Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

четирима

 • 1 четирима

  * * *
  четирѝма,
  бройно числ. (за лица) four (people), foursome.
  * * *
  four (people)

  Български-английски речник > четирима

 • 2 ред

  1. (линия, ивица) row, range, line
  (ръкописен, печатен) line
  на първия ред in the front row
  нов ред a new/fresh line/paragraph
  почвам нов ред begin anew paragraph
  чета между редовете read between the lines
  ред дървета a linc/row of trees
  ред чинове a row of desks
  2. (известен брой, поредица) a number/succession of; series
  безкраен ред мат. an infinite series
  ред въпроси/трудности a series of questions/difficulties
  ред мисли a chain of ideas
  в тоя ред на мисли in this train of thought
  ред посещения a round of visits
  ред правила a set of rules
  ред събития a sequence of events
  по ред причини for a number/variety of reasons
  по азбучен ред in alphabetic order/sequence
  и ред други and many others
  ред по ред one after another, successively, in succession
  (години) под ред (years) in succession
  3. (начин на действие, подреждане, изправност, обичаи, сбор от правила, норми, строй, режим) order, system
  воен. order, formation, array
  ред и законност law and order
  внасям/слагам ред в regulate
  внасям известен ред в put some sort of system in
  научавам на ред discipline; teach s.o. order
  научавам се на ред be disciplined, learn to be orderly
  слагам в ред put in order, set to rights, ( стая и) do, ( нещо повредено) put right
  слагам работите си в ред put/set o.'s affairs in order, put o.'s house in order
  карам под ред take matters in order
  поддържам реда maintain order, (в къща и пр.) keep (a house, etc,) in order
  нарушавам/развалям реда break the routine
  променям реда си change o.'s routine
  приет ред accepted order, usage
  установен ред a fixed routine, an established usage/method
  такъв е редът тук this is the custom here
  вътрешен ред internal discipline, (на пансион и пр.) house regulation/rules
  човек на реда a man of method, a methodical man
  при добър/пълен ред in complete order, without disorder, smoothly
  по административен ред through administrative channels
  по надлежния ред through the proper channels
  по съдебен ред in legal form; by order of the court
  старият ред the old order/regime
  без (никакъв) ред ре ll-mell, higgledy-piggledy
  (според) както му е редът in the proper way; in due form
  боен ред воен, order of battle, battle order/formation/array
  походен ред воен. marching formation
  ред на гласуване voting procedure
  в ред (за книжа и пр.) in (good) order, ( за машина) in work-ing order
  не в ред (развален, повреден) out of order
  очите ми нещо не са в ред s.th. is wrong with my eyes, there is s.th. wrong with my eyes
  тук има нещо, което не е в ред there's s.fh. wrong here, разг. there's a screw loose somewhere
  4. (време, удобен случай) turn; time
  на свой ред in o.'s turn
  всеки на свой ред each one in his turn
  чакам си реда wait o.'s turn
  идва ми редът, сега е мой ред да it is my turn to
  идва ми отново редът have o.'s turn again
  още не му е дошъл редът the time is not yet ripe for it
  всичко на реда си everything has its day
  всичко върви по реда си things take their regular course
  когато му дойде редът all in good time
  дойде ред човек да види... we will live to see...
  5. мн. ч. (на армия, организация) ranks
  * * *
  м., -овѐ, (два) рѐда 1. ( линия; ивица) row, range, line; ( ръкописен, печатен) line; линотипен \ред полигр. slug; на първия \ред in the front row; нов \ред indentation; по четирима на \ред four abreast, (на дълбочина) four deep;
  2. ( известен брой, поредица) a number/succession of; series; ( последователност) sequence; безкраен \ред мат. infinite series; в тоя \ред на мисли in this train of thought; и \ред други and many others; по азбучен \ред in alphabetic order; по канален \ред in due order; through official/proper channels; по \ред причини for a number/variety of reasons; ( години) под \ред (years) in succession; \ред мисли chain of ideas; \ред по \ред one after another, successively, in succession; \ред (поредица) посещения round of visits; \ред правила set of rules;
  3. ( начин на действие, подреждане; изправност; обичаи; сбор от правила, норми; строй, режим) order, system; воен. order, formation, array; без (никакъв) \ред pell-mell, higgledy-piggledy; боен \ред воен. order of battle, battle order/formation/array; вътрешен \ред internal discipline, (на пансион и пр.) house regulation/rules; administrative arrangement; домашен/обществен и пр. \ред domestic/social, etc. arrangements; карам под \ред take matters in order; нарушавам/развалям \реда break the routine; научавам на \ред discipline; teach s.o. order; научавам се на \ред be disciplined, learn to be orderly; не в \ред ( развален, повреден) out of order; не съм в \ред (не се чувствам добре) be/feel unwell; очите ми нещо не са в \ред there is s.th. wrong with my eyes; по административен \ред through administrative channels; по законен \ред legally; по надлежния \ред through the proper channels; по съдебен \ред in legal form; by order of the court; походен \ред воен. marching formation; преследвам по съдебен \ред prosecute, bring to trial; призовавам към \ред call to order; \ред за наемане на работа conditions of employment; \ред и законност law and order; \ред на гласуване voting procedure; слагам в \ред put in order, set to rights, ( стая и пр.) do, ( нещо повредено) put right; (според) както му е \редът in the proper way; in due form; такъв е \редът тук this is the custom here; установен \ред fixed routine, an established usage/method; човек на \реда man of method, methodical man;
