at that sort of thing) 33. номер/том ПЪРВИ number/volume one 34. от ПЪРВИя до последния everyone 35. от пръв поглед at first sight 36. от пръв път at the first go/try 37. от първа ръка (за сведения и пр.) at first hand. прил. first-hand 38. педмети от първа необходимост prime necessities, staple commodities 39. правя нещо като ПЪРВИя човек bungle s.th. 40. при първа възможност at the first/earliest opportunity 41. пристигам и пр. ПЪРВИ be the first to arrive, etc.;be first in the field 42. пръв по рода си first of its kind, unique 43. пръв приятел best/bosom friend 44. пръв съм (в списък и пр.) lead, head 45. първа помощ first aid 46. първа реч a maiden speech 47. първа ръка (при беритба) first picking 48. първа ръка човек notable 49. първа скорост авт. first gear 50. първа страница (на вестник) front page, (на книга) title page 51. първа цигулка first violin 52. първата ми грижа my first task 53. първи петли cockcrow 54. първо (ястие) същ. first course 55. първо венчило o.'s first marriage 56. първо значение на дума primary meaning of a word 57. първо лице грам. first person 58. първо място сn. lead 59. първо пътуване (на кораб) a maiden voyage 60. първо число от месеца, първи the first of the month 61. първото издание the original/first edition 62. с първа поща by return post/mail 63. свиря първа цигулка play first fiddle (и прен.) 64. те дойдохаПЪРВИ they were the first to come

  Български-английски речник > първи

 • 106 благоприятен

  (за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly
  (за момент) propi-tious, opportune, auspicious
  (за вятър) propitious, favourable, fair
  най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum
  той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably; I was favourably impressed by him
  при благоприятно време wind and weather permitting
  благоприятен случай opportunity
  изчаквам благоприятен момент watch o.'s opportunity
  в най- благоприятен случай under the most favourable ciroumstances
  * * *
  благоприя̀тен,
  прил., -на, -но, -ни (за отговор и пр.) favourable, auspicious; friendly; (за момент) propitious, opportune, auspicious; (за вятър) propitious, favourable, fair; friendly; \благоприятенен случай opportunity; в най-\благоприятенен случай under the most favourable circumstances; изчаквам \благоприятенен момент watch o.’s opportunity; най-\благоприятенни условия, най-\благоприятенно положение optimum; при \благоприятенно време wind and weather permitting.
  * * *
  facilitate; friendly; propitious{prx`piSxs}
  * * *
  1. (за вятър) propitious, favourable, fair 2. (за момент) propi-tious, opportune, auspicious 3. (за отговор и пр.) favourable, auspicious;friendly 4. БЛАГОПРИЯТЕН случай opportunity 5. благоприятни новини good news 6. в най- БЛАГОПРИЯТЕН случай under the most favourable ciroumstances 7. изчаквам БЛАГОПРИЯТЕН момент watch o.'s opportunity 8. най-благоприятни условия, най-благоприятно положение optimum 9. при благоприятно време wind and weather permitting 10. той ми направи благоприятно впечатление he impressed me in his favour. he impressed me favourably;I was favourably impressed by him

  Български-английски речник > благоприятен

 • 107 близък

  1. (за място) near. neighbouring
  (за съсед) close, nextdoor
  воен., фот. at short range
  най- близък съсед a nextdoor neighbour
  (предстоящ) near, forth-coming. coming, future; near/close at hand
  (за буря) approaching, impending
  (за опасност) imminent; impending
  близки събития forthcoming events
  3. прен. (за отношения) close, near
  (за приятел) close, fast, bosom (attr.)
  много близък приятел chum
  най- близък роднина, най-близки роднини next of kin
  близко родство nearness/closeness of relationship
  те са близки роднини they are closely related
  близък съм с be on intimate terms with, be intimate with, stand well with
  близък по характер akin
  4. същ. relation, relative
  близки и познати friends (relatives) and acquaintances
  близките му не го приеха his own people would not sec him
  * * *
  блѝзък,
  прил., -ка, -ко, -ки 1. (за място) near, neighbouring; (за съсед) close, next door; воен., фот. at short/close range; Близкият изток the Near East; на \близъкко разстояние at a short distance;
  2. (за време ­ минало) recent; ( предстоящ) near, forthcoming, coming, future; near/close at hand; (за буря) approaching, impending; (за опасност) imminent; impending;
  3. прен. (за отношения) close, near; (за приятел) close, fast, intimate, bosom (attr.); ( сроден) connate, connatural; congeneric; \близъкки сортове allied species; \близъкък по характер akin; \близъкък съм с be on intimate/familiar/first-name terms with, be intimate with, stand well with; много \близъкък приятел chum; най-\близъкък роднина, най-\близъкки роднини next of kin; те са \близъкки роднини they are closely related;
  4. като същ. relation, relative; ( приятел) friend; \близъкки и роднини near and dear; \близъкките му не го приеха his own people would not see him; един мой \близъкък ( според случая) a relative/friend of mine; най-\близъкките му his immediate family.
  * * *
  тел; congenial; familiar{fx`milix}; imminent; neighbouring; prospective
  * * *
  1. (за буря) approaching, impending 2. (за време - гинало) recent 3. (за място) near. neighbouring 4. (за опасност) imminent;impending 5. (за приятел) close, fast, bosom (attr.) 6. (за съсед) close, nextdoor 7. (предстоящ) near, forth-coming. coming, future;near/close at hand 8. (приятел) friend 9. БЛИЗЪК пo характер akin 10. БЛИЗЪК съм с be on intimate terms with, be intimate with, stand well with 11. Близкият изток the Near East 12. близки и познати friends (relatives) and acquaintances 13. близки и роднини near and dear 14. близки сортове allied species 15. близки събития forthcoming events 16. близките му не го приеха his own people would not sec him 17. близките на семейство Иванов the Ivanovs' circle 18. близко родство nearness/closeness of relationship 19. воен., фот. at short range 20. всичките ми близки all my friends (and relatives) 21. един мой БЛИЗЪК (според случая) a relative/friend of mine 22. много БЛИЗЪК приятел chum 23. на близко разстояние at a short distance 24. най-БЛИЗЪК роднина, най-близки роднини next of kin 25. най-БЛИЗЪК съсед a nextdoor neighbour 26. прен. (за отношения) close, near 27. същ. relation, relative 28. те са близки роднини they are closely related

