Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

put

 • 1 ставить (II) > поставить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt. & vi.) تحمیل کردن، گذاردن، صرف کردن، به خود بستن، وانمود کردن، به کار انداختن، اعمال کردن، به کار گماردن، افزودن، انجام دادن، دست انداختن
  (adj. & vi.) (pretended، assumed) تصنعی، وانمود شده
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  (vt.) سازمان دادن، متشکل کردن، تشکیلات دادن، درست کردن، سرو صورت دادن
  ............................................................
  8. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (v.) صحنه نمایش، پرده گاه، مرحله، منزل، پایه، وهله، طبقه، در صحنه ظاهر شدن، مرحله دار شدن، اشکوب، صحنه
  ............................................................
  ............................................................
  11. direct
  (vt. & vi.) دستور دادن، امر کردن (به)، اداره کردن، هدایت کردن، نظارت کردن (بر)
  (adj. & n.) معطوف داشتن، متوجه ساختن، قراول رفتن، مستقیم
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  13. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ставить (II) > поставить (II) II

 • 2 пускать (I) > пустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  7. put/set in motion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مشایعت کردن، همراهی، آئین بدرود و دعای خیر
  ............................................................
  12. throw
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  13. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  14. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................
  16. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > пускать (I) > пустить (II)

 • 3 опускать (I) > опустить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опускать (I) > опустить (II)

 • 4 подставлять (I) > подставить (II)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جا، محل، مرتبه، قرار دادن، گماردن، جایگاه، میدان، فضا، مکان، در محلی گذاردن، گذاشتن، جای دادن، وهله، صندلی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تقدیم داشتن، پیشکش کردن، عرضه، پیشنهاد کردن، پیشنهاد، تقدیم، پیشکش، ارائه
  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) جانشین، بدل، جانشین کردن، عوض، تعویض، تعویض کردن، جابجا کردن

  Русско-персидский словарь > подставлять (I) > подставить (II)

 • 5 сажать (I) > посадить (II)

  ............................................................
  1. seat
  جا، صندلی، نیمکت، نشیمنگاه، مسند، سرین، کفل، مرکز، مقر، محل اقامت، جایگاه، نشاندن، جایگزین ساختن
  ............................................................
  2. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (v.) آهسته دنبال کسی رفتن، بقطار (راه آهن) سوار کردن، کشیدن، بدنبال کشیدن
  ............................................................
  4. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین

  Русско-персидский словарь > сажать (I) > посадить (II)

 • 6 складывать (I) > сложить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  3. pack
  (vt. & n.) بسته، بقچه، بسته کردن، کوله پشتی، دسته، گروه، یک بسته (مثل بسته سیگاروغیره)، یکدست ورق بازی، بسته بندی کردن، قرار دادن، توده کردن، به زور چپاندن، بار کردن، بردن، فرستادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................
  ............................................................
  6. fold
  (v.) تا، تا کردن، چین، آغل گوسفند، دسته یا گله گوسفند، حصار، چندان، چند لا، بشکست خود اعتراف کردن، بکسب یا شغل پایان دادن، در آغل کردن، جا کردن، تاه کردن، تاه زدن، پیچیدن، تاه خوردن، بهم آمیختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) سرودن، ساختن، درست کردن، تصنیف کردن
  ............................................................
  9. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > складывать (I) > сложить (II)

 • 7 вдевать (I) > вдеть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نخ، رگه، نخ کردن، بند کشیدن، ریسمان، قیطان، رزوه، شیار داخل پیچ و مهره، شیار، برجستگی، رشته، نخ کشیدن به، موجی کردن، دارای خطوط برجسته کردن، حدیده و قلاویز کردن، رشته رشته شدن، مثل نخ باریک شدن
  ............................................................
  2. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر

  Русско-персидский словарь > вдевать (I) > вдеть (I)

 • 8 вкладывать (I) > вложить (II)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گذاردن، نهادن، منصوب کردن، اعطاء کردن سرمایه گذاردن

  Русско-персидский словарь > вкладывать (I) > вложить (II)

 • 9 включать (I) > включить (II)

  ............................................................
  (vi.) در برداشتن، شامل بودن، متضمن بودن، قرار دادن، شمردن، به حساب آوردن، شامل شدن، دربر گرفتن، گنجاندن
  ............................................................
  2. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  3. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن

