Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

gave

 • 1 глядеть (I) > поглядеть (I)

  ............................................................
  1. look
  (vt. & vi. & n.) نگاه، نظر، نگاه کردن، نگریستن، دیدن، چشم را به کار بردن، قیافه، ظاهر، به نظر آمدن مراقب بودن، وانمود کردن، ظاهر شدن، جستجو کردن
  ............................................................
  2. face
  (vt. & vi. & n.) صورت، نما، روبه، مواجه شدن، رخ، رخسار، رو، چهره، طرف، سمت، وجه، ظاهر، منظر، روبرو ایستادن، رویاروی شدن، پوشاندن سطح، تراشیدن، صاف کردن، روکش کردن
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن

  Русско-персидский словарь > глядеть (I) > поглядеть (I)

 • 2 давать (I) > дать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > давать (I) > дать (I)

 • 3 дача II

  مونث giving
  {giv [ give:
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن]}
  { giver: ــ(n.) دهنده}

  Русско-персидский словарь > дача II

 • 4 доставлять (I) > доставить (II)

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  2. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  (vt. & vi.) دادن، حاصل کردن، تهیه کردن، موجب شدن، از عهده برآمدن، استطاعت داشتن

  Русско-персидский словарь > доставлять (I) > доставить (II)

 • 5 жертвовать (I) > пожертвоватъ

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) بخشیدن، هبه کردن، هدیه دادن، اهداء کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) قربانی، قربانی برای شفاعت، فداکاری، قربانی دادن، فداکاری کردن، قربانی کردن جانبازی

  Русско-персидский словарь > жертвовать (I) > пожертвоватъ

 • 6 задавать (I) > задать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > задавать (I) > задать (I)

 • 7 наводить (II) > навести (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) راهنما، هادی، راهنمایی کردن، رهبر، کتاب راهنما، تعلیم دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) دستور دادن، امر کردن (به)، اداره کردن، هدایت کردن، نظارت کردن (بر)
  (adj. & n.) معطوف داشتن، متوجه ساختن، قراول رفتن، مستقیم
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) نقطه، ممیز، اشاره کردن، نوک، سر، نکته، ماده، اصل، موضوع، جهت، درجه، امتیاز بازی، نمره درس، پوان، هدف، مسیر، مرحله، قله، پایان، تیز کردن، گوشه دار کردن، نوکدار کردن، نوک گذاشتن (به)، خاطر نشان کردن، نشان دادن، متوجه ساختن، نقطه گذاری کردن
  ............................................................
  7. aim
  (vt. & vi.) دانستن، فرض کردن، ارزیابی کردن، شمردن، رسیدن، نائل شدن (به)، به نتیجه رسیدن، قراول رفتن، قصد داشتن، هدف گیری کردن، نشانه گرفتن
  (n.) حدس، گمان، جهت، میدان، مراد، راهنمایی، رهبری، نشان، هدف، مقصد
  ............................................................
  8. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  اخطار، اطلاع نهانی

  Русско-персидский словарь > наводить (II) > навести (I)

 • 8 отдавать (I) > отдать (I)

  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  3. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  7. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) چشیدن، لب زدن، مزه کردن، مزه دادن، مزه، طعم، چشایی، ذوق، سلیقه
  ............................................................
  (past: smelt, smelled ; past participle: smelt, smelled
  (vt. & vi. & n.) بویایی، شامه، بو، رایحه، عطر، استشمام، بوکشی، بوئیدن، بو کردن، بو دادن، رایحه داشتن، حاکی بودن از
  ............................................................
  10. savour
  (savor=)
  (v.) حس ذائقه، مزه، طعم، بو، مزه کردن، فهمیدن، دوست داشتن
  ............................................................
  11. smack
  (v.) ماچ، صدای سیلی یا شلاق، مزه، طعم، چشیدن مختصر، با صدا غذا خوردن، ماچ صدادار کردن، مزه مخصوصی داشتن، کف دستی زدن، کتک زدن، کاملا، یکراست
  ............................................................
  12. marry
  (vt.) عروسی کردن (با)، ازدواج کردن، شوهر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  14. let go
  ............................................................
  15. kick
  (vt. & vi. & n.) لگدزدن، با پا زدن، لگد، (درتفنگ) پس زنی، (مشروب) تندی
  ............................................................
  16. recoil
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  17. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن

  Русско-персидский словарь > отдавать (I) > отдать (I)

 • 9 отдача

  ............................................................
  {giv [ give:
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن]}
  { giver: ــ(n.) دهنده}
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بحال خود برگشتن، به حال نخستین برگشتن، پس زدن، عود کردن، پس نشستن، فنری بودن، (با on و upon) واکنش داشتن بر
  ............................................................
  4. kick
  (vt. & vi. & n.) لگدزدن، با پا زدن، لگد، (درتفنگ) پس زنی، (مشروب) تندی

  Русско-персидский словарь > отдача

 • 10 передавать (I) > передать (I)

  ............................................................
  1. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  2. hand
  (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) غلتاندن، وارونه کردن، برگرداندن (خاک)، تعمق کردن، مرور کردن، ورق زدن، برگشتگی، واژگون شدگی، سرمایه، عایدی فعالیت، عملکرد، محصول، بازده، انتقال، برگردان، تعویض
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  7. tell
  (past: told ; past participle: told
  (vt.) گفتن، بیان کردن، نقل کردن، فاش کردن، تشخیص دادن، فرق گذاردن، فهمیدن
  ............................................................
  8. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt.) فرا فرستادن، پراکندن، انتقال دادن، رساندن، عبور دادن، سرایت کردن، مخابره کردن، فرستادن
  ............................................................
  11. submit
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  12. refer
  (vt.) مراجعه کردن، فرستادن، بازگشت دادن، رجوع کردن به، منتسب کردن، منسوب داشتن، عطف کردن به
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  14. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt.) دوبار تولید کردن، باز عمل آوردن، تکثیر کردن، چاپ کردن، دوباره ساختن
  ............................................................
  (vt.) تصویر کشیدن، توصیف کردن، مجسم کردن
  ............................................................
  (past: overpaid ; past participle:

  Русско-персидский словарь > передавать (I) > передать (I)

 • 11 подавать (I) > подать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  6. file
  (v.) سوهان، آهن سای، سوهان زدن، سائیدن، (مج.) پرداخت کردن، پرونده، دسته کاغذهای مرتب، (م.م.) صورت، فهرست، قطار، صف، در پرونده گذاشتن، در بایگانی نگاه داشتن، ضبط کردن، در صف راه رفتن، رژه رفتن، بایگانی کردن
  ............................................................
  7. feed
  (past: fed ; past participle: fed
  (v.) خورد، خوراندن، تغذیه کردن، جلو بردن، خوراک دادن، پروردن، چراندن، خوردن، خوراک، علوفه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подавать (I) > подать (I)

 • 12 подносить (II) > поднести (I)

  ............................................................
  1. lift
  (vt. & n.) بلند کردن، سرقت کردن، بالا رفتن، مرتفع به نظر آمدن، بلندی، بالابری، یک وهله بلند کردن بار، دزدی، سرقت، ترقی، پیشرفت، ترفیع، آسانسور، بالارو، جر ثقیل، بالا بر
  ............................................................
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن
  ............................................................
  5. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن

  Русско-персидский словарь > подносить (II) > поднести (I)

 • 13 преподать (I) (св)

  فعل give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن

  Русско-персидский словарь > преподать (I) (св)

 • 14 преподносить (II) > преподнести (I)

  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن
  ............................................................
  2. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) فهماندن، با حقه بازی موفق شدن، دوز و کلک چیدن

  Русско-персидский словарь > преподносить (II) > преподнести (I)

 • 15 придавать (I) > придать (I)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  (vt. & vi.) الصاق کردن، بستن، پیوستن، پیوست کردن، ضمیمه کردن، چسباندن، نسبت دادن، گذاشتن، (حق.) ضبط کردن، توقیف شدن، دلبسته شدن
  ............................................................
  3. lend
  (past: lent ; past participle: lent
  (v.) عاریه دادن، قرض دادن، وام دادن، معطوف داشتن، متوجه کردن، متوجه شدن
  ............................................................
  4. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سهم بردن، بهره مند شدن از، رساندن، ابلاغ کردن، افشاء کردن، بیان کردن، سهم دادن، بهره مند ساختن، افاضه کردن

  Русско-персидский словарь > придавать (I) > придать (I)