  Български-английски речник > близък

 • 108 добър

  1. (благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super, best; good-natured, kind (-hearted)
  добър съм към някого be good/kind to s.o.
  той е добро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow
  хайде, ти си добро момче there/that is a good boy; there, be a good boy
  добро дело kindness, kind deed
  добро сърце a kind/warm heart; kindness of heart
  с добри намерения нар. in good faith
  прил. well-meaning
  с най-добри намерения with the-best of intentions
  имам добър характер be good-natured
  имам добри чувства към; be kindly disposed towards, feel kindly towards
  правя се на добър пред ingratiate o.s. with
  2. (любезен) kind, good
  бъди така добър да be so kind as to (c inf.)
  ще бъдете ли така добри да... will you kindly...
  с добри обноски polite, well-mannered
  (благотворен) good, salutary
  (способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent
  добър за здравето good for the health
  добър в работата си good at his work/job
  най- добър след някой друг second best
  добър апетит a good/hearty appetite
  добър живот a good life
  добър край a happy end (ing)
  добър познавач на a good/fair judge of
  добър признак a good/hopeful sign
  добър съвет good/sound advice
  добър урок a good/salutary lesson
  добър шанс a good/fair chance
  добра армия an efficient army
  добра памет a good/tenacious memory
  добра политика a good/sound policy
  на добра работа съм have a good job, be gainfully employed
  добро бъдеще bright prospects
  добро здраве good/sound/robust health
  в добро състояние (за човек) well, doing well/nicely, ( добре поддържан) well-kept, ( за машина) in good repair, in working order
  в добри и лоши дни in good days and bad
  добър ден (официално) good day, ( преди обед) good morning. ( след обед) good afternoon
  добър вечер good evening
  добро утро good morning
  (на) добър път a good/pleasant journey to you, bon voyage
  пожелавам някому добър път wish s.o. a safe journey
  на добър час вж. на добър път; good luck
  в най-добрия случай at best, at the very most
  нищо добро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served
  и таз добра! well, I never! you don't say! a pretty business! goodness! добър е господ! let's hope for the best! God's mercy is great!
  прием the book was well received
  не добър думи да words fail me to
  не намерих сили да I couldn't bring myself to
  добър извинение find an excuse
  той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn't think of an answer
  добър приложение find application (в in)
  добър разрешение на въпрос find a solution to a problem
  добър си мястото/средата find o.'s (own) level
  намерил си кого да питаш you've hit upon a fine one to ask
  сега намери да се измокриш you've picked just the right moment to get wet
  ще си го намери рано или късно sooner or later he'll get what he deserves; sooner or later he'll (have to) pay for it/for everything
  сега ли намери (да) you've chosen a bad moment (to), you've chosen the wrong time (to)
  добър си майстора meet o.'s match
  намерил село без кучета throw o.'s weight about and go unpunished; throw o.'s weight about and get away with it; do as one pleases
  добър се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located; be situated, lie
  (срещам се-за минерал, животински вид и пр.) occur, be found
  свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table
  къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet?
  това се намира на пазара it is available on the market; you can find it in the market
  тази книга не се намира this book is not (to be) found; this book is out of print
  намира ли се лекарство, което да... is there any medicine available that will...
  все нещо ще се намери something is sure to turn up
  ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now?
  добър се в чудо be at a loss
  къде се намираш? where do you think you are? what are you doing?
  добър се на работа do s.th. just to kill time
  колкото да се добър на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th.
  говоря колкото да се добър на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it
  добър се натясно be in a tight comer
  добър се под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect
  дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy
  детето се намери рано сутринта the child was found early in the morning, ( роди се) the child was born early in the morning
  * * *
  добъ̀р,
  прил., -ра̀, -ро̀, -рѝ 1. ( благ, състрадателен, нравствен) good; comp. better, super. best; good-natured, kind(-hearted); \добърро дело kindness, kind deed; \добърро сърце a kind/warm heart; kindness of heart; \добърър съм с някого be good/kind to s.o.; имам \добърри чувства към be kindly disposed towards, feel kindly towards; имам \добърър характер be good-natured; правя се на \добърър пред ingratiate o.s. with; с \добърри намерения нареч. in good faith; прил. well-meaning; с най-\добърри намерения with the best of intentions; той е \добърро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow; хайде, ти си \добърро момче there/that is a good boy; there, be a good boy;
  2. ( любезен) kind, good; бъди така \добърър да be so kind as to (с inf.); с \добърри обноски polite, well-mannered;
  3. (с необходимите качества) good/high quality (attr.); ( задоволителен) fair; ( благотворен) good, salutary; ( способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent; в \добърри и лоши дни in good days and bad; в \добърро състояние (за човек) well, doing well/nicely, ( добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order; \добърра армия efficient army; \добърра памет good/tenacious memory; \добърра политика good/sound policy; \добърра работа ( занятие) good job, ( добре свършена) (a piece of) good work; \добърро бъдеще bright prospects; \добърро здраве good/sound/robust health; \добърро материално положение easy circumstances; \добърро функциониране (на машина) proper working; \добърър апетит a good/hearty appetite; \добърър край happy end(ing); \добърър познавач на good/fair judge of; \добърър признак good/hopeful sign; \добърър съвет good/sound advice; \добърър урок good/salutary lesson; \добърър шанс good/fair chance; на \добърра работа съм have a good job, be gainfully employed; най-\добърър след някой друг second best; не кой знае колко \добърър indifferent; струва \добърри пари cost a pretty penny;
  4. ( ученическа бележка) good, B; много \добърър very good, B+; • в най-\добъррия случай at best, at the very most; \добъррите ( във филм и пр.) същ. the goodies; \добърро утро good morning; \добърър вечер good evening; \добърър ден ( официално) good day, ( преди обед) good morning, ( след обед) good afternoon; \добърър е Господ! let’s hope for the best! God’s mercy is great! и таз \добърра! well, I never! you don’t say! a pretty business! goodness! (на) \добърър път a good/pleasant journey to you, bon voyage; нищо \добърро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served; пожелавам някому \добърър път wish s.o. a safe journey.
  * * *
  benign ; good {gu;d}; kind: Be so добър to come this way, please. - Бъдете така добър да минете оттук, моля.; nice: He is such a добър guy. - Той е толкова добър човек.; mellow ; satisfactory ; warm-hearted
  * * *
  1. (благ, състрадателен, нравствен) good;comp. better, super, best;good-natured, kind(- hearted) 2. (благотворен) good, salutary 3. (задоволителен) fair 4. (любезен) kind, good 5. (на) ДОБЪР път a good/pleasant journey to you, bon voyage 6. (с необходимите качества) good/high quality (attr.) 7. (способен) good (в at), clever, capable, able, efficient, competent 8. (срещам се - за минерал, животински вид и пр.) occur, be found 9. (ученическа бележка) good, B 10. ДОБЪР апетит a good/hearty appetite 11. ДОБЪР в работата си good at his work/job 12. ДОБЪР вечер good evening 13. ДОБЪР ден (официално) good day, (преди обед) good morning. (след обед) good afternoon 14. ДОБЪР живот a good life 15. ДОБЪР за здравето good for the health 16. ДОБЪР извинение find an excuse 17. ДОБЪР край a happy end(ing) 18. ДОБЪР познавач на a good/fair judge of 19. ДОБЪР признак a good/ hopeful sign 20. ДОБЪР приложение find application (в in) 21. ДОБЪР разрешение на въпрос find a solution to a problem 22. ДОБЪР сe под подозрение be under suspicion, be suspected, be a suspect 23. ДОБЪР се (за местоположение) be, be about, be around, stand, be located;be situated, lie 24. ДОБЪР се в чудо be at a loss 25. ДОБЪР се на работа do s.th. just to kill time 26. ДОБЪР се натясно be in a tight comer 27. ДОБЪР си майстора meet o.'s match 28. ДОБЪР си мястото/средата find o.'s (own) level 29. ДОБЪР съвет good/sound advice 30. ДОБЪР съм към някого be good/kind to s.o. 31. ДОБЪР урок a good/salutary lesson 32. ДОБЪР шанс a good/ fair chance 33. бъди така ДОБЪР да be so kind as to (c inf.) 34. в добри и лоши дни in good days and bad 35. в добро състояние (за човек) well, doing well/nicely, (добре поддържан) well-kept, (за машина) in good repair, in working order 36. в най-добрия случай at best, at the very most 37. вземи повече хляб да се намира get some more bread just in case 38. все нещо ще се намери something is sure to turn up 39. въпросът ми не намери отговор my question got no answer 40. говоря колкото да се ДОБЪР на приказки indulge in small talk, chatter away for the fun of it 41. да не са ме намерили на улицата? I'm not just anyone 42. да ти се намира случайно една игла? do you happen to have а needle? 43. дай му нещо (колкото) да се намира на работа keep him busy 44. детето се намери рано сутринта the child was found early in the morning, (роди се) the child was born early in the morning 45. добра армия an efficient army 46. добра памет а good/tenacious memory 47. добра политика a good/sound policy 48. добра работа (занятие) a good job, (добре свършена) (a piece of) good work 49. добри намерения good intentions 50. добри пари good money 51. добро бъдеще bright prospects 52. добро дело kindness, kind deed 53. добро здраве good/sound/robust health 54. добро материално положение easy circumstances 55. добро сърце a kind/warm heart;kindness of heart 56. добро утро good morning 57. добро функциониране (на машина) proper working 58. и таз добра! well, I never! you don't say! a pretty business! goodness! ДОБЪР е господ! let's hope for the best! God's mercy is great! 59. имам ДОБЪР характер be good-natured 60. имам добри чувства към;be kindly disposed towards, feel kindly towards 61. колкото да се ДОБЪР на работа just to have s.th. to do, for the sake of doing s.th. 62. къде и кога ще се намерим? when and where are we going to meet? 63. къде се намира информационното бюро? where is the inquiry/information office? 64. къде се намираш? where do you think you are?what are you doing? 65. много ДОБЪР very good, B+ 66. на ДОБЪР час вж. на ДОБЪР път;good luck 67. на добра работа съм have a good job, be gainfully employed 68. най-ДОБЪР след някой друг second best 69. намерил село без кучета throw o.'s weight about and go unpunished;throw o.'s weight about and get away with it;do as one pleases 70. намерил си кого да питаш you've hit upon a fine one to ask 71. намира ли се лекарство, което да... is there any medicine available that will... 72. не ДОБЪР думи да words fail me to 73. не кой знае колко ДОБЪР indifferent 74. не мога да си намеря място I'm beside myself (от with) 75. не мога да си намеря място прен. вж. място 76. не намерих сили да I couldn't bring myself to 77. никой не знае къде се намира сега той his present whereabouts are unknown 78. нищо добро няма да излезе от това nothing good will come of it, no good purpose will be served 79. пожелавам някому ДОБЪР път wish s.o. a safe journey 80. правя се на ДОБЪР пред ingratiate o.s. with 81. прием the book was well received 82. прил. well-meaning 83. с добри намерения нар. in good faith 84. с добри обноски polite, well-mannered, 85. с най-добри намерения with the-best of intentions 86. свещникът се намира на масата the candlestick stands on the table 87. сега ли намери (да) you've chosen a bad moment (to), you've chosen the wrong time (to) 88. сега намери да се измокриш you've picked just the right moment to get wet 89. случайно се намери кола a cab chanced by 90. струва добри пари cost a pretty penny 91. тази книга не се намира this book is not (to be) found;this book is out of print 92. ти ли се намери да дойдеш сега? why should you of all people be coming now? 93. това се намира на пазара it is available on the market;you can find it in the market 94. той е добро момче he is a good boy/a nice chap/a good sort/a decent fellow 95. той не намери отговор he was at a loss what to say, he couldn't think of an answer 96. той се намира някъде наблизо he is somewhere about 97. хайде, ти си добро момче there/that is a good boy;there, be a good boy 98. ще бъдете ли така добри да... will you kindly... 99. ще си го намери рано или късно sooner or later he'll get what he deserves;sooner or later he'll (have to) pay for it/for everything

  Български-английски речник > добър

 • 109 после

  1. нар. afterwards, then
  после ще говорим за това we shall come to that later on
  и после? what then?
  той е преди всичко писател, после критик he is a writer, first, critic next
  елате по- после come a little later
  най- после той каза finally/at last he said
  кога най- после ще дойде той? when on earth will he come?
  най- после хора сме we are human. after all
  2. вж. най-после
  * * *
  по̀сле,
  нареч. afterwards, then; ( по-късно) later on; и \после? what then? кога най-\после ще дойде той? when on earth will he come?
  * * *
  then: First we spent a week in Rome после we went to Naples. - Първо прекарахме една седмица в Рим, после отидохме в Неапол.; after (след); afterwards: I will come после. - Ще дойда после.; next; subsequently
  * * *
  1. (no-късно) later on 2. 1 нар. afterwards, then 3. 1 предл. after 4. ПoСЛЕ обед in the afternoon; after lunch 5. ПОСЛЕ ще говорим за това we shall come to that later on 6. вж. най-после 7. елате по-ПОСЛЕ come a little later 8. и ПОСЛЕ ? what then? 9. кога най-ПОСЛЕ щe дойде той? when on earth will he come? 10. най-ПОСЛЕ той каза finally/at last he said 11. най-ПОСЛЕ хора сме we are human. after all 12. той е преди всичко писател, ПОСЛЕ критик he is a writer, first, critic next

