Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

set

 • 1 декорация

  ............................................................
  1. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  تنظیم صحنه برای ایفای نقش معینی از نمایش، تعویض سن
  ............................................................
  (n.) چشم انداز، منظره، صحنه سازی
  ............................................................
  4. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  { trimming: ـ(pl. & n.) آرایش، زینت، توری، چین چینی، مخلفات، لوازم}

  Русско-персидский словарь > декорация

 • 2 обстановка

  ............................................................
  (n.) اثاثه، اثاث خانه، سامان، اسباب، وسایل، مبل
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  [ setting: ـ(n.) آهنگ، مقام، جای نگین، قرارگاه، کار گذاری، وضع ظاهر، محیط، زمینه، نشاندن]
  ............................................................
  (n.) موقعیت، وضعیت، جایگزینی، وضع، حالت، حال، جا، محل، موقع، شغل
  ............................................................
  (n.) پناد، کرهء هوا، جو، واحد فشار هوا، فضای اطراف هر جسمی (مثل فضای الکتریکی ومغناطیسی)
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обстановка

 • 3 агрегат

  ............................................................
  1. unit
  (n.) واحد، میزان، یگان، شمار، یک دستگاه، فرد، نفر، عدد فردی، یکه
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (n.) همگذاری، مجمع، اجتماع، انجمن، مجلس، گروه، هیئت قانون گذاری

  Русско-персидский словарь > агрегат

 • 4 ассортимент

  ............................................................
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > ассортимент

 • 5 вооружать (I) > вооружить (II)

  ............................................................
  1. arm
  دست (از شانه تا نوک انگشت)، بازو، شاخه، قسمت، شعبه، جنگ افزار، سلاح، اسلحه، دستهء صندلی یا مبل، مسلح کردن
  ............................................................
  (vt.) آراستن، سازمند کردن، مجهز کردن، مسلح کردن، (نظ.) سازوبرگ دادن
  ............................................................
  3. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > вооружать (I) > вооружить (II)

 • 6 восстанавливать (I) > восстановить (II)

  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................
  (vt.) نوسازی کردن، از نوساختن، احیا کردن
  ............................................................
  (vt.) نوتوان کردن، توانبخشی کردن، دارای امتیازات اولیه کردن، تجدید اسکان کردن، اعاده حیثیت کردن، ترمیم کردن، به حال نخست برگرداندن
  ............................................................
  (past: rebuilt ; past participle: rebuilt
  (v.) بازساختن، دوباره ساختمان کردن، چیز دوباره ساخته شده
  ............................................................
  5. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > восстанавливать (I) > восстановить (II)

 • 7 вправлять (I) > вправить (II)

  ............................................................
  1. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > вправлять (I) > вправить (II)

 • 8 выверять (I) > выверить (II)

  ............................................................
  (vt.) تنظیم کردن، میزان کردن، درست کردن
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  3. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  4. rate
  (v.) درچند، نرخ، سرعت، روش، طرز، منوال، نرخ بستن بر، بها گذاشتن بر، بر آورد کردن، شمردن، میزان، ارزیابی کردن
  ............................................................
  (v.) مقابله، مقابله کردن، بررسی، بررسی کردن، جلوگیری کردن از، ممانعت کردن، سرزنش کردن، رسیدگی کردن، تطبیق کردن، نشان گذاردن، چک بانک
  ............................................................
  (vt.) بازبینی کردن، تحقیق کردن، رسیدگی کردن، صحت و سقم امری را معلوم کردن، ممیزی کردن

  Русско-персидский словарь > выверять (I) > выверить (II)

 • 9 выставлять (I) > выставить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اصرار کردن، پیش آمدگی داشتن، جلو آمدن، متحمل شدن
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  سوار کردن، سوار شدن، نصب کردن
  (n.) کوه، تپه
  (vt. & vi. & n.) بالا رفتن (باup)، سوار شدن بر، بلند شدن، زیادشدن، بالغ شدن بر، صعود کردن، صعود، ترفیع، مقوای عکس، پایه، قاب عکس، مرکوب (اسب، دوچرخه و غیره)
  ............................................................
  10. post
  (v.) پست، شغل، پست کردن، بدیوار زدن، چاپار، نامه رسان، پستچی، مجموعه پستی، بسته پستی، سیستم پستی، پستخانه، صندوق پست، تعجیل، عجله، ارسال سریع، تیر تلفن و غیره، تیردگل کشتی و امثال آن، پست نظامی، پاسگاه، مقام، مسئولیت، آگهی و اعلان کردن
  ............................................................
  11. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نمایش دادن، درمعرض نمایش قرار دادن، ارائه دادن، ابراز کردن
  ............................................................
  14. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن

  Русско-персидский словарь > выставлять (I) > выставить (II)

 • 10 гарнитур

  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > гарнитур

 • 11 гарнитура

  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > гарнитура

 • 12 задавать (I) > задать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > задавать (I) > задать (I)

 • 13 закатываться (I) > закатиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. roll
  (vt. & n.) طومار، لوله، توپ (پارچه و غیره)، صورت، ثبت، فهرست، پیچیدن، چیز پیچیده، چرخش، گردش، غلتک، نورد، غلتاندن، غلت دادن، غل دادن، غلتک زدن، گرد کردن، به دوران انداختن، غلتیدن، غلت خوردن، گشتن، تراندن، تردادن، تلاطم داشتن
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (v.) غروب کردن، غرق شدن، روی کاغذ آمدن، پائین رفتن

