Перевод: с испанского на болгарский

ponte+derecho

 • 1 derecho,

  a 1. adj 1) десен; 2) прав; изправен; 3) законен, основателен, справедлив; 2. m 1) право (на нещо); 2) права (над някого); 3) законно основание; 4) правота, основание; 5) свобода, привилегия; 6) pl права и свободи; 7) юр. право; derecho, constitucional конституционно право; derecho, procesal процесуално право; derecho, consuetudinario обичайно право; derecho, civil гражданско право; derecho, de autor авторско право; derecho, penal наказателно право; derecho, mercantil търговско право; derecho, de aduana мито; facultad de derecho, юридически факултет; 8) лице (на плат и др.); 9) pl налог, мито; 10) хонорар от авторско право; a derecho,as а) точно, справедливо; б) по посока на часовниковата стрелка; a las derecho,as с основание, правилно; ir por derecho, прен. постъпвам правилно; perder uno de su derecho, отстъпвам, само и само да има мир; 11) пътека, път.

  Diccionario español-búlgaro > derecho,

 • 2 abuso

  m 1) злоупотреба; беззаконие, нарушение; 2) излъгване; измама; abuso del derecho злоупотреба с права.

  Diccionario español-búlgaro > abuso

 • 3 andar1

  1. intr 1) вървя; 2) движа се; 3) работя, функционирам; 4) прен. има; 5) прен. разбирам от нещо, вещ съм; 6) с предл. con, sin + същ. имам или не това, което изразява съществителното; andar1 con cuidado внимавам; 7) с предл. a + същ. pl раздавам (получавам) това, което означава съществителното (обикн. шамари, ритници и др.); 8) разг. отивам; 9) съм, намирам се; 10) прен. намирам се в дадено състояние; andar1 ocupado зает съм; andar1 bueno чувствам се добре; andar1 malo болен съм; andar1 con fiebre втриса ме; 11) минавам (за времето); 12) с gerundio означава действие; andar1 corriendo бягам; andar1 cazando ходя на лов; 2. tr изминавам, обикалям; 3. prnl 1) с предл. a + inf занимавам се с, отдавам се на, започвам да + значението на гл. в inf; 2) с предл. con, en използвам; andarse con bromas шегувам се; 4. interj Ўanda! 1) разг. я виж ти! брей! (радост, изненада и др.); 2) за окуражаване, молба и настояване да се направи нещо: ЎAnda, acompбсame! - Хайде, придружи ме! andar1 derecho разг. държа се, както трябва; andar1se por las ramas прен. заобикалям, усуквам, увъртам; не отивам директно към главното, основното; todo se andarà разг. ще му дойде времето ( за извършване или последване на нещо).

  Diccionario español-búlgaro > andar1

 • 4 caminar

  1. intr 1) пътувам; 2) вървя, ходя; 3) отправям се към, напредвам към; 4) прен. следвам пътя си (за река, планети и др.); caminar derecho прен., разг. действам последователно, праволинейно; 2. tr изминавам, пропътувам (разстояние); caminar con pies de plomo прен., разг. неохотно пристъпвам към известна работа.

  Diccionario español-búlgaro > caminar

 • 5 consular

  adj консулски; cuerpo consular консулско тяло; derecho consular консулско право.

  Diccionario español-búlgaro > consular

 • 6 estancia

  f 1) престой, пребиваване; derecho (permiso) de estancia право (разрешение) за престой; 2) жилище, стая, помещение; 3) болничен престой (в дни); 4) сума за еднодневен болничен престой; 5 поет. строфа; 6) Арж., Ч. имение, чифлик; 7) Куб., Вен. вила; 8) воен. лагеруване.

  Diccionario español-búlgaro > estancia

 • 7 hecho,

  a 1. adj 1) направен, извършен; dicho y hecho, речено-сторено; de dicho al hecho, hay mucho trecho proverb от казано до сторено има много път (голяма разлика); 2) зрял, завършен; 3) с un + sust прилича на, станал като; hecho, un lobo заприличал е на вълк; 4) дадено, готово (като съгласие и приемане); 2. m 1) действие, постъпка; 2) събитие, факт; 3) проблем; 4) юр. случай; hecho, consumado свършен факт; a lo hecho,, pecho разг. понасяне последици от дадено действие; de hecho, adj, adv на практика, в действителност; el hecho, es que работата е там, че; eso està hecho, разг. дадено; esto es hecho, свършен факт; ya està hecho, свършено е вече; няма как, трябва да се приеме; estar bien (mal) hecho, добре (лошо) сложен съм; un hombre hecho, зрял мъж; vino hecho, готово, прекипяло вино; hecho, un toro силен като бик; hecho, un tigre разярен; hecho, probado доказан факт; hecho, y derecho здрав и прав.

