Перевод: с русского на персидский

remove

 • 1 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 2 вывозить (II) > вывезти (I)

  ............................................................
  1. move out/away
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) صادر کردن، بیرون بردن، کالای صادره، صادرات

  Русско-персидский словарь > вывозить (II) > вывезти (I)

 • 3 вылущивать (I) > вылущить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوست، قشر، صدف حلزون، کاسه یا لاک محافظ جانور (مثل کاسه لاک پشت)، عامل محافظ حفاظ، جلد، پوست فندق و غیره، کالبد، بدنه ساختمان، گلوله توپ، پوکه فشنگ، قشر زمین، سبوس گیری کردن، پوست کندن از، مغز میوه را درآوردن (از پوست)
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن

  Русско-персидский словарь > вылущивать (I) > вылущить (II)

 • 4 выносить (II) > вынести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  8. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن

  Русско-персидский словарь > выносить (II) > вынести (I)

 • 5 вырезать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (v.) جدا کردن در اثر بریدن، کندن، برش دادن، قطع جریان، سویچ قطع برق و غیره
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (vt.) حک کردن، تراشیدن، کنده کاری کردن، بریدن
  ............................................................
  (vt.) قلم زدن، کنده کاری کردن در، حکاکی کردن، گراور کردن، نقش کردن، منقوش کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قصاب، (مج.) آدم خونریز، کشتن، قصابی کردن

  Русско-персидский словарь > вырезать (I) (нсв и св)

 • 6 выставлять (I) > выставить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اصرار کردن، پیش آمدگی داشتن، جلو آمدن، متحمل شدن
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  سوار کردن، سوار شدن، نصب کردن
  (n.) کوه، تپه
  (vt. & vi. & n.) بالا رفتن (باup)، سوار شدن بر، بلند شدن، زیادشدن، بالغ شدن بر، صعود کردن، صعود، ترفیع، مقوای عکس، پایه، قاب عکس، مرکوب (اسب، دوچرخه و غیره)
  ............................................................
  10. post
  (v.) پست، شغل، پست کردن، بدیوار زدن، چاپار، نامه رسان، پستچی، مجموعه پستی، بسته پستی، سیستم پستی، پستخانه، صندوق پست، تعجیل، عجله، ارسال سریع، تیر تلفن و غیره، تیردگل کشتی و امثال آن، پست نظامی، پاسگاه، مقام، مسئولیت، آگهی و اعلان کردن
  ............................................................
  11. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نمایش دادن، درمعرض نمایش قرار دادن، ارائه دادن، ابراز کردن
  ............................................................
  14. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن

  Русско-персидский словарь > выставлять (I) > выставить (II)

 • 7 вытравливать (I) > вытравить (II)

  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  5. etch
  (vt.) سیاه قلم کردن، قلم زدن (بوسیله تیزاب)

  Русско-персидский словарь > вытравливать (I) > вытравить (II)

 • 8 лущить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوست، قشر، صدف حلزون، کاسه یا لاک محافظ جانور (مثل کاسه لاک پشت)، عامل محافظ حفاظ، جلد، پوست فندق و غیره، کالبد، بدنه ساختمان، گلوله توپ، پوکه فشنگ، قشر زمین، سبوس گیری کردن، پوست کندن از، مغز میوه را درآوردن (از پوست)
  ............................................................
  2. husk
  (vt. & n.) پوست، سبوس، غلاف یا کاسه گل، حقه گل، بی سبوس کردن، بی پوشش کردن
  ............................................................
  (n.) لقمه یا تکه کوچک، گاز زدن، اندک اندک خوردن، مثل بز جویدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) کاف، رخنه، ترک، شکاف، ضربت، ترق تروق، ترکانیدن، (شلاق) را بصدا درآوردن، تولید صدای ناگهانی و بلند کردن، شکاف برداشتن، ترکیدن، تق کردن
  ............................................................
  5. hull
  پوست، قشر، پوست میوه یا بقولات، کلبه، خانه رعیتی، تنه کشتی، لاشه کشتی، پوست کندن، ولگردی کردن
  ............................................................
  6. pod
  غلاف، پوست برونی، تخمدان، نیام، قوزه پنبه، پوسته محافظ، تشکیل نیام دادن، پا
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > лущить (II) (нсв)

 • 9 обезжиривать (I) > обезжирить (II)

  ............................................................
  1. skim
  (vt.) کف، ریم، کف گیری، تماس اندک، شیر خامه گرفته، کف گرفتن از، سرشیر گرفتن از، تماس مختصر حاصل کردن، به طور سطحی مورد توجه قرار دادن، به طور سطحی خواندن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обезжиривать (I) > обезжирить (II)

 • 10 отделять (I) > отделить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) جدا، جداگانه، جدا کردن، تفکیک کردن، سوا، علیحده، اختصاصی، سوا کردن، متارکه، انفصال
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) قطع کردن، محروم کردن، بریدن، جدا کردن، راه میان بر، قطع جریان
  ............................................................
  (vt. & vi.) تمیز دادن، تشخیص دادن، دیفرانسیل گرفتن، دیدن، مشهور کردن، وجه تمایز قائل شدن، تمبز دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تقسیم کردن، پخش کردن، جدا کردن، آب پخشان، قسمت کردن، بخش کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن

  Русско-персидский словарь > отделять (I) > отделить (II)

 • 11 отстранять (I) > отстранить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن

  Русско-персидский словарь > отстранять (I) > отстранить (II)

 • 12 перевозить (II) > перевезти (I)

  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل
  ............................................................
  4. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  6. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن

  Русско-персидский словарь > перевозить (II) > перевезти (I)