  Български-английски речник > после

 • 110 последен

  последен съм come last
  вървя последен bring up the rear
  последен съм в класа be (at the) bottom of o.'s form
  последно сбогом a last adieu; a last farewell
  последен по ред, но не и по значение last but not least
  последен (решаващ) аргумент the last argument, ultin a ratio
  в последния (критичния) час at the supreme moment
  юр. last will and testament
  имам последната дума have the final/last word; the final word rests with me
  купувам с последните си пари buy (s.th.) with the last of o.'s money
  последни подробности/щрихи finishing strokes/touches
  за последен път for the last time
  когато го видях за последен път when I saw him last, when I last saw him, the last time I saw him
  кога го видя за последен път? when did you see him last?
  гледам/поглеждам за последен път look o.'s last on s.th., have a last look at s.th.
  в последна сметка in the end, in the long run, in the final analysis
  последна сричка вж. a final syllable, ultima
  последно, колко? how low will you go?
  последният му час настъпи his time had come, his dying day had come, he was breathing his last
  2. (скорошен, най-нов) recent
  (за мода, модел, издание и пр.) new, newest; latest
  разг. up-to-the-minute
  в последно време for some time past; recently, lately, of late
  през последните години during the past years, of recent/latter years
  последни новини latest news, stop-press news, ам. news to this hour
  облечен по последна мода dressed in the latest fashion
  последна мода the latest/newest fashions
  последна дума на науката/техниката/модата the latest/last word in science/technology/fashions
  3. (най-лош, най-долен) lowest, worst; utmost, uttermost
  последно качество the lowest grade, the most inferior quality
  последен глупак the world's greatest fool
  последен мошеник a scoundrel/swindler of the first water
  * * *
  послѐден,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( непоследван от друг) last; ( окончателен) final; (от двама споменати) latter; в \последенния ( критичния) час at the supreme moment; at the eleventh hour; вървя \последенен bring up the rear; до \последенната подробност down to the last detail; до \последенния момент to the last; когато го видях за \последенен път when I saw him last, when I last saw him, the last time I saw him; купувам с \последенните си пари buy (s.th.) with the last of o.’s money; \последенен по ред, но не и по значение last but not least; \последенна воля юр. last will and testament; \последенни подробности/щрихи finishing strokes/touches; \последенният му час настъпи his time had come, his dying day had come, he was breathing his last; \последенният останал жив юр. the longest liver; \последенният от рода си the last of o.’s name; \последенно, колко? how low will you go? с \последенни усилия by a last effort;
  2. ( скорошен, най-нов) recent; (за новини) red-hot; (за мода, модел, издание и пр.) new, newest; latest; разг. up-to-the-minute; в \последенно време for some time past; recently, lately, of late; \последенни новини latest news, stop-press news, амер. news to this hour; през \последенните години during the past years, of recent/latter years;
  3. ( най-лош, най-долен) lowest, worst; utmost, uttermost; \последенен глупак the world’s greatest fool; \последенен мошеник scoundrel/swindler of the first water.
  * * *
  last: the последен survivor - последният оцелял; closing: последен stage of development - последен етап на развитие; end: последен decision - последно решение; endmost; final{`fainxl}: последен lap - последна обиколка (сп.); finishing; latter (и като същ. гореспоменат): Have you spoken with the последен? - Говорили ли сте с последния?; lattermost; new{nyu}; outside; recent{`risxnt}; ultimate; uttermost
  * * *
  1. (за мода, модел, издание и пр.) new, newest;latest 2. (най-лош, най-долен) lowest, wоrst;utmost, uttermost 3. (непоследван от друг) last 4. (окончателен) final 5. (от двама споменати) litter 6. (скорошен, най-нов) recent 7. ПОСЛЕДЕН (решаващ) аргумент the last argument, ultin a ratio 8. ПОСЛЕДЕН глупак the world's greatest fool 9. ПОСЛЕДЕН мошеник a scoundrel/swindler of the first water 10. ПОСЛЕДЕН пo ред, но не и по значение last but not least 11. ПОСЛЕДЕН съм come last 12. ПОСЛЕДЕН съм в класа be (at the) bottom of o.'s form 13. аз ли съм ПОСЛЕДЕН ? am I the last? 14. в последна сметка in the end, in the long run, in the final analysis 15. в последния (критичния) час at the supreme moment 16. в последния момент the last moment 17. в последно време for some time past;recently, lately, of late 18. в последното си писмо in my last (letter) 19. вървя ПОСЛЕДЕН bring up the rear 20. гледам/поглеждам за ПОСЛЕДЕН път look o.'s last on s.th., have a last look at s.th. 21. до последната подробност down to the last detail 22. до последния момент to the last 23. за ПОСЛЕДЕН път for the last time 24. имам последната дума have the final/last word;the final word rests with me 25. кога го видя за ПОСЛЕДЕН път? when did you see him last? 26. когато го видях за ПОСЛЕДЕН път when I saw him last, when I last saw him, the last time I saw him 27. купувам с последните си пари buy (s.th.) with the last of o.'s money 28. облечен по последна мода dressed in the latest fashion 29. последна воля a last will 30. последна дума на науката/техниката/модата the latest/last word in sciencе/technоlogy/fashions 31. последна мода the latest/newest fashions 32. последна сричка ез. a final syllable, ultima 33. последни подробности/щрихи finishing strokes/touches 34. последни новини latest news, stop-press news, ам. news to this hour 35. последният му час настъпи his time had come, his dying day had come, he was breathing his last 36. последният останал жив юр. the longest liver 37. последният от рода си the last of o.'s name 38. последно качество the lowest grade, the most inferior quality 39. последно решение a final decision 40. последно сбогом а last adieu;a last farewell 41. последно, колко? how low will you go? 42. през последните години during the past years, of recent/latter years 43. разг. up-to-the-minute 44. с последни усилия by a last effort 45. това ли е последната ви дума? is that final? 46. юр. last will and testament

