Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

move

 • 1 переходить (II) > перейти (I)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  11. change/go over
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن
  ............................................................
  13. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  15. merge
  (vt. & vi.) یکی کردن، ممزوج کردن، ترکیب کردن، فرورفتن، مستهلک شدن، غرق شدن، ادغام کردن

  Русско-персидский словарь > переходить (II) > перейти (I)

 • 2 въезжать (I) > въехать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  5. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > въезжать (I) > въехать (I)

 • 3 отставлять (I) > отставить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отставлять (I) > отставить (II)

 • 4 отстраняться (I) > отстраниться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отстраняться (I) > отстраниться (II)

 • 5 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

 • 6 раздвигать (I) > раздвинуть (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  2. part
  (pl. & vt. & vi. & n.) پاره، بخش، خرد، جزء مرکب چیزی، جزء مساوی، عنصر اصلی، عضو، نقطه، مکان، اسباب یدکی اتومبیل، مقسوم، تفکیک کردن، تفکیک شدن، جدا شدن، جدا کردن، نقش بازگیر، برخه، جزء، قطعه، جداشدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раздвигать (I) > раздвинуть (I)

 • 7 ход

  ............................................................
  (vt. & n.) جنبش، تکان، حرکت، جنب و جوش، پیشنهاد، پیشنهاد کردن، طرح دادن، اشاره کردن
  ............................................................
  (past: sped, speeded ; past participle: sped, speeded
  (v.) سرعت، تندی، عجله، شتاب، کامیابی، میزان شتاب، درجه تندی، وضع، حالت، شانس خوب داشتن، کامیاب بودن، با سرعت راندن، سریع کار کردن، تسریع کردن
  ............................................................
  3. pace
  (v.) گام، قدم، خرامش، شیوه، تندی، سرعت، گام زدن، با گامهای آهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن، پیمودن، (نظ.) با قدم آهسته رفتن، قدم رو کردن
  ............................................................
  (n.) دوره، مسیر، روش، جهت، جریان، (باin) درطی، درضمن، بخشی از غذا، آموزه، آموزگان
  (vt. & vi.) دنبال کردن، بسرعت حرکت دادن، چهار نعل رفتن
  ............................................................
  5. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  6. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  7. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر کردن مسافرت کردن، رهسپار شدن، مسافرت، سفر، حرکت، جنبش، گردش، جهانگردی، درنوردیدن
  ............................................................
  (v.) ضربه، ضربت، لطمه، ضرب، حرکت، تکان، لمس کردن، دست کشیدن روی، نوازش کردن، زدن، سرکش گذاردن (مثل سرکش روی حرف کاف)
  ............................................................
  (n.) جنبش، تکان، حرکت، تغییر مکان، گردش، (مو.) وزن، ضرب، نهضت
  ............................................................
  (n.) مدخل، درون رفت، ورودیه، اجازه ورود، حق ورود، دروازهء دخول، ورود، بار، درب مدخل، آغاز
  (vt.) مدهوش کردن، در بیهوشی یاغش انداختن، (مج) از خود بی خود کردن، زیاد شیفته کردن
  ............................................................
  12. entry
  (n.) ثبت، فقره، قلم، دخول، مدخل، ادخال، ورود، راه، راهرو، ثبت در دفتر، چیز ثبت شده یا وارد شده
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ход

 • 8 вносить (II) > внести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  3. pay
  (past: paid ; past participle: paid
  (v.) پرداختن، دادن، کار سازی داشتن، بجا آوردن، انجام دادن، تلافی کردن، پول دادن، پرداخت، حقوق ماهیانه، اجرت، وابسته به پرداخت
  ............................................................
  (v.) کنار آمدن با، مداخله کردن، رساندن، تقاضا کردن، پیشنهاد دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن

  Русско-персидский словарь > вносить (II) > внести (I)

 • 9 ворочать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییرمکان، نوبت کار، مبدله، تغییردادن، تغییر مکان، انتقال، تغییر جهت، بوش، تناوب، نوبت، تعویض، نوبتی، استعداد، ابتکار، تعبیه، نقشه خائنانه، حقه، توطئه، پخش کردن، تعویض کردن، تغییر مکان دادن، انتقال دادن، تغییر مسیر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  4. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن

  Русско-персидский словарь > ворочать (I) (нсв)

 • 10 вращаться (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) چرخیدن، گردیدن، گردش کردن، سیر کردن، دور زدن، تغییر کردن
  ............................................................
  (vt.) چرخیدن، دوران کردن، محوری، برمحور خود گردیدن
  ............................................................
  3. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  4. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  5. mix
  (vt.) آمیختن، آمیزه، مخلوط، درهم کردن، آشوردن، سرشتن، قاتی کردن، مخلوط کردن، اختلاط

  Русско-персидский словарь > вращаться (I) (нсв)

 • 11 вселять (I) > вселить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) در کشیدن نفس، استنشاق کردن، الهام بخشیدن، دمیدن در، القاء کردن

  Русско-персидский словарь > вселять (I) > вселить (II)

 • 12 вселяться (I) > вселиться (II)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вселяться (I) > вселиться (II)

 • 13 вывозить (II) > вывезти (I)

  ............................................................
  1. move out/away
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) صادر کردن، بیرون بردن، کالای صادره، صادرات

  Русско-персидский словарь > вывозить (II) > вывезти (I)

 • 14 выдвигаться (I) > выдвинуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  3. slide/pull out
  ............................................................
  4. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдвигаться (I) > выдвинуться (I)

 • 15 выезжать (I) > выехать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезжать (I) > выехать (I) I

 • 16 выселяться (I) > выселиться (II)

  فعل move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > выселяться (I) > выселиться (II)

 • 17 двигать (I) > двинуть (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (v.) ترفیع دادن، ترقی دادن، ترویج کردن

  Русско-персидский словарь > двигать (I) > двинуть (I)

 • 18 двигаться (I) > двинуться (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  2. stir
  (vt. & n.) جنبش، حرکت، فعالیت، جم خوردن، تکان دادن، به جنبش درآوردن، حرکت دادن، بهم زدن، بجوش آوردن، تحریک کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه

  Русско-персидский словарь > двигаться (I) > двинуться (I)

 • 19 задвигать (I) (св)

  فعل begin to move

  Русско-персидский словарь > задвигать (I) (св)

 • 20 задвигаться (I) (св)

  فعل begin to move

  Русско-персидский словарь > задвигаться (I) (св)

См. также в других словарях:

 • move — [muːv] verb [intransitive, transitive] 1. informal if a product moves, or if a shop, dealer etc moves it, it sells very quickly: • These computer games are moving very fast. The kids love them. • The company isn t moving enough product. 2. to… …   Financial and business terms

 • MOVE — (MOVE) ist eine 1972 von Vincent Leaphart (1931–1985)[1], alias John Africa, und Donald Glassy – ein weißer Graduierter der Universität Pennsylvania[2] − gegründete afro amerikanische, politische und nach eigenem Bekunden der Natur verbundene… …   Deutsch Wikipedia

 • Move — EP Moby Дата выпуска август сентябрь 1993 Записан ??? Жанр электроника …   Википедия

 • move# — move vb 1 Move, actuate, drive, impel are comparable when they mean to set or keep going or in motion. Move is so general that the direction or nature of the motion can be gathered only from the context; it may imply an agent or an agency as the… …   New Dictionary of Synonyms

 • Move On — may refer to: Songs Move On (4th Avenue Jones song) Move On (David Bowie song) Move On (Jonas Brothers song) Move On (No Doubt song) Move On (Rain song) Move On (ABBA song) Move On , a song by Jet from the 2003 album Get Born Move On , a song by… …   Wikipedia

 • Move D — Move D, (* am 7. September 1966 in Heidelberg), bürgerlich David Moufang, ist ein deutscher, international bekannter Komponist, Klangkünstler, Musiker (Schlagzeug, Gitarre, Piano, Synthesizer), Musikproduzent …   Deutsch Wikipedia

 • Move! — Studioalbum von Red Norvo Veröffentlichung 1956 Label Discovery Records/Comet/Savoy …   Deutsch Wikipedia

 • move — vb moved, mov·ing vi: to make a motion moved to seize the property vt: to request (a court) by means of a motion moved the court to vacate the order Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster …   Law dictionary

 • move — [mo͞ov] vt. moved, moving [ME moven < Anglo Fr mover < OFr movoir < L movere < IE base * mew , to push away > Sans mīvati, (he) shoves] 1. to change the place or position of; push, carry, or pull from one place or position to… …   English World dictionary

 • move — ► VERB 1) go or cause to go in a specified direction or manner. 2) change or cause to change position. 3) change one s place of residence. 4) change from one state, sphere, or activity to another. 5) take or cause to take action. 6) make progress …   English terms dictionary

 • Move — (m[=oo]v), v. t. [imp. & p. p. {Moved} (m[=oo]vd); p. pr. & vb. n. {Moving}.] [OE. moven, OF. moveir, F. mouvoir, L. movere; cf. Gr. amei bein to change, exchange, go in or out, quit, Skr. m[=i]v, p. p. m[=u]ta, to move, push. Cf. {Emotion},… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»