Перевод: с русского на персидский

pick

 • 1 адаптер

  مذکر pick-up

  Русско-персидский словарь > адаптер

 • 2 выбирать (I) > выбрать (I)

  ............................................................
  (past: chose ; past participle: chosen
  (vt.) گزیدن، انتخاب کردن، خواستن، پسندیدن
  ............................................................
  (adj. & vt.) برگزیده، ممتاز منتخب، سوا کرده، گزیدن، جدا کردن، انتخاب کردن
  ............................................................
  3. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  4. sort
  (vt. & vi. & n.) جور، قسم، نوع، گونه، طور، طبقه، رقم، جور کردن، سوا کردن، دسته دسته کردن، جور درآمدن، پیوستن، دمساز شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) برگزیدن، انتخاب کردن، برگزیده منتخب
  ............................................................
  7. find
  (past: found ; past participle: found
  (vt. & n.) پیدا کردن، یافتن، جستن، تشخیص دادن، کشف کردن، چیز یافته، مکشوف، یابش

  Русско-персидский словарь > выбирать (I) > выбрать (I)

 • 3 выделять (I) > выделить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) برگزیده، ممتاز منتخب، سوا کرده، گزیدن، جدا کردن، انتخاب کردن
  ............................................................
  (v.) جدا کردن، انتخاب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) تمیز دادن، تشخیص دادن، دیفرانسیل گرفتن، دیدن، مشهور کردن، وجه تمایز قائل شدن، تمبز دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اختصاص دادن، معین کردن، تخصیص دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) نشان هویت، نشان کردن، اختصاص دادن، کنار گذاشتن
  ............................................................
  (vt.) بخش کردن، تقسیم کردن، تخصیص دادن
  ............................................................
  (vt.) دفع کردن، بیرون انداختن، پس دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  11. exude
  (vt.) تراوش کردن، بیرون آمدن، افشاندن

  Русско-персидский словарь > выделять (I) > выделить (II)

 • 4 выковыривать (I) > выковырять (I)

  فعل pick out
  (v.) جدا کردن، انتخاب کردن

  Русско-персидский словарь > выковыривать (I) > выковырять (I)

 • 5 звукосниматель

  مذکر pick-up

  Русско-персидский словарь > звукосниматель

 • 6 кирка

  مونث pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز

  Русско-персидский словарь > кирка

 • 7 ковырять (I) (нсв)

  فعل pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز

  Русско-персидский словарь > ковырять (I) (нсв)

 • 8 набирать (I) > набрать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  2. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  3. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تازه سرباز، کارمند تازه، نو آموز استخدام کردن، نیروی تازه گرفتن، حال آمدن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (v.) برپا کردن، برپایی، مقدمه چینی، وضع، ترتیب، وضع بدن، نصب کردن، واگذاشتن

  Русско-персидский словарь > набирать (I) > набрать (I)

 • 9 набираться (I) > набраться (I)

  ............................................................
  (v.) انباشتن، جمع شده، جمع شونده، اندوختن، روی هم انباشتن
  ............................................................
  مقدار
  (vi.) سرزدن، بالغ شدن، رسیدن
  (n.) مبلغ، مقدار میزان
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) (ارتش) لیست اسامی، فراخواندن، احضار کردن، جمع آوری کردن، جمع شدن، جمع آوری، اجتماع، آرایش، صف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > набираться (I) > набраться (I)

 • 10 нарвать (I) (св) II

  ............................................................
  1. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (v.) پاره کردن، درهم دریدن

  Русско-персидский словарь > нарвать (I) (св) II

 • 11 обгладывать (I) > обглодать (I)

  ............................................................
  1. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  2. gnaw
  (v.) خاییدن، گاز گرفتن، کندن (با گاز یا دندان)، تحلیل رفتن، فرسودن، مانند موش جویدن، سائیدن

  Русско-персидский словарь > обгладывать (I) > обглодать (I)

 • 12 обирать (I) > обобрать (I)

  ............................................................
  1. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  3. rob
  (v.) دستبرد زدن، دزدیدن، ربودن، چاپیدن، لخت کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشم گوسفند و جانوران دیگر، پارچه خوابدار، خواب پارچه، پشم چیدن از، چاپیدن، گوش بریدن، سروکیسه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обирать (I) > обобрать (I)

 • 13 обрывать (I) > оборвать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  3. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обрывать (I) > оборвать (I)

 • 14 обушок

  مذکر pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز

  Русско-персидский словарь > обушок

 • 15 отбирать (I) > отобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) ضبط کردن، توقیف کردن، مصادره کردن
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  (adj. & vt.) برگزیده، ممتاز منتخب، سوا کرده، گزیدن، جدا کردن، انتخاب کردن
  ............................................................
  5. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز

  Русско-персидский словарь > отбирать (I) > отобрать (I)

 • 16 отмычка

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отмычка

 • 17 пикап

  ............................................................
  1. van
  (v.) پیشقدم، پیشرو، پیشگام، پیشقراول، بال جناح، جلو دار، پیشوا، رهبری کردن، جلو داربودن، کامیون سر بسته
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пикап

