Перевод: с испанского на болгарский

ancho+internacional

 • 1 ancho,

  a 1. adj 1) широк; хлабав (за дреха); 2) просторен, свободен; 3) разг. безсрамно, прекалено свободен; 4) прен., разг. горделив, надут (с гл. estar, ponerse); 2. m вж. anchura; a lo ancho, по ширина; a mis (tus, sus) ancho,as adv разг. удобно; на воля; venir ancho,a una cosa a alguien разг. извън възможностите ми е ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > ancho,

 • 2 internacional

  1. adj международен; comercio internacional международна търговия; derecho internacional международно право; 2. m национален състезател; 3. f интернационал; La Internacional Интернационалът ( химн).

  Diccionario español-búlgaro > internacional

 • 3 conciencia

  f 1) съвест; remordimientos de (la) conciencia угризения на съвестта; 2) добросъвестност; 3) съзнание; вътрешна убеденост за доброто и злото; a conciencia по съвест, добросъвестно; tomar conciencia de algo осъзнавам; tener conciencia de algo давам си сметка; ancho de conciencia прен. с разтегливи понятия за добро и зло; estrecho de conciencia който строго съблюдава законите и морала.

  Diccionario español-búlgaro > conciencia

 • 4 cooperación

  f 1) кооперация; коопериране; 2) съдействие; спомагане; 3) сътрудничество; cooperación económica икон. икономическо сътрудничество; cooperación internacional международно сътрудничество.

  Diccionario español-búlgaro > cooperación

 • 5 cruz

  f 1) кръст; en cruz накръст; на кръст; Cruz Roja Internacional Международен Червен кръст; 2) кръстен знак, поставен пред име, което означава, че човекът е мъртъв; 3) разпятие; 4) кръст (орден); 5) анат. кръст (на животно); 6) разклонение (на дърво); 7) прен. кръст, тежест, товар, тежко изпитание, участ; 8) тур€ (обратната страна на монета); cruz gamada пречупен кръст; cruz del matrimonio прен., разг. брачни задължения; cruz y raya прен. слагам кръст на нещо; край!; entre la cruz y el agua bendita прен. в голяма опасност; quedarse uno en cruz y en cuadro прен. обеднявам, оставам без нищо; hacerse uno cruces прен., разг. кръстя се (като учудване, изумление); hacer la señal de la (santa) cruz кръстя се.

  Diccionario español-búlgaro > cruz

 • 6 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 7 fondo

  m 1) дъно; echar a fondo потапям, спускам във водата; irse a fondo потъвам; 2) букв., прен. дълбочина; 3) фон, заден план; 4) основа (на тъкан); 5) капитал, фонд; 6) pl фин. фондове; 7) прен. същност, природа; 8) мор. дъно; 9) подводна част на плавателен съд; 10) вътрешно пространство; 11) жив. фон, поле; 12) плътност на диамант; 13) вж. índole; persona de buen fondo добър тип човек; 14) фуста, подплата; 15) прен. основното, същественото в нещо; 16) прен. запас, натрупване; 17) прен., спорт. физическа енергия, запаси; fondos de amortización амортизационни фондове; a fondo loc adv напълно, до границите на възможното; задълбочено; en el fondo всъщност, в действителност, в основата си; estar en fondos разполагам с налични пари; bajos fondos крайните квартали, където се шири престъпността, свърталище, гето; fondo de salarios фонд работна заплата; Fondo Monetario Internacional Международен валутен фонд; fondos públicos обществени фондове; fondos circulantes оборотни фондове; fondos monetarios парични средства.

  Diccionario español-búlgaro > fondo

 • 8 monetario,

  a 1. adj 1) монетен; 2) паричен; 3) валутен; el Fondo monetario, Internacional Международен валутен фонд; 2. m нумизматична колекция; unidad monetario,a парична единица; en términos monetario,s в парично изражение; sistema monetario, парична система; валутна система; crisis monetario,a валутна криза.

  Diccionario español-búlgaro > monetario,

 • 9 turismo

  m 1) туризъм; turismo internacional международен туризъм; turismo interno вътрешен туризъм; turismo organizado организиран туризъм; 2) микробус за туристически обиколки.

  Diccionario español-búlgaro > turismo

См. также в других словарях:

 • Ancho ibérico — Saltar a navegación, búsqueda En España actualmente existen seis anchos de vía: Ancho Ibérico antiguo (1.672 mm); en la línea 1 del Metro de Barcelona. Ancho Ibérico o RENFE (1.668 mm); en las lineas convencionales RENFE. Ancho Madrileño (1.445… …   Wikipedia Español

 • Ancho ibérico de vías — Saltar a navegación, búsqueda Ancho ibérico es el nombre que reciben las vías cuyo ancho es de 1.668 mm y se encuentran en la península Ibérica. Actualmente existen planes para cambiar el ancho en España [1] ya que resulta incompatible con la red …   Wikipedia Español

 • Ancho de vía — Tipos de ancho de vía dominantes en cada país. El ancho de vía o trocha de una vía férrea es la distancia entre las caras internas de los rieles, medida 14 mm por debajo del plano de rodadura en alineación recta. Existen diez anchos de vía… …   Wikipedia Español

 • Cambiador de ancho — Saltar a navegación, búsqueda Un cambiador de ancho es una instalación en la que se realiza el cambio necesario en un vehículo ferroviario para adaptarlo a un ancho de vía (una trocha) diferente. En el caso de España, donde se han desarrollado… …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto Internacional de Sialkot — IATA: SKT   OACI: OPST Sumario Tipo Civil Operador …   Wikipedia Español

 • Estación Internacional de Canfranc — Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Historia 1.1 Breve historia de la importancia de estar en ancho ibérico 1.2 Polémicas originadas p …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui — IATA: BLA   OACI …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto Internacional de Phnom Penh — IATA: PNH   OACI: VDPP Sumario …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto Internacional Ben Gurión — נמל תעופה בן גוריון مطار بن غوريون الدولي …   Wikipedia Español

 • Estación Espacial Internacional — «ISS» redirige aquí. Para otras acepciones, véase ISS (desambiguación). Estación Espacial Internacional …   Wikipedia Español

 • Aeropuerto Internacional de La Chinita — Aeropuerto Internacional La Chinita (AIC) Aeropuerto Internacional de Maracaibo IATA: MAR   OACI: SVMC …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.