Перевод: с испанского на болгарский

se+lo+pasé+a+toda+la+familia

 • 1 familia

  f 1) семейство; 2) роднина; 3) потомство, фамилия; 4) биол. семейство; familia de lenguas лингв. езици, произхождащи от един общ; familia de palabras лингв. словообразувателно гнездо; familia numerosa многодетно семейство; cargar(se) de familia прен., разг. имам голямо семейство; de buena familia от добро семейство; en familia семейно, без чужди хора.

  Diccionario español-búlgaro > familia

 • 2 artillería

  f артилерия; asestar (poner) uno toda la artillería прен., разг. напрягам се, използвам всички средства за постигане на цел.

  Diccionario español-búlgaro > artillería

 • 3 brida

  f юзда; a toda brida прен. много бързо, с все сила.

  Diccionario español-búlgaro > brida

 • 4 carne

  f 1) месо; 2) плът; 3) месеста част на плод; 4) Амер. най-твърдата част от стъблото на дърво; carne de caсуn прен. пушечно месо; carne momia мумия, препарирано животно; carne sin hueso прен., разг. леко, приятно, полезно, без неприятност или усилие; cobrar carnes прен., разг. напълнявам (за отслабнал човек); no ser carne ni pescado прен., разг. ни риба, ни рак; неопределен, нерешителен; ser de carne y hueso прен., разг. от плът и кръв съм, обикновено човешко същество; poner toda la carne en el asador прен., разг. залагам, рискувам всичко; en (vivas) carnes разг. гол.

  Diccionario español-búlgaro > carne

 • 5 costa2

  f цена, стойност, разноски; a costa2 de за сметка на; a toda costa2 на всяка цена; salir (ser) uno condenado en costa2s прен. поемам всички грижи и разноски; costa2s pl съдебни разноски.

  Diccionario español-búlgaro > costa2

 • 6 esperanza

  f надежда; contra toda esperanza противно на всякакви очаквания; en estado de buena esperanza прен. бременност; frustrar la esperanza разбивам надежди; llenar la esperanza оправдавам очакванията; perder la esperanza загубвам надежда; alentar esperanzas подхранвам надежди.

  Diccionario español-búlgaro > esperanza

 • 7 estimación

  f 1) вж. estima 1); 2) одобрение; 3) оценка, преценка; estimación propia самолюбие; digno de toda estimación достоен за уважение; gozar de estimación уважаван съм.

  Diccionario español-búlgaro > estimación

 • 8 extensión

  f 1) разширение, разпространение; 2) пространство; площ; 3) протежение; 4) грам. разширяване значението на думата; 5) лог. сбор от идеи, включени в една концепция; en toda la extensión de la palabra прен. в пълния смисъл на думата; напълно, изцяло.

  Diccionario español-búlgaro > extensión

 • 9 forma

  f 1) форма; 2) външност, изглед; 3) образец; 4) формат (за книга); 5) свойство, способност; 6) формула; 7) начин на действие, възможност за постигане на нещо; no hay forma de няма начин да; 8) рел. нафора; 9) ритуална фраза; 10) pl женски форми; 11) норма, правило; no cuida las formas не се съобразява с нормите; 12) геометрична фигура; dar forma а) оформям, подреждам; б) изпълнявам; в) прен. придавам форма, давам израз на нещо неопределено; de forma que така че; de todas formas във всеки случай; de una forma o de otra по един или друг начин; en debida forma по съответния начин, по установения ред; en forma а) както трябва; б) официално, формално; en toda forma напълно, добре; estar en forma в добро състояние, във форма съм; guardar la forma del ayuno пазя, спазвам постите; guardar las formas прен. спазвам приличие; ponerse en forma подготвям се за нещо; de esta forma по такъв начин; pro forma привидно, про форма; hombre de forma изискан човек.

  Diccionario español-búlgaro > forma

 • 10 furia

  f 1) мит. фурия; 2) прен. ярост, буйност, бяс; 3) пристъп на лудост; 4) прен. бързина, пъргавина; 5) прен. фурия, разярен човек; 6) прен. бум в модата; 7) прен. бушуване (вятър, буря); 8) М. буйна коса; a toda furia с голяма бързина, ефикасно, сръчно; furia del mar морско вълнение.

  Diccionario español-búlgaro > furia

 • 11 gente

  f 1) хора; 2) разг. семейство, фамилия; 3) народ, нация; 4) мор. екипаж; 5) група, класа; 6) разг. всички членове на една общност, група; 7) множество; gente baja непристоен (един или множество хора); gente de bien благородни, почтени хора; gente de escalera(s) abajo прен., разг. хора от низините; gente de la calle чужди, странични хора; gente de la garra прен., разг. крадци, джебчии; gente de la vida airada разпуснати хора; gente del bronce прен., разг. решителни, весели хора; gente de mal vivir (de la mala vida) престъпният свят; gente de medio pelo средна класа, средна хубост; gente de paz мирни хора (това е и отговор на въпроса на часовия їquién?); gente de pelo (de pelusa) прен., разг. богаташи, имотни; gente de pluma прен., разг. писатели, творци; gente de trato търговци, делови хора; gente gorda разг. с високо положение; gente maleante шмекери; gente menuda разг. деца, дечурлига; gente non sancta пропаднали хора; gente perdida скитници, престъпници; de gente en gente от поколение на поколение; ser como la gente Арж., Кол., К. Рика, Ч., Ур. като хората, т. е. както трябва, благоприлично, достойно; gente de toda broza хора без определено занятие.

  Diccionario español-búlgaro > gente

 • 12 humilde

  adj 1) скромен, смирен; 2) прен. неблагороден; de familia humilde от бедно семейство; casa humilde беден дом.

  Diccionario español-búlgaro > humilde

 • 13 imposibilidad

  f невъзможност; imposibilidad pecuniaria парично затруднение; hallarse en la imposibilidad de намирам се в невъзможност да; imposible de toda imposibilidad разг. абсолютно невъзможно.

  Diccionario español-búlgaro > imposibilidad

 • 14 leche

  f 1) мляко; 2) млечен сок (на растения); 3) прост. сперма; 4) с предл. de и име на животно, означава: а) сукалче; б) млекодайно животно; 5) прен., разг. късмет; 6) прен. първоначалното домашно възпитание; първите неща, на които е научено детето; 7) вулг. удар, юмрук, инцидент; 8) pl вулг. глупости, галиматии; leche condensada кондензирано мляко; leche de los viejos прен., разг. вино; leche de pàjaro от птиче мляко; leche pasterisada пастьоризирано мляко; estar uno con la leche en los labios прен., разг. още имам мляко около устата (жълто около човката); още нямам опит; новак съм в нещо; estar en leche прен. а) още зрея, наливам се (за плодове, растения); б) спокойно и тихо море; mala leche прен., вулг. злонамереност, лош характер; a toda leche прост. много бързо, с пълна скорост; mamar uno una cosa en la leche прен., разг. засукал съм още с млякото, научил съм много рано; pedir leche a las Cabrillas прен. искам невъзможното; ser algo una leche прост. досадно, вредно нещо; глупост, измишльотина; ser la leche разг. това е върхът! това е прекалено!

  Diccionario español-búlgaro > leche

 • 15 ley

  f 1) закон; ley fundamental юр. основен закон, конституция; ley adjetiva процесуално право; ley marcial военен закон, военно положение; ley natural природен закон; 2) нравствен закон, морална норма; 3) тегло, качество и др., предвидени от закона; 4) физически закон; 5) законодателство, сборник от закони; 6) pl право (наука); 7) вярност, лоялност (с гл. tener, tomar); 8) религия, вяра; 9) проба (за метали); de ley, de buena ley чистопробен; bajo de ley низкопробен; ley de bases юр. директивен закон; ley de Dios Божият закон; ley antigua (de Moisés) Моисеев закон; ley de la trampa разг. измама; ley del embudo прен., разг. закон, който се прилага според случая; ley seca сух режим; ley universal всеобщ закон; a todo ley със строго спазване на законите и справедливостта; con todas las de la ley както си му е редът; dar la ley прен. а) диктувам модата, правилата; б) прен. налагам желанието си на някого; de buena ley прен. доброкачествен; de ley прен. а) добър, честен човек; б) както е необходимо, както трябва да бъде (за предмети); de mala ley прен. в лоши, неблагоприятни условия; echar (toda) la ley a uno осъждам с цялата строгост на закона; tener (tomar) ley a alguien харесвам някого, ценя го, изпитвам симпатия към него; venir contra una ley нарушавам закон.

