Перевод: с русского на персидский

gather

 • 1 забирать (I) > забрать (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) توقیف، توقیف کردن، بازداشتن، جلوگیری کردن
  ............................................................
  3. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن

  Русско-персидский словарь > забирать (I) > забрать (I)

 • 2 набегать (I) > набежать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) موج بلند، موج غلتان، موج خروشان، جریان سریع و غیر عادی، برق موجی از هوا، تشکیل موج دادن، موجدار بودن، خروشان بودن، موج زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  4. line
  (n.) خط، سطر، بند، ریسمان، رسن، طناب، سیم، جاده، دهنه، لجام
  (vt. & vi.) خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، (نظ.) بخط کردن (با up)، آراستن، تراز کردن، آستر کردن، پوشاندن، ردیف، رشته
  ............................................................
  (vt. & n.) زمین یا مزرعه شخم زده، شیار، خط گود، شیاردار کردن، شیار زدن، شخم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) منفجر کردن، ترکاندن، عصبانی کردن، انفجار، عکس بزرگ شده
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) جمع شدن، اجتماع کردن

  Русско-персидский словарь > набегать (I) > набежать (I)

 • 3 набирать (I) > набрать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  2. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  3. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تازه سرباز، کارمند تازه، نو آموز استخدام کردن، نیروی تازه گرفتن، حال آمدن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (v.) برپا کردن، برپایی، مقدمه چینی، وضع، ترتیب، وضع بدن، نصب کردن، واگذاشتن

  Русско-персидский словарь > набирать (I) > набрать (I)

 • 4 назревать (I) > назреть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن

  Русско-персидский словарь > назревать (I) > назреть (I)

 • 5 нарывать (I) > нарвать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) چرک، فساد، چرک کردن، گندیدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن

  Русско-персидский словарь > нарывать (I) > нарвать (I)

 • 6 обирать (I) > обобрать (I)

  ............................................................
  1. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  3. rob
  (v.) دستبرد زدن، دزدیدن، ربودن، چاپیدن، لخت کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشم گوسفند و جانوران دیگر، پارچه خوابدار، خواب پارچه، پشم چیدن از، چاپیدن، گوش بریدن، سروکیسه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обирать (I) > обобрать (I)

 • 7 окружать (I) > окружить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) فرا گرفتن، محاصره کردن، احاطه شدن، احاطه
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دور گرفتن، احاطه کردن، حلقه زدن، دورچیزی گشتن، دربرداشتن

  Русско-персидский словарь > окружать (I) > окружить (II)

 • 8 опомниться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. recover/gather wits

  Русско-персидский словарь > опомниться (II) (св)

 • 9 подбирать (I) > подобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) آماده استفاده کردن، شروع به کار کردن، انجام دادن، لخت شدن
  ............................................................
  (v.) کیسه، جیب، کیسه پول، کیف پول، پول، دارایی، وجوهات خزانه، غنچه کردن، جمع کردن، پول دزدیدن، جیب بری کردن
  ............................................................
  (v.) نقشه یا عملی را متوقف ساختن، متوقف شدن، (ز. ع.) توقیف کردن
  ............................................................
  (vt.) سفت کردن، محکم کردن، تنگ کردن، فشردن، بستن، کیپ کردن، سفت شدن

  Русско-персидский словарь > подбирать (I) > подобрать (I)

 • 10 раскатиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. boom
  (v.) غرش (توپ یاامواج)، صدای غرش، غریو، پیشرفت یاجنبش سریع و عظیم، توسعه عظیم (شهر)، غریدن، غریو کردن (مثل بوتیمار)، بسرعت درقیمت ترقی کردن، توسعه یافتن، تیر کوچک

  Русско-персидский словарь > раскатиться (II) (св)

 • 11 расходиться (II) > разойтись (I) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt.) آب کردن، حل کردن، گداختن، فسخ کردن، منحل کردن
  ............................................................
  3. melt
  (vt. & vi. & n.) گداز، آب شدن، گداختن، مخلوط کردن، ذوب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расходиться (II) > разойтись (I) II

 • 12 сгребать (I) > сгрести (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خاک انداز، بیل، پارو، کج بیل، بیلچه، بیل زدن، با بیل کندن، انداختن
  ............................................................
  2. rake
  (v.) شیار، اثر، شن کش، چنگک، چنگال، خط سیر، جای پا، جاده باریک، شکاف، خمیدگی، شیب، هرزه، فاجر، بد اخلاق، فاسد، رگه، سفر، با سرعت جلو رفتن، با چنگک جمع کردن، جمع آوری کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сгребать (I) > сгрести (I)

 • 13 скапливаться (I) > скопиться (II)

  ............................................................
  (v.) انباشتن، جمع شده، جمع شونده، اندوختن، روی هم انباشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > скапливаться (I) > скопиться (II)

 • 14 смыкаться (I) > сомкнуться (I)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  از نزدیک، از جلو
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) صف آرایی کردن، دوباره جمع آوری کردن، دوباره به کار انداختن، نیروی تازه دادن به، گرد آمدن، سرو صورت تازه گرفتن، پشتیبانی کردن، تقویت کردن، بالا بردن قیمت
  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن

  Русско-персидский словарь > смыкаться (I) > сомкнуться (I)