  Русско-персидский словарь > включать (I) > включить (II)

 • 10 высаживать (I) > высадить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)
  ............................................................
  5. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نشا کردن، درجای دیگری نشاندن، مهاجرت کردن، کوچ دادن، نشاء زدن، (جراحی) پیوند زدن، عضو پیوند شده، فراکاشتن

  Русско-персидский словарь > высаживать (I) > высадить (II)

 • 11 девать (I) > деть (I)

  فعل put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر

  Русско-персидский словарь > девать (I) > деть (I)

 • 12 закладывать (I) > заложить (II)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)
  ............................................................
  3. lay
  (past: laid ; past participle: laid
  (vt. & vi. & n.) خواباندن، دفن کردن، گذاردن، تخم گذاردن، داستان منظوم، آهنگ ملودی، الحان
  (adj.) غیر متخصص، ناویژه کار، خارج از سلک روحانیت، غیر روحانی
  ............................................................
  4. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  5. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  7. pawn
  پیاده شطرنج، گرو، گروگان، وثیقه، رهن دادن، گرو گذاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گرو، رهن، گرونامه، گرو گذاشتن

  Русско-персидский словарь > закладывать (I) > заложить (II)

 • 13 заключать (I) > заключить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) حد، محدوده، محدود کردن، منحصر کردن، محبوس کردن
  ............................................................
  4. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (v.) درمیان گذاشتن، در جوف قرار دادن، به پیوست فرستادن، حصار یا چینه کشیدن دور
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، نتیجه گرفتن، استنتاج کردن، منعقد کردن
  ............................................................
  7. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) استنباط کردن، دریافتن، نتیجه گرفتن، کم کردن، تفریق کردن

  Русско-персидский словарь > заключать (I) > заключить (II)

 • 14 наводить (II) > навести (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) راهنما، هادی، راهنمایی کردن، رهبر، کتاب راهنما، تعلیم دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) دستور دادن، امر کردن (به)، اداره کردن، هدایت کردن، نظارت کردن (بر)
  (adj. & n.) معطوف داشتن، متوجه ساختن، قراول رفتن، مستقیم
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) نقطه، ممیز، اشاره کردن، نوک، سر، نکته، ماده، اصل، موضوع، جهت، درجه، امتیاز بازی، نمره درس، پوان، هدف، مسیر، مرحله، قله، پایان، تیز کردن، گوشه دار کردن، نوکدار کردن، نوک گذاشتن (به)، خاطر نشان کردن، نشان دادن، متوجه ساختن، نقطه گذاری کردن
  ............................................................
  7. aim
  (vt. & vi.) دانستن، فرض کردن، ارزیابی کردن، شمردن، رسیدن، نائل شدن (به)، به نتیجه رسیدن، قراول رفتن، قصد داشتن، هدف گیری کردن، نشانه گرفتن
  (n.) حدس، گمان، جهت، میدان، مراد، راهنمایی، رهبری، نشان، هدف، مقصد
  ............................................................
  8. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  اخطار، اطلاع نهانی

  Русско-персидский словарь > наводить (II) > навести (I)

 • 15 нагонять (I) > нагнать (II)

  ............................................................
  (past: overtook ; past participle: overtaken
  (vi.) رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  5. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر

  Русско-персидский словарь > нагонять (I) > нагнать (II)

 • 16 накладывать (I) > наложить (II)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt. & vi.) به کار بستن، درخواست دادن، به کار بردن، به کار زدن، استعمال کردن، اجرا کردن، اعمال کردن، متصل کردن، بهم بستن، درخواست کردن، شامل شدن، قابل اجرا بودن

  Русско-персидский словарь > накладывать (I) > наложить (II)

 • 17 намазать (I) (св)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  ............................................................
  5. daub
  (vt. & vi. & n.) اندودن، مالیدن، ناشیانه رنگ زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > намазать (I) (св)

 • 18 наставить (II) (св) II

  فعل put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر

  Русско-персидский словарь > наставить (II) (св) II

 • 19 отдавать (I) > отдать (I)