  Български-английски речник > последен

 • 111 грижа

  care (за of, for), concern (за about, for, over)
  mindfulness (за of)
  (безпокойство, тревога) anxiety, worry, trouble, bother, fuss
  главна грижа preoccupation, prime concern
  първа и най-голяма грижа first and greatest concern
  голяма грижа за a great concern to
  това е моя грижа that's my concern
  единствената ми грижа е да my only concern is to
  това ми е голяма грижа that's a great weight on my mind
  досадна грижа a carking care
  това е най-малката ми грижа that's the least of my worries
  не ме е грижа I don't care
  малко ме е грижа little do I care, I don't care a brass farthing/a damn/a rap
  много ме е грижа ирон. much I care, I couldn't care less
  много те е грижа! a (fat) lot you care! грижа за човека care of man, concern for the needs of man, concern for peoples well-being
  грижа за утрешния ден thought for the morrow
  не ме е много грижа за bother o.s. little about
  никак да не те е грижа make your mind easy about that
  вземам грижата да take it upon o.s. to; see to it that
  имам грижата за attend to
  вземам под своя грижа, поемам грижата за take charge of
  ти му бери грижата that's your look-out
  грижи за concern/solicitude for
  малки грижи little preoccupations
  семейни грижи family troubles/worries
  грижи за децата child care, child welfare, ( от страна на родителите им) care of/for the children
  грижи за болните/ранените/възрастните care of the sick/the wounded/the aged
  грижи за животните care and treatment of animals
  грижите, необходими за здравето the requirements of health
  грижи за езика concern for language
  грижи за другите concern for others, consideration for others
  живот, изпълнен с грижи a life of care
  имам грижи have troubles
  имам други грижи разг. have other fish to fry
  обграждам с нежни грижи show lender solicitude for, show s.o. a hundred little attentions
  оставям някого на грижите на place s.o. under the care of, commit s.o. to the care of
  полагам (големи) грижи bestow (great) care (за on)
  бивам оставен/поверен на грижите на be left in the care of, be assigned to the care of
  създавам грижи be a trouble (на to)
  не мога да спя от грижи not be able to sleep from worrying
  грижите убиват човека care killed a/the cat. се 1. take care (за of)
  грижа се за look after; tend; take thought for; attend/minister to s.o.'s needs
  грижа се за (дете, болен, ранен) nurse
  грижа се като майка за някого mother s.o.
  грижа се добре за take good care of
  не се грижа за neglect
  грижа се сам за make o.'s own provisions for
  грижа се сам за себе си look (out)/fend for o.s., be left to o.s.
  грижа се за-здравето си look after o.'s health
  не се грижа за здравето си be careless of o.'s health
  грижа се за интересите си look after/lake care of number one, provide for o.'s interests
  грижа се за прехраната си provide for o.s.
  грижа се за удобството на attend to the comfort of
  грижа се за утрешния ден take thought for the morrow
  2. (безпокоя се, тревожа се) be anxious/uneasy/worried, worry, bother (за about)
  не се грижи за това don't worry/trouble/bother about that
  * * *
  грѝжа,
  ж., -и care (за of, for), concern (за about, for, over); mindfulness (за of); ( безпокойство, тревога) anxiety, worry, trouble, bother, fuss; cumbrance; бивам оставен/поверен на \грижаите на be left in the care of, be assigned to the care of; благодарение на любезните \грижаи на through/by the good offices of; всекидневни \грижаи daily concerns; главна \грижаа preoccupation, prime concern; голяма \грижаа за a great concern to; \грижаа за човека care of man, concern for the needs of man, concern for people’s well-being; \грижаи за concern/solicitude for; \грижаи за децата child care, child welfare, (от страна на родителите им) care of/for the children; \грижаи за другите concern for others, consideration for others; \грижаи за животните care and treatment of animals; \грижаи за здравето health care; \грижаи за насъщния material cares; \грижаите убиват човека care killed a/the cat; единствената ми \грижаа е да my only concern is to; живот, изпълнен с \грижаи a life of care; зает съм с всекидневните си \грижаи go about o.’s daily business; имам \грижаата за attend to; имам \грижаи have troubles; имам други \грижаи разг. have other fish to fry; лекарски \грижаи medical care; малки \грижаи little preoccupations; малко ме е \грижаа little do I care, I don’t care a brass farthing/a damn/a rap; много ме е \грижаа ирон. much I care, I couldn’t care less; много те е \грижаа! a (fat) lot you care! не ме е \грижаа I don’t care; не мога да спя от \грижаи not be able to sleep from worrying; нежни \грижаи loving care; нямай \грижаа за това make your mind easy about that; нямам никакви \грижаи be free from all care; обграждам с нежни \грижаи show tender solicitude for, show s.o. a hundred little attentions; обзет от \грижаи full of cares; оставям някого на \грижаите на place s.o. under the care of, commit s.o. to the care of; поемам \грижаата за take charge of; полагам (големи) \грижаи bestow (great) care (за on); полагам особени \грижаи take special care; първа и най-голяма \грижаа first and greatest concern; семейни \грижаи family troubles/worries; създавам \грижаи be a trouble (на to); съсипан от \грижаи careworn; ти му бери \грижаата that’s your look-out; това е моя \грижаа that’s my concern; това е най-малката ми \грижаа that’s the least of my worries; това ми е голяма \грижаа that’s a great weight on my mind.
  * * *
  anxiety; care{kex}; concern: This is my only грижа.- Това е единствената ми грижа; custody; mindfulness (of); regard{ri`ga:d}; study; tendance; fuss{fXs}
  * * *
  1. (безпокоя се, тревожа се) be anxious/uneasy/worried, worry, bother (за about) 2. care (за of, for), concern (за about,. for, over) 3. mindfulness (за of) 4. ГРИЖА за утрешния ден thought for the morrow 5. ГРИЖА се добре за take good care of 6. ГРИЖА се за (дете, болен, ранен) nurse: ГРИЖА се като майка за някого mother s. о. 7. ГРИЖА се за look after;tend;take thought for;attend/minister to s. o.'s needs 8. ГРИЖА се за интересите си look after/ lake care of number one, provide for o.'s interests 9. ГРИЖА се за прехраната си provide for o. s. 10. ГРИЖА се за удобството на attend to the comfort of 11. ГРИЖА се за утрешния ден take thought for the morrow 12. ГРИЖА се за-здравето си look after o.'s health 13. ГРИЖА се сам за make o.'s own provisions for 14. ГРИЖА се сам за себе си look (out)/fend for о. s., be left to o. s. 15. безпокойство, тревога) anxiety, worry, trouble, bother, fuss 16. бивам оставен/поверен на грижите на be left in the care of, be assigned to the care of 17. благодарение на любезните грижи на through/by the good offices of 18. вземам ГРИЖАта да take it upon o. s. to;see to it that 19. вземам под своя ГРИЖА, поемам ГРИЖАта за take charge of 20. всекидневни грижи daily concerns 21. главна ГРИЖА preoccupation, prime concern: първа и най-голяма ГРИЖА first and greatest concern 22. голяма ГРИЖА за a great concern to 23. грижи за concern/ solicitude for 24. грижи за болните/ранените/възрастните care of the sick/the wounded/the aged 25. грижи за децата child care, child welfare, (от страна на родителите им) care of/for the children 26. грижи за другите concern for others, consideration for others 27. грижи за езика concern for language 28. грижи за животните care and treatment of animals 29. грижи за здравето health care 30. грижи за насъщния material cares 31. грижите убиват човека care killed a/the cat.се take care (за of) 32. грижите, необходими за здравето the requirements of health 33. досадна ГРИЖА a carking care 34. единствената ми ГРИЖА е да my only concern is to 35. живот, изпълнен с грижи а life of care 36. зает съм с всекидневните си грижи go about o.'s daily business 37. имам ГРИЖАта за attend to 38. имам грижи have troubles 39. имам други грижи разг. have other fish to fry 40. лекарски грижи medical care 41. лишен от майчински грижи deprived of a mother's care 42. малки грижи little preoccupations 43. малко ме е ГРИЖА little do I care, I don't care a brass farthing/a damn/a rap 44. много ме е ГРИЖА upoн. much I care, I couldn't care less 45. много те е ГРИЖА! a (fat) lot you care! ГРИЖА за човека care of man, concern for the needs of man, concern for peoples well-being 46. не ме е ГРИЖА I don't care 47. не ме е много ГРИЖА за bother о. s. little about 48. не мога да спя от грижи not be able to sleep from worrying 49. не се ГРИЖА за neglect 50. не се ГРИЖА за здравето си be careless of o.'s health 51. не се грижи за това don't worry/ trouble/bother about that 52. нежни грижи loving care 53. никак да не те е ГРИЖА make your mind easy about that 54. нямам за кого другиго да се ГРИЖА have only o. s. to support 55. нямам никакви грижи be free from all care 56. обграждам с нежни грижи show lender solicitude for, show s. o. a hundred little attentions 57. обзет от грижи full of cares 58. оставям някого на грижите на place s. o. under the care of, commit s. o. to the care of 59. полагам (големи) грижи bestow (great) care (за on) 60. полагам особени грижи take special care 61. семейни грижи family troubles/worries 62. създавам грижи be a trouble (на to) 63. съсипан от грижи careworn 64. ти му бери ГРИЖАта that's your look-out 65. това е моя ГРИЖА that's my concern 66. това е най-малката ми ГРИЖА that's the least of my worries 67. това ми е голяма ГРИЖА that's a great weight on my mind 68. човек трябва да се грижи най-напред за себе си charity begins at home

