Перевод: с испанского на болгарский

su+amor+por+él+ya+es+agua+pasada

 • 1 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 2 amor

  m 1) любов; amor platónico платонична любов; amor propio себелюбие; al amor de adv близо до (отнася се предимно до източници на топлина); de (con) mil amores adv разг. с голямо удоволствие; por amor al arte adv разг. безплатно; от любов към работата; a su amor безгрижно, с наслада; hacer el amor правя любов, любя се, имам сексуален контакт; por amor de prep поради, по причина на; 2) мекота, нежност; 3) любим човек; amor mío моя любов (обръщение); 4) старание, удоволствие, с които се прави нещо; 5) съгласие, желание; 6) израз на любов, любовни ласки; 7) pl любовна връзка; tratar amores имам любовна връзка.

  Diccionario español-búlgaro > amor

 • 3 pasada

  f 1) преминаване; пресичане; 2) преувеличение; 3) партия (игра); 4) доизпипване на работа; 5) леко приглаждане (дрехи); 6) прен., разг. лошо отношение към някого; 7) средства за преживяване; 8) прелез, брод, място за преминаване; 9) прелитане над определено място (със самолет, хеликоптер и др.); dar pasada толерирам, пропускам, оставям да мине; de pasada пътьом; jugar una pasada (a) прен. изигравам лоша шега ( лош номер).

  Diccionario español-búlgaro > pasada

 • 4 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 5 abrojo

  m 1) репей; 2) магарешки трън; abrojo de agua водорасло; 3) метален бокс; 4) pl морски подводни камъни; 5) прен. мъки, страдания.

  Diccionario español-búlgaro > abrojo

 • 6 alguacil

  m 1) съдебен пристав, съдебен изпълнител; 2) полицейски агент (в Испания); 3) вид сив паяк; 4): alguacil del agua мор. отговорник за запасяване с прясна вода.

  Diccionario español-búlgaro > alguacil

 • 7 arca

  f 1) сандък, ракла; 2) кутия, касетка (за скъпоценности; 3): arca de Noé (del diluvio) Ноев ковчег; 4) каса за пари; 5) pl касетка в трезор; hacer arcas отварям касетка в трезора; arca de agua цистерна; arca cerrada прен. затворен, непроницаем човек; arca del cuerpo торс на човек; arca del pan разг. стомах.

  Diccionario español-búlgaro > arca

 • 8 arder

  1. intr 1) горя, изгарям, пламтя; 2) прен. (de, en) горя, пламтя; arder en cólera горя от гняв; arder de amor изгарям от любов; arder de vergüenza топя се от срам; estar que arde разг. бесен съм; 3) прен. блестя фосфоресциращо (за море); 4) пари ми някъде (от възпаление, подлютяване и др.); 5) прен. бушувам (за безредици, войни); 2. tr изгарям, изпепелявам; 3. prnl развалям се от силна горещина и влага (за реколта); arder verde por seco прен., разг. покрай сухото гори и суровото.

  Diccionario español-búlgaro > arder

 • 9 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 10 borraja

  f бот. пореч; agua de borrajas прен. незначителни неща, дреболии.

  Diccionario español-búlgaro > borraja

 • 11 calma

  f 1) безветрие, пълно затишие; calma chicha, calma muerta пълно безветрие; mar en calma спокойно море; 2) прен. спокойствие, успокоение, покой (след болка); 3) прен. мързел, равнодушие; 4) прен., разг. мързел, нахалство; gran calma, señal de agua тихата вода е най-дълбока.

  Diccionario español-búlgaro > calma

 • 12 cambiar

  1. tr 1) сменям, разменям (също prnl); 2) превръщам в друго нещо; cambiar el agua en vino превръщам водата във вино; 3) обменям пари, валута; 4) разменям (вещи, идеи, погледи); 2. intr 1) променям външността, представите си; cambiar de ropa преобличам се; cambiar de ideas променям възгледите си; 2) променям посоката си ( вятър), сменям скорост; 3) сменям посока ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > cambiar

 • 13 canción

  f 1) песен (текст, музика); canción de amor любовна песен; canción de cuna люлчина песен; canción popular народна песен; 2) прен. брътвеж, натякване; 3) прен. измишльотина (в израза no me vengas con canciónes); mudar de canción прен. преминавам на друга тема; volver a la misma canción прен. все старата песен си пея; Ўsiempre la misma canción! прен. все същата песен; ser otra canción прен., разг. това е друго нещо.

  Diccionario español-búlgaro > canción

 • 14 casamiento

  m 1) брак, женитба; 2) сватба; casamiento de conveniencia (por reflexión) брак по сметка; casamiento por amor женитба по любов.

  Diccionario español-búlgaro > casamiento

 • 15 cañería

  f 1) система от тръби; cañería de agua водопровод; cañería de gas газопровод; 2) вена, в която се инжектира дрога.

