Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

място

 • 1 място

  1. place
  (на действие, произшествие) scene; locale
  (местоположение) spot, position; locality
  (за/на строеж) (building) site
  (за лагер, на битка) site
  място на самолет ground position, fix, ( където стои) a parking area, tarmac
  място на съединение junction
  място на спойка a junction point, a soldered/welded point
  място на скъсване break (ing)
  геометрично място на точките мат. (points) locus
  място за спане sleeping accommodation
  място за стоене standing-room
  място за развлечение a place of amusement
  място за гариране parking place
  място за реклами advertising space, ( на ограда) hoarding
  празно място (на бланка и пр.) blank space
  отдалечено място a remote place/spot
  живописно място a picturesque spot
  дворно (и пр.) място plot (of ground), lot
  на това място at that place
  мястото, на което Ботев е бил убит the place at which Botev was killed
  връщам книга на мястото й put a book back in its place, put a book where it belongs
  книгата не е на мястото си the book is not in its place, the book is not where it belongs
  ходя от място на място move from place to place
  сменяме си местата change places (with s.o.)
  слагам всичко на мястото му put things in their proper places
  разглеждам интересните места (на селище и пр.) go sightseeing
  един куршум го уби на място a bullet killed him on the spot
  разследвам на място make an on the spot investigation
  няма място да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat
  тук има много място there's plenty of room here
  в колата/куфара има място there's plenty of room in the car/suitcase
  в колата няма място there's no room in the car
  правя място на някого make room for s.o.
  по липса на място for want of space
  масата заема много място the table takes up a lot of room/space
  хората по тези места the people hereabouts, the people in these parts
  2. (a кола, театър) seat, place
  (в параход, спален вагон) berth
  в театъра има места за 300 души the theatre is seated for 300, the theatre seats 300
  ангажирам/запазвам/резервирам място book a seat/place
  седнете по местата си, заемете местата си take your places/seats
  3. (момент в развитието на разказ п пр.) point, ( част от текст) passage
  4. (служба) place, job, office, situation, position, разг. crib
  стоя на челно място hold a high office/position
  болно място tender/sore place/spot
  слабо/уязвимо място a weak spot/point; foible; a tender/raw/sore spot; heel of Achilles; a blind side
  топличко/изгодно място a place in the sun
  мястото и датата the where and the when
  отходно място lavatory, toilet, съкр. W.C. ( в лагер) latrine
  отивам на едно място go to the lavatory/toilet
  на първо място in the first place; first (ly); to begin with
  класирам се на първо място, заемам първо място rank first, sl. take the bun/biscuit, ам. take the cake
  на мястото на in (s.o.'s) stead/place, as a replacement of (s.o.)
  кой ще работи на мястото на Х? who is to replace X? who will be doing X's job?
  ако бях на твое място if I were you, if I were in your place/shoes/boots
  постави се на мое място put yourself in my place/position
  * * *
  мя̀сто,
  ср., места̀ 1. place; (за спортна, политическа и пр. среща) venue; ( точно определено) spot; (на действие, произшествие) scene; locale; ( пространство) space, room; ( местоположение) spot, position, locality; (за/на строеж) (building) site; (за лагер, на битка) site; в колата няма \място there’s no room in the car; геометрично \място на точките мат. (points) locus; дворно (и пр.) \място plot (of ground), lot; \място за спане sleeping accommodation; \място на самолет ground position, fix, ( където стои) a parking area, tarmac; \място на скъсване break(ing); \място на спойка a junction point; \място на съединение junction; на това \място at that place; напишете името си на означеното \място write your name in the space indicated; няма \място да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat; по липса на \място for want of space; по места locally; правя \място на някого make room for s.o.; правя нещо на самото \място do s.th. on the spot; празно \място (на бланка и пр.) blank space; разглеждам интересни места (на селище и пр.) go sightseeing; тук има много \място there’s plenty of room here; ходя по разни места go places;
  2. (в кола, театър) seat, place, (в параход, спален вагон) berth; (в парламент) seat; ангажирам/запазвам/резервирам \място book a seat/place; в залата има места за 1000 души the hall is seated for 1000, the hall seats 1000; \място за краката (в кола) leg room;
  3. ( момент в развитието на разказ и пр.) point, ( част от текст) passage;
  4. ( служба) place, job, office, situation, position, разг. crib; вакантно \място vacancy; стоя на челно \място hold a high office/position; • ако бях на твое \място if I were you, if I were in your place/shoes/boots; болно \място tender/sore place/spot; гневът му отстъпи \място на съжалението his rage gave place to pity; забележка на \място a pat remark; заемам важно \място в дневния ред be high on the agenda; казвам/върша нещо на \място say/do s.th. at the right place/in season; казвам нещо точно на \място hit the (right)nail on the head; класирам се на първо \място, заемам първо \място rank first, sl. take the bun/biscuit, амер. take the cake; кой ще работи на \мястото на Х? who is to replace X? who will be doing X’s job? \мястото и датата the where and the when; на второ \място ( при изброяване) second(ly), in the second place; на места here and there, in some places; на първо \място in the first