Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

drawn

 • 1 задёргиваться (I) > задёрнуться (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  کشیده، ممتد، توخالی شده، پوک، نخخ کشیده

  Русско-персидский словарь > задёргиваться (I) > задёрнуться (I)

 • 2 влечь (нсв)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt.) جلب کردن، جذب کردن، مجذوب ساختن

  Русско-персидский словарь > влечь (нсв)

 • 3 вовлекать (I) > вовлечь

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt.) گرفتار کردن، گیر انداختن، وارد کردن، گرفتار شدن، در گیر کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > вовлекать (I) > вовлечь

 • 4 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 5 волочить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش

  Русско-персидский словарь > волочить (II) (нсв)

 • 6 втягиваться (I) > втянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) توده باد آورده، جسم شناور، برف باد آورده، معنی، مقصود، جریان آهسته، جمع شدن، توده شدن، بی اراده کار کردن، بی مقصد رفتن، دستخوش پیشامد بودن، یخرفت، راندگی
  ............................................................
  ............................................................
  کشیده، ممتد، توخالی شده، پوک، نخخ کشیده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втягиваться (I) > втянуться (I)

 • 7 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 8 гужевой (-ая, -ое, -ые)

  صفت animal-drawn

  Русско-персидский словарь > гужевой (-ая, -ое, -ые)

 • 9 гужом

  by animal-drawn transport

  Русско-персидский словарь > гужом

 • 10 жеребьёвка

  ............................................................
  ............................................................
  2. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > жеребьёвка

 • 11 задёргивать (I) > задёрнуть (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  3. mask
  (vt. & n.) نقاب، روبند، ماسک، لفافه، بهانه، عیاشی، شادمانی، خوش گذرانی، ماسک زدن، پنهان کردن، پوشاندن، پوشانه

  Русско-персидский словарь > задёргивать (I) > задёрнуть (I)

 • 12 затяжка

  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (n.) استنشاق، شهیق
  ............................................................
  3. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش

  Русско-персидский словарь > затяжка

 • 13 затяжной (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) کشیده، طول داده، طولانی، ممتد، متمادی، دنباله دار
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затяжной (-ая, -ое, -ые)

 • 14 канитель

  ............................................................
  1. purl
  (v.) مشروب مالت، آبجو دارای ادویه معطر، گلابتون، زری، کوک برجسته و قلابی، حاشیه، حلقه دود یا بخار، صدای شرشر، زمزمه آب، مثل فرفره چرخیدن، واژگون شدن، زردوزی کردن، با شرشر جاری شدن، حلقه حلقه شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > канитель

 • 15 канительный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) ملالت آور، خسته کننده، کسل کننده، کج خلق، ناراضی
  ............................................................
  خسته کننده، مزاحم، طاقت فرسا

  Русско-персидский словарь > канительный (-ая, -ое, -ые)

 • 16 конка

  مونث horse-drawn tram

  Русско-персидский словарь > конка

 • 17 льнуть (I) > прильнуть (I)

  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > льнуть (I) > прильнуть (I)

 • 18 мережка

  مونث drawn-work

  Русско-персидский словарь > мережка

 • 19 настаиваться (I) > настояться (I)

  ............................................................
  1. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  2. brew
  (vt.) بوسیله جوشاندن و تخمیر آبجو ساختن، دم کردن، سرشتن، آمیختن، اختلاط

  Русско-персидский словарь > настаиваться (I) > настояться (I)

 • 20 натягивать (I) > натянуть (I)

  ............................................................
  (vt.) سفت کردن، محکم کردن، تنگ کردن، فشردن، بستن، کیپ کردن، سفت شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) سفت شدن، تنگ و محکم کردن یا شدن
  ............................................................
  3. put on/up
  ............................................................
  4. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > натягивать (I) > натянуть (I)

См. также в других словарях:

 • Drawn — Drawn, p. p. & a. See {Draw}, v. t. & i. [1913 Webster] {Drawn butter}, butter melter and prepared to be used as a sort of gravy. {Drawn fowl}, an eviscerated fowl. {Drawn game} or {Drawn battle}, one in which neither party wins; one equally… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • drawn — drawn; un·drawn; with·drawn; with·drawn·ness; …   English syllables

 • drawn — /drawn/, v. 1. pp. of draw. adj. 2. tense; haggard. 3. eviscerated, as a fowl. 4. Glassmaking. a. of or pertaining to the stem of a drinking glass that has been formed by stretching from a small mass of molten metal left at the base of the bowl… …   Universalium

 • drawn — index undecided Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • drawn — c.1200, from O.E. dragen, pp. of DRAW (Cf. draw) (v.) …   Etymology dictionary

 • drawn — [adj] tense, fatigued fraught, haggard, harassed, harrowed, peaked, pinched, sapped, starved, strained, stressed, taut, thin, tired, worn; concept 485 Ant. relaxed, unstressed …   New thesaurus

 • drawn — past participle of DRAW(Cf. ↑draw). ► ADJECTIVE ▪ looking strained from illness or exhaustion …   English terms dictionary

 • drawn — [drôn] vt., vi. pp. of DRAW adj. 1. pulled out of the sheath 2. with neither side winning or losing; even; tied 3. disemboweled; eviscerated 4. tense; haggard …   English World dictionary

 • Drawn — draw draw (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p. {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE. dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to OS. dragan to bear,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • drawn — drawn1 [ drɔn ] adjective someone who looks drawn has a thin face and looks very tired, sick, or worried drawn drawn 2 [ drɔn ] the past participle of DRAW …   Usage of the words and phrases in modern English

 • drawn — [[t]drɔ͟ːn[/t]] 1) Drawn is the past participle of draw. 2) ADJ GRADED If someone or their face looks drawn, their face is thin and they look very tired, ill, worried, or unhappy. She looked drawn and tired when she turned towards me …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»