Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

stood

 • 1 выдерживать (I) > выдержать (I)

  ............................................................
  1. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداشتن، متحمل شدن، تحمل کردن، تقویت کردن، حمایت کردن از
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از
  ............................................................
  ............................................................
  7. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  10. season
  (v.) فصل، فرصت، هنگام، دوران، چاشنی زدن، ادویه زدن، معتدل کردن، خودادن

  Русско-персидский словарь > выдерживать (I) > выдержать (I)

 • 2 выносить (II) > вынести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  8. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن

  Русско-персидский словарь > выносить (II) > вынести (I)

 • 3 выстаивать (I) > выстоять (I)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از

  Русско-персидский словарь > выстаивать (I) > выстоять (I)

 • 4 лоток

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  2. tray
  (n.) سینی، طبق، جعبه دو خانه
  ............................................................
  (v.) جای ایستادن اسب در طویله، آخور، غرفه، دکه چوبی کوچک، بساط، صندلی، لژ، جایگاه ویژه، به آخور بستن، از حرکت بازداشتن، ماندن، ممانعت کردن، قصور ورزیدن، دور سر گرداندن، طفره، طفره زدن
  ............................................................
  شیب تند رودخانه، ناودان یا مجرای سرازیر، مخفف کلمه پاراشوت، (مج.) سقوط، انحطاط، زوال
  ............................................................
  (past: shot ; past participle: shot
  (vt. & vi. & n.) در کردن (گلوله و غیره)، رها کردن (از کمان و غیره)، پرتاب کردن، زدن، گلوله زدن، رها شدن، آمپول زدن، فیلمبرداری کردن، عکسبرداری کردن، درد کردن، سوزش داشتن، جوانه زدن، انشعاب، رویش انشعابی، رویش شاخه، درد، حرکت تند و چابک، رگه معدن

  Русско-персидский словарь > лоток

 • 5 подставка

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  3. prop
  (pl. & vt. & n.) حائل، نگهدار، پایه، تیر، شمع (درمعدن)، نگهداشتن، پشتیبانی کردن، حایل کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > подставка

 • 6 позиция

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) موقعیت، وضع، وضعیت، موضع، نهش، شغل، مقام یافتن، سمت، منصب، قرار دادن یا گرفتن، مرتبه، مقام، جایگاه
  ............................................................
  (n.) گرایش، حالت، هیئت، طرز برخورد، روش و رفتار
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  وضع، حالت، ساختمان، طرز ایستادن، ایستایش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > позиция

 • 7 постоять (I) (св)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  2. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  برپا ماندن، روی پا ایستادن، ایستاده، با استقامت، (یقه) آهاردار و سفت

  Русско-персидский словарь > постоять (I) (св)

 • 8 простаивать (I) > простоять (I)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  2. keep/be standing
  ............................................................
  3. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) بیکار، تنبل، بیهوده، بیخود، بی اساس، بی پروپا، وقت گذراندن، وقت تلف کردن، تنبل شدن، عاطل
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) ماندن، باقیماندن، اقامت کردن، مانده، اثر باقیمانده، (درجمع) بقایا

  Русско-персидский словарь > простаивать (I) > простоять (I)

 • 9 ставить (II) > поставить (II) I

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) تعیین کردن، برقرار کردن، منصوب کردن، گماشتن، واداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) ایستگاه، جایگاه، مرکز، جا، درحال سکون، وقفه، سکون، پاتوق، ایستگاه اتوبوس و غیره، توقفگاه نظامیان و امثال آن، موقعیت اجتماعی، وضع، رتبه، مقام، مستقر کردن، درپست معینی گذاردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جا، محل، مرتبه، قرار دادن، گماردن، جایگاه، میدان، فضا، مکان، در محلی گذاردن، گذاشتن، جای دادن، وهله، صندلی
  ............................................................
  7. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (v.) ستون چوبی یا سنگی تزیینی، میخ چوبی، گرو، شرط، شرط بندی مسابقه با پول روی میز در قمار، بچوب یا بمیخ بستن، قائم کردن، محکم کردن، شرط بندی کردن، شهرت خود را به خطر انداختن، پول در قمار گذاشتن
  ............................................................
  9. bet
  (past: bet, betted ; past participle: bet, betted
  (vt. & vi. & n.) شرط (بندی)، موضوع شرط بندی، شرط بستن، نذر
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  11. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > ставить (II) > поставить (II) I

 • 10 становиться (II) > стать (I) II

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > становиться (II) > стать (I) II

 • 11 стенд

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стенд

 • 12 стоять (II) (нсв)

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................
  3. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (adj.) واقع شده در، واقع در، جایگزین
  ............................................................
  5. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (vi.) روبرو شدن با، مواجهه دادن
  ............................................................
  7. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  برپا ماندن، روی پا ایستادن، ایستاده، با استقامت، (یقه) آهاردار و سفت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стоять (II) (нсв)

 • 13 стремянка

  ............................................................
  (n.) نردبان، نردبان به کار بردن، نردبان ساختن
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات

  Русско-персидский словарь > стремянка

 • 14 трибуна

  ............................................................
  (n.) منبر، کرسی خطابه، منقار، پوزه، تاج
  ............................................................
  حامی ملت، سکوب سخنرانی، کرسی یامیز خطابه، منبر، تریبون
  ............................................................
  (n.) سکو، تلواره، سحن، زمین بلندکه در آن ایستاده سخنرانی کنند، منبر
  ............................................................
  بالکن جایگاه مخصوص، لژ سلطنتی
  ............................................................
  (n.) (روم باستان) میدان، بازار، محل اجتماع عموم، دادگاه، محکمه، دیوانخانه
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات

  Русско-персидский словарь > трибуна

См. также в других словарях:

 • Stood — Stood, imp. & p. p. of {Stand}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • stood — past and past part of stand Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • stood — is used (in a quasi passive role) for standing in non standard uses comparable to sat for sitting, such as: • My husband was stood on the opposite side of the pits Cycling Weekly, 1993. The origins of this use are obscure and probably dialectal …   Modern English usage

 • stood — [stood] vi., vt. pt. & pp. of STAND …   English World dictionary

 • Stood Up — may refer to:* One of two parties not showing up for a date * A song from Bring the Family , by John Hiatt * A hit song in 1958 (No. 2 U.S.) from Ricky Nelson …   Wikipedia

 • stood — /stood/, v. pt. and pp. of stand. * * * …   Universalium

 • stood — [stud] the past tense and past participle of ↑stand 1 …   Dictionary of contemporary English

 • stood — the past tense and past participle of stand1 …   Usage of the words and phrases in modern English

 • stood — p.t. of STAND (Cf. stand) (q.v.) …   Etymology dictionary

 • stood by — stood behind, supported, aided, helped …   English contemporary dictionary

 • Stood — Stand Stand (st[a^]nd), v. i. [imp. & p. p. {Stood} (st[oo^]d); p. pr. & vb. n. {Standing}.] [OE. standen; AS. standan; akin to OFries. stonda, st[=a]n, D. staan, OS. standan, st[=a]n, OHG. stantan, st[=a]n, G. stehen, Icel. standa, Dan. staae,… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»