place; first(ly); to begin with; напитките се консумират само на \място (в заведение) drinks to be consumed on the premises only; не мога да си намеря \място, не ме хваща \място fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks; не мога да си намеря \място от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.); не на \място ( неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely; не ти е тук \мястото you don’t belong here; оженвам/омъжвам се на добро \място marry into a good family; оставям празно/свободно \място на хартията leave a blank; отговор ( тъкмо) на \място an apt reply/retort; амер. a comeback; a pat answer; отивам на едно \място go to the lavatory/toilet; отходно \място lavatory, toilet, съкр. W.C.; (в лагер) latrine; по места! воен. stand to! постави се на мое \място suppose yourself in my place; поставям някого на \мястото му put s.o. down a peg or two, place s.o.where he belongs, snub s.o.; sl. settle s.o.’s hash; пресата отделя значително \място на the press has given considerable place to; слабо/уязвимо \място a weak spot/point; foible; a tender/raw/sore spot; heel of Achilles; стоя на едно \място stand still; стоя/тъпча на едно \място stand still, mark time; твърде много \място се отделя за too much space has been allocated to; той не е на \мястото си (в работата) he is ill-suited for the job; той никъде не може да си намери \място he doesn’t fit in anywhere, he is a square peg in a round hole; топличко/изгодно \място a place in the sun; тук му е \мястото да отбележим/кажем it should be mentioned here; тук съвсем не е \мястото за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks; човек на \място a reliable person; a man to swear by; that’s a man.
  * * *
  locale; locality; location; locus; place: I want to get out of this място! - Искам да се махна от това място!; point; position; post; station
  * * *
  1. (a кола, театър) seat, place 2. (в параход, спален вагон) berth 3. (в парламент) seat 4. (за лагер, на битка) site 5. (за/на строеж) (building) site 6. (местоположение) spot, position;locality 7. (момент в развитието на разказ п пр.) point, (част от текст) passage 8. (на действие, произшествие) scene;locale 9. (пространство) space, room 10. (служба) place, job, office, situation, position, разг. crib 11. (точно определено) spot 12. 3 души the theatre is seated for 13. 4, the theatre seats 14. 5;ангажирам/запазвам/резервирам МЯСТО book a seat/place 15. place 16. МЯСТО за гариране parking place 17. МЯСТО за развлечение a place of amusement 18. МЯСТО за реклами advertising space, (на ограда) hoarding 19. МЯСТО за спане sleeping accommodation 20. МЯСТО за стоене standing-room 21. МЯСТО на самолет ground position, fix, (където стои) a parking area, tarmac 22. МЯСТО на скъсване break(ing) 23. МЯСТО на спойка a junction point, a soldered/welded point 24. МЯСТО на съединение junction 25. МЯСТОто и датата the where and the when 26. МЯСТОто, на което Ботев е бил убит the place at which Botev was killed 27. ако бях на твое МЯСТО if I were you, if I were in your place/shoes/boots 28. болно МЯСТО tender/sore place/spot 29. в колата няма МЯСТО there's no room in the car 30. в колата/куфара има МЯСТО there's plenty of room in the car/suitcase 31. в театъра има места за 32. вакантно МЯСТО vacancy 33. връщам книга на МЯСТОто й put a book back in its place, put a book where it belongs 34. всичките деца бяха по местата си all the children were in their places 35. геометрично МЯСТО на точките мат. (points) locus 36. дворно (и пр.) МЯСТО plot (of ground), lot 37. един куршум го уби на МЯСТО a bullet killed him on the spot 38. живописно МЯСТО a picturesque spot 39. класирам се на първо МЯСТО, заемам първо МЯСТО rank first, sl. take the bun/biscuit, ам. take the cake 40. книгата не е на МЯСТОто си the book is not in its place, the book is not where it belongs 41. кой ще работи на МЯСТОто на Х? who is to replace X?who will be doing X's job? 42. масата заема много МЯСТО the table takes up a lot of room/space: напишете името си на означеното МЯСТО write your name in the space indicated 43. на МЯСТОто на in (s.o.'s) stead/place, as a replacement of (s.o.) 44. на второ МЯСТО (при изброявам) second(ly), in the second place 45. на първо МЯСТО in the first place;first(ly);to begin with 46. на това МЯСТО at that place 47. не 48. няма МЯСТО да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat 49. отдалечено МЯСТО a remote place/spot 50. отивам на едно МЯСТО go to the lavatory/toilet 51. отходно МЯСТО lavatory, toilet, ськр. W.C. (в лагер) latrine 52. по липса на МЯСТО for want of space 53. по места locally 54. постави се на мое МЯСТО put yourself in my place/position 55. правя МЯСТО на някого make room for s.о. 56. правя нещо на самото МЯСТО do s. th. on the spot 57. празно МЯСТО (на бланка и пр.) blank space 58. разглеждам интересните места (на селище и пр.) go sightseeing 59. разследвам на МЯСТО make an on the spot investigation 60. свободно МЯСТО (на мост) blank 61. седнете по местата си, заемете местата си take your places/seats 62. слабо/уязвимо МЯСТО a weak spot/point;foible;a tender/raw/sore spot;heel of Achilles;a blind side 63. слагам всичко на МЯСТОто му put things in their proper places 64. сменяме си местата change places (with s.o.) 65. стоя на челно МЯСТО hold a high office/position 66. той е бил на няколко места he has been in several places 67. топличко/изгодно МЯСТО a place in the sun 68. тук има много МЯСТО there's plenty of room here 69. ходя от МЯСТО на МЯСТО move from place to place 70. ходя по разни места go places 71. хората no тези места the people hereabouts, the people in these parts