  Diccionario español-búlgaro > hecho,

 • 8 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 9 ignorancia

  f 1) невежество; 2) незнание; ignorancia crasa (supina) пълно (кръгло) невежество; por ignorancia поради незнание; pecar de ignorancia греша поради незнание; ignorancia no quita pecado незнанието не оневинява; ignorancia de derecho юр. непознаване на закона; pretender uno ignorancia позовавам се на незнание; ignorancia apriori киберн. априорно незнание; no pecar uno de ignorancia съзнателно греша.

  Diccionario español-búlgaro > ignorancia

 • 10 internacional

  1. adj международен; comercio internacional международна търговия; derecho internacional международно право; 2. m национален състезател; 3. f интернационал; La Internacional Интернационалът ( химн).

  Diccionario español-búlgaro > internacional

 • 11 parto

  m 1) раждане; estar de parto раждам; dolores de parto родилни мъки; parto revesado трудно раждане; 2) прен. поява, създаване, появяване (физическо или интелектуално); 3) прен. очаквано важно събитие; venir el parto derecho прен. нещата стават, както трябва.

  Diccionario español-búlgaro > parto

 • 12 penal

  1. adj 1) наказателен, углавен; código penal наказателен кодекс; derecho penal наказателно право; asunto penal наказателно дело; 2) тъмничен, затворнически; 2. m затвор.

  Diccionario español-búlgaro > penal

 • 13 pernada

  f 1) удар или отривисто движение с крак; 2) мор. крак, клон или разклонение на нещо; 3): derecho de pernada ист. право на първата брачна нощ ( през феодализма).

  Diccionario español-búlgaro > pernada

 • 14 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

См. также в других словарях:

 • derecho — {{#}}{{LM D11975}}{{〓}} {{[}}derecho{{]}} ‹de·re·cho› {{《}}▍ adv.{{》}} {{♂}}Referido a la forma de hacer algo,{{♀}} de manera directa o sin hacer rodeos: • Si sigues derecho por esta calle, llegarás a la plaza.{{○}} {{#}}{{LM D11976}}{{〓}}… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • Derecho — (Del lat. directus, recto, directo.) ► adjetivo 1 Recto, igual, que sigue siempre la misma dirección sin torcerse a un lado o a otro: ■ éste es el camino más derecho para llegar a su casa. ANTÓNIMO doblado torcido 2 Se refiere a aquello que,… …   Enciclopedia Universal

 • Carla Del Ponte — Saltar a navegación, búsqueda Carla Del Ponte Fiscal Jefe del TPIY Fiscal Jefe del ICTR 1 de agosto de 1999  …   Wikipedia Español

 • José Manuel Núñez Ponte — (Caracas, 5 de mayo de 1870 † Caracas, 16 de junio de 1965), fue un importante educador y escritor. Estudió en el Colegio Sucre de Caracas y cursó estudios superiores de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, culminándolos en la… …   Wikipedia Español

 • Associação Atlética Ponte Preta — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • María Menéndez-Ponte — Nacimiento La Coruña , Galicia …   Wikipedia Español

 • al derecho — ► locución adverbial coloquial 1. Con la parte delantera de una pieza: ponte el pijama al derecho. 2. En la dirección que se considera normal: cree que los árabes no leen al derecho …   Enciclopedia Universal

 • Galo Ponte y Escartín — (Zaragoza, 2 de marzo de 1867 Madrid, 24 de agosto de 1943) fue un político español. Biografía Experto máximo en derecho foral de Aragón fue después Magistrado en Cádiz En 1925 es designado durante el Directorio militar ministro de Gracia y… …   Wikipedia Español

 • Gonzalo Cornejo — Alcalde de Recoleta 6 de diciembre de 2000 – 6 de diciembre de 2008 …   Wikipedia Español

 • Noreña — Concejo, parroquia y villa de España …   Wikipedia Español

 • Arancedo — Saltar a navegación, búsqueda Arancedo Parroquia de España Entidad Parroquia  • País …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.