 • 15 снимать (I) > снять (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  4. free
  (adv. & adj. & vt.) آزاد، مستقل، میدانی، مطلق، اختیاری، مختار، مجانی، رایگان، سخاوتمندانه، روا، مجاز، منفصل، رها، به طور مجانی، آزاد کردن، ترخیص کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  7. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بیاد آوردن، فراخواندن، معزول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) روانه کردن، مرخص کردن، معاف کردن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > снимать (I) > снять (I) I

 • 16 собирать (I) > собрать (I) I

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  (v.) جمع آوری (کردن) اشیا یا اشخاص پراکنده، گرد کردن افزایشی
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................
  ............................................................
  6. pack
  (vt. & n.) بسته، بقچه، بسته کردن، کوله پشتی، دسته، گروه، یک بسته (مثل بسته سیگاروغیره)، یکدست ورق بازی، بسته بندی کردن، قرار دادن، توده کردن، به زور چپاندن، بار کردن، بردن، فرستادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) آماده کردن، تدارک دیدن، پستا کردن، مهیا ساختن، مجهز کردن، آماده شدن، ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  10. pleat
  (vt. & vi. & n.) چین، چین و شکن، تاه زده، چین چین کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > собирать (I) > собрать (I) I

 • 17 собирать (I) > собрать (I) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  3. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) خرمن، محصول، هنگام درو، وقت خرمن، نتیجه، حاصل، درو کردن و برداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) متمرکز کردن، تمرکز دادن، تغلیظ
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) (ارتش) لیست اسامی، فراخواندن، احضار کردن، جمع آوری کردن، جمع شدن، جمع آوری، اجتماع، آرایش، صف

  Русско-персидский словарь > собирать (I) > собрать (I) II

 • 18 собираться (I) > собраться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. be coming/approaching
  ............................................................
  (vi.) قصد داشتن، خیال داشتن، فهمیدن، معنی دادن، بر آن بودن، خواستن
  ............................................................
  {be go (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن}
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد

  Русско-персидский словарь > собираться (I) > собраться (I)

 • 19 стекаться (I) > стечься (III)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن

  Русско-персидский словарь > стекаться (I) > стечься (III)

 • 20 стягивать (I) > стянуть (I)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  ............................................................
  3. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) متمرکز کردن، تمرکز دادن، تغلیظ
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................
  (v.) باوجود مشکلات به کار خود ادامه دادن، مقاومت کردن، نیروی کشش برقی
  ............................................................
  (v.) کاستن، کم کردن، جدا کردن، مجزا کردن، دور کردن از
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  11. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > стягивать (I) > стянуть (I)

См. также в других словарях:

 • gather — vb 1 Gather, collect, assemble, congregate mean to come or to bring together so as to form a group, a mass, or a unit. The same distinctions in applications and in implications characterize their derivative nouns gathering, collection, assemblage …   New Dictionary of Synonyms

 • Gather — Gath er (g[a^][th] [ e]r), v. t. [imp. & p. p. {Gathered}; p. pr. & vb. n. {Gathering}.] [OE. gaderen, AS. gaderian, gadrian, fr. gador, geador, together, fr. g[ae]d fellowship; akin to E. good, D. gaderen to collect, G. gatte husband, MHG. gate …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gather — [gath′ər] vt. [ME gaderen < OE gad(e)rian, akin to OFris gaduria, Du gaderen < IE base * ghedh , to unite, join > (TO)GETHER, GOOD, Ger gatte, spouse] 1. to cause to come together in one place or group 2. to get or collect gradually from …   English World dictionary

 • Gather — Gath er, v. i. 1. To come together; to collect; to unite; to become assembled; to congregate. [1913 Webster] When small humors gather to a gout. Pope. [1913 Webster] Tears from the depth of some divine despair Rise in the heart, and gather to the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Gather — or gatherer can refer to:Anthropology and sociology*Hunter gatherer, a person or a society whose subsistence depends on hunting and gathering of wild foods *Bee (gathering), an old term which describes a group of people coming together for a task …   Wikipedia

 • gather — [v1] come or bring together accumulate, aggregate, amass, assemble, associate, bunch up, capture, choose, close with, cluster, collect, concentrate, congregate, convene, converge, corral, crowd, cull, draw, draw in, flock, forgather, gang up,… …   New thesaurus

 • gather — O.E. gadrian, gædrian unite, agree, assemble; gather, collect, store up, used of flowers, thoughts, persons; from P.Gmc. *gadurojan bring together, unite (Cf. O.E. gæd fellowship, companionship, gædeling companion; M.L.G. gadderen; O.Fris.… …   Etymology dictionary

 • gather — ► VERB 1) come or bring together; assemble or accumulate. 2) harvest (a crop). 3) collect plants, fruits, etc., for food. 4) draw together or towards oneself. 5) develop a higher degree of: the movement is gathering pace. 6) infer; understand. 7) …   English terms dictionary

 • Gather — Gath er, n. 1. A plait or fold in cloth, made by drawing a thread through it; a pucker. [1913 Webster] 2. (Carriage Making) The inclination forward of the axle journals to keep the wheels from working outward. [1913 Webster] 3. (Arch.) The soffit …   The Collaborative International Dictionary of English

 • gather — I (accumulate) verb accrue, aggregate, assume, batch, collect, compile, concentrate, congregate, conjoin, connect, convene, cull, deduce, deduct, extract, gain, garner, gather, harvest, hold, join, mass, obtain, pick, pluck, procure, read, reap,… …   Law dictionary

 • gather in — index hoard Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Книги

Другие книги по запросу «gather» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»