  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  7. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) چشیدن، لب زدن، مزه کردن، مزه دادن، مزه، طعم، چشایی، ذوق، سلیقه
  ............................................................
  (past: smelt, smelled ; past participle: smelt, smelled
  (vt. & vi. & n.) بویایی، شامه، بو، رایحه، عطر، استشمام، بوکشی، بوئیدن، بو کردن، بو دادن، رایحه داشتن، حاکی بودن از
  ............................................................
  10. savour
  (savor=)
  (v.) حس ذائقه، مزه، طعم، بو، مزه کردن، فهمیدن، دوست داشتن
  ............................................................
  11. smack
  (v.) ماچ، صدای سیلی یا شلاق، مزه، طعم، چشیدن مختصر، با صدا غذا خوردن، ماچ صدادار کردن، مزه مخصوصی داشتن، کف دستی زدن، کتک زدن، کاملا، یکراست
  ............................................................
  12. marry
  (vt.) عروسی کردن (با)، ازدواج کردن، شوهر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  14. let go
  ............................................................
  15. kick
  (vt. & vi. & n.) لگدزدن، با پا زدن، لگد، (درتفنگ) پس زنی، (مشروب) تندی
  ............................................................
  16. recoil
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  17. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن

  Русско-персидский словарь > отдавать (I) > отдать (I)

 • 20 откладывать (I) > отложить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. lay up/by
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، قطع کردن، کنار گذاردن، اندوختن
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  (vt.) عقب انداختن، بتعویق انداختن، موکول کردن، پست تر دانستن، در درجه دوم گذاشتن
  ............................................................
  (vt.) بوقت دیگر موکول کردن، خاتمه یافتن (جلسه)، موکول بروز دیگر شدن
  ............................................................
  (v.) تاقچه دار کردن، در قفسه گذاردن، قفسه دار کردن، کنار گذاردن، شیب دار کردن یاشدن، ببعد موکول کردن

  Русско-персидский словарь > откладывать (I) > отложить (II)

См. также в других словарях:

 • put — put …   Dictionnaire des rimes

 • pût — pût …   Dictionnaire des rimes

 • put — W1S1 [put] v past tense and past participle put present participle putting [T] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(move to place)¦ 2¦(change somebody s situation/feelings)¦ 3¦(write/print something)¦ 4¦(express)¦ 5 put a stop/an end to something 6 put something into… …   Dictionary of contemporary English

 • put — [ put ] (past tense and past participle put) verb transitive *** ▸ 1 move something to position ▸ 2 cause to be in situation ▸ 3 write/print something ▸ 4 make someone go to place ▸ 5 give position on list ▸ 6 build/place somewhere ▸ 7 express in …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Put — Put, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n. {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke, thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v. i.] 1. To… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Put — Put, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n. {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke, thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v. i.] 1. To… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • put — [poot] vt. put, putting [ME putten < or akin to OE potian, to push: mod. senses prob. < Scand, as in Dan putte, Swed dial. putta, to put away, push, akin to OE pyttan, to sting, goad] 1. a) to drive or send by a blow, shot, or thrust [to… …   English World dictionary

 • put — pȗt [b] (I)[/b] m <G púta, I pútem/pútom, N mn pútevi/pútovi/púti knjiš., G pútēvā/pútōvā> DEFINICIJA 1. a. utaban i utrt dio zemlje koji služi za prolaženje i kretanje [seoski put; kolni put] b. prostor po kome se ili kroz koji se odvija… …   Hrvatski jezični portal

 • put — ► VERB (putting; past and past part. put) 1) move to or place in a particular position. 2) bring into a particular state or condition: she tried to put me at ease. 3) (put on/on to) cause to carry or be subject to. 4) assign a value, figure, or… …   English terms dictionary

 • Put — (put; often p[u^]t in def. 3), v. i. 1. To go or move; as, when the air first puts up. [Obs.] Bacon. [1913 Webster] 2. To steer; to direct one s course; to go. [1913 Webster] His fury thus appeased, he puts to land. Dryden. [1913 Webster] 3. To… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • puţ — PUŢ, puţuri, s.n. 1. Groapă cilindrică sau pătrată, adesea cu pereţii pietruiţi sau cu ghizduri împrejur, săpată în pământ până la nivelul unui strat de apă şi care serveşte la alimentarea cu apă potabilă; fântână. ♢ Puţ absorbant = groapă făcută …   Dicționar Român


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»