  Diccionario español-búlgaro > ley

 • 16 luz

  f 1) светлина; media luz полусветлина, здрач, дрезгавина; 2) прен. ден, дневна светлина; a las primeras luces на разсъмване, призори; entre dos luces а) по здрач; б) на разсъмване; в) разг. полупиян; 3) прен. светлина, просвета; 4) източник на светлина; 5) арх. отвор в стена (на прозорец); 6) pl знания, култура; просвещение; El Siglo de las Luces векът на Просвещението; 7) радиомагнитно излъчване; 8) прен. интелигентност; 9) прен. модел, ръководна светлина; 10) прен., разг. пари; 11) мор. фар; 12) жив. точка, от която се осветява картината; 13) М. нощна фиеста; luz artificial (eléctrica) електрическо, изкуствено осветление; luz de la razón прен. разумност; luz mala Арж., Ур. блуждаещ огън върху гробовете; a la luz de algo в светлината на; имайки предвид (новина, факт и др.); a toda(s) luz(s) прен. а) навсякъде; по всякакъв начин; б) очевидно, несъмнено; dar luz verde прен. давам зелена светлина, разрешавам; echar luz а) светя; б) прен. хвърлям светлина върху нещо (проблем, факт); rayar la luz de la razón прен. проблясва разум; започвам да разбирам; persona de pocas luces прен. ограничен човек; sacar a (la) luz прен. изваждам на бял свят; ver la luz виждам бял свят; раждам се; a buena luz прен. разумно, внимателно; de pocas luces а) ограничен човек; б) слабограмотен човек; luz de Bengala бенгалски огън; dar a luz раждам; dar a la luz пускам на светлина; salir a la luz а) излизам от печат (книга); б) прен. излизам наяве; a dos luces двусмислено; traje de luces параден костюм на тореадор.

  Diccionario español-búlgaro > luz

 • 17 línea

  f 1) линия, черта; línea curva крива линия; línea recta права линия; línea quebrada начупена линия; línea horizontal хоризонтална линия; línea paralela геом. успоредна линия; línea perpendicular геом. перпендикулярна линия; línea vertical вертикална линия; 2) линия, направление; línea del viento мор. направление на вятъра; línea de flotación мор. ватерлиния; 3) ред, редица; 4) ред (на писмо, книга); тегел; 5) път, линия; línea aérea а) въздушна линия; б) лифт; línea férrea железопътна линия; línea de circunvalación околовръстна линия; 6) линия (мярка за дължина); 7) екватор; 8) родствена линия; 9) прен. край, граница; 10) фронт, бойна линия; 11) рисунка; 12) прен. хармонична, слаба и стройна фигура; conservar la línea запазвам си фигурата; 13) прен. ориентация, тенденция; la línea de la moda модната линия; 14) прен. поведение, държание; път, който се следва; 15) кабел, електрическа линия; 16) доза наркотик на прах; línea delantera спорт. предна линия (във футбола); línea media спорт. средна линия (във футбола); línea telefónica телефонна линия; de (en) primera línea от най-висока категория и важност; измежду най-добрите; echar líneas прен. чертая план, вземам мерки за постигане на нещо; en su línea измежду подобните си; en toda la línea прен. напълно, изцяло (с гл. triunfar, vencer, ganar, derrotar); leer entre líneas прен. чета между редовете.

  Diccionario español-búlgaro > línea

 • 18 marcha

  f 1) ход, движение; marcha atràs заден ход; dar marcha atràs а) техн. давам заден ход; б) прен. отстъпвам, отказвам се от нещо; sobre la marcha пътьом, веднага; 2) воен. марш, поход; marcha de franco флангови марш; a marchas forzadas форсиран марш; 3) заминаване; 4) скорост (движение, ход); a buena marcha на голяма скорост; 5) функциониране, действие; 6) развитие, развой на проект, начинание; 7) муз. марш; 8) път, посока, насока (в поведение, еволюция); marcha fúnebre муз. погребален марш; abrir la marcha прен., разг. оглавявам, вървя начело; a largas marchas, a toda marcha прен. с пълна скорост; coger la marcha a (de) una cosa прен., разг. придобивам практика, опитност; poner en marcha задвижвам, пускам в действие; tener (elevar) marcha прост. кипя от енергия, развивам голяма дейност.

