Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

движение

 • 1 движение

  1. motion ( и на планета), movement
  движение напред forward/progressive motion
  движение назад backward/regressive motion
  равномерно движение uniform motion/velocity
  2. (телесно) movement, motion
  движение с ръка gesture
  правя движение make a movement/motion/gesture
  3. (разходки) excercise
  той е винаги в движение he is always on the move/go/run
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic
  голямо движение heavy/dense traffic
  автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно движение road/aircraft/rail/tramway traffic
  движение на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic
  движение на автобуси bus service
  движение на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic
  движение то е на дясната страна traffic keeps to the right
  движението е нормално traffic runs smoothly
  път, по който няма много движение a quiet road, a road of little traffic
  в движение in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly
  качвам се/скачам на трамвай и пр. в движение get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.
  ам. jump a tram etc.
  не спирайте движението don't block the traffic
  правила за движението rule of the road; traffic code
  6. (шетня, блъсканица) bustle
  7. прен. movement
  всенародно движение a national/nationwide movement
  движението за мир the peace movement
  национално-освободително-a national liberation movement, a movement for national liberation
  профсъюзно движение a trade union movement, trade-unionism
  работническо движение a labour/working class movement
  8. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street
  движение на населението population shift
  движение на капитали/идеи flow of capital/ideas
  движение на скали rock subsidence
  * * *
  движѐние,
  ср., -я 1. motion (и на планета), movement; ( внезапно; рязко) jerk; ( ходене насам-натам) coming and going; бързо \движениее (на снаряд) flight; \движениее назад backward/regressive motion; \движениее напред forward/progressive motion; непрекъснато \движениее мат. flux; равномерно \движениее uniform motion/velocity; равномерно-закъснително \движениее uniformly decelerated motion; равномерно-ускорително \движениее uniformly accelerated motion;
  2. ( телесно) movement, motion; \движениее с ръка gesture; правя \движениее make a movement/motion/gesture;
  3. ( разходки) exercise; постоянно съм в \движениее keep on the move; той е винаги в \движениее he is always on the move/go/run;
  4. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion; моторът е в \движениее the motor is running; привеждам в \движениее set/put in motion;
  5. (на хора, превозни средства) movement, traffic; автомобилно/въздушно/железопътно/трамвайно \движениее road/aircraft/rail/tramway traffic; в \движениее in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly; голямо \движениее heavy/dense traffic; \движениее на автобуси bus service; \движениее на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic; \движениее на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic; \движениеето е на дясната страна traffic keeps to the right; \движениеето е нормално traffic runs smoothly; качвам се/скачам на трамвай и пр. в \движениее get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc.; амер. jump a tram etc.; не спирайте \движениеето don’t block the traffic; правила за \движениеето rule of the road; traffic code, highway code; път, по който няма много \движениее a quiet road, a road of little traffic; улично \движениее street traffic;
  7. прен. movement; всенародно \движениее national/nation-wide movement; \движениее против абортите pro-life movement; \движениеето за мир the peace movement; националноосвободително \движениее movement for national liberation, national liberation movement; профсъюзно \движениее trade union movement, trade-unionism; работническо \движениее labour/working class movement;
