Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

return

 • 1 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 2 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 3 возврат

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  باز پرداخت
  ............................................................
  (n.) اعاده، بازگردانی، جبران، تلافی، ارتجاع

  Русско-персидский словарь > возврат

 • 4 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 5 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 6 возвращение

  خنثی return
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده

  Русско-персидский словарь > возвращение

 • 7 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 8 зажилить (II) (св)

  فعل fail to return

  Русско-персидский словарь > зажилить (II) (св)

 • 9 накатывать (I) > накатать (I) I

  ............................................................
  (v.) جمع کردن، اندوختن، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > накатывать (I) > накатать (I) I

 • 10 нормализоваться (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нормализоваться (I) (нсв и св)

 • 11 одичание

  ............................................................
  1. becoming/running wild
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) فساد، انحطاط، تباهی

  Русско-персидский словарь > одичание

 • 12 отдавать (I) > отдать (I)

  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  7. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) چشیدن، لب زدن، مزه کردن، مزه دادن، مزه، طعم، چشایی، ذوق، سلیقه
  ............................................................
  (past: smelt, smelled ; past participle: smelt, smelled
  (vt. & vi. & n.) بویایی، شامه، بو، رایحه، عطر، استشمام، بوکشی، بوئیدن، بو کردن، بو دادن، رایحه داشتن، حاکی بودن از
  ............................................................
  10. savour
  (savor=)
  (v.) حس ذائقه، مزه، طعم، بو، مزه کردن، فهمیدن، دوست داشتن
  ............................................................
  11. smack
  (v.) ماچ، صدای سیلی یا شلاق، مزه، طعم، چشیدن مختصر، با صدا غذا خوردن، ماچ صدادار کردن، مزه مخصوصی داشتن، کف دستی زدن، کتک زدن، کاملا، یکراست
  ............................................................
  12. marry
  (vt.) عروسی کردن (با)، ازدواج کردن، شوهر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  14. let go
  ............................................................
  15. kick
  (vt. & vi. & n.) لگدزدن، با پا زدن، لگد، (درتفنگ) پس زنی، (مشروب) تندی
  ............................................................
  16. recoil
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  17. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن

  Русско-персидский словарь > отдавать (I) > отдать (I)

 • 13 отдача

  ............................................................
  {giv [ give:
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن]}
  { giver: ــ(n.) دهنده}
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  4. kick
  (vt. & vi. & n.) لگدزدن، با پا زدن، لگد، (درتفنگ) پس زنی، (مشروب) تندی

  Русско-персидский словарь > отдача

 • 14 отстреливаться (I) > отстреляться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отстреливаться (I) > отстреляться (I)

 • 15 реэвакуация

  مونث return from evacuation

  Русско-персидский словарь > реэвакуация

 • 16 сдавать (I) > сдать (I)

  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  [ hand in glove: ـ(hand and glove=)
  خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دوست یک دل و یک زبان، دوست همراز]
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  7. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) واگذار کردن، سپردن، رها کردن، تسلیم شدن، تحویل دادن، تسلیم، واگذاری، صرفنظر
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  ............................................................
  سقوط (هواپیما و غیره)، درهم شکستگی، خردشدن، متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > сдавать (I) > сдать (I)

См. также в других словарях:

 • Return — Re*turn , n. 1. The act of returning (intransitive), or coming back to the same place or condition; as, the return of one long absent; the return of health; the return of the seasons, or of an anniversary. [1913 Webster] At the return of the year …   The Collaborative International Dictionary of English

 • return — re·turn 1 vt 1 a: to give (an official account or report) to a superior (as by a list or statement) return the names of all residents in the ward return a list of jurors b: to bring back (as a writ, verdict, or indictment) to an office or… …   Law dictionary

 • Return — Re*turn , v. t. 1. To bring, carry, send, or turn, back; as, to return a borrowed book, or a hired horse. [1913 Webster] Both fled attonce, ne ever back returned eye. Spenser. [1913 Webster] 2. To repay; as, to return borrowed money. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Return — may refer to:* Return (architecture), the receding edge of a flat face * Return (finance), the financial term for the profit or loss derived from an investment * Tax return, a form submitted to taxation authorities * Carriage return, a key on an… …   Wikipedia

 • return — vb 1 Return, revert, recur, recrudesce are comparable when they mean to go or come back (as to a person or to a place or condition). The same distinctions in implications and connotations are evident in their corresponding nouns return, reversion …   New Dictionary of Synonyms

 • return — [ri tʉrn′] vi. [ME retournen < OFr retourner: see RE & TURN] 1. to go or come back, as to a former place, condition, practice, opinion, etc. 2. to go back in thought or speech [to return to the subject] 3. to revert to a former owner 4. to ans …   English World dictionary

 • return — [n1] coming again acknowledgment, answer, appearance, arrival, coming, entrance, entry, homecoming, occurrence, reaction, reappearance, rebound, recoil, recoiling, recompense, recompensing, recovery, recrudescence, recurrence, reestablishment,… …   New thesaurus

 • Return — Re*turn , v. i. [imp. & p. p. {Returned}; p. pr. & vb. n. {Returning}.] [OE. returnen, retournen, F. retourner; pref. re re + tourner to turn. See {Turn}.] 1. To turn back; to go or come again to the same place or condition. Return to your father …   The Collaborative International Dictionary of English

 • return — ► VERB 1) come or go back to a place. 2) (return to) go back to (a particular state or activity). 3) give or send back or put back in place. 4) feel, say, or do (the same feeling, action, etc.) in response. 5) (in tennis) hit or send (the ball)… …   English terms dictionary

 • return to — index continue (resume), renew (begin again), reopen, resume Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • return — (izg. ritȅrn) m DEFINICIJA 1. sport, v. retern 2. inform. tipka na tipkovnici kojom se prigodom pisanja prelazi u novi red; razmaknica, enter, povratnica ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»