  4. ( време, удобен случай) turn; time, разг. go; всичко върви по \реда си things take their regular course; всичко по \реда си everything has its day; когато му дойде \редът all in good time; на свой \ред in o.’s turn; още не му е дошъл \редът the time is not yet ripe for it; преди да ми е дошъл \редът ahead of turn; чакам си \реда wait o.’s turn;
  5. само мн. (на армия, организация) ranks; той влезе в \редовете на армията he joined the army/ranks;
  6. мат. series; • дневен \ред agenda; на дневен \ред съм (за въпрос) be up for discussion; нещо, което е в \реда на нещата a matter of course, a routine matter; отивам по \реда си ( умирам) go the way of all flesh; слагам в дневния \ред put on the agenda.
  * * *
  row: We found seats in the front ред. - Намерихме си места на първия ред.; range (в текст): new ред - нов ред, a ред of trees - ред от дървета; sequence: The president will visit a ред of events. - Президентът ще посети ред събития.; number (брой); series (последователност и мат.); variety (множество): A ред of problems appeared. - Възникнаха ред проблеми.; chain; order (правила и пр.): in alphabetical ред - по азбучен ред, My car is out of ред. - Колата ми не е в ред., The government restored law and ред.- Правителството възстанови законността и реда., put in ред - привеждам в ред, maintain ред - поддържам реда; protocol; routine (рутина): You must follow the fixed ред. - Трябва да спазвате установения ред.; channels (административен); orderliness(воен.); course; placement; rank{rEnk}; turn (удобен случай): It is my ред to speak. - Мой ред е да говоря., Wait for your ред. - Изчакайте реда си.; agenda (дневен ред)
  * * *
  1. (време, удобен случай) turn;time 2. (години) под РЕД (years) in succession 3. (известен брой, поредица) а number/succession of;series 4. (линия 5. (начин на действие, подреждане 6. (последователност) sequence 7. (ръкописен, печатен) line 8. (според) както му е РЕДът in the proper way;in due form 9. no законен РЕД legally 10. РЕД въпроси/трудности a series of questions/difficulties 11. РЕД дървета а linc/row of trees 12. РЕД и законност law and order 13. РЕД мисли a chain of ideas 14. РЕД на гласуване voting procedure 15. РЕД пo РЕД one after another, successively, in succession 16. РЕД посещения a round of visits 17. РЕД правила a set of rules 18. РЕД събития a sequence of events 19. РЕД чинове a row of desks 20. без (никакъв) РЕД реll-mell, higgledy-piggledy 21. безкраен РЕД мат. an infinite series 22. боен РЕД воен, order of battle, battle order/formation/array 23. в РЕД (за книжа и пр.) in (good) order, (за машина) in work-ing order 24. в тоя РЕД на мисли in this train of thought 25. внасям известен РЕД в put some sort of system in 26. внасям/слагам РЕД в regulate 27. воен. order, formation, array 28. всеки на свой РЕД each one in his turn 29. всичко върви пo РЕДa си things take their regular course 30. всичко на РЕДа си everything has its day 31. вътрешен РЕД internal discipline, (на пансион и np.) house regulation/rules 32. дойде РЕД човек да види.., we will live to see,.. 33. и РЕД други and many others 34. ивица) row, range, line 35. идва ми РЕДът, сега е мой РЕД да it is my turn to 36. идва ми отново РЕДът have o.'s turn again 37. изправност 38. карам под РЕД take matters in order 39. когато му дойде РЕДът all in good time 40. линотипен РЕД печ. slug 41. мн. ч. (на армия, организация) ranks 42. на първия РЕД in the front row 43. на свой РЕД in o.'s turn 44. нарушавам/развалям РЕДа break the routine 45. научавам на РЕД discipline;teach s.o. order 46. научавам се на РЕД be disciplined, learn to be orderly 47. не в РЕД (развален, повреден) out of order 48. не съм в РЕД (не се чувствувам добре) be/feel unwell 49. нов РЕД a new/fresh line/paragraph 50. обичаи 51. отстъпвам в добър РЕД retreat in (good) order 52. очите ми нещо не са в РЕД s.th. is wrong with my eyes, there is s.th. wrong with my eyes 53. още не му е дошъл РЕДът the time is not yet ripe for it 54. пo РЕД причини for a number/ variety of reasons 55. пo административен РЕД through administrative channels 56. пo азбучен РЕД in alphabetic order/sequence 57. пo надлежния РЕД through the proper channels 58. пo съдебен РЕД in legal form;by order of the court 59. пo четирима на РЕД four abreast, (на дълбочина) four deep 60. поддържам РЕДа maintain order, (в къща и пр.) keep (a house, etc,) in order 61. походен РЕД воен. marching formation 62. почвам нов РЕД begin anew paragraph 63. преди да ми е дошъл РЕДът ahead of turn 64. преследвам no съдебен РЕД prosecute, bring to trial 65. при добър/пълен РЕД in complete order, without disorder, smoothly 66. привеждам в РЕД put in order 67. приетРЕД accepted order, usage 68. призовавам към РЕД call to order 69. променям РЕДa си change o.'s routine 70. сбор от правила, норми 71. слагам в РЕД put in order, set to rights, (стая и) do, (нещо повредено) put right 72. слагам работите си в РЕД put/set o.'s affairs in order, put o.'s house in order 73. старият РЕД the old order/regime 74. стол на първия РЕД a front row seat 75. строй, режим) order, system 76. такъв е РЕДът тук this is the custom here 77. той влезе в 78. тук има нещо, което не е в РЕД there's s.fh. wrong here, разг. there's a screw loose somewhere 79. установен РЕД a fixed routine, an established usage/method 80. чакам си РЕДa wait o.'s turn 81. чета между РЕДовете read between the lines 82. човек на РЕДa a man of method, a methodical man 83. щ