  Български-английски речник > грижа

 • 112 лош

  1. (недобър, отрицателен, зъл) bad (comp. worse, super, worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent
  ам. mean
  лош език bad/foul language
  имам лош език be foul-mouthed/-tongued
  държа лош език към abuse, call (s.o.) names
  говоря лоши работи за speak ill of
  лош нрав ill-nature, a nasty temper
  с лоша кръв (за кон) vicious
  имам лош нрав be ill-/bad-tempered, be vicious
  лошо държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour
  имам лошо държане be ill-mannered
  лошо име a bad name
  ползувам се с лошо име have a bad name
  лоша слава ill fame, notoriety, disrepute
  лоши дела bad/dark deeds
  лоши пътища прен. evil ways
  лоши чувства ill/hard feeling, bad blood
  лоши очи evil eyes
  с лош поглед squint-eyed
  лошо храносмилане bad/poor digestion, indigestion
  лоша компания low company
  лоши другари bad/vicious companions
  лошо мнение a low/poor opinion
  имам лошо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of
  лоша услуга an ill office, disservice
  лошо настроение a low mood, low spirits; pettishness, petulance, sullens
  лоши времена hard times
  лоша новина bad/cold news
  лошо предчувствие misgiving, foreboding
  лош проводник non-conductor
  лошо ръководство poor/ill management; mismanagement
  лошо ръководене/администриране misconduct, mal-administration
  лошо управление misrule
  лош късмет bad/ill luck; mishap, misfortune, hard lines
  лошо състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair
  лоша дума a cross word
  лошо предзнаменование a bad/an ill omen; finger/ (hand-)writing on the wall
  лоша грешка a bad mistake
  лош удар a bad shot
  лоша рана a bad/nasty wound
  лошо порязване a nasty cut
  погаждам някому лош номер play s.o. a nasty trick
  не ставай лош! don't be nasty! това е лошо за тебе that's bad for you
  лоша работа it's a bad business, things are looking bad, it's a tough situation
  лоша ти е работата you are in for it, you are in a tight spot
  да не се е случило нещо лошо I hope there's nothing wrong
  в най- лошия случай at (the) worst
  ако се случи най- лошото if the worst comes to the worst
  това не е най- лошото the worst is yet to come
  2. (недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor
  лош въздух/дъх bad/foul air/breath
  лоша миризма a bad/foul/offensive smell
  лоша храна bad/foul/coarse food
  лошо качество poor/low quality
  3. (незадоволителен) poor, bad, inferior; broken, incorrect
  разг. miserable
  лоша бележка a bad mark
  лошо изпълнение a poor performance
  лош математик съм I am poor at maths, I'm a poor mathematician
  лошо здраве poor/ill health
  не е по- лош от другите he's no worse than the rest; he might pass in a crowd
  лош играч a poor player, sl. mug
  лош английски bad/broken English
  5. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable
  6. (за болест) bad, malignant, severe
  лоша кашлица/настинка a bad cough/cold
  лошо гърло croup
  лоша пъпка a malignant pistule, carbuncle, anthrax
  * * *
  прил.
  1. ( недобър, отрицателен, зъл) bad (comp. worse, super. worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent; амер. mean; в най-\лошия случай at (the) worst; говоря \лоши работи за speak ill of; държа \лош език към abuse, call (s.o.) names; имам \лош език be foul-mouthed/-tongued; имам \лош нрав be ill-/bad-tempered, be vicious; имам \лошо държане be ill-mannered; имам \лошо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of; \лош език bad/foul language; \лош късмет bad/ill luck; mishap, misfortune; \лош нрав ill-nature, nasty temper; \лош проводник non-conductor; \лош удар bad shot; \лоша дума cross word; \лоша компания low company; \лоша новина bad/cold news; \лоша работа it’s a bad business, things are looking bad, it’s a tough situation; \лоша слава ill fame, notoriety, disrepute; \лоша ти е работата you are in for it, you are in a tight spot; \лоша услуга ill office, disservice; \лоши времена hard times; \лоши дела bad/dark deeds; \лоши очи evil eyes; \лоши пътища прен. evil ways; \лоши чувства ill/hard feeling, bad blood; \лошо държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour; \лошо настроение low mood, low spirits; pettishness, petulance, sullens; \лошо предзнаменование bad/ill omen; finger/(hand-)writing on the wall; \лошо предчувствие misgiving, foreboding; \лошо ръководене/администриране misconduct, maladministration; \лошо ръководство poor/ill management; mismanagement; \лошо състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair; \лошо управление misrule; \лошо храносмилане bad/poor digestion, indigestion; не ставай \лош! don’t be nasty! погаждам някому \лош номер play s.o. a nasty trick; последва нещо още по-\лошо worse followed; с \лош поглед squint-eyed; c \лоша кръв (за кон) vicious; това не е най-\лошото the worst is yet to come;
  2. ( недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor, rotten; \лоша миризма bad/foul/offensive smell; \лоша храна bad/foul/coarse food; \лошо качество poor/low quality;
  3. ( незадоволителен) poor, bad, inferior; broken, incorrect; разг. miserable; \лош английски bad/broken English; \лош играч poor player, sl. mug; \лош математик съм I am poor at maths, I’m a poor mathematician; \лошо здраве poor/ill health; \лошо изпълнение poor performance; не е по-\лош от другите he might pass in a crowd;
  4. ( непослушен) naughty;
  5. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable;
  6. (за болест) bad, malignant, severe; \лоша пъпка malignant pistule, carbuncle, anthrax; \лошо гърло croup;
  7. като същ. ср., само ед. ill, wrong; зная какво е добро и какво е \лошо know right from wrong; какво му е \лошото на what’s wrong with, what’s the matter with; \лошо ти се пише there’s trouble in store for you, it will go hard with you; \лошото е там, че the trouble is that, the mischief of it is that, the catch is that; попадам на по-\лошо go further and fare worse; правя някому \лошо do s.o. wrong; там е \лошото there’s/that’s the rub; само мн. \лошите the baddies.
  * * *
  bad: а лош idea - лоша идея; dark; harmful (вреден); ill{il}: лош will - лоши намерения; malefic; maleficent; miserable{`mizxrxbl}; nasty: a лош wound - лоша рана; naughty: лош by nature - лош по природа; poor: лош quality - лошо качество; sinister: лош companions - лоши другари
  * * *
  1. (за болест) bad, malignant, severe 2. (за времето) bad, nasty, разг. wretched, miserable 3. (недоброкачествен, противен) bad, foul, ill, poor 4. (недобър, отрицателен» зъл) bad (comp. worse, super, worst), ill, evil, wicked, foul, nasty, dark, vicious, maleficent 5. (незадоволителен) poor, bad, inferior;broken, incorrect 6. (непослушен) naughty 7. ЛОШ английски bad/broken English 8. ЛОШ въздух/дъх bad/foul air/breath 9. ЛОШ език bad/foul language 10. ЛОШ играч a poor player, sl. mug 11. ЛОШ късмет bad/ill luck;mishap, misfortune, hard lines 12. ЛОШ математик съм I am poor at maths, I'm a poor mathematician 13. ЛОШ нрав ill-nature, a nasty temper 14. ЛОШ проводник non-conductor 15. ЛОШ удар a bad shot 16. ЛОШa бележка a bad mark 17. ЛОШa грешка a bad mistake 18. ЛОШa дума а cross word 19. ЛОШa кашлица/настинка a bad cough/cold 20. ЛОШa компания low company 21. ЛОШa миризма a bad/foul/offensive smell 22. ЛОШa новина bad/cold news 23. ЛОШa пъпка a malignant pistule, carbuncle, anthrax 24. ЛОШa работа it's a bad business, things are looking bad, it's a tough situation 25. ЛОШa рана a bad/nasty wound 26. ЛОШa слава ill fame, notoriety, disrepute 27. ЛОШa услуга an ill office, disservice 28. ЛОШa храна bad/ foul/coarse food 29. ЛОШo гърло croup 30. ЛОШo държане bad behaviour, misconduct, misbehaviour 31. ЛОШo здраве poor/ill health 32. ЛОШo изпълнение a poor performance 33. ЛОШo име a bad name 34. ЛОШo мнение a low/poor opinion 35. ЛОШo настроение a low mood, low spirits;pettishness, petulance, sullens 36. ЛОШo порязване a nasty cut 37. ЛОШo предзнаменование a bad/an ill omen;finger/(hand-)writing on the wall 38. ЛОШo предчувствие misgiving, foreboding 39. ЛОШo ръководене/администриране misconduct, mal-administration 40. ЛОШo ръководство poor/ill management;mismanagement 41. ЛОШo състояние (на сграда, път и пр.) poor condition, disrepair 42. ЛОШo управление misrule 43. ЛОШo храносмилане bad/poor digestion, indigestion 44. ЛОШа ти е работата you are in for it, you are in a tight spot 45. ЛОШи времена hard times 46. ЛОШи дела bad/dark deeds 47. ЛОШи другари bad/vicious companions 48. ЛОШи очи evil eyes 49. ЛОШи пътища прен. evil ways 50. ЛОШи чувства ill/hard feeling, bad blood 51. ЛОШо качество poor/low quality 52. ако се случи най-ЛОШото if the worst comes to the worst 53. ам. mean 54. в най-ЛОШия случай at (the) worst 55. говоря ЛОШи работи за speak ill of 56. да не се е случило нещо ЛОШо I hope there's nothing wrong 57. държа ЛОШ език към abuse, call (s.o.) names 58. имам ЛОШ език be foul-mouthed/-tongued 59. имам ЛОШ нрав be ill-/bad-tempered, be vicious 60. имам ЛОШо държане be ill-mannered 61. имам ЛОШо мнение за have/hold a poor opinion of, think meanly of 62. не е по-ЛОШ от другите he's no worse than the rest;he might pass in a crowd 63. не е чак толкова ЛОШо it isn't (half) so bad 64. не ставай ЛОШ! don't be nasty! това е ЛОШо за тебе that's bad for you 65. погаждам някому ЛОШ номер play s.o. a nasty trick 66. ползувам се с ЛОШо име have a bad name 67. последва нещо още по-ЛОШо worse followed 68. разг. miserable 69. с ЛОШ поглед squint-eyed 70. с ЛОШа кръв (за кон) vicious 71. това не е най-ЛОШото the worst is yet to come

  Български-английски речник > лош

 • 113 обикновен

  ordinary, usual, common (place); normal, average
  (редови) rank and file
  (за работа) ordinary, usual
  (среден, обикновен средна работа) middling
  (необработен, не от високо качество) coarse
  най- обикновен trivial, run-of-the-mill
  обикновен език common/ordinary/normal speech
  обикновен гражданин an ordinary citizen
  обикновеният (средният) човек the man in the street
  най- обикновен човек a very ordinary kind of man
  обикновен наблюдател a mere spectator
  обикновен читател a general/an ordinary reader
  обикновен разговор common conversation
  обикновен медицински преглед a routine medical examination
  обикновена дроб мат. a simple/common/vulgar fraction
  обикновена сол common salt
  обикновено нещо a usual thing, a common occurrence/experience
  това е нещо обикновено it's all in the day's work
  нещо обикновено сега a normal procedure in these days
  най- обикновена стая a very ordinary room
  обикновено явление common practice
  в обикновеното време at the ordinary time
  обикновени хора ordinary/plain/common people; common run of men
  обикновени съществувания ordinary lives
  обикновени войници rank and file
  обикновени оръжия conventional arms
  * * *
  обикновѐн,
  прил. ordinary, usual, common(place); normal, average, workaday; разг. common or garden; ( редови) rank and file; (за човек) ordinary; (за работа) ordinary, usual; ( прост) plain; ( среден, “ средна работа”) middling; ( необработен, не от високо качество) coarse; ( известен) familiar; най-\обикновен trivial, run-of-the-mill; най-\обикновен човек a very ordinary kind of man; нещо \обикновено сега a normal procedure in these days; \обикновен ( работен) ден normal (working-)day; \обикновен медицински преглед routine medical examination; \обикновен наблюдател mere spectator; \обикновен разговор common conversation; \обикновен читател general/ordinary reader; \обикновена дроб мат. simple/common/vulgar fraction; \обикновена сол common salt; \обикновени войници rank and file; \обикновени оръжия conventional arms; \обикновени хора ordinary/plain/common people; common run of men; разг. the grass roots; \обикновеният ( средният) човек the man in the street; \обикновено мнозинство simple majority; \обикновено нещо usual thing, common occurrence/experience; \обикновено явление common practice; това е нещо \обикновено it’s all in the day’s work.
  * * *
  ordinary: обикновен citizen - обикновен гражданин; average: He lives in an обикновен flat. - Той живее в обикновен апартамент.; usual: обикновен people - обикновени хора; merе (пренебр.); commonplace; everyday{.evridei}; homely; matter-of-fact; routine{ru`ti;n}; trite; unaffected; wont{wOnt}; workaday
  * * *
  1. (за работа) ordinary, usual 2. (за човек) ordinary 3. (известен) familiar 4. (необработен, не от високо качество) coarse 5. (прост) plain 6. (редови) rank and file 7. (среден, ОБИКНОВЕНсредна работа") middling 8. -и войници rank and file 9. ordinary, usual, common(place);normal, average 10. ОБИКНОВЕН (работен) ден a normal (working-)day 11. ОБИКНОВЕН гражданин an ordinary citizen 12. ОБИКНОВЕН език common/ ordinary/normal speech 13. ОБИКНОВЕН медицински преглед a routine medical examination 14. ОБИКНОВЕН наблюдател a mere spectator 15. ОБИКНОВЕН разговор common conversation 16. ОБИКНОВЕН читател a general/an ordinary reader 17. ОБИКНОВЕНa сол common salt 18. ОБИКНОВЕНa. дроб мат. a simple/ common/vulgar fraction 19. ОБИКНОВЕНo нещо a usual thing, a common occurrence/experience 20. ОБИКНОВЕНo явление common practice 21. ОБИКНОВЕНи оръжия conventional arms 22. ОБИКНОВЕНи съществувания ordinary lives 23. ОБИКНОВЕНи хора ordinary/plain/common people;common run of men 24. ОБИКНОВЕНият (средният) човек the man in the street 25. в ОБИКНОВЕНото време at the ordinary time 26. най- ОБИКНОВЕН човек a very ordinary kind of man 27. най-ОБИКНОВЕН trivial, run-of-the-mill 28. най-ОБИКНОВЕНа стая a very ordinary room 29. нещо ОБИКНОВЕНо сега a normal procedure in these days 30. това е нещо ОБИКНОВЕНо it's all in the day's work