  Diccionario español-búlgaro > marcha

 • 19 mecha

  f 1) фитил; 2) запалителен фитил; mecha de explosión детониращ фитил (с капсул, пистон); 3) къдрица, кичур; 4) гранка копринени конци (за употреба в хирургията); 5) мед. тампон; 6) шпиг; 7) Амер. насмешка; 8) прен., разг. М. страх, уплаха; aguantar uno mecha прен., разг. понасям с примирение упрек, неприятност, опасност; a toda mecha прен., разг. с голяма бързина; с пълна скорост.

  Diccionario español-búlgaro > mecha

 • 20 máquina

  f 1) машина; 2) + определение означава: апарат, инструмент и др; máquina de escribir пишеща машина; máquina de vapor парна машина; máquina dinamoeléctrica динамомашина; máquina de coser шевна машина; máquina fotogràfica фотоапарат; máquina de afilar точилна машина; máquina de pulimentar; máquina de rectificar машина за шлифоване; máquina taradradora бормашина; máquina eléctrica електролокомотив; máquina aventadora веялка; máquina de calcular сметачна машина; máquina centrífuga центрофуга; máquina de combustión двигател с вътрешно горене; máquina de elevación подемна машина; máquina herramienta струг; máquina térmica топлинен двигател; máquina tritudora трошачка; máquina franqueadora машина за облепване на марки; 3) прен. пищно здание; грамада; 4) прен., ост. множество; голямо количество; 5) театр. механизъм за смяна на декора; 6) механизъм на пиано или орган; 7) колело, велосипед, кола (за надбягвания); 8) Куб. лека кола; 9) прен. сбор от различни части на едно цяло; 10) прен. въображаем проект; 11) прен. намеса на чудесното в художествена фабула; a toda máquina с пълна скорост; ser (trabajar) alguien como una máquina прен., разг. работя като машина (бързо, точно, ефикасно).

  Diccionario español-búlgaro > máquina

См. также в других словарях:

 • Familia (Los 80) — Familia Episodio de Los 80 Episodio nº 30 Temporada 3 Escrito por Rodrigo Cuevas Dirigido por Boris Quercia …   Wikipedia Español

 • Cuando pase el temblor — Saltar a navegación, búsqueda «Cuando pase el temblor» Sencillo de Soda Ster …   Wikipedia Español

 • Los Moomin (1990) (1º temporada) — La 1º temporada de Los Moomin consta de 26 capítulos de unos 20 minutos de duración cada uno. Lista de episodios y sinopsis 01 Primavera en el Valle Moomin (Vår i mumindalen / Spring in Moomin Valley) La historia de los Moomin arranca con la… …   Wikipedia Español

 • Los Sims 2 — Desarrolladora(s) Maxis Distribuidora(s) Electronic Arts (EA Games) Diseñador(es) Will Wright Luc Barthelet Tim LeTorneau …   Wikipedia Español

 • Historia contemporánea de España — La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz). Historia contemporánea de España es la disciplina historiográfica y el periodo histórico de la historia de España que corresponde a la Edad… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Malcolm in the middle — Este articulo contiene información y resumenes de los episodios de la serie estadounidense Malcolm in the middle. La serie ha hecho 7 temporadas con un total de 151 episodios, con una duración de 30 minutos y fue transmitido en la cadena Fox. Su… …   Wikipedia Español

 • Gonzalo Queipo de Llano — y Sierra Teniente general (Arma de Caballería) Lealtad Reino de España …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de The Fresh Prince of Bel-Air — The Fresh Prince of Bel Air, llamada en español El Príncipe de Bel Air es una sitcom americana de televisión que originalmente fue presentada por NBC a partir del 10 de septiembre de 1990, a 20 de mayo de 1996. La estrella del espectáculo es Will …   Wikipedia Español

 • Andy Roddick — Saltar a navegación, búsqueda Andy Roddick Apodo A Rod Bombardero de Nebraska País …   Wikipedia Español

 • Project Zero 3: The Tormented — Saltar a navegación, búsqueda Project Zero III: The Tormented es la tercera entrega de la popular saga de videojuegos Project Zero de temática survival horror conocida también como Fatal Frame en EE. UU. y Zero en Japón. La secuencia… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Amar en tiempos revueltos — En este artículo sobre televisión se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.