Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

start

 • 1 вздрагивать (I) > вздрогнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) شانه خالی کردن، به خود پیچیدن، دریع داشتن، مضایقه کردن، مضایقه، امساک
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خود را عقب کشیدن، رمیدن، (از شدت درد) خود را لرزاندن و تکان دادن، لگد پرانی
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مشمئز شدن، ارتعاش
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مرتعش شدن، لرز، لرزه، ارتعاش، ترساندن، لرزاندن، مرتعش ساختن، رعشه
  ............................................................
  ترکش، تیردان، بهدف خوردن، درتیر دان قرار گرفتن، لرزیدن، ارتعاش

  Русско-персидский словарь > вздрагивать (I) > вздрогнуть (I)

 • 2 политься (II) (св)

  ............................................................
  1. start/come pouring
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > политься (II) (св)

 • 3 пускать (I) > пустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  7. put/set in motion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مشایعت کردن، همراهی، آئین بدرود و دعای خیر
  ............................................................
  12. throw
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  13. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  14. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................
  16. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > пускать (I) > пустить (II)

 • 4 старт

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > старт

 • 5 включаться (I) > включиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) شریک شدن، شرکت کردن، سهیم شدن، دخالت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > включаться (I) > включиться (II)

 • 6 встрепенуться (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  2. open/spread its wings
  ............................................................
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > встрепенуться (I) (св)

 • 7 двигаться (I) > двинуться (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  2. stir
  (vt. & n.) جنبش، حرکت، فعالیت، جم خوردن، تکان دادن، به جنبش درآوردن، حرکت دادن، بهم زدن، بجوش آوردن، تحریک کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > двигаться (I) > двинуться (I)

 • 8 дёрнуть (I) (св)

  فعل start off

  Русско-персидский словарь > дёрнуть (I) (св)

 • 9 дёрнуться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дёрнуться (I) (св)

 • 10 заводить (II) > завести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  5. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، حاصل کردن، اندوختن، پیدا کردن
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن
  ............................................................
  11. start
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (v.) پایان یافتن، منتج به نتیجه شدن، پایان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводить (II) > завести (I)

 • 11 заводиться (II) > завестись (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  { establish:
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زخم، جراحت، جریحه، مجروح کردن، زخم زدن، پیچانده، پیچ خورده، کوک شده، رزوه شده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводиться (II) > завестись (I)

 • 12 заводной (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) مکانیکی، ماشینی، غیر فکری
  ............................................................
  (adj. & n.) سیم پیچ، پیچ در پیچ، پیچش، پیچاپیچ، پیچاندن، چیزی که پیچ می خورد، مارپیچی، رود پیچ
  ............................................................
  {crank ـ(v.) دسته محور، میل لنگ، بست زانویی، خم، پیچیدگی، آدم پست فطرت، خم کردن، محوردار کردن، دسته دار شدن، کج، کوک کردن}
  {!! crankily: از روی بد خلقی}
  ............................................................
  {start ـ(vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه}
  { starter: ـ(n.) شروع کننده}
  ............................................................
  (adj.) با روح، زنده، جالب توجه، سرزنده، از روی نشاط، با سرور و شعف

  Русско-персидский словарь > заводной (-ая, -ое, -ые)

 • 13 завыть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. howl
  (vt. & vi. & n.) زوزه کشیدن، فریاد زدن، عزاداری کردن

  Русско-персидский словарь > завыть (I) (св)

 • 14 завязка

  ............................................................
  1. tape
  (vt. & n.) بانوار یا قیطان بستن، نوار، نوار ضبط صوت، نوار چسب، نوار زدن، ضبط کردن، بانوار بستن
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) نوار، روبان، نوار ماشین تحریر، نوار ضبط صوت و امثال آن، نوار فلزی، تسمه، تراشه
  ............................................................
  3. plot
  (v.) رسم کردن، کشیدن، نقشه، طرح، موضوع اصلی، توطئه، دسیسه، قطعه، نقطه، موقعیت، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، توطئه چیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (n.) آغاز، ابتدا

  Русско-персидский словарь > завязка

 • 15 завязывать (I) > завязать (I)

