Перевод: с русского на персидский

destroy

 • 1 вытравливать (I) > вытравить (II)

  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  ............................................................
  5. etch
  (vt.) سیاه قلم کردن، قلم زدن (بوسیله تیزاب)

  Русско-персидский словарь > вытравливать (I) > вытравить (II)

 • 2 губить (II) > погубить (II), сгубить (II)

  ............................................................
  1. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن

  Русско-персидский словарь > губить (II) > погубить (II), сгубить (II)

 • 3 доконать (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  2. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن

  Русско-персидский словарь > доконать (I) (св)

 • 4 истреблять (I) > истребить (II)

  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > истреблять (I) > истребить (II)

 • 5 ломать (I) > сломать (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt.) ویران کردن، خراب کردن
  ............................................................
  (v.) لاشه شکار، شکار، صید، توده انباشته، شیشه الماسی چهارگوش، آشکار کردن، معدن سنگ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) تغییر شکل یافتن، تغییر شکل دادن، دگرگون کردن، نسخ کردن، تبدیل کردن
  ............................................................
  10. alter
  (vt.) تغییردادن، عوض کردن، اصلاح کردن، تغییر یافتن، جرح و تعدیل کردن، دگرگون کردن، دگرگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  12. wreck
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > ломать (I) > сломать (I)

 • 6 обезглавить (II) (св)

  ............................................................
  (v.) سربریدن، گردن زدن
  ............................................................
  (vt.) سراز تن جدا کردن، گردن زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обезглавить (II) (св)

 • 7 пожечь (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пожечь (св)

 • 8 разбомбить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حمله رعد آسا، حمله رعد آسا کردن

  Русско-персидский словарь > разбомбить (II) (св)

 • 9 разносить (II) > разнести (I) I

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt.) توزیع کردن، پخش کردن، تقسیم کردن، تعمیم دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  (vt.) پراکنده کردن، متفرق کردن، متفرق ساختن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разносить (II) > разнести (I) I

 • 10 разочаровывать (I) > разочаровать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رهایی از شیفتگی، وارستگی از اغفال، بیداری از خواب و خیال، رفع اوهام
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разочаровывать (I) > разочаровать (I)

 • 11 сокрушать (I) > сокрушить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  (vt.) خرد کردن، داغان کردن، شکستن، (درجمع) قطعات شکسته
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پریشانی، اندوه، محنت، تنگدستی، درد، مضطرب کردن، محنت زده کردن

  Русско-персидский словарь > сокрушать (I) > сокрушить (II)

 • 12 убивать (I) > убить (II)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قتل، کشتار، آدمکشی، کشتن، بقتل رساندن
  ............................................................
  (v.) کشتن، بقتل رساندن، ترور کردن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف

  Русско-персидский словарь > убивать (I) > убить (II)

 • 13 умерщвлять (I) > умертвить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پست کردن، ریاضت دادن، کشتن، آزردن، رنجاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) قتل، کشتار، آدمکشی، کشتن، بقتل رساندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > умерщвлять (I) > умертвить (II)

 • 14 уничтожать (I) > уничтожить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن
  ............................................................
  (v.) برانداختن، از میان بردن، منسوخ کردن
  ............................................................
  (disposal=)
  (vt.) مرتب کردن، مستعد کردن، ترتیب کارها را معین کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر

  Русско-персидский словарь > уничтожать (I) > уничтожить (II)

См. также в других словарях:

 • Destroy 2 — Also known as Eye Chew Origin Osaka, Japan Genres Noise rock Hardcore punk Years active 1995–1996 …   Wikipedia

 • Destroy! — Origin Minneapolis, Minnesota Genres Crust punk, grindcore Years active 1988–1994 Labels Havoc Records …   Wikipedia

 • destroy — [ dɛstrɔj ] adj. inv. • 1982; d apr. l angl. to destroy « ravager » ♦ Fam. Dans un état second (ivre, drogué). ⇒ cassé. « l aura destroy des Sex Pistols » (Libération, 1994). Look destroy, à base de vêtements trop larges, déchirés ou usés. ●… …   Encyclopédie Universelle

 • Destroy — may refer to: Destroy (physics), Matter is not created and not destroyed. Destroy (album), a 2004 album by Ektomorf Destroy!, a Minneapolis Crust punk band Destroy!!, a comic book by Scott McCloud, published in the 1980s by Eclipse Comics GFAS X1 …   Wikipedia

 • destroy — I (efface) verb abort, annihilate, blast, blight, blot out, break to pieces, bring to ruin, burn, consume, corrode, deal destruction, decimate, deface, demolish, desolate, destruct, destruere, devastate, devour, diruere, disintegrate, dissolve,… …   Law dictionary

 • Destroy — De*stroy , v. t. [imp. & p. p. {Destroyed}; p. pr. & vb. n. {Destroying}.] [OE. destroien, destruien, destrien, OF. destruire, F. d[ e]truire, fr. L. destruere, destructum; de + struere to pile up, build. See {Structure}.] 1. To unbuild; to pull… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • destroy — destroy, demolish, raze mean to pull or tear down. Destroy is so general in its application that it may imply the operation of any force that wrecks, kills, crushes, or annihilates {idestroy a nest of caterpillars} {destroy affection} {a building …   New Dictionary of Synonyms

 • destroy — [di stroi′] vt. [ME destroien < OFr destruire < L destruere < de , down + struere, to build: see STRUCTURE] 1. to tear down; demolish 2. to break up or spoil completely; ruin 3. to bring to total defeat; crush 4. to put an end to; do… …   English World dictionary

 • destroy — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. destroj] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mnż ndm {{/stl 8}}{{stl 7}} młodzieżowy styl bycia cechujący się wprowadzanymi celowo elementami bałaganu, nieładu; artystyczny nieład : {{/stl 7}}{{stl 10}}Destroy, czyli artystyczny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • destroy — (v.) early 13c., from O.Fr. destruire (12c., Mod.Fr. détruire) destroy, ravage, lay waste, from V.L. *destrugere (Cf. It. distruggere), refashioned (influenced by destructus), from L. destruere tear down, demolish, lit. un build, from de un ,… …   Etymology dictionary

 • destroy — [v] demolish, devastate abort, annihilate, annul, axe*, blot out, break down, butcher*, consume, cream*, crush, damage, deface, desolate, despoil, dismantle, dispatch, end, eradicate, erase, exterminate, extinguish, extirpate, gut*, impair, kill …   New thesaurus

Книги

Другие книги по запросу «destroy» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»