Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

omit

 • 1 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 2 выпускать (I) > выпустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (vt. & vi.) آماده کردن، تدارک دیدن، پستا کردن، مهیا ساختن، مجهز کردن، آماده شدن، ساختن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt.) چاپ کردن، طبع و نشر کردن، منتشر کردن
  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  10. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  11. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпускать (I) > выпустить (II)

 • 3 опускать (I) > опустить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опускать (I) > опустить (II)

 • 4 пропускать (I) > пропустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن
  ............................................................
  (v.) آذوقه رساندن، خواربار رساندن، تهیه کردن، فراهم نمودن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. miss
  (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه
  ............................................................
  ............................................................
  13. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  15. skip
  (v.) (از روی چیزی) پریدن، ورجه ورجه کردن، از قلم اندازی، سفید گذاردن قسمتی از نقاشی، جست و خیز کردن، تپیدن، پرش کردن، رقص کنان حرکت کردن، لی لی کردن، بالا و پائین رفتن، جست، جست زدن، جست بزن

  Русско-персидский словарь > пропускать (I) > пропустить (II)

См. также в других словарях:

 • omit — omit …   Dictionnaire des rimes

 • Omit — O*mit , v. t. [imp. & p. p. {Omitted}; p. pr. & vb. n. {Omitting}.] [L. omittere, omissum; ob (see {Ob } + mittere to cause to go, let go, send. See {Mission}.] 1. To let go; to leave unmentioned; not to insert or name; to drop. [1913 Webster]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • omit — I verb abstain from inserting, bypass, cast aside, count out, cut out, delete, discard, dodge, drop, exclude, fail to do, fail to include, fail to insert, fail to mention, leave out, leave undone, let go, let pass, let slip, miss, neglect,… …   Law dictionary

 • omit — (v.) early 15c., from L. omittere lay aside, disregard, let go, from assimilated form of ob (here perhaps intensive) + mittere let go, send (see MISSION (Cf. mission)). Related: Omitted; omitting …   Etymology dictionary

 • omit — *neglect, disregard, ignore, overlook, slight, forget Analogous words: cancel, delete, efface, *erase: *exclude, eliminate Contrasted words: *remember, recollect, recall: *tend, attend, mind, watch …   New Dictionary of Synonyms

 • omit — has inflected forms omitted, omitting …   Modern English usage

 • omit — [v] exclude, forget bar, blink at*, bypass, cancel, cast aside, count out, cut, cut out, delete, discard, dismiss, disregard, drop, edit, eliminate, evade, except, fail, ignore, knock off, leave out, leave undone, let go, let slide*, miss, miss… …   New thesaurus

 • omit — ► VERB (omitted, omitting) 1) leave out or exclude. 2) fail to do. DERIVATIVES omissible adjective. ORIGIN Latin omittere let go …   English terms dictionary

 • omit — [ō mit′] vt. omitted, omitting [ME omitten < L omittere < ob (see OB ) + mittere, to send: see MISSION] 1. to fail to include; leave out 2. to fail to do; neglect 3. Obs. a) to take no not …   English World dictionary

 • omit — 01. We generally [omit] salt if it is in a recipe for something we are making because it s usually not really necessary. 02. The newspaper [omitted] a lot of stuff from my letter when they published it. 03. Too many historical documents relating… …   Grammatical examples in English

 • omit — o|mit [əuˈmıt, ə US ou , ə ] v past tense and past participle omitted present participle omitting [T] [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: omittere] 1.) to not include someone or something, either deliberately or because you forget to do it =… …   Dictionary of contemporary English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»