  Български-английски речник > обикновен

 • 114 очаквам

  1. expect (от from), anticipate; await
  очаквам нещо с нетърпение look forward (eagerly) to s.th.
  очаквам отговора на await s.o.'s reply
  очаквам резултата await the result
  очаквам да бъда съден await trial
  очаквам съдбата си await o.'s fate
  очаквам нещо по-хубаво hope for better things
  очаквам много hope for/expect much
  не очаквам кой знае како have no great hopes (of)
  очаквам най-лошото anticipate the worst
  какво може да се очаква от...? what could be expected of...? какво друго може да се очаква от него that's just like him
  не очаквах това I didn't bargain for that
  съвсем не е това, което очаквах it is a far cry from what I expected
  гдето най-малко може да се очаква in unexpected/in the most unlikely places
  отгдето най-малко очакваш from the most unlikely quarters
  според както се очаква, както се очакваше according to expectation
  2. очаква ме (предопределено ми е) await, be/lie in store (for), ( предстои ми) be in for
  не знаем какво ни очаква в бъдеще we do not know what the future holds in store for us
  очаква те приятна изненада a pleasant surprise is in store for you
  очаква ме неприятна изненада/разочарование be in for a shock/a disappointment
  да не очаква човек! well, of all things! очаква се (да пристигне н пр.) be due (to arrive etc.)
  * * *
  оча̀квам,
  гл.
  1. expect (от from), anticipate; await; гдето най-малко може да се очаква in unexpected/in the most unlikely places/quarters; какво друго може да се очаква от него that’s just like him; както и трябва да се очаква as is to be expected; могат да се очакват затруднения difficulties are liable to occur; не \очаквам кой знае какво have no great hopes (of); не очаквах нищо друго от тебе I expected no less from you; не очаквах това I didn’t bargain for that; не те очаквах вече I had given you up; \очаквам да бъда съден await trial; \очаквам много hope for/expect much; \очаквам най-лошото anticipate the worst; \очаквам нещо по-хубаво hope for better things; \очаквам нещо с нетърпение look forward (eagerly) to s.th.; \очаквам съдбата си await o.’s fate; очаквах нещо такова I anticipated as much; според както се очаква, както се очакваше according to expectation; съвсем не е това, което очаквах it is a far cry from what I expected;
  2. очаква ме ( предопределено ми е) await, be/lie in store (for), ( предстои ми) be in for; очаква те приятна изненада a pleasant surprise is in store for you; • да не очаква човек! well, of all things! очаква се (да пристигне и пр.) be due (to arrive etc.); очаква се той да се завърне днес he is due back today.
  * * *
  expect: What do you очаквам from him? - Какво очакваш от него?; abide; anticipate (с нетърпение): I очаквам the journey - очаквам пътуването с нетърпение; bide; contemplate; hope (надявам се); look for; look forward: I очаквам to hearing from you. - Очаквам отговора Ви (за финал на писма); wait: I am очаквамing for the result. - Очаквам резултата.; watch; await (предстои ми); expect
  * * *
  1. expect (от from), anticipate;await 2. ОЧАКВАМ да бъда съден await trial 3. ОЧАКВАМ много hope for/expect much 4. ОЧАКВАМ най-лошото anticipate the worst 5. ОЧАКВАМ нещо no-хубаво hope for better things 6. ОЧАКВАМ нещо с нетърпение look forward (eagerly) to s.th. 7. ОЧАКВАМ отговора на await s.o.'s reply 8. ОЧАКВАМ резултата await the result 9. ОЧАКВАМ съдбата си await o.'s fate 10. гдето най-малко може да се очаква in unexpected/in the most unlikely places 11. да не очаква човек! well, of all things! очаква се (да пристигне н пp.) be due (to arrive etc.) 12. какво може да се очаква от... ? what could be expected of... ? какво друго може да се очаква от него that's just like him 13. както и трябва да се очаква as is to be expected 14. могат да се очакват затруднения difficulties are liable to occur 15. не ОЧАКВАМ кой знае како have no great hopes (of) 16. не знаем какво ни очаква в бъдеще we do not know what the future holds in store for us 17. не очаквах нищо друго от тебе I expected no less from you 18. не очаквах това I didn't bargain for that 19. не те очаквах вече I had given you up 20. от тях друго не може да се очаква! how like them! очаквах нещо такова I anticipated as much 21. отгдето най-малко очакваш from the most unlikely quarters 22. очаква ме (предопределено ми е) await, be/lie in store (for), (предстои ми) be in for 23. очаква ме неприятна изненада/разочарование be in for a shock/a disappointment 24. очаква се той да се завърне днес he is due back today 25. очаква те приятна изненада a pleasant surprise is in store for you 26. според както се очаква, както се очакваше according to expectation 27. съвсем не е това, което очаквах it is a far cry from what I expected

  Български-английски речник > очаквам

 • 115 след

  (подир) behind
  (един след друг) one after another
  вървя след някого walk behind s.o.
  затвори вратата след себе си shut the door behind you
  заемам второ място след hold/take second place to
  ден след ден day by/after day; day in day out
  след малко after a while/a short time, a short time afterwards, ( за бъдеще) in a little while, in a few minutes
  след това after that, then, next
  веднага след това immediately after that, thereupon
  много време след това long after that
  не след много/дълго време before long; presently, by and by
  след една седмица in a week, in a week's time; a week today
  една година след това a year later
  след което whereupon
  след толкова време after all this time
  след обмисляне upon/after consideration
  след пристигането ми в къщи on my arrival home
  след като after; on (c ger.)
  след като се върнах от работа after I got back frcm work, on getting back from work
  след като размислих on second thoughts; after thinking it over
  след като се стъмни after it gets dark, after dark
  3. (след прев. om.) next to, after
  най-големият град след София the biggest city next to Sofia, the second biggest city after Sofia
  най-важният индустриален център след the most important industrial centre after
  той е най-добрият след Х he is the test after X
  * * *
  предл.
  1. (за място) after; ( подир) behind; ( един след друг) one after another; вървя \след някого walk behind s.o.; затвори вратата \след себе си shut the door behind you;
  2. (за време) after; (за промеждутък от време в бъдещето) in; ден \след ден day by/after day; day in day out; много време \след това long after that; не \след много/дълго време before long; presently, by and by; \след една седмица in a week, in a week’s time; a week today; \след като after; on (c ger.); \след като размислих on second thoughts; after thinking it over; \след като се върнах от работа after I got back from work, on getting back from work; \след което whereupon; \след малко after a while/a short time, a short time afterwards, (за бъдеще) in a little while, in a few minutes; \след смъртта му following his death; \след това after that, then, next;
  3. ( след превъзходна степен) next to, after; той е най-добрият \след X he is the best after X.
  * * *
  after (и за място): We watched TV след dinner. - След вечеря гледахме телевизия., I shall arrive след you leave. - Аз ще пристигна, след като ти си тръгнеш.; afterwards (след това); post (за време): I will be back след an hour. - Ще се върна след час.; behind: Close the door след you, - Затвори вратата след себе си.; next to: The most popular winter resort Borovets is след Pamporovo. - Най -известният зимен курорт след Боровец е Пампорово.
  * * *
  1. (един след друг) one after another 2. (за време) after 3. (за място) after 4. (за промеждутък от време в бъдещето) in 5. (подир) behind 6. (след прев. om.) next to, after 7. СЛЕД една седмица in a week, in a week's time;a week today 8. СЛЕД като after;on (c ger.) 9. СЛЕД като размислих on second thoughts;after thinking it over 10. СЛЕД като се върнах от работа after I got back frcm work, on getting back from work 11. СЛЕД като се стъмни after it gets dark, after dark 12. СЛЕД което whereupon 13. СЛЕД малко after a while/a short time, a short time afterwards, (за бъдеще) in a little while, in a few minutes 14. СЛЕД обмисляне upon /after consideration 15. СЛЕД пристигането ми в къщи on my arrival home 16. СЛЕД това after that, then, next 17. СЛЕД толкова време after all this time 18. веднага СЛЕД това immediately after that, thereupon 19. вървя СЛЕД някого walk behind s.o. 20. ден СЛЕД ден day by/after day;day in day out 21. една година СЛЕД това а year later 22. заемам второ място СЛЕД hold/take second place to 23. затвори вратата СЛЕД себе си shut the door behind you 24. идвам веднага СЛЕД (мястото ми е непосредствено до) соme next to 25. много време СЛЕД това long after that 26. най-важният индустриален център СЛЕД the most important industrial centre after 27. най-големият град СЛЕД София the biggest city next to Sofia, the second biggest city after Sofia 28. не СЛЕД много/дълго време before long;presently, by and by 29. тoй е най-добрият СЛЕД Х he is the test after X

