Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

transfer

 • 1 трансферт

  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  2. transfer/deed
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > трансферт

 • 2 открепительный (-ая, -ое, -ые)

  صفت transfer
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی

  Русско-персидский словарь > открепительный (-ая, -ое, -ые)

 • 3 перебазировать (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > перебазировать (I) (св)

 • 4 перебазироваться (I) (св)

  فعل move/transfer base

  Русско-персидский словарь > перебазироваться (I) (св)

 • 5 переброска

  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  (n.) انتقال، واگذاری، نقل، تحویل، حواله، ورابری
  ............................................................
  (n.) ترابری، حمل و نقل، بار کشی، تبعید، انتقال، حمل و نقل

  Русско-персидский словарь > переброска

 • 6 перевалка

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی

  Русско-персидский словарь > перевалка

 • 7 перевод

  ............................................................
  (adj.) جنبنده، متحرک، موثر، تکان دهنده
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  (n.) ترجمه، برگردان، پچواک، تفسیر، انقال، حرکت انتقالی
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) تبدیل، تغییر، تسعیر، تغییر کیش
  ............................................................
  (n.) فرستادن پول، پول، پرداخت، تادیه، وجه ارسالی

  Русско-персидский словарь > перевод

 • 8 переводить (II) > перевести (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt.) ترجمه کردن، برگرداندن، معنی کردن، تفسیر کردن
  ............................................................
  (vt.) تفسیر کردن، ترجمه کردن، ترجمه شفاهی کردن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) بخشیدن، آمرزیدن، معاف کردن، فرو نشاندن، پول رسانیدن، وجه فرستادن، ارسال وجه
  ............................................................
  (vt.) فرا فرستادن، پراکندن، انتقال دادن، رساندن، عبور دادن، سرایت کردن، مخابره کردن، فرستادن
  ............................................................
  (vt. & n.) برگرداندن، وارونه کردن، معکوس کردن، بکیش دیگری آوردن، تازه کیش، تبدیل کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن
  ............................................................
  11. waste
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف

  Русско-персидский словарь > переводить (II) > перевести (I)

 • 9 перегружать (I) > перегрузить (II)

  ............................................................
  (past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی
  ............................................................
  (vt. & vi.) بیش از حد بار کردن، گران بار شدن، بار گران
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کار زیاد دادن به، کار زیاد از گرده (کسی) کشیدن، خسته کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  5. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  6. load
  (pl. & vt. & vi. & n.) بار، کوله بار، فشار، مسئولیت، بار الکتریکی، عمل پر کردن تفنگ با گلوله، عملکرد ماشین یا دستگاه، بار کردن، پر کردن، گرانبار کردن، سنگین کردن، فیلم (دردوربین) گذاشتن، بار گیری شدن، بار زدن، تفنگ یا سلاحی را پر کردن

  Русско-персидский словарь > перегружать (I) > перегрузить (II)

 • 10 перегружаться (I) > перегрузиться (II)

  ............................................................
  1. become/be overloaded
  ............................................................
  2. transfer load/cargo

  Русско-персидский словарь > перегружаться (I) > перегрузиться (II)

 • 11 перегрузка

  ............................................................
  (past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی
  ............................................................
  {overload ـ(past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی}
  { overload: ـ(past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی}
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کشش، زور، فشار، کوشش، درد سخت، تقلا، در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان، آسیب، رگه، صفت موروثی، خصوصیت نژادی، نژاد، اصل، زودبکار بردن، زور زدن، سفت کشیدن، کش دادن، زیاد کشیدن، پیچ دادن، کج کردن، پالودن، صاف کردن، کوشش زیاد کردن، خسته کردن
  ............................................................
  {overburden ـ(vt. & vi.) بیش از حد بار کردن، گران بار شدن، بار گران}
  { overburden: ـ(vt. & vi.) بیش از حد بار کردن، گران بار شدن، بار گران}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کار زیاد دادن به، کار زیاد از گرده (کسی) کشیدن، خسته کردن
  ............................................................
  6. transfer/trans-shipment of cargo

  Русско-персидский словарь > перегрузка

 • 12 передавать (I) > передать (I)

  ............................................................
  1. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  2. hand
  (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) غلتاندن، وارونه کردن، برگرداندن (خاک)، تعمق کردن، مرور کردن، ورق زدن، برگشتگی، واژگون شدگی، سرمایه، عایدی فعالیت، عملکرد، محصول، بازده، انتقال، برگردان، تعویض
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  7. tell
  (past: told ; past participle: told
  (vt.) گفتن، بیان کردن، نقل کردن، فاش کردن، تشخیص دادن، فرق گذاردن، فهمیدن
  ............................................................
  8. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt.) فرا فرستادن، پراکندن، انتقال دادن، رساندن، عبور دادن، سرایت کردن، مخابره کردن، فرستادن
  ............................................................
  11. submit
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  12. refer
  (vt.) مراجعه کردن، فرستادن، بازگشت دادن، رجوع کردن به، منتسب کردن، منسوب داشتن، عطف کردن به
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  14. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (vt.) دوبار تولید کردن، باز عمل آوردن، تکثیر کردن، چاپ کردن، دوباره ساختن
  ............................................................
  (vt.) تصویر کشیدن، توصیف کردن، مجسم کردن
  ............................................................
  (past: overpaid ; past participle:

  Русско-персидский словарь > передавать (I) > передать (I)

 • 13 передача

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) گذرنده، زود گذر، فانی، بالغ بر، در گذشت
  ............................................................
  {hand (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب}
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  (n.) واگذاری، نقل و انتقال، انتقال قرض یا دین
  ............................................................
  (n.) انتقال، عبور، ارسال، سرایت، اسبابی که به وسیله آن نیروی موتور اتومبیل به چرخها منتقل می شود، فرا فرستی، فرا فرستادن، سخن پراکنی، مخابره، مخابرات
  ............................................................
  (past: broadcast ; past participle: broadcast
  (v.) پراکندن، داده پراکنی، منتشر کردن، اشاعه دادن، رساندن، پخش کردن (از رادیو)، سخن پراکنی
  ............................................................
  (vt. & n.) برنامه تلزیویونی پخش کردن، برنامه تلویزیونی
  ............................................................
  (n.) ترجمه، تعبیر، اندود بار اول
  ............................................................
  (vt. & n.) جزیی از یک کل، بخش، قسمت، گره، دسته، بسته، امانت پستی، به قطعات تقسیم کردن، توزیع کردن، بسته بندی کردن، دربسته گذاشتن
  ............................................................
  10. gear
  (vt. & n.) دنده، چرخ دنده، مجموع چرخهای دنده دار، اسباب، لوازم، ادوات، افزار، آلات، جامه، پوشش، دنده دار (یا دندانه دار) کردن، آماده کار کردن، پوشانیدن
  ............................................................
  11. drive
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن

  Русско-персидский словарь > передача

 • 14 передвигать (I) > передвинуть (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییرمکان، نوبت کار، مبدله، تغییردادن، تغییر مکان، انتقال، تغییر جهت، بوش، تناوب، نوبت، تعویض، نوبتی، استعداد، ابتکار، تعبیه، نقشه خائنانه، حقه، توطئه، پخش کردن، تعویض کردن، تغییر مکان دادن، انتقال دادن، تغییر مسیر دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی

  Русско-персидский словарь > передвигать (I) > передвинуть (I)

 • 15 переключать (I) > переключить (II)

  ............................................................
  بازپرسی از شهود بعد از بازجویی متهم، دوباره راهنمایی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) گزینه، راه گزین، راه گزیدن، ترکه، چوب زدن، سویچ برق، سویچ زدن، جریان را عوض کردن، تعویض
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) عوض کردن، عوض شدن، تغییر، پول خرد، دگرگون کردن یاشدن، دگرگونی، مبادله، تغییردادن، معاوضه کردن، خرد کردن (پول)، تغییر کردن

  Русско-персидский словарь > переключать (I) > переключить (II)

 • 16 перемещать (I) > переместить (II)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی

  Русско-персидский словарь > перемещать (I) > переместить (II)

 • 17 перемещение

  ............................................................
  (n.) انتقال، واگذاری، نقل، تحویل، حواله، ورابری
  ............................................................
  (vt. & n.) جنبش، تکان، حرکت، جنب و جوش، پیشنهاد، پیشنهاد کردن، طرح دادن، اشاره کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییرمکان، نوبت کار، مبدله، تغییردادن، تغییر مکان، انتقال، تغییر جهت، بوش، تناوب، نوبت، تعویض، نوبتی، استعداد، ابتکار، تعبیه، نقشه خائنانه، حقه، توطئه، پخش کردن، تعویض کردن، تغییر مکان دادن، انتقال دادن، تغییر مسیر دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  (n.) جابجاشدگی، دررفتگی (استخوان یا مفصل)

  Русско-персидский словарь > перемещение

 • 18 перенесение

  ............................................................
  (n.) انتقال، واگذاری، نقل، تحویل، حواله، ورابری
  ............................................................
  (n.) برداشت، رفع، عزل، ازاله
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی

  Русско-персидский словарь > перенесение

 • 19 перенос

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) انتقال، واگذاری، نقل، تحویل، حواله، ورابری
  ............................................................
  (adj.) جنبنده، متحرک، موثر، تکان دهنده
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، خط پیوند، خط ربط، نشان اتصال، ایست درسخن، بریدگی، خط پیوند در موارد زیر به کار می رود، برای پیوستن چند کلمه به یکدیگر مثل North west، برای پیوستن هجاهای جدا شده از یکدیگر در آخر سطر، برای نشان دادن وقفه یاتردید یا لکنت زبان در رمان ها به کار می رود مثل ah-ah-ah و غیره
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  تعیین محل ماموریت ثبت، در دفتر

  Русско-персидский словарь > перенос

 • 20 переносить (II) > перенести (I)

  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) انتقال، واگذاری، انتقال دادن، ورابری، ورا بردن، انقال دادن، واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال واگذاری، تحویل، نقل، سند انتقال، انتقالی
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  (vt.) عقب انداختن، بتعویق انداختن، موکول کردن، پست تر دانستن، در درجه دوم گذاشتن
  ............................................................
  (حسابداری) انتقال به صفحه بعد دادن
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن
  ............................................................
  7. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)

  Русско-персидский словарь > переносить (II) > перенести (I)

См. также в других словарях:

 • transfer — trans·fer 1 /trans fər, trans ˌfər/ vt trans·ferred, trans·fer·ring: to cause a transfer of trans·fer·abil·i·ty /trans ˌfər ə bi lə tē, ˌtrans fər / n trans·fer·able also trans·fer·ra·ble /trans fər ə bəl/ adj trans·fer·or /trans fər ȯr, tr …   Law dictionary

 • Transfer — may refer to:*Call transfer *Decal *Electron transfer *Jacoby transfer, a bidding device in contract bridge *Knowledge transfer *Language transfer, where native language grammar and pronunciation influence the learning and use of a second… …   Wikipedia

 • Transfer 21 — ist das Nachfolge Projekt des Programms “21“ – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Bund Länder Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung. Das Programm “21“ wurde 1999 ins Leben gerufen, um modellhafte Konzepte im Sinne von… …   Deutsch Wikipedia

 • Transfer — (lat. transferre „hinüberbringen“) bezeichnet: eine Methode in der Maschinellen Übersetzung in der Pädagogischen Psychologie die Übertragung von Wissen und Fertigkeiten in neue Anwendungen, siehe Lerntransfer der Datenaustausch in der… …   Deutsch Wikipedia

 • Transfer — Trans fer, n. 1. The act of transferring, or the state of being transferred; the removal or conveyance of a thing from one place or person to another. [1913 Webster] 2. (Law) The conveyance of right, title, or property, either real or personal,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • transfer — TRANSFÉR, transferuri, s.n. Faptul de a (se) transfera. – Din fr. transfert. Trimis de ionel bufu, 28.06.2004. Sursa: DEX 98 TRANSFÉR s. 1. v. mutare. 2. v. transmisiune. 3. v. schimb. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime …   Dicționar Român

 • transfer — vb 1 *move, remove, shift Analogous words: *carry, convey, transport, transmit: *commit, consign 2 Transfer, convey, alienate, deed are comparable chiefly as legal terms meaning to make over property from one owner to another. Transfer is the… …   New Dictionary of Synonyms

 • transfer — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. transfererze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}ekon. {{/stl 8}}{{stl 7}} transakcja gospodarcza, której istota polega na wzajemnym przekazaniu sobie rzeczy, usługi, kapitału …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Transfer — Trans*fer , v. t. [imp. & p. p. {Transferred}; p. pr. & vb. n. {Transferring}.] [L. transferre; trans across, over + ferre to bear: cf. F. transf[ e]rer. See {Bear} to carry.] 1. To convey from one place or person another; to transport, remove,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Transfer — (film) Transfer est le premier court métrage de David Cronenberg. Il a été réalisé en 1966. Fiche technique Réalisation, scénario, photographie et montage : David Cronenberg Son : Margaret Hindson et Stephen Nosoko Tourné à Toronto… …   Wikipédia en Français

 • transfer — [trans′fər; ] for v., also [ trans fʉr′] vt. transferred, transferring [ME transferren < L transferre < trans , across + ferre, to BEAR1] 1. to convey, carry, remove, or send from one person, place, or position to another 2. to make over or …   English World dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»