 • 13 переход

  ............................................................
  (n.) دوراهی، محل تقاطع، عبور
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) انتقال، عبور، تغییر از یک حالت بحالت دیگر، مرحله تغییر، برزخ، انتقالی، گذار، تحول
  ............................................................
  (n.) تبدیل، تغییر، تسعیر، تغییر کیش
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) گذر، عبور، حق عبور، پاساژ، اجازه عبور، سپری شدن، انقضاء، سفردریا، راهرو، گذرگاه، تصویب، قطعه، نقل قول، عبارت منتخبه از یک کتاب، رویداد، کار کردن مزاج
  ............................................................
  (n.) گالری، راهرو، سرسرا، سالن، لژ بالا، جای ارزان، اتاق نقاشی، اتاق موزه

  Русско-персидский словарь > переход

 • 14 сводить (II) > свести (I) I

  ............................................................
  (v.) پیاده کردن، خراب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن

  Русско-персидский словарь > сводить (II) > свести (I) I

 • 15 сгонять (I) > согнать (II)

  ............................................................
  1. drive out/away
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) جمع آوری (کردن) اشیا یا اشخاص پراکنده، گرد کردن افزایشی

  Русско-персидский словарь > сгонять (I) > согнать (II)

 • 16 смывать (I) > смыть (I)

  ............................................................
  1. wash away/off
  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) محو کردن، تراشیدن، نابود کردن، حذف کردن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > смывать (I) > смыть (I)

 • 17 смываться (I) > смыться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  { remove:
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن}

  Русско-персидский словарь > смываться (I) > смыться (I)

 • 18 снимать (I) > снять (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  4. free
  (adv. & adj. & vt.) آزاد، مستقل، میدانی، مطلق، اختیاری، مختار، مجانی، رایگان، سخاوتمندانه، روا، مجاز، منفصل، رها، به طور مجانی، آزاد کردن، ترخیص کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  7. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بیاد آوردن، فراخواندن، معزول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) روانه کردن، مرخص کردن، معاف کردن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > снимать (I) > снять (I) I

 • 19 убирать (I) > убрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  کنار گذاردن، مردود ساختن، طلاق دادن، تمام غذا یا مشروبی را خوردن، مصرف کردن
  ............................................................
  (vt.) زیبا کردن، قشنگ کردن، آرایش دادن، زینت دادن، با زر و زیور آراستن
  ............................................................
  (vt.) آذین کردن، پیراستن، آرایش دادن، زینت کردن، نشان یا مدال دادن به

  Русско-персидский словарь > убирать (I) > убрать (I)

 • 20 удалять (I) > удалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) استخراج کردن، عصاره گرفتن، بیرون کشیدن، اقتباس کردن، شیره، عصاره، زبده، خلاصه
  ............................................................
  5. send away/out
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > удалять (I) > удалить (II)

См. также в других словарях:

 • remove — re·move /ri müv/ vb re·moved, re·mov·ing vt: to change the location, position, station, status, or residence of: as a: to have (an action) transferred from one court to another and esp. from a state court to a federal court see also separable… …   Law dictionary

 • remove — re‧move [rɪˈmuːv] verb [transitive] 1. to take something away: • We need to consider the trade implications before border controls are removed. remove something from somebody/​something • an injunction removing the vote from 80,000 shareholders • …   Financial and business terms

 • Remove — Re*move (r? m??v ), v. i. To change place in any manner, or to make a change in place; to move or go from one residence, position, or place to another. [1913 Webster] Till Birnam wood remove to Dunsinane, I can not taint with fear. Shak. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Remove — Re*move (r? m??v ), v. t. [imp. & p. p. {Removed} ( m??vd ); p. pr. & vb. n. {Removing}.] [OF. removoir, remouvoir, L. removere, remotum; pref. re re + movere to move. See {Move}.] 1. To move away from the position occupied; to cause to change… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • remove — [ri mo͞ov′] vt. removed, removing [ME remouen < OFr remouvoir < L removere: see RE & MOVE] 1. to move (something) from where it is; lift, push, transfer, or carry away, or from one place to another 2. to take off [to remove one s coat] 3.… …   English World dictionary

 • Remove — Re*move , n. 1. The act of removing; a removal. [1913 Webster] This place should be at once both school and university, not needing a remove to any other house of scholarship. Milton. [1913 Webster] And drags at each remove a lengthening chain.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • remove — ► VERB 1) take off or away from the position occupied. 2) abolish or get rid of. 3) dismiss from a post. 4) (be removed) be very different from. 5) (remove to) dated relocate to (another place). 6) ( …   English terms dictionary

 • remove — [v1] lift or move object; take off, away abolish, abstract, amputate, carry away, carry off, cart off, clear away, cut out, delete, depose, detach, dethrone, dig out, discard, discharge, dislodge, dismiss, displace, disturb, do away with, doff,… …   New thesaurus

 • Remove — or remover may refer to:* Removalist or household goods Mover * Hare Remover , 1945 Merrie Melodies cartoon * Needle remover * Pet eye remover, in photographic retouching * Polish remover * Staple removerSee also* Delete * Relocate * Removable… …   Wikipedia

 • remove — (v.) c.1300, from O.Fr. remouvoir, from L. removere move back or away, from re back, away + movere to move (see MOVE (Cf. move)). Related: Removed; removing. The noun is first recorded 1550s, act of removing; sense of space or interval by which… …   Etymology dictionary

 • remove — vb *move, shift, transfer Analogous words: convey, *carry, bear, transport, transmit: eradicate, extirpate, uproot (see EXTERMINATE) …   New Dictionary of Synonyms

Книги

Другие книги по запросу «remove» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»