  Български-английски речник > след

 • 116 час

  1. hour
  час и половина an hour and a half
  (след) час-два (within) an hour or two
  приемни часове reception hours
  (на лекар) consultation hours
  колко е часът? what time is it? what is the time?
  часът е точно 2.30 it is just 2.30
  знаете ли колко е часът? do you have the time?
  на часа immediately, on the dot
  (в) два часа (at) two o'clock
  пет и половина часа half past five, five thirty
  в колко часа? at what time?
  в дванадесетия час at the eleventh hour
  на лош час in an evil hour
  на добър час! good luck! sl. good biz! на добър ти час! good riddance! детски час (по радио, телевизия и пр.) children's hour
  часове на най-голямо движение/най-голяма навалица rush-hours, peak hours
  часове на най-малко движение off-peak hours
  часовете след полунощ, малките часове the small hours
  час по-скоро as soon as possible
  гледах час по-скоро да се измъкна I couldn't wait to get away
  един час път an hour's walk/drive, etc.
  сто км в час one hundred km per/an hour
  с часове for hours (on end)
  на час по лъжичка a spoonful an hour, прен. in minute doses
  плащам на час pay by the hour
  когато удари часът на някого when s.o.'s clock/hour strikes, вж. и удрям
  в тежките часове, когато during the hard moments when
  час по час frequently, always, constantly, forever
  час по час пита he is forever asking
  час за почивка time (off) for rest, break
  6. (учебен) class, period
  в час по география in/during the geography lesson
  * * *
  м., -ове, (два) ча̀са 1. hour; (в) два \часа (at) two o’clock; в колко \часа? at what time? в тежките \часове, когато during the hard moments when; гледах \час по-скоро да се измъкна I couldn’t wait to get away; един \час път an hour’s walk/drive, etc.; знаете ли колко е \часът? do you have the time? когато удари \часът на някого when s.o.’s clock/hour strikes; колко е \часът? what time is it? what is the time? шег. how goes the enemy? на добър ти \час! good riddance! на добър \час! good luck! sl. good biz! на лош \час in an evil hour; на \час по лъжичка a spoonful an hour, прен. in minute doses; на \часа immediately, on the dot; пет и половина \часа half past five, five thirty; пикови \часове rush-hours, peak hours; плащам на \час pay the hour; приемни \часове reception hours; (на лекар) consultation hours; с \часове for hours (on end); (след) \час-два (within) an hour or two; сто км в \час one hundred km per/an hour; \час за почивка time (off) for rest, breaks; \час и половина an hour and a half; \час по-скоро as soon as possible; \час по \час frequently, always, constantly, forever; \часове на най-малко движение off-peak hours; \часовете след полунощ, малките \часове the small hours;
  2. ( учебен) class, period; • в \час съм прен. be on the ball.
  * * *
  hour: after waiting an час and a half - след час и половина чакане, peak часs - пикови часове, the small часs - малките часове; time: What's the час? - Колко е часът?, Good luck! - На добър час!; lesson (учебен); as soon as possible - час по-скоро
  * * *
  1. (в) два ЧАСa (at) two o'clock 2. (на лекар) consultation hours 3. (след) ЧАС -два (within) an hour or two 4. (учебен) class, period 5. 2: 6. 3 it is just 7. 5; знаете ли колко е ЧАСът? do you have the time? 8. hour 9. ЧАС за почивка time (off) for rest, break 10. ЧАС и половина an hour and a half 11. ЧАС пo ЧАС пита he is forever asking 12. ЧАС пo-скоро as soon as possible 13. ЧАС по ЧАС frequently, always, constantly, forever 14. ЧАСове на най-голямо движение/най-голяма навалица rush-hours, peak hours 15. ЧАСове на най-малко движение off-peak hours 16. ЧАСовете след полунощ, малките ЧАСове the small hours 17. ЧАСът е точно 18. в ЧАС пo география in/during the geography lesson 19. в дванадесетия ЧАС at the eleventh hour 20. в колко ЧАСа? at what time? 21. в тежките ЧАСове, когато during the hard moments when 22. гледах ЧАС по-скоро да се измъкна I couldn't wait to get away 23. един ЧАС път an hour's walk/drive, etc. 24. когато удари ЧАСът на някого when s. o.'s clock/hour strikes, вж. и удрям 25. колко е ЧАСът? what time is it?what is the time? 26. на ЧАС по лъжичка a spoonful an hour, прен. in minute doses 27. на ЧАСа immediately, on the dot 28. на добър ЧАС! good luck! sl. good biz! на добър ти ЧАС! good riddance! детски ЧАС (по радио, телевизия и пр.) children's hour 29. на лош ЧАС in an evil hour 30. пет и половина ЧАСа half past five, five thirty 31. плащам на ЧАС pay by the hour 32. приемни ЧАСове reception hours 33. с ЧАСове for hours (on end) 34. сто км в ЧАС one hundred km per/an hour

  Български-английски речник > час

 • 117 бързина

  1. speed; swiftness; quickness, rapidity, fleetness; тех. rate (of going)
  (експедитивност) promptness, expedition, dispatch
  физ. velocity
  с голяма бързина at great/full speed; fullpelt
  с бързина (на) at a speed/rate (of)
  стока (товар) с малка бързина slow goods
  с мълниеносна бързина like lightning, at/with lightning speed
  с бързината на вятъра on the wings of the wind
  2. (бързане) hurry, haste, celerity
  от бързина в бързина та си in o.'s hurry/haste
  * * *
  бързина̀,
  ж., само ед.
  1. speed; swiftness; quickness, fastness; rapidity, rapidness, fleetness; техн. rate (of going); ( експедитивност) promptness, expedition, dispatch; физ. velocity; \бързина на достъп access speed/rate; най-голяма \бързина top speed; с \бързина (на) at a speed/rate (of); с \бързината на вятъра on the wings of the wind; с голяма \бързина at great/full speed; fullpelt; с мълниеносна \бързина like lightning, at/with lightning speed; с най-голяма \бързина ( без бавене) in all haste; с рекордна \бързина at record speed;
  2. ( бързане) hurry, haste, celerity; от \бързина, в \бързината си in o.’s hurry/haste.
  * * *
  мата прибързаност води до по-малка бързина.; swiftness
  * * *
  1. (бързане) hurry, haste, celerity 2. (експедитивност) promptness, expedition, dispatch 3. speed;swiftness;quickness, rapidity, fleetness;mex. rate (of going) 4. изпращам нещо с голяма БЪРЗИНА send s.th. by fast goods service 5. най-голяма БЪРЗИНА top speed 6. от БЪРЗИНА в БЪРЗИНА та си in o.'s hurry/haste 7. с БЪРЗИНА (на) at a speed/rate (of) 8. с БЪРЗИНАта на вятъра on the wings of the wind 9. с голяма БЪРЗИНА at great/full speed;fullpelt 10. с мълниеносна БЪРЗИНА like lightning, at/with lightning speed 11. с най-голяма БЪРЗИНА (без бавене) in all haste 12. стока (товар) с малка БЪРЗИНА slow goods 13. физ. velocity

  Български-английски речник > бързина

 • 118 висок

  1. high
  (за планина и пр.) high, поет. lofty, towering
  (за дърво, сграда) high, tall
  (издигнат, построен високо, за път, железница) elevated
  (за яка) stand-up
  висок два метра two metres high
  висока местност highlands
  висок о строителство high-rise building
  по- висок съм от някого с една глава be taller than s.o. by a head, top s.o. by a head
  по висок от higher/taller than; topping
  изпращам висока топка lob
  2. (за глас, тон) high, high-pitched
  (за говор, смях) loud
  на висок глас in a loud voice
  3. (значителен, голям, за добиви, температура, напрежение, цени) high
  (ценен, виден, важен) high, eminent, elevated
  (за призвание, цел) noble, lofty
  (възвишен, за стил) elevated, lofty, noble
  неодобр. pompous
  (за цена и) unreasonable
  човек с висок ранг a person of high rank
  висок гост an eminent/an honoured guest
  произведение с високи качества an excellent work. a work of great/sterling merit
  висока пещ тех. a blast furnace
  Високата порта ист. the Sublime Porte
  във висока степен to a high/great degree
  съвещание на най- високо равнище a summit conference, a top-level conference
  имам висок о мнение за вж. мнение
  * * *
  висо̀к,
  прил.
  1. high; (за човек) tall; (за планина и пр.) high, поет. lofty, towering; ( издигнат, построен високо, за път, железница) elevated; (за чело) high; (за яка) stand-up; \висока местност highlands; \висока топка ( при тенис) lob; \високо строителство high-rise building; изпращам \висока топка lob; по-\висок съм от някого с една глава be taller than s.o. by a head, top s.o. by a head;
  2. (за глас, тон) high, high-pitched; (за говор, смях) loud; (за нота) high; на \висок глас in a loud voice;
  3. ( значителен, голям ­ за добиви, температура, напрежение, цени) high; ( ценен, виден, важен) high, eminent, distinguished, elevated; (за призвание, цел) noble, lofty; ( възвишен, за стил) elevated, lofty, noble; неодобр. pompous; (за цена и пр.) unreasonable; (от най-високо качество) super, superfine; произведение с \високи качества an excellent work, a work of great/sterling merit; • \висока пещ техн. blast furnace; Високата порта истор. the Sublime Porte; във \висока степен to a high/great degree; имам \високо мнение за think highly of; hold/have a high opinion of; съвещание на най-\високо равнище summit conference, top-level conference.
  * * *
  eminent: a висок opinion of - високо мнение за; lofty (за звук): You are playing this music too висок. - Пуснал си тази музика твърде високо.; rangy: a висок man - висок човек
  * * *
  1. (om най-високо качество) super, superfine 2. (възвишен, за стил) elevated, lofty, noble 3. (за глас, тон) high, high-pitched 4. (за говор, смях) loud 5. (за дърво, сграда) high, tall 6. (за нота) high 7. (за планина и пр.) high, поет. lofty, towering 8. (за положение) elevated 9. (за призвание, цел) noble, lofty 10. (за цена и) unreasonable 11. (за чело) high 12. (за човек) tall 13. (за яка) stand-up 14. (значителен, голям, за добиви, температура, напрежение, цени) high 15. (издигнат, построен високо, за път, железница) elevated 16. (ценен, виден, важен) high, eminent, elevated 17. high 18. ВИСОК гост an eminent/an honoured guest 19. ВИСОК два метра two metres high 20. ВИСОК о строителство high-rise building 21. ВИСОКa местност highlands 22. ВИСОКa топка (при тенис) lob 23. ВИСОКа пещ тех. a blast furnace 24. Високата порта ист. the Sublime Porte 25. във ВИСОКа степен to a high/ great degree 26. изпращам ВИСОКа топка lob 27. имам ВИСОК о мнeние за вж. мнение 28. на ВИСОК глас in a loud voice 29. неодобр. pompous 30. по ВИСОК от higher/taller than;topping 31. по-ВИСОК съм от някого с една глава be taller than s. o. by a head, top s. o. by a head 32. произведение с ВИСОКи качества an excellent work. a work of great/sterling merit 33. съвещание на най-ВИСОКо равнище a summit conference, a top-level conference 34. човек с ВИСОК ранг a person of high rank

  Български-английски речник > висок

 • 119 горен

  upper, higher, top (attr.)
  (за класи) upper, higher
  горен етаж a top floor storey. an upper floor
  горният етаж the floor above
  горен клас a senior class
  по- горен клас a higher form
  най- горен клон top branch
  горен край (на маса) head, top end
  горен курс an advanced course
  горен рафт top shelf
  на най-горния рафт on the topmost shelf
  горен регистър муз. head register/voice
  горна устна/челюст an upper lip/Jaw
  горна страна an upper side, upside
  горно течение upper reaches/waters, headwaters
  но горното течение на Дунава on the upper reaches of the Danube
  горни дрехи outer garments' clothes
  по- горен съд a higher court
  горна камара an upper chamber/house
  * * *
  го̀рен,
  прил., -на, -но, -ни upper, higher, top (attr.); (за класи) upper, higher; \горенен етаж top floor/storey, upper floor; \горенен клас senior class; \горенен край (на маса) head, top end; \горенен курс advanced course; \горенен рафт top shelf; \горенен регистър муз. head register/voice; Горна ка̀мара парлам. upper chamber/house; \горенна мачта top mast; \горенна палуба upper deck; \горенна страна upper side, upside; \горенна устна/челюст upper lip/jaw; Горната ка̀мара (Ка̀марата на лордовете) парлам. (в Англия) the House of Lords; \горенни дрехи outer garments/clothes; \горенният етаж the floor above; \горенно/долно фа муз. top/low F; \горенно течение upper reaches/waters, headwaters; на най-\горенния рафт on the topmost shelf; най-\горенен клон top branch; по-\горенен клас higher form; по-\горенен съд higher court.
  * * *
  over; overhead; superior; top{tOp}; upper: the горен flour- горният етаж
  * * *
  1. (за класи) upper, higher 2. upper, higher, top (attr.) 3. ГОРЕН етаж a top floor storey. an upper floor 4. ГОРЕН клас a senior class 5. ГОРЕН край (на маса) head, top end 6. ГОРЕН курс an advanced course 7. ГОРЕН рафт top shelf 8. ГОРЕН регистър муз. head register/voice 9. горна камара an upper chamber/house 10. горна мачта a top mast 11. горна палуба an upper deck 12. горна страна an upper side, upside 13. горна устна/ челюст an upper lip/Jaw 14. горната камара (в Англия) the House of Lords 15. горната неделя next Sunday 16. горни дрехи outer garments' clothes 17. горният етаж the floor above 18. горно течение upper reaches/waters, headwaters 19. на най-горния рафт on the topmost shelf 20. най-ГОРЕН клон top branch 21. но горното течение на Дунава on the upper reaches of the Danube 22. пo-ГОРЕН съд a higher court 23. по-ГОРЕН клас a higher form

  Български-английски речник > горен

 • 120 долен

  1. lower, under, bottom. (attr.)
  най- долен lowest, lowermost, nethermost
  долен етаж a lower floor
  на долния етаж on the floor below, below stairs
  долен зъб a lower tooth
  долен клас a lower form
  от по- долен чин of an inferior/lower rank
  долен ъгъл (на страница) a bottom corner
  долна камара lower chamber, ( в Англия) the House of Commons, ( в Америка) the House of Representatives
  долна устна a lower/bottom lip
  долна челюст a lower/an under jaw
  долни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments, (body) linen
  долна фуста petticoat, underskirt
  по долни гащи прен. with o.'s pants down
  3. (долнокачествен) bad, poor. inferior
  4. (низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, desplicable, contemptible
  разг. low-down
  долен човек an ignoble man
  долна лъжа a cowardly lie
  (в подземния свят) in the underground world
  * * *
  до̀лен,
  прил., -на, -но, -ни 1. lower, under, bottom (attr.); \доленен зъб lower tooth; \доленен ъгъл (на страница) bottom corner; Долна ка̀мара парлам. lower chamber, (в Англия) the House of Commons, (в САЩ) the House of Representatives; \доленна устна lower/bottom lip; \доленна челюст lower/under jaw; \доленното течение (на река) the lower course/reaches (of a river); на \доленния етаж on the floor below, below stairs; най-\доленен lowest, lowermost, nethermost, undermost; от по-\доленен чин of an inferior/lower rank; по-\доленен lower; по-\доленна съдебна инстанция lower court; по \доленното течение на Дунав on the lower Danube;
  2. (за дрехи): \доленна риза undershirt; \доленна фуста petticoat, underskirt; \доленни гащи drawers, (under)pants; \доленни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments, (body) linen; по \доленни гащи прен. with o.’s pants down; събличам се по \доленни дрехи strip to o.’s undergarments;
  3. ( долнокачествен) bad, poor, inferior; sl. grotty;
  4. ( низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, villainous, despicable, contemptible; execrable; разг. low-down, crummy; \доленен човек ignoble man; \доленна лъжа cowardly lie; \доленни намерения base designs; \доленни нападки vile attacks; \доленни подбуди vile motives; успявам с най-\доленни средства succeed by foul means; • на \доленния свят here on earth; (в подземния свят) in the underground world.
  * * *
  abject ; blackguardly ; contemptible ; gross {gros}; ignoble ; inferior (по място); low ; mangy (подъл); mean-spirited ; reptile {`reptail} (низък); scummy ; under ; vile ; villainous ; yellow {`yelxu}
  * * *
  1. (в подземния свят) in the underground world 2. (долнокачествен) bad, poor. inferior 3. (за дрехи): долни дрехи underwear, underclothes, underclothing, undergarments. (body) linen 4. (низък, подъл) mean, mean-spirited, base, base-minded, ignoble, vile, desplicable, contemptible 5. lower, under, bottom. (attr.) 6. ДОЛЕН етаж a lower floor 7. ДОЛЕН зъб a lower tooth 8. ДОЛЕН клас a lower form 9. ДОЛЕН човек an ignoble man 10. ДОЛЕН ъгъл (на страница) a bottom corner 11. долна камара lower chamber, (в Англия) the House of Commons, (в Америка) the House of Representatives 12. долна лъжа a cowardly lie 13. долна постъпка a mean action 14. долна риза undershirt 15. долна устна a lower/ bottom lip 16. долна фуста petticoat, underskirt 17. долна челюст a lower/an under jaw 18. долни гащи drawers, (under)pants 19. долни намерения base designs 20. долни нападки vile attacks 21. долни подбуди vile motives 22. долно качество poor quality 23. долното течение (на река) the lower course/reaches (of a river) 24. на долния етаж on the floor below, below stairs 25. на долния свят here on earth 26. най-ДОЛЕН lowest, lowermost, nethermost 27. от по-ДОЛЕН чин of an inferior/lower rank 28. пo долни гащи прен. with o.'s pants down 29. пo долното течение на Дунава on the lower Danube 30. пo-ДОЛЕН lower 31. по-долна съдебна инстанция a lower court 32. разг. low-down 33. събличам се по долни дрехи strip to o.'s undergarments 34. успявам с най-долни средства succeed by foul means

  Български-английски речник > долен

См. также в других словарях:

 • Най — Най: Най  округ в штате Невада, США. Най (фамилия)  китайская фамилия. Най  духовой музыкальный инструмент. Най  арабо иранская продольная флейта. Най  узбекская и таджикская поперечная флейта. Най  молдавская и… …   Википедия

 • най — (нэй), духовой музыкальный инструмент, 1) арабо иранская продольная флейта; 2) узбекская и таджикская поперечная флейта; 3) молдавская и румынская многоствольная флейта, тип флейты Пана. * * * НАЙ НАЙ (нэй), духовой музыкальный инструмент, 1)… …   Энциклопедический словарь

 • най — Най: нехай [21] най (188) хай [MО,V] Най ся преч каже: фразу вживають, коли говорять про смерть, недугу [18] …   Толковый украинский словарь

 • най — 1 частка нехай незмінювана словникова одиниця діал. най 2 сполучник щоб незмінювана словникова одиниця най 3 іменник чоловічого роду флейта …   Орфографічний словник української мови

 • най — Най. най, арабская продольная флейта. Представляет собой цилиндрическую трубку из бамбука или тростника, открытую с обоих концов, с 7 пальцевыми отверстиями (6 с внешней и одно с противоположной, внутренней стороны). Диапазон Н. —… …   Энциклопедический справочник «Африка»

 • НАЙ — (нэй) духовой музыкальный инструмент, 1) арабо иранская продольная флейта,2) Узбекская и таджикская поперечная флейта.3) Молдавская и румынская многоствольная флейта, тип флейты Пана …   Большой Энциклопедический словарь

 • най — сущ., кол во синонимов: 3 • инструмент (541) • нэй (1) • флейта (44) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Триш …   Словарь синонимов

 • най — най, н ая (муз. инструмент) …   Русский орфографический словарь

 • НАЙ — 1) поперечная флейта с деревянным, бамбуковым или металлическим корпусом у народов Средней Азии; 2) многоствольный духовой музыкальный инструмент у молдаван и румын; состоит из 8 24 деревянных трубок разной длины …   Этнографический словарь

 • най — най, 1) поперечная флейта с деревянным, бамбуковым или металлическим корпусом у народов Средней Азии; 2) многоствольный духовой музыкальный инструмент у молдаван и румын; состоит из 8—24 деревянных трубок разной длины …   Энциклопедия «Народы и религии мира»

 • най — [ني] 1. растаниест, ки танаи борику дарози дарунхолии банддор дорад ва дар заминҳои заҳ ва сернам мерӯяд; қамиш 2. мус. асбоби мусиқии нафасӣ, ки бештар аз най ё чӯби дарунсӯрох сохта мешавад: най навохтан; найи чилим милаи наини чилим, ки ба… …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»