Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

път

 • 1 път

  1. road, way (и прен.), (пътека) path, track (и на комета, самолет), (шосе) highway
  (маршрут) route, course
  воден/въздушен път water-/air-way
  no воден/въздушен път by water/air
  път по суша a land route
  морски пътища sea lanes/routes
  железен път railway, railroad
  коларски път cart-road/-track
  черен път a dirt road
  междуселски път a country road/track, cart-track
  отъпкан път a beaten track (и прен.)
  царски път вж. царски
  пътят е затворен road blocked
  край пътя by the road (side)
  без път across country
  по пътя към/за on the road/way to
  на път on the way, underway, en route
  ако ти е на път if you are going that way
  на път съм да be on the road to (c ger.), be about to (c inf.)
  на път съм да оздравея be on the way to recovery
  на път съм да постигна нещо be in a fair way to achieving s.th.
  на път съм да открия нещо be on the brink of a discovery
  пробивам си път make/force/fight/elbow o.'s way
  правя път clear a path, ( за минаване) make way (за for)
  правя/сторвам път на някого make way for s.o.; get out of s.o.'s way
  blaze a trail (и прен.)
  давам път я на някого send s.o. packing, give the go-by to s.o., cashier s.o.
  дават ми пътя get the order of the boot
  искам пътавт. signal left/right/straight
  откривам пътя за прен. pave the way for; open the door to
  стоя на пътя на някого (преча) be/stand in s.o.'s way
  минавам пътя на някого cross s.o.'s track
  минавам половината път go half way, cover half the distance
  загубвам пътя lose o.'s way
  отклонявам от пътя lead astray (и прен.)
  отклонявам се от пътя go astray (и прен.)
  на прав/крив път вж. прав, крив
  тръгвам по лоши пътища get into bad ways, go to the bad
  тръгвам по нов път make a fresh start, turn over a new leaf
  вкарвам някого в пътя bring/force s.o. into line, bring s.o. to his senses
  влизам в пътя fall into line, come to o.'s senses
  вървя/карам в правия път live honestly, follow the law
  няма лесен път към there is no royal път road to
  пътят е чист the road is clear
  прен. the coast is clear
  житейски път, пътят на живота the course of life
  той не знае какъв път да избере he doesn't know what course to take
  тя върви по твоя път she's treading your path, she's following your example, she's following in your footsteps
  пътищата ни се разделят our ways part
  бия път вж. бия
  поемам/хващам път я за set off to, set out for
  преграждам пътя на bar s.o.'s way
  2. (пътуване) journey, (no вода) voyage
  далечен път a long journey
  тръгвам на път set out. set forth, set out on a journey
  храна за път food for the journey
  (на) добър път ! have-a pleasant journey! bon voyage! на три дни път оттук it's a three day's Journey from here
  дотам има доста път it's quite a long way from here
  дотам има 20 минути път it's a. (good) twenty minutes' walk
  колко път има. до? how far is it to?
  3. (средство) way, means
  (източник на новини и пр.) channel, source
  no какви пътища? in what way? by what means?
  no околен път in a roundabout way, indirectly
  околни/тайни пътища devious means
  по легален път legally, in a legal way
  те получават новини по свои пътища they receive news through channels of their own, they have their own sources of information
  по свой път in o.'s own way, independently
  4. (на коса) parting
  ам. part
  5. time
  два пъти twice
  три пъти thrice, three times
  за първи/втори и пр. път for the first/second, etc. lime
  много/често пъти many times, many a time; time after time, time and again
  още един път once again; once more
  за последен път for the last time
  един път на ден once a day
  колкото пъти, всеки път every/each time
  всеки път, когато whenever
  някой път sometime
  no някой път sometimes, occasionally
  някой друг път some other time, another time
  ни един път not once, never
  не един път more than once, time and again
  no две на един път two at a time
  едвн път завинаги once and for all
  два пъти по три правят шест two times three makes/is six
  за кой ли път ти казвам? how many times have I told you? if I've told you once, I've told you a hundred times
  ще ти простя този път I'll forgive you this once
  * * *