  Български-английски речник > място

 • 2 място

  place
  point
  points
  room
  space
  spot
  station

  Български-Angleščina политехнически речник > място

 • 3 място ср

  place

  Български-английски малък речник > място ср

См. также в других словарях:

 • място — същ. местност, зона, територия, землище, област, пункт, пространство същ. разположение, месторазположение, положение, позиция, ситуация същ. местонахождение, местопребивание същ. почва, терен, земя същ. чин, ранг, служба, пост, длъжност същ …   Български синонимен речник

 • място — горад …   Старабеларускі лексікон

 • място за почивка — словосъч. спирка, приют, подслон …   Български синонимен речник

 • място на действие — словосъч. арена, полесражение, поприще …   Български синонимен речник

 • място на съединяване — словосъч. връзка, съединение, става …   Български синонимен речник

 • Нове-Място-Любавске — У этого термина существуют и другие значения, см. Нове Място. Город Нове Място Любавске Nowe Miasto Lubawskie Герб …   Википедия

 • Нове-Място-над-Пилицей — У этого термина существуют и другие значения, см. Нове Място. Город Нове Място над Пилицей Nowe Miasto nad Pilicą Герб …   Википедия

 • Старо-Място — Село Старо Място Старо място Страна БолгарияБолгария …   Википедия

 • Добре-Място — Город Добре Място Dobre Miasto Герб …   Википедия

 • Добре-Място (гмина) — Гмина Гмина Добре Място Gmina Dobre Miasto Герб …   Википедия

 • Нове-Място-Любавске (гмина) — У этого термина существуют и другие значения, см. Нове Място. Гмина Нове Място Любавске Gmina Nowe Miasto Lubawskie Герб …   Википедия

Книги

 • Варшава, Сергей Баричев. Территория современной столицы вчетверо превышает предвоенную, однако варшавян стало только на 300 тысяч больше. Сегодня здесь немало уголков, где можно увидеть город таким, каким он когда-то… Подробнее  Купить за 120 руб аудиокнига
 • Завоевание в Порто. Saison d’écriture, Александър Баридън. «Намерихме доста тихо място, нямаше хора, понеже беше дългата обедна почивка. Запътихме се към една аркада, седнахме и опряхме гърбовете си със сладката сервитьоркана старите камъни, леко… Подробнее  Купить за 80 руб электронная книга


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»