  Български-английски речник > ред

 • 3 редица

  row, line, file. rank; tier
  (известен брой) a number/series of
  редица коли a row of cars
  редица концерти a series of concerts
  редица статии a set of articles
  по редица причини for a variety of reasons
  в редица случаи in a number of instances/cases
  стоя на редица stand in line/in a queue
  в редиците на in the ranks of
  в предните редици на in the front ranks/van of; in the forefront of
  в редица по един Indian file
  в три/четири редици three/four deep
  * * *
  редѝца,
  ж., -и row, line, file, rank; tier; мат. queue; ( известен брой) a number/series of; в \редицаа по един Indian file; в \редицаите на in the ranks of; в три/четири \редицаи three/four deep; заставам в \редицаа fall into rank; маршируваме в \редицаи от по четирима march four abreast; по \редицаа причини for a variety of reason; \редицаа статии a set of articles; стягам \редицаите close the ranks.
  * * *
  row: in the first редица - в първата редица; line; rank; (известен брой, поредица): number of: We have examined a редица cases. - Проучихме редица случаи.; series of
  * * *
  1. (известен брой) a number/series of 2. row, line, file. rank;tier 3. РЕДИЦА коли a row of cars 4. РЕДИЦА концерти a series of concerts 5. РЕДИЦА статии a set of articles 6. в РЕДИЦА по един Indian file 7. в РЕДИЦА случаи in a number of instances/cases 8. в предните редици на in the front ranks/van of;in the forefront of 9. в редиците на in the ranks of 10. в три/четири редици three/four deep 11. маршируваме в редици от по четирима march four abreast 12. пo РЕДИЦА причини for a variety of reasons 13. стоя на РЕДИЦА stand in line/ in a queue 14. стягам редиците close the ranks

  Български-английски речник > редица

 • 4 трябвам

  be necessary/needed, be indispensable (на to)
  много ми трябваш I need you, I need your help very much
  трябвам ли ти? do you need me?
  това вече не ми трябва I don't need it any longer; I have no further use for it
  що ти трябва да отиваш? what's the use of going? what do you want to go for?
  що ми трябваше да ходя? why in the world did I go?
  що ти трябва беля, що ти трябва от мечка ремък why lock for trouble
  let sleeping dogs lie
  не ми трябва беля, не ми трябва на баир лозе I'm not out/not looking for trouble; I'm steering clear of it
  not me! не ти трябва да you don't want to, you had tetter not
  не ти и трябва you'd better not
  за този модел трябва много плат this model requires a lot of material
  * * *
  тря̀бвам,
  гл. be necessary/needed, be indispensable (на to); за този модел трябва много плат this model requires a lot of material; не ти и трябва you’d better not; трябва ми I need; трябваше четирима души да го удържат it took four men to hold him; ще ми трябват 5 минути it’ll take me 5 minutes; що ми трябваше да ходя? why in the world did I go? що ти трябва да отиваш? what’s the use of going? what do you want to go for?; • не ми трябва на баир лозе I’m not out/not looking for trouble; I’m steering clear of it; not me! що ти трябва от мечка ремичка why look for trouble; let sleeping dogs lie.
  * * *
  be necessary: Your votes are necessary for us! - Вашите гласове ни трябват!; need: I трябвам a fast car - Трябва ми бърза кола; have: I трябвам to go now - Сега трябва да тръгвам; must: You трябвам have done it already. - Вече трябваше да сте го направили.; ought to {O;t tx{ (и би трябвало); should: You трябвам visit him - Трябва да го посетиш, as it трябвам be - както трябва
  * * *
  1. 2 levs 2. 3 минути it'll take me 3. 4 minutes 4. be necessary/needed, be indispensable (на to) 5. let sleeping dоgs lie 6. not me! не ти трябва да you don't want to, you had tetter not 7. ТРЯБВАМ ли ти? do you need me? 8. за този модел трябва много плат this model requires a lot of material 9. много ми трябваш I need you, I need your help very much 10. не ми трябва беля, не ми трябва на баир лозе I'm not out/not looking for trouble;I'm steering clear of it 11. не ти и трябва you'd better not 12. това вече не ми трябва I don't need it any longer;I have no further use for it 13. това много ми трябва I need it very badly 14. толкова му трябва на него that's all he needs 15. трябва ми I need 16. трябват ми 1 лева I need 17. трябваше четирима души да го удържат it took four men to hold him 18. ще ми трябват 19. що ми трябваше да ходя? why in the world did I go? 20. що ти трябва беля, що ти трябва от мечка ремък why lock for trouble 21. що ти трябва да отиваш? what's the use of going?what do you want to go for?

  Български-английски речник > трябвам

 • 5 съм

  be
  (присъствувам) be there/present
  съм за be in favour (of); be for; hold with
  защо не съм I wish I were
  не съм по музиката I am not much of a music-lover, music is not in my line, разг. music is not my cup of tea
  как сме откъм...? how do we stand for...? няма да го бъде he won't last (out) long, he won't be long for this world; he is beyond hope,he is past recovery
  ще го бъде ли? is there any hops for him?
  не съм от тях I'm not that sort
  ние сме четирима there are four of us
  не съм това, което бях I'm not the man I was; I am not my old self
  да не беше той were it not for him, had it not been for him
  тъй да бъде so be it; all right; right you are
  не би it was not to be
  не си за София Sofia is not the right place for you
  не си за лекар you are not fit to be a doctor, you haven't got the makings of a doctor
  аз съм бил I have been
  виждал съм го I have seen him
  той бил казал he is supposed to have said
  2. страх/яд ме е I am afraid/angry
  студено/топло ми е I am cold/warm
  * * *
  гл., мин. св. деят. прич. бил 1. be; ( присъствам) be there/present; беше тя it’s all over and done with; защо не \съм I wish I were; не \съм от тях I am not that sort; не \съм по музиката I am not much of a music-lover, music is not my line, разг. music is not my cup of tea; не \съм това, което бях I’m not the man I was; I am not my old self; от Глазгоу \съм I am from Glasgow, книж. I hail from Glasgow; \съм за be in favour (of) be for, hold with;
  2. ( при сложни гл. форми) be; have; аз \съм бил I have been; виждал \съм го I have seen him.
  * * *
  be: I have been - бил съм, I will съм there. - Ще съм там., He was a friend of mine. - Той ми беше приятел., I am the one you need. - Аз съм този, който ви трябва.
  * * *
  1. (при сложни глаголни форми) be;have 2. (присъствувам) be there/present 3.: страх/яд ме е I am afraid/angry 4. be 5. СЪМ за be in favour (of);be for;hold with 6. аз СЪМ бил I have been 7. виждал СЪМ го I have seen him 8. да не беше той were it not for him, had it not been for him 9. защо не СЪМ I wish I were 10. как сме откъм... ? how do we stand for... ? няма да го бъде he won't last (out) long, he won't be long for this world;he is beyond hope,he is past recovery 11. момчетата са си момчета boys will be boys 12. не СЪМ от тях I'm not that sort 13. не СЪМ по музиката I am not much of a music-lover, music is not in my line, разг. music is not my cup of tea 14. не СЪМ това, което бях I'm not the man I was;I am not my old self 15. не би it was not to be 16. не си за София Sofia is not the right place for you 17. не си за лекар you are not fit to be a doctor, you haven't got the makings of a doctor 18. ние сме четирима there are four of us 19. студено/ топло ми е I am cold/warm. 20. той бил казал he is supposed to have said 21. тъй да бъде so be it;all right;right you are 22. ще го бъде ли? is there any hops for him? 23. ще я бъде ли (тази работа)? will anything come of it?

  Български-английски речник > съм

 • 6 четирма

  вж. четирима
  * * *
  четѝрма,
  бройно числ. (за лица) four (people).
  * * *
  вж. четирима

  Български-английски речник > четирма

 • 7 близнак

  1. twin
  близнаци twins; two at a birth
  брат/сестра близнак a twin brother/sister
  три близнака triplets, trillings
  2. (зодия) близнаци Gemini
  * * *
  близна̀к,
  м., -ци; близна̀чк|а ж., -и 1. twin; \близнакци twins; two at a birth; брат/сестра \близнакк twin brother/sister; петима \близнакци quintuplets; сиамски \близнакци Siamese twins; трима \близнакци triplets, trillings; четирима \близнакци quadruplets;
  2. астрол. ( зодия) Близнаци Gemini.
  * * *
  twin: близнак- brother - брат близнак
  * * *
  1. (зодия) близнаци Gemini 2. twin 3. близнаци twins;two at a birth 4. брат/сестра БЛИЗНАК a twin brother/ sister 5. братя близнаци twin brothers 6. пет близнака quintuplets 7. сестри близначки twin sisters 8. сиамски близнаци Siamese twins 9. три близнака triplets, trillings 10. четири близнака quadruplets

  Български-английски речник > близнак

 • 8 каре

  (мильо) table-centre
  плат на карета chequered/checked cloth
  2. карти four of a kind
  3. (месо) fillet, loin
  4. тех. centre-cross; cross-piece; joint
  5. воен. square
  * * *
  карѐ,
  ср., -та 1. ( нещо квадратно) square; ( фигура върху плат) check; ( мильо) table-centre; библиографско \каре colophon; издателско \каре printer’s imprint; плат на \карета текст. chequered/checked cloth;
  2. карти four of a kind; ( четирима партньори) foursome;
  3. ( месо) fillet, loin;
  4. техн. centre-cross; cross-piece; joint;
  5. воен. square.
  * * *
  check (плат); square (форма); foursome (за карти)
  * * *
  1. (месо) fillet, loin 2. (мильо) table-centre 3. (нещо квадратно) square 4. (фигура на плат) check 5. (четирма партньори) foursome 6. воен. square 7. карти four of a kind 8. плат на КАРЕта chequered/checked cloth 9. тех. centre-cross;cross-piece;joint

  Български-английски речник > каре

 • 9 колона

  1. (стълб) column, pillar, post
  с колони columned
  3. воен. column
  в колона по двама in column of files
  в колона по трима/четирма in column of threes/fours
  походна колона a column of route, a route column
  в колона по един мор. line ahead
  пета колона a fifth column
  * * *
  коло̀на,
  ж., -и 1. ( стълб) column, pillar, post; архит. ( между капитела и основата) tige; с \колонаи columned;
  2. строит.: \колонаа с капител bracket-like column; \колонаа със спирална армировка column with spiral hooping; \колонаи с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна \колонаа cant column; стоманобетонна \колонаа reinforced concrete column;
  3. ( във вестник) column; (на специална тема) feature;
  4. воен. column; в \колонаа по двама in column of files; в \колонаа по един мор. line ahead; в \колонаа по трима/четирима in column of threes/fours; походна \колонаа column of route, route column; стегната \колонаа close column;
  5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в \колонаа string out;
  6. ( озвучително тяло) speaker; • пета \колонаа a fifth column; човек от петата \колонаа fifth columnist.
  * * *
  column: in колона of files - в колона по двама; line (от коли); pillar (стълб); tige (арх.); upright
  * * *
  1. (във вестник) column 2. (на специална тема) feature 3. (от коли в улично движение) line 4. (стълб) column, pillar, post 5. apx. (между капитела и основата) tige 6. в КОЛОНА по двама in column of files 7. в КОЛОНА по един мор. line ahead 8. в КОЛОНА по трима/четирма in column of threes/fours 9. воен. column 10. движа се в КОЛОНА string out 11. из колоните на печата a press review 12. пета КОЛОНА a fifth column 13. походна КОЛОНА a column of route, a route column 14. с колони columned 15. стегната КОЛОНА a close column 16. човек от петата КОЛОНА a fifth columnist

  Български-английски речник > колона

 • 10 четворка

  four
  четворка каро the four of diamonds
  (коне) four-in-hand, a team of four horses
  (лодка) four oar
  (трамвай и пр.) (tram etc.) number four
  (четирма играчи и пр.) foursome
  * * *
  четво̀рка,
  ж., -и four; \четворкаа каро the four of diamonds; ( коне) four-in-hand, a team of four horses; ( лодка) four oar; ( трамвай и пр.) (tram etc.) number four; ( четирима играчи и пр.) foursome; ( близнаци) quadruplets; \четворкаа скул спорт. four sculls.
  * * *
  tetrad
  * * *
  1. (коне) four-in-hand, a team of four horses 2. (лодка) four oar 3. (трамвай и пр.) (tram etc.) number four 4. (четирма играчи и пр.) foursome 5. four 6. ЧЕТВОРКА каро the four of diamonds 7. три четворки three fours

  Български-английски речник > четворка

См. также в других словарях:

 • Аспарух — Памятник хану Аспаруху в городе …   Википедия

 • Потери сил международной коалиции в операции «Несокрушимая свобода» — График потерь международной коалиции с начала в …   Википедия

 • Силовик — (обычно силовики) вошедший в широкий обиход в 1990 е годы неофициальный собирательный термин для обозначения высокопоставленного чиновника (военнослужащего), принадлежащего к так называемому «силовому блоку», под которым обычно подразумевают… …   Википедия

 • Michel Platini Mesquita — Michel Platini Personal information Full name …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»