 • 18 подбирать (I) > подобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) آماده استفاده کردن، شروع به کار کردن، انجام دادن، لخت شدن
  ............................................................
  (v.) کیسه، جیب، کیسه پول، کیف پول، پول، دارایی، وجوهات خزانه، غنچه کردن، جمع کردن، پول دزدیدن، جیب بری کردن
  ............................................................
  (v.) نقشه یا عملی را متوقف ساختن، متوقف شدن، (ز. ع.) توقیف کردن
  ............................................................
  (vt.) سفت کردن، محکم کردن، تنگ کردن، فشردن، بستن، کیپ کردن، سفت شدن

  Русско-персидский словарь > подбирать (I) > подобрать (I)

 • 19 поднимать (I) > поднять (I)

  ............................................................
  1. lift
  (vt. & n.) بلند کردن، سرقت کردن، بالا رفتن، مرتفع به نظر آمدن، بلندی، بالابری، یک وهله بلند کردن بار، دزدی، سرقت، ترقی، پیشرفت، ترفیع، آسانسور، بالارو، جر ثقیل، بالا بر
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) درست شدن، برخاستن، بلند شدن، برخاست، تقویت شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری
  ............................................................
  (vt.) تحریک کردن، تهییج کردن، انگیختن
  ............................................................
  (vt.) در کشیدن نفس، استنشاق کردن، الهام بخشیدن، دمیدن در، القاء کردن
  ............................................................
  (vt.) بالا بردن، افزودن، زیاد کردن، بلند کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поднимать (I) > поднять (I)

 • 20 подпевать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) همراهی کردن، همراه بودن (با)، سرگرم بودن (با)، مصاحبت کردن، ضمیمه کردن، جفت کردن، توام کردن، (مو.) دم گرفتن، صدا یا ساز را جفت کردن (با)
  ............................................................
  ............................................................
  4. echo
  (vt. & vi. & n.) طنین، پژواک، انعکاس صدا، طنین صدا، توف، خنیدن

  Русско-персидский словарь > подпевать (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Pick — steht für: Pick (Werkzeug), ein beim Lockpicking verwendetes Werkzeug Pick (Betriebssystem), ein Betriebssystem Pick (Wurstfabrik), gegründet 1869 von Márk Pick Pick (Logistik), eine logistische Tätigkeit bzw. Zähleinheit Pick Motor Company,… …   Deutsch Wikipedia

 • pick-up — [ pikɶp ] n. m. inv. • 1928; mot angl. (1867), de to pick up « ramasser, recueillir » ♦ Anglic. 1 ♦ Techn. Dispositif servant à recueillir et transformer en courant variable des vibrations sonores enregistrées sur disques. ⇒ lecteur. Cour. Bras,… …   Encyclopédie Universelle

 • pick — Ⅰ. pick [1] ► VERB 1) (often pick up) take hold of and move. 2) remove (a flower or fruit) from where it is growing. 3) choose from a number of alternatives. 4) remove unwanted matter from (one s nose or teeth) with a finger or a pointed… …   English terms dictionary

 • Pick — (p[i^]k), v. t. [imp. & p. p. {Picked} (p[i^]kt); p. pr. & vb. n. {Picking}.] [OE. picken, pikken, to prick, peck; akin to Icel. pikka, Sw. picka, Dan. pikke, D. pikken, G. picken, F. piquer, W. pigo. Cf. {Peck}, v., {Pike}, {Pitch} to throw.] 1 …   The Collaborative International Dictionary of English

 • pick — pick1 [pik] vt. [ME pykken, var. of picchen, to PITCH2] Weaving to throw (a shuttle) n. 1. one passage or throw of the shuttle of a loom 2. one of the weft threads, or filling yarns pick2 [pik] n. [ …   English World dictionary

 • pick — [pɪk] verb pick up phrasal verb 1. [intransitive] if business or trade picks up, it improves 2. [transitive] pick something → up informal to buy something, especially for a low price: • Homes here can be picked up for as little as £30,000 …   Financial and business terms

 • pick up — {v.} 1. To take up; lift. * /During the morning Mrs. Carter picked up sticks in the yard./ 2. {informal} To pay for someone else. * /After lunch, in the restaurant, Uncle Bob picked up the check./ 3. To take on or away; receive; get. * /At the… …   Dictionary of American idioms

 • pick up — {v.} 1. To take up; lift. * /During the morning Mrs. Carter picked up sticks in the yard./ 2. {informal} To pay for someone else. * /After lunch, in the restaurant, Uncle Bob picked up the check./ 3. To take on or away; receive; get. * /At the… …   Dictionary of American idioms

 • Pick — Pick, n. [F. pic a pickax, a pick. See {Pick}, and cf. {Pike}.] 1. A sharp pointed tool for picking; often used in composition; as, a toothpick; a picklock. [1913 Webster] 2. (Mining & Mech.) A heavy iron tool, curved and sometimes pointed at… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Pick-up — auch: Pick|up 〈[ ʌ̣p] m. 6〉 1. Tonabnehmer 2. 〈Kfz〉 Personenkraftwagen, bei dem sich anstelle der Rücksitze eine offene Ladefläche befindet [<engl. pick up „aufnehmen“] * * * Pick up [pɪk |ap , engl.: pɪkʌp ], der; s, s [engl. pick up, zu: to… …   Universal-Lexikon

 • pick-up — ♦♦♦ pick ups also pickup 1) N COUNT A pick up or a pick up truck is a small truck with low sides that can be easily loaded and unloaded. 2) N SING: usu N in n A pick up in trade or in a country s economy is an improvement in it. ...a pick up in… …   English dictionary

Книги

Другие книги по запросу «pick» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»