Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

propose

 • 1 выставлять (I) > выставить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اصرار کردن، پیش آمدگی داشتن، جلو آمدن، متحمل شدن
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  سوار کردن، سوار شدن، نصب کردن
  (n.) کوه، تپه
  (vt. & vi. & n.) بالا رفتن (باup)، سوار شدن بر، بلند شدن، زیادشدن، بالغ شدن بر، صعود کردن، صعود، ترفیع، مقوای عکس، پایه، قاب عکس، مرکوب (اسب، دوچرخه و غیره)
  ............................................................
  10. post
  (v.) پست، شغل، پست کردن، بدیوار زدن، چاپار، نامه رسان، پستچی، مجموعه پستی، بسته پستی، سیستم پستی، پستخانه، صندوق پست، تعجیل، عجله، ارسال سریع، تیر تلفن و غیره، تیردگل کشتی و امثال آن، پست نظامی، پاسگاه، مقام، مسئولیت، آگهی و اعلان کردن
  ............................................................
  11. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نمایش دادن، درمعرض نمایش قرار دادن، ارائه دادن، ابراز کردن
  ............................................................
  14. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن

  Русско-персидский словарь > выставлять (I) > выставить (II)

 • 2 предлагать (I) > предложить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) تقدیم داشتن، پیشکش کردن، عرضه، پیشنهاد کردن، پیشنهاد، تقدیم، پیشکش، ارائه
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  (vt.) اشاره کردن بر، به فکر خطور دادن، اظهار کردن، پیشنهاد کردن، تلقین کردن
  ............................................................
  (vt.) دعوت کردن، طلبیدن، خواندن، وعده گرفتن، مهمان کردن، وعده دادن
  ............................................................
  5. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  6. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (n.) راسته، دسته، طبقه، زمره، صنف، آئین و مراسم، فرقه یا جماعت مذهبی، گروه خاصی، انجمن، دسته اجتماعی، سامان، نظم، انتظام، آرایش، رسم، آئین، مقام، مرتبه، سبک، طرز، مرحله، نوع، دستور، امر، درمان، امریه، فرمایش، حواله، برات
  (vt. & vi.) دستور دادن، منظم کردن، سفارش دادن، تنظیم کردن، ترتیب، رتبه، سفارش، مرتب کردن

  Русско-персидский словарь > предлагать (I) > предложить (II)

 • 3 провозглашать (I) > провозгласить (II)

  ............................................................
  (vt.) اعلان کردن، علنا اظهار داشتن، جار زدن
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن

  Русско-персидский словарь > провозглашать (I) > провозгласить (II)

 • 4 свататься (I) > посвататься (I)

  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > свататься (I) > посвататься (I)

 • 5 ставить (II) > поставить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt. & vi.) تحمیل کردن، گذاردن، صرف کردن، به خود بستن، وانمود کردن، به کار انداختن، اعمال کردن، به کار گماردن، افزودن، انجام دادن، دست انداختن
  (adj. & vi.) (pretended، assumed) تصنعی، وانمود شده
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  (vt.) سازمان دادن، متشکل کردن، تشکیلات دادن، درست کردن، سرو صورت دادن
  ............................................................
  8. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (v.) صحنه نمایش، پرده گاه، مرحله، منزل، پایه، وهله، طبقه، در صحنه ظاهر شدن، مرحله دار شدن، اشکوب، صحنه
  ............................................................
  ............................................................
  11. direct
  (vt. & vi.) دستور دادن، امر کردن (به)، اداره کردن، هدایت کردن، نظارت کردن (بر)
  (adj. & n.) معطوف داشتن، متوجه ساختن، قراول رفتن، مستقیم
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  13. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ставить (II) > поставить (II) II

См. также в других словарях:

 • Propose — Single par Michiyo Heike Face A Propose Face B Papa to Mama Sortie 7 novembre 2001 …   Wikipédia en Français

 • propose — pro‧pose [prəˈpəʊz ǁ ˈpoʊz] verb [transitive] 1. to suggest something such as a plan or course of action: • Lyle proposed large cuts in the training budget. propose that • Hansen has proposed that I become his business partner. proposed adjective …   Financial and business terms

 • Propose — Pro*pose , v. t. [imp. & p. p. {Proposed}; p. pr. & vb. n. {Proposing}.] [F. proposer; pref. pro (L. pro for, forward) + poser to place. See {Pose}, v.] 1. To set forth. [Obs.] [1913 Webster] That being proposed brimfull of wine, one scarce could …   The Collaborative International Dictionary of English

 • propose — 1 purpose, *intend, mean, design Analogous words: *aim, aspire: plan, plot, scheme, project (see under PLAN n) 2 Propose, propound, pose can all mean to set before the mind for consideration. Propose (see also INTEND) fundamentally implies an… …   New Dictionary of Synonyms

 • propose — [v1] suggest, present for action adduce, advance, advise, affirm, ask, assert, broach, come up with*, contend, counsel, hit on*, hold out, introduce, invite, kibitz*, lay before*, lay on the line*, make a motion, make a pitch*, move for, name,… …   New thesaurus

 • propose — I verb advance, advise, advocate, contend, counsel, declare, introduce, lay before, make a motion, make a suggestion, move, nominate, offer, plan, ponere, pose, postulate, present, proffer, propound, put forward, recommend, set forth, submit,… …   Law dictionary

 • proposé — proposé, ée (pro pô zé, zée) part. passé de proposer. Mis sous les yeux. •   Il est proposé comme le modèle d un roi accompli, BOSSUET Hist. II, 4.    S. f. En algèbre, la proposée, l équation qu il s agit de résoudre.    Dans le langage… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • propose — [prə pōz′] vt. proposed, proposing [LME < OFr proposer, altered (infl. by poser: see POSE1) < L proponere (pp. propositus), to set forth, display, propose: see PRO 2 & POSITION] 1. to put forth for consideration or acceptance 2 …   English World dictionary

 • Propose — Pro*pose , v. i. 1. To speak; to converse. [Obs.] [1913 Webster] There shalt thou find my cousin Beatrice, Proposing with the prince and Claudio. Shak. [1913 Webster] 2. To form or declare a purpose or intention; to lay a scheme; to design; as,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Propose — Pro*pose , n. [F. propos, L. propositum. See {Propound}, {Purpose}, n.] Talk; discourse. [Obs.] Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • propose — mid 14c., from O.Fr. proposer (12c.), from pro forth (see PRO (Cf. pro )) + poser put, place (see POSE (Cf. pose) (v.1)). Meaning make an offer of marriage is first recorded 1764 …   Etymology dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»