Перевод: с русского на персидский

drew

 • 1 влечь (нсв)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt.) جلب کردن، جذب کردن، مجذوب ساختن

  Русско-персидский словарь > влечь (нсв)

 • 2 вовлекать (I) > вовлечь

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt.) گرفتار کردن، گیر انداختن، وارد کردن، گرفتار شدن، در گیر کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > вовлекать (I) > вовлечь

 • 3 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 4 волочить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش

  Русско-персидский словарь > волочить (II) (нсв)

 • 5 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 6 жеребьёвка

  ............................................................
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > жеребьёвка

 • 7 задёргивать (I) > задёрнуть (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  3. mask
  (vt. & n.) نقاب، روبند، ماسک، لفافه، بهانه، عیاشی، شادمانی، خوش گذرانی، ماسک زدن، پنهان کردن، پوشاندن، پوشانه

  Русско-персидский словарь > задёргивать (I) > задёрнуть (I)

 • 8 задёргиваться (I) > задёрнуться (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  کشیده، ممتد، توخالی شده، پوک، نخخ کشیده

  Русско-персидский словарь > задёргиваться (I) > задёрнуться (I)

 • 9 затяжка

  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (n.) استنشاق، شهیق
  ............................................................
  3. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش

  Русско-персидский словарь > затяжка

 • 10 настаиваться (I) > настояться (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  2. brew
  (vt.) بوسیله جوشاندن و تخمیر آبجو ساختن، دم کردن، سرشتن، آمیختن، اختلاط

  Русско-персидский словарь > настаиваться (I) > настояться (I)

 • 11 натягивать (I) > натянуть (I)

  ............................................................
  (vt.) سفت کردن، محکم کردن، تنگ کردن، فشردن، بستن، کیپ کردن، سفت شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سفت شدن، تنگ و محکم کردن یا شدن
  ............................................................
  3. put on/up
  ............................................................
  4. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > натягивать (I) > натянуть (I)

 • 12 начертить (II) (св)

  فعل draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش

  Русско-персидский словарь > начертить (II) (св)

 • 13 питаться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. eat
  (past: ate ; past participle: eaten
  (vt.) خوردن، مصرف کردن، تحلیل رفتن
  ............................................................
  2. live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر
  ............................................................
  3. feed
  (past: fed ; past participle: fed
  (v.) خورد، خوراندن، تغذیه کردن، جلو بردن، خوراک دادن، پروردن، چراندن، خوردن، خوراک، علوفه
  ............................................................
  خوراک داد، خوراند، پرورد، رزق داد، روشن نگاه داشت، روزی داد (به)
  ............................................................
  { nourish:
  (v.) قوت دادن، غذا دادن، خوراک دادن، تغذیه}
  ............................................................
  6. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش

  Русско-персидский словарь > питаться (I) (нсв)

 • 14 поводить (II) (св) I

  ............................................................
  1. walk
  (vt. & n.) راه رفتن، گام زدن، گردش کردن، پیاده رفتن، گردش پیاده، گردشگاه، پیاده رو، راه پیما، گردش کننده، راه رونده، راه رو
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  3. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن

  Русско-персидский словарь > поводить (II) (св) I

 • 15 подтягивать (I) > подтянуть (I)

  ............................................................
  (vt.) سفت کردن، محکم کردن، تنگ کردن، فشردن، بستن، کیپ کردن، سفت شدن
  ............................................................
  2. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  3. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подтягивать (I) > подтянуть (I)

 • 16 потрошить (II) > выпотрошить (II)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  2. gut
  (adj. & pl. & vt. & n.) روده، زه، تنگه، شکم، شکنبه، (در جمع) دل و روده، احشاء، پر خوری، شکم گندگی، طاقت، جرات، بنیه، نیرو، روده در آوردن از، غارت کردن، حریصانه خوردن
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) پاک، پاکیزه، تمیز، نظیف، طاهر، عفیف، تمیز کردن، پاک کردن، درست کردن، زدودن

  Русско-персидский словарь > потрошить (II) > выпотрошить (II)

 • 17 почерпнуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  3. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) منتج کردن، مشتق کردن، مشتق شدن، استنتاج کردن، نتیجه گرفتن، ناشی شدن از

  Русско-персидский словарь > почерпнуть (I) (св)

 • 18 привлекать (I) > привлечь

  ............................................................
  (vt.) جلب کردن، جذب کردن، مجذوب ساختن
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن

  Русско-персидский словарь > привлекать (I) > привлечь

 • 19 притягивать (I) > притянуть (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  2. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  (vt.) جلب کردن، جذب کردن، مجذوب ساختن
  ............................................................
  4. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن

  Русско-персидский словарь > притягивать (I) > притянуть (I)

 • 20 проводить (II) > провести (I) I

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  2. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) گارد محافظ، ملتزمین، اسکورت، نگهبان، همراه، بدرقه، همراهی کردن (با) نگهبانی کردن (از)، اسکورت کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  5. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  6. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt.) مطرح کردن، پیشنهاد کردن، ارائه دادن، تقدیم کردن، رواج دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  14. spend
  (past: spent ; past participle: spent
  (vt. & vi.) صرف کردن، پرداخت کردن، خرج کردن، تحلیل رفتن قوا، تمام شدن، صرف شدن

  Русско-персидский словарь > проводить (II) > провести (I) I

См. также в других словарях:

 • Drew — is the past tense of draw, and both a surname and a given name, possibly as a shortened form of Andrew. It may refer to: Contents 1 Places 1.1 United States 1.2 …   Wikipedia

 • Drew — ist eine Variante des englischen Vornamens Andrew. Namensträger sind: Drew Bagnall (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler Drew Barrymore (* 1975), US amerikanische Schauspielerin Drew Bledsoe (* 1972), US amerikanischer Football Spieler Drew… …   Deutsch Wikipedia

 • Drew — Drew, MS U.S. city in Mississippi Population (2000): 2434 Housing Units (2000): 922 Land area (2000): 1.120334 sq. miles (2.901652 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 1.120334 sq. miles (2.901652 sq …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Drew, MS — U.S. city in Mississippi Population (2000): 2434 Housing Units (2000): 922 Land area (2000): 1.120334 sq. miles (2.901652 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 1.120334 sq. miles (2.901652 sq. km) FIPS …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Drew — Drew, imp. of {Draw}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Drew — Drew, Nan|cy the main character in US books for children. Nancy Drew is a brave young woman who is a ↑detective (=someone whose job is to discover information about crimes and catch criminals) …   Dictionary of contemporary English

 • drew — drew; merry an·drew; …   English syllables

 • Drew — (spr. Druh), Grafschaft im Staate Arkansas (Nordamerika); 42 QM.; Flüsse: Saline River, Bartholomew Bayou; Boden fruchtbar, Waldungen (Cypressen, Eschen etc.); Producte: Mais, Baumwolle, Bataten, Rindvieh; 1850: 3275 Ew., worunter 915 Sklaven;… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Drew — (spr. dru), Frederic, um die Kenntnis Kaschmirs verdienter Geolog, geb. 11. Aug. 1836 in Southampton, gest. 28. Ott. 1891 in Eton, trat 1855 bei der geologischen Landesaufnahme Englands ein, wurde 1862 vom Maharadscha nach Kaschmir berufen und… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Drew — m Scottish short form of ANDREW (SEE Andrew), often used as an independent name in Scotland, and in recent years increasingly popular elsewhere in the English speaking world …   First names dictionary

 • drew — past of DRAW …   Medical dictionary

Книги

Другие книги по запросу «drew» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»