  м., -ища, (два) пъ̀тя 1. road, way (и прен.); ( пътека) path, track (и на комета, самолет); ( шосе) highway; (на река; линия на поведение) course; ( маршрут) route, course; ( място за преминаване) passage; ако ти е на \път if you are going that way; вкарвам някого в \пътя bring/force s.o. into line, bring s.o. to his senses; влизам в правия \път go straight; влизам в \пътя fall into line, come to o.’s senses; временен извозен \път миньорск. trainroad; давам \път (на превозно средство) give the green light to; ( една кола на друга) cede; давам \пътя на някого send s.o. packing, give the go-by to s.o., cashier s.o.; дават ми \пътя get the order of the boot; житейски \път, \пътят на живота the course of life; край \пътя by the road (side); междуселски \път country road/track, cart-track; минавам половината \път go half way, cover half the distance; минавам \пътя на някого cross s.o.’s track; морски пътища sea lanes/routes; на прав \път съм be on the right track; на \път on the way, underway, en route; на \път съм да be on the road to (с ger.), be about to (с inf.); на \път съм да открия нещо be on the brink of a discovery; на \път съм да получа/постигна ( нещо) be in the frame for; няма лесен \път към there is no royal road to; отклонявам от \пътя lead astray (и прен.); откривам \пътя за прен. pave the way for; open the door to; open the gate for; отъпкан \път beaten track (и прен.); по воден/въздушен \път by water/air; по \пътя към/за on the road/way to; поемам/хващам \пътя за set off to, set out for; правя \път clear a path, (за минаване) make way (за for); проправям \път blaze a trail (и прен.); \пътищата ни се разделят our ways part; стоя на \пътя на някого ( преча) be/stand in s.o.’s way; тръгвам по лоши \пътища get into bad ways, go to the bad; тръгвам по нов \път make a fresh start, turn over a new leaf; тя върви по твоя \път she’s treading your path, she’s following your example, she’s following in your footsteps; черен \път dirt road;
  2. ( пътуване) journey, (по вода) voyage; (по море) passage, (по въздуха) flight; далечен \път long journey; (на) добър \път! have a pleasant journey! bon voyage! дотам има 10 минути \път it’s a (good) ten minutes’ walk; дотам има доста \път it’s quite a long way from here; колко \път има до? how far is it to? на три дни \път от тук it’s a three day’s journey from here; не издържам много на \път I’m not much of a walker; тръгвам на \път set out, set forth, set out on a journey;
  3. ( средство) way, means; ( източник на новини и пр.) source; по какви \пътища? in what way? by what means? по легален \път legally, in a legal way; по околен \път in a roundabout way, indirectly; по свой \път in o.’s own way, independently;
  4. (на коса) parting; амер. part; \път отстрани parting on one side; реша се на \път part o.’s hair; • върви си по \пътя mind your own business; Млечният \път астр. the Milky Way, the Galaxy; намирам се на \път и под \път be as common as blackberries; be a dime a dozen; не съм го намерил на \пътя it’s too precious; прав ти \път good riddance.
  ——————
  м., -и, (два) пъ̀ти time; всеки \път, когато whenever; два \пъти twice; два \пъти по-добър от twice as good as; два \пъти по три правят шест two times three makes/is six; един \път once; един \път завинаги once and for all; един \път на ден once a day; за кой ли \път ти казвам? how many times have I told you? колкото \пъти, всеки \път every/each time; много/често \пъти many times, many a time; time after time, time and again; на един \път at a time; ( изведнъж) at one go; не един \път more than once; ни един \път not once, never; някой друг \път some other time, another time; някой \път sometime; от първия \път first go; още един \път once again; once more; по две на един \път two at a time; по някой \път sometimes, occasionally; три \пъти thrice, three tames.
  * * *
  way (и прен.): There is no път back. - Няма път назад., air-път - въздушен път, I met him on my път home. - Срещнах го по пътя за вкъщи., make път - освобождавам път, Get out of my път! - Махни се от пътя ми!, He forced his път through the crowd. - Той си проби път през тълпата., I lost my път. - Загубих пътя., My school is a long път from home. - Училището ми е на доста път от къщи., the Milky път - Млечният път; road: a main път - главен път, a dirt път - черен път; track: a beaten път - утъпкан път; drive (автомобилен); route (маршрут); itinerary; part (на косата); pass; passage; trail{`treil}; water-way (воден): път of life - житейски път; (повторение): time: three пътs - три пъти, I have been here many пътs. - Бил съм тук много пъти., every път - всеки път, This път I will beat him. - Този път ще го победя., I will join you some other път. - Ще дойда с тебе някой друг път., at a път - на един път; once (един път); twice (два пъти)
  * * *