 • 16 придание

  ............................................................
  {giv [ give:
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن]}
  { giver: ــ(n.) دهنده}
  ............................................................
  {conferr ـ [!! conferrable: قابل تفویض]}
  { conferree: ــ(conferee=)
  مشاوره کننده، همرایزن}
  ............................................................
  {impart (vt. & vi.) سهم بردن، بهره مند شدن از، رساندن، ابلاغ کردن، افشاء کردن، بیان کردن، سهم دادن، بهره مند ساختن، افاضه کردن}
  ............................................................
  (n.) ارتباط، ابلاغیه، مکاتبه

  Русско-персидский словарь > придание

 • 17 придача

  ............................................................
  {giv [ give:
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن]}
  { giver: ــ(n.) دهنده}
  ............................................................
  {add ـ(vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  [!! adding machine: ماشین افزایشگر]
  ............................................................
  {attach ـ(vt. & vi.) الصاق کردن، بستن، پیوستن، پیوست کردن، ضمیمه کردن، چسباندن، نسبت دادن، گذاشتن، (حق.) ضبط کردن، توقیف شدن، دلبسته شدن}
  { attached: ـ(adj.) پیوسته، ضمیمه، دلبسته، علاقمند، وابسته، مربوط، متعلق}
  ............................................................
  (n.) الصاق، وابستگی، تعلق، ضمیمه، دنبال، ضبط، حکم، دلبستگی
  ............................................................
  (n.) افزایش، اضافه، لقب، متمم اسم، اسم اضافی، ضمیمه، (ر.) جمع (زدن)، (ش.) ترکیب چند ماده با هم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > придача

 • 18 ставить (II) > поставить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt. & vi.) تحمیل کردن، گذاردن، صرف کردن، به خود بستن، وانمود کردن، به کار انداختن، اعمال کردن، به کار گماردن، افزودن، انجام دادن، دست انداختن
  (adj. & vi.) (pretended، assumed) تصنعی، وانمود شده
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  (vt.) سازمان دادن، متشکل کردن، تشکیلات دادن، درست کردن، سرو صورت دادن
  ............................................................
  8. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (v.) صحنه نمایش، پرده گاه، مرحله، منزل، پایه، وهله، طبقه، در صحنه ظاهر شدن، مرحله دار شدن، اشکوب، صحنه
  ............................................................
  ............................................................
  11. direct
  (vt. & vi.) دستور دادن، امر کردن (به)، اداره کردن، هدایت کردن، نظارت کردن (بر)
  (adj. & n.) معطوف داشتن، متوجه ساختن، قراول رفتن، مستقیم
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  13. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ставить (II) > поставить (II) II

См. также в других словарях:

 • gave — gave …   Dictionnaire des rimes

 • gavé — gavé …   Dictionnaire des rimes

 • gave — [ gav ] n. m. • fin XIVe; gasc. gabe ♦ Cours d eau, torrent pyrénéen. Le gave de Pau. « Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées » (Vigny). ● gave nom masculin (béarnais gabe) Cours d eau torrentiel dans l ouest des Pyrénées françaises. ● …   Encyclopédie Universelle

 • Gave — Freguesia de Portugal …   Wikipedia Español

 • Gave —   [gaːv; französisch »Wildbach«], in Südfrankreich (besonders im Bereich der Pyrenäen) häufige Bezeichnung für Gebirgsflüsse mit Wildbachcharakter. Der Gave de Pau, 175 km lang, sammelt viele Gaves und mündet in den Adour.   * * * Gave [ga:v],… …   Universal-Lexikon

 • gave — 1. (ga v ) s. m. Nom que l on donne dans les Pyrénées aux cours d eau plus ou moins considérables qui descendent des montagnes. gave 2. (ga v ) s. f. Terme populaire qui se dit pour le jabot des oiseaux. HISTORIQUE    XIIIe s. •   Mais Renart le… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • GAVE — may refer to: * GAVE, an acronym for gastric antral vascular ectasia. * gave, a word meaning torrential river in the Southwest of France …   Wikipedia

 • Gave — (g[=a]v), imp. of {Give}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gave — past of give Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Gave [1] — Gave (spr. Gaw), in den Pyrenäengegenden Bergstrom, unterschieden durch Ort od. Thal, wo er fließt; daher G. d Oleron (spr. G. d Olerong), im französischen. Departement Basses Pyrénées durch den Zusammenfluß des G. d Osseau, G. d Aspe (spr. G. d… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Gave [2] — Gave, im Lederhandel die erste, zweite u. dritte Sorte der russischen Juchten …   Pierer's Universal-Lexikon


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»