  Diccionario español-búlgaro > cañería

 • 16 ciego,

  a 1. adj 1) сляп; 2) прен. заслепен; помрачен; 3) прен. без дупки (за хляб, сирене); 4) прен. затрупан, запушен; ciego, de amor заслепен от любов; ciego, de ira заслепен от гняв; 2. m слепец; a ciego,as adv а) слепешком; б) прен. сляпо, необмислено.

  Diccionario español-búlgaro > ciego,

 • 17 contador

  m 1) сметач, брояч; 2) касиер; счетоводител; инкасатор; 3) сметало; 4) търговско писалище; 5) техн. брояч; contador de agua (luz) водомер ( електромер).

  Diccionario español-búlgaro > contador

 • 18 corcho

  m 1) кора от корков дъб; 2) тапа, запушалка; 3) кошер; flotar (sobrenadar) como el corcho en el agua прен., разг. винаги изплувам, оправям се във всякаква ситуация; Ўcorcho! interj вж. Ўcoño!

  Diccionario español-búlgaro > corcho

 • 19 cortina

  f 1) завеса; 2) балдахин, завеси на легло; 3) прен. завеса (това, което покрива или скрива нещо); 4) прен., разг. остатък от вино в чашата; 5) воен. стена, която свързва два бастиона; cortina de agua много силен дъжд; cortina de humo мор., воен. димна завеса; correr la cortina прен. а) откривам нещо тайно или трудно за разбиране; б) премълчавам, скривам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cortina

 • 20 crudo,

  a 1. adj 1) суров (несварен, неопечен); 2) суров (необработен); 3) незрял (за плод); 4) мъчно смилаем (за ястие); 5) прен. суров, немилостив, жесток; 6) прен. жесток, суров (за време, за годишно време); en crudo, прен. сурово, невнимателно; agua crudo,a твърда, варовита вода; 2. m суров петрол.

  Diccionario español-búlgaro > crudo,

См. также в других словарях:

 • Agua — (Del lat. aqua.) ► sustantivo femenino 1 Sustancia líquida, inodora, insípida y transparente, incolora en pequeña cantidad y verdosa o azulada en grandes masas, compuesta de una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. 2 Infusión obtenida por… …   Enciclopedia Universal

 • Anexo:Episodios de Beverly Hills, 90210 — Artículo principal: Beverly Hills, 90210 Contenido 1 Temporada 1 (1990 1991) 2 Temporada 2 (1991 1992) 3 Temporada 3 (1992 1993) …   Wikipedia Español

 • Episodios de Cardcaptor Sakura — Anexo:Episodios de Cardcaptor Sakura Saltar a navegación, búsqueda Aquí se muestra una lista de los episodios del anime Cardcaptor Sakura. Para mayor información, véase el artículo principal. Los títulos en negrita corresponden al título de… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Cardcaptor Sakura — Aquí se muestra una lista de los episodios del anime Cardcaptor Sakura. Para mayor información, véase el artículo principal. Los títulos en negrita corresponden al título de España: Contenido 1 1ª Temporada 2 2ª Temporada 3 3ª Temporada …   Wikipedia Español

 • Ojo — (Del lat. oculus.) ► sustantivo masculino 1 ANATOMÍA Órgano de la vista en los hombres y los animales, que permite captar la luz y las formas de las imágenes. 2 ANATOMÍA Parte visible de este órgano en la cara junto con los párpados: ■ tiene los… …   Enciclopedia Universal

 • Frankie Negrón — Infobox musical artist | Name = Frankie Negrón Img size = Landscape = Background = solo singer Birth name = Francisco Negrón Alias = Born = birth date and age|1977|1|21 Died = Origin = Newark, New Jersey, United States Puerto Rico Instrument =… …   Wikipedia

 • Episodios de Beverly Hills — Anexo:Episodios de Beverly Hills, 90210 Saltar a navegación, búsqueda Artículo principal:Beverly Hills, 90210 Contenido 1 Temporada 1 (1990 1991) 2 Temporada 2 (1991 1992) 3 Temporada 3 (1992 1993) …   Wikipedia Español

 • Frankie Negron — Frankie Negrón Frankie Negrón est un chanteur de salsa et de pop né le 21 janvier 1977 à Newark (New Jersey). Ses parents sont originaires de Porto Rico et il une petite sœur, Jaqueline ( Jackie ), qui chante et qui danse, et un frère, David. Il… …   Wikipédia en Français

 • Frankie Negrón — est un chanteur de salsa et de pop né le 21 janvier 1977 à Newark (New Jersey). Ses parents sont originaires de Porto Rico et il une petite sœur, Jaqueline ( Jackie ), qui chante et qui danse, et un frère, David. Il a sorti son premier album en… …   Wikipédia en Français

 • Personajes de Spawn — Anexo:Personajes de Spawn Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Personajes 1.1 Al Simmons/Spawn 1.2 Abdiel 1.3 …   Wikipedia Español

 • María del Monte — Tejado Algaba (Sevilla, 26 de abril de 1962), conocida artísticamente como María del Monte, es una cantante española de sevillanas y de copla, así como presentadora de radio y televisión. Trayectoria Hija de Bibiana Algaba (1925). Tras ganar el… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.