  1. (една кола на друга) cede 2. (изведнаж) at one go 3. (източник на новини и пр.) channel, source 4. (маршрут) route, course 5. (място за преминаване) pas sage 6. (на коса) parting 7. (на река 8. (на) добър ПЪТ !have-a pleasant journey! bon voyage! на три дни ПЪТ оттук it's a three day's Journey from here 9. (пътуване) journey, (no вода) voyage 10. (средство) way, means 11. (цена на пътуване) fare, (no море) passage, (no въздуха) flight 12. 1 road, way (и прен.), (пътека) path, track (и на комета, самолет), (шосе) highway 13. 3 минути ПЪТ it's a. (good) twenty minutes' walk 14. 6 time 15. blaze a trail (u прен.) 16. no воден/въздушен ПЪТ by water/ air 17. no две на един ПЪТ two at a time 18. no какви ПЪТища? in what way?by what means? 19. no някой ПЪТ sometimes, occasionally 20. no околен ПЪТ in a roundabout way, indirectly 21. ПЪТ no суша a land route 22. ПЪТищата ни се разделят our ways part 23. ПЪТят е затворен road blocked 24. ПЪТят е чист the road is clear 25. ако ти е на ПЪТ if you are going that way 26. ам. part 27. без ПЪТ across country 28. бия ПЪТ вж. бия 29. вкарвам някого в ПЪТя bring/force s.o. into line, bring s.o. to his senses 30. влизам в ПЪТя fall into line, come to o.'s senses 31. воден/въздушен ПЪТ water-/ air-way 32. всеки ПЪТ, когато whenever 33. вървя/карам в правия ПЪТ live honestly, follow the law 34. давам ПЪТ (на превозно средство) give the green light to 35. давам ПЪТ я на някого send s. o. packing, give the go-by to s. o., cashier s. о. 36. дават ми ПЪТя get the order of the boot 37. далечен ПЪТ a long journey 38. два ПЪТи twice 39. два ПЪТи по три правят шест two times three makes/is six 40. дотам има 41. дотам има доста ПЪТ it's quite a long way from here 42. едвн ПЪТ завинаги once and for all 43. един ПЪТ на ден once a day 44. един ПЪТ оncе 45. железен ПЪТ railway, railroad 46. житейски ПЪТ, ПЪТят на живота the course of life 47. за кой ли ПЪТ ти казвам? how many times have I told you?if I've told you once, I've told you a hundred times 48. за последен ПЪТ for the last time 49. за първи/втори и пр. ПЪТfor the first/second, etc. lime 50. загубвам ПЪТя lose o.'s way 51. искам ПЪТавт. signal left/right/straight 52. коларски ПЪТ cart-road/-track 53. колко ПЪТ има. до? how far is it to? 54. колкото ПЪТи, всеки ПЪТ every/ each time 55. край ПЪТя by the road (side) 56. линия на поведение) course 57. междуселски ПЪТ a country road/ track, cart-track 58. минавам ПЪТя на някого cross s.o.'s track 59. минавам половината ПЪТ go half way, cover half the distance 60. много/често пъти many times, many a time;time after time, time and again 61. морски пътища sea lanes/routes 62. на ПЪТ on the way, underway, en route 63. на ПЪТ съм да be on the road to (c ger.), be about to (c inf.) 64. на ПЪТ съм да оздравея be on the way to recovery 65. на ПЪТ съм да открия нещо be on the brink of a discovery 66. на ПЪТ съм да постигна нещо be in a fair way to achieving s.th. 67. на един ПЪТ at a time 68. на прав/крив ПЪТ вж. прав, крив 69. не един ПЪТ more than once, time and again 70. не издържам много наПЪТ I'm not much of a walker 71. ни един ПЪТ not once, never 72. някой друг ПЪТ some other time, another time 73. някойПЪТ sometime 74. няма лесен ПЪТ към there is no royalПЪТ road to 75. околни/тайни ПЪТища devious means 76. отклонявам от ПЪТя lead astray (u прен.) 77. отклонявам се от ПЪТя go astray (u прен.) 78. откривам ПЪТя за прен. pave the way for;open the door to 79. отъпкан ПЪТ a beaten track (и прен.) 80. още един ПЪТ once again;once more 81. пo ПЪТя към/ за on the road/way to 82. пo легален ПЪТ legally, in a legal way 83. пo свой ПЪТ in o.'s own way, independently 84. поемам/хващамПЪТ я за set off to, set out for 85. правя ПЪТ clear a path, (за минаване) make way (за for) 86. правя/сторвам ПЪТ на някого make way for s.o.;get out of s.o.'s way 87. преграждам ПЪТя на bar s.o.'s way 88. прен. the coast is clear 89. пробивам си ПЪТ make/force/fight/elbow o.'s way 90. проправям ПЪТ clear a path 91. реша се 92. следващият ПЪТ next time 93. стоя на ПЪТя на някого (преча) be/stand in s.o.'s way 94. те получават новини no свои ПЪТища they receive news through channels of their own, they have their own sources of information 95. той не знае какъв ПЪТ да избере he doesn't know what course to take 96. три ПЪТи thrice, three times 97. тръгвам на ПЪТ set out. set forth, set out on a journey 98. тръгвам по лоши ПЪТища get into bad ways, go to the bad 99. тръгвам по нов ПЪТ make a fresh start, turn over a new leaf 100. тя върви пo твоя ПЪТ she's treading your path, she's following your example, she's following in your footsteps 101. храна за ПЪТfood for the йourney 102. царски ПЪТ вж. царски 103. черен ПЪТ a dirt road 104. ще ти простя този ПЪТ I'll forgive you this once