  Русско-персидский словарь > закатываться (I) > закатиться (II)

 • 14 закладывать (I) > заложить (II)

  ............................................................
  1. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (past: mislaid ; past participle: mislaid
  (vt.) گم کردن، جا گذاشتن (چیزی)
  ............................................................
  3. lay
  (past: laid ; past participle: laid
  (vt. & vi. & n.) خواباندن، دفن کردن، گذاردن، تخم گذاردن، داستان منظوم، آهنگ ملودی، الحان
  (adj.) غیر متخصص، ناویژه کار، خارج از سلک روحانیت، غیر روحانی
  ............................................................
  4. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  5. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  7. pawn
  پیاده شطرنج، گرو، گروگان، وثیقه، رهن دادن، گرو گذاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گرو، رهن، گرونامه، گرو گذاشتن

  Русско-персидский словарь > закладывать (I) > заложить (II)

 • 15 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 16 каменный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) سنگ، هسته، سنگ میوه، سنگی، سنگ قیمتی، سنگسار کردن، هسته درآوردن از، تحجیر کردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) آجر، خشت، آجر گرفتن، آجر گوشه گرد
  ............................................................
  3. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  4. hard
  سخت، سفت، دشوار، مشکل، شدید، قوی، سخت گیر، نامطبوع، زمخت، خسیس، درمضیقه
  ............................................................
  (adj. & vt.) سفت، پینه خورده، بیحس، بی عاطفه، سنگ دل، بی حس کردن، پینه زدن، پنبه ای
  ............................................................
  (stoney=)
  (adj.) سنگی، پرسنک، سنگلاخ، سخت

  Русско-персидский словарь > каменный (-ая, -ое, -ые)

 • 17 клика

  ............................................................
  (n.) دسته، گروه، محفل
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) خوشه، گروه، دسته کردن، خوشه کردن

  Русско-персидский словарь > клика

 • 18 комплект

  ............................................................
  1. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > комплект

 • 19 ложиться (II) > лечь

  ............................................................
  (v.) استراحت کردن، استراحت کوتاه، تسامح کردن، از زیر کار شانه خالی کردن، دراز کشیدن
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  5. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  6. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  7. rest
  (v.) آسایش، استراحت، محل استراحت، آسودن، استراحت کردن، آرمیدن، تجدید قوا، کردن، تکیه دادن، متکی بودن به، الباقی، نتیجه، بقایا، سایرین، دیگران، باقیمانده

  Русско-персидский словарь > ложиться (II) > лечь

 • 20 мизансцена

  ............................................................
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > мизансцена

См. также в других словарях:

 • set — set …   Dictionnaire des rimes

 • Set — (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[ a]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Set — (s[e^]t), v. t. [imp. & p. p. {Set}; p. pr. & vb. n. {Setting}.] [OE. setten, AS. setton; akin to OS. settian, OFries. setta, D. zetten, OHG. sezzen, G. setzen, Icel. setja, Sw. s[ a]tta, Dan. s?tte, Goth. satjan; causative from the root of E.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • set — /set/, v., set, setting, n., adj., interj. v.t. 1. to put (something or someone) in a particular place: to set a vase on a table. 2. to place in a particular position or posture: Set the baby on his feet. 3. to place in some relation to something …   Universalium

 • set — [ sɛt ] n. m. • 1893; mot anglais I ♦ Anglic. Manche d un match de tennis, de ping pong, de volley ball. Gagner le premier set. Partie de tennis en cinq sets. Balle de set, qui décide du gain du set. II ♦ Set ou set de table : ensemble des… …   Encyclopédie Universelle

 • set — Ⅰ. set [1] ► VERB (setting; past and past part. set) 1) put, lay, or stand in a specified place or position. 2) put, bring, or place into a specified state. 3) cause or instruct (someone) to do something. 4) give someone (a task) …   English terms dictionary

 • set — [set] vt. set, setting [ME setten < OE settan (akin to Ger setzen & Goth satjan < Gmc * satjan), caus. formation “to cause to sit” < base of SIT] 1. to place in a sitting position; cause to sit; seat 2. a) to cause (a fowl) to sit on… …   English World dictionary

 • set*/*/*/ — [set] (past tense and past participle set) verb I 1) [T] to put someone or something in a position, or to be in a particular place or position Tea s ready, he told them and set down the tray.[/ex] She set the baby on the floor to play.[/ex] 2)… …   Dictionary for writing and speaking English

 • Set — (s[e^]t), v. i. 1. To pass below the horizon; to go down; to decline; to sink out of sight; to come to an end. [1913 Webster] Ere the weary sun set in the west. Shak. [1913 Webster] Thus this century sets with little mirth, and the next is likely …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Set — has 464 separate definitions in the Oxford English Dictionary, the most of any English word; its full definition comprises 10,000 words making it the longest definition in the OED. Set may refer to:In mathematics and science:*Set (mathematics), a …   Wikipedia

 • Set! — jeu de société Trouverez vous les 4 sets ? (solution en bas de page) {{{licence}}} Auteur Marsha Falco Éditeur …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»