  ............................................................
  1. tie
  (vt. & vi. & n.) دستمال گردن، کراوات، بند، گره، قید، الزام، علاقه، رابطه، برابری، تساوی بستن، گره زدن، زدن
  ............................................................
  (v.) آماده استفاده کردن، شروع به کار کردن، انجام دادن، لخت شدن
  ............................................................
  (v.) انسداد، بستن، پیچیدن، مقید کردن، حبس کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > завязывать (I) > завязать (I)

 • 16 завязываться (I) > завязаться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > завязываться (I) > завязаться (I)

 • 17 загордиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. get/be stuck-up

  Русско-персидский словарь > загордиться (II) (св)

 • 18 задел

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پس نهاد، کنار گذاشتن، پس نهاد کردن، نگه داشتن، اختصاص دادن، اندوختن، اندوخته، ذخیره، احتیاط، یدکی، (در مورد انسان) تودار بودن، مدارا، از پیش حفظ کردن، رزرو کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) حاشیه، تفاوت، کنار، لبه، اندک، حاشیه دار کردن، حد، بودجه احتیاطی، مابه التفاوت
  ............................................................
  (n.) زیادتی، مازاد، زائد، باقی مانده، اضافه، زیادی

  Русско-персидский словарь > задел

 • 19 задымить (II) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  2. begin to emit/discharge smoke
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задымить (II) (св) I

 • 20 заколотить (II) (св) II

  [ فعل ] start knocking

  Русско-персидский словарь > заколотить (II) (св) II

См. также в других словарях:

 • Start-up — Start up …   Deutsch Wörterbuch

 • Start-1 — est un lanceur de satellite russe, développé à partir du missile balistique intercontinental RT 2PM Topol conçu à l époque de l Union soviétique par l Institut de technologie thermique de Moscou. Sommaire 1 Histoire 2 Description 3 La version S …   Wikipédia en Français

 • Start — can refer to multiple topics:* Takeoff, the phase of flight where an aircraft transitions from moving along the ground to flying through the air * Standing start and rolling start, in an auto race * Start signal, in telecommunications * Start… …   Wikipedia

 • start — START, starturi, s.n. Loc de plecare (marcat printr o linie) într o cursă sportivă. ♢ expr. A se prezenta la start sau a lua startul = a lua parte la o întrecere sportivă. ♦ Momentul începerii unei curse sportive, indicat de starter. – Din engl.… …   Dicționar Român

 • Start — steht für: den Beginn einer Zeitnahme, oder Anfangsort einer sportlichen Veranstaltung, siehe Start (Sport) das Abheben eines Luftfahrzeuges, siehe Start (Luftfahrt) das Hochfahren eines Computers, siehe Booten Start, Namen: Start (Louisiana),… …   Deutsch Wikipedia

 • start — ► VERB 1) begin to do, be, happen, or engage in. 2) begin to operate or work. 3) cause to happen or operate. 4) begin to move or travel. 5) jump or jerk from surprise. 6) literary move or appear suddenly. 7) rouse (game) from its la …   English terms dictionary

 • start in — To begin • • • Main Entry: ↑start * * * ˌstart ˈin [intransitive] [present tense I/you/we/they start in he/she/it starts in …   Useful english dictionary

 • start — (st[aum]rt), v. i. [imp. & p. p. {started}; p. pr. & vb. n. {starting}.] [OE. sterten; akin to D. storten to hurl, rush, fall, G. st[ u]rzen, OHG. sturzen to turn over, to fall, Sw. st[ o]rta to cast down, to fall, Dan. styrte, and probably also… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Start — (st[aum]rt), v. t. 1. To cause to move suddenly; to disturb suddenly; to startle; to alarm; to rouse; to cause to flee or fly; as, the hounds started a fox. [1913 Webster] Upon malicious bravery dost thou come To start my quiet? Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • start — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. startrcie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} początek współzawodnictwa w biegu, wyścigu, locie; rozpoczęcie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Start w tym biegu miał bardzo dobry. Start… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • start — [stärt] vi. [ME sterten < OE styrtan & ON sterta, akin to Ger stürzen, to overthrow < IE * sterd < base * (s)ter , stiff, walk stiffly > STARE, STARVE, STORK] 1. to make a sudden, involuntary or unexpected movement, as when surprised; …   English World dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»