  Български-английски речник > път

 • 2 път

  race
  road
  route
  routing
  trace
  way

  Български-Angleščina политехнически речник > път

 • 3 път м

  road <Rd.>

  Български-английски малък речник > път м

 • 4 път м

  way

  Български-английски малък речник > път м

См. также в других словарях:

 • път — същ. друм, друмище, пътека, шосе, улица същ. маршрут, посока, насока, направление същ. начин, средство, канал, метод същ. вървеж, ход, процес същ. тръба, проход същ. ключ, способ, ключова позиция …   Български синонимен речник

 • бъхтя път — словосъч. бия път, пътувам, скитам, обикалям, ходя, трепя път …   Български синонимен речник

 • проправям път — словосъч. пробивам път, отварям път, провирам се, пресичам, преминавам …   Български синонимен речник

 • бия път — словосъч. вървя, пътувам, обикалям, бъхтя път …   Български синонимен речник

 • от един път — словосъч. изведнъж, внезапно, отневиделица, изневиделица, ненадейно, неочаквано словосъч. веднага, тутакси, за миг, в миг, мигом, завчас, тоз час, незабавно словосъч. отведнъж, нацяло, наведнъж, изцяло, на един дъх, без прекъсване, на един замах …   Български синонимен речник

 • вървя по крив път — словосъч. отклонявам се, отделям се, отстранявам се словосъч. нарушавам, престъпвам словосъч. изпортвам се …   Български синонимен речник

 • давам път — словосъч. отстъпвам, насочвам словосъч. пъдя, напъждам …   Български синонимен речник

 • отклонение от правия път — словосъч. поквара, неискреност, непочтеност …   Български синонимен речник

 • по индуктивен път — словосъч. апостериори, индуктивно …   Български синонимен речник

 • потеглям на път — словосъч. потеглям, тръгвам, запътвам се, заминавам, отправям се, поемам пътя, отивам, поемам, отпътувам, напътвам се, насочвам се, отдалечавам се, запилявам се …   Български синонимен речник

 • Pravets — Prawez (Правец) „по правия път нагоре“ („Auf dem rechten Weg nach oben“) …   Deutsch Wikipedia

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»