  8. ( улица, където хората се разхождат) promenade, main street; • в \движениее съм be on the move; в постоянно \движениее ( променя се) in a state of flux; \движениее на населението population shift; \движениее на капитали/идеи flow of capital/ideas; \движениее на скали rock subsidence.
  * * *
  course ; headway ; locomotion: He made a slight движение. - Той направи леко движение.; race ; stir ; traffic (улично); exercise (се)
  * * *
  1. (внезапно 2. (на машина, мотор) working, functioning, operation, motion 3. (на хора, превозни средства) movement, traffic 4. (разходки) excercise 5. (телесно) movement, motion 6. (улица, където хората се разхождат) promenade, main street 7. (ходене насам-натам) coming and going 8. (шетня, блъсканица) bustle 9. motion (и на планета), movement 10. ДВИЖЕНИЕ на автобуси bus service 11. ДВИЖЕНИЕ на капитали/идеи flow of capital/ideas 12. ДВИЖЕНИЕ на моторни коли road/vehicle/vehicular traffic 13. ДВИЖЕНИЕ на населението population shift 14. ДВИЖЕНИЕ на пешеходци/пътници pedestrian/passenger traffic 15. ДВИЖЕНИЕ на скали rock subsidence 16. ДВИЖЕНИЕ назад backward/ regressive motion 17. ДВИЖЕНИЕ напред forward/progressive motion 18. ДВИЖЕНИЕ с ръка gesture 19. ДВИЖЕНИЕ то е на дясната страна traffic keeps to the right 20. ДВИЖЕНИЕто е нормално traffic runs smoothly 21. ДВИЖЕНИЕто за мир the peace movement 22. автомобилно/ въздушно/железопътно/трамвайно ДВИЖЕНИЕ road/ aircraft/rail/tramway traffic 23. ам. jump a tram etc. 24. бързо ДВИЖЕНИЕ (на снаряд) flight 25. в ДВИЖЕНИЕ in motion, under way, (за самолет и пр.) on the fly 26. в постоянно ДВИЖЕНИЕ (променя се) in a state of flux 27. всенародно ДВИЖЕНИЕ a national/nationwide movement 28. голямо ДВИЖЕНИЕ heavy/dense traffic 29. имам нужда от повече ДВИЖЕНИЕ need more excercise 30. качвам се/скачам на трамвай и пр. в ДВИЖЕНИЕ get on a moving/running tram etc., jump on to a moving/running tram etc. 31. моторът е в ДВИЖЕНИЕ the motor is running 32. национално-освободително - a national liberation movement, a movement for national liberation 33. не спирайте ДВИЖЕНИЕто don't block the traffic 34. непрекъснато ДВИЖЕНИЕ мат. flux 35. постоянно съм в ДВИЖЕНИЕ keep on the move 36. правила за ДВИЖЕНИЕто rule of the road;traffic code 37. правя ДВИЖЕНИЕ make a movement/motion/gesture 38. прен. movement 39. привеждам в ДВИЖЕНИЕ set/put in motion 40. профсъюзно ДВИЖЕНИЕ a trade union movement, trade-unionism 41. път, по който няма много ДВИЖЕНИЕ a quiet road, a road of little traffic 42. работническо ДВИЖЕНИЕ a labour/working class movement 43. равномерно ДВИЖЕНИЕ uniform motion/velocity 44. равномерно-закъснително ДВИЖЕНИЕ uniformly decelerated motion 45. равномерно-ускорително ДВИЖЕНИЕ uniformly accelerated motion 46. рязко) jerk 47. той е винаги в ДВИЖЕНИЕ he is always on the move/go/run 48. улично ДВИЖЕНИЕ street traffic

  Български-английски речник > движение

 • 2 движение

  motions
  motion
  movement
  running
  travel
  traverse

  Български-Angleščina политехнически речник > движение

 • 3 движение ср

  movement

  Български-английски малък речник > движение ср

См. также в других словарях:

 • ДВИЖЕНИЕ — в широком смысле всякое изменение, в узком изменение положения тела в пространстве. Д. стало универсальным принципом в философии Гераклита («все течет»). Возможность Д. отрицалась Парменидом и Зеноном из Элей. Аристотель подразделил Д. на… …   Философская энциклопедия

 • ДВИЖЕНИЕ — ДВИЖЕНИЕ, движения, ср. 1. только ед. Состояние, противоположное покою и состоящее в перемещении предмета или его частей (книжн. научн.). Вращательное движение. Поступательное движение. «Находиться в состоянии движения. форма бытия материи.»… …   Толковый словарь Ушакова

 • ДВИЖЕНИЕ —     ДВИЖЕНИЕ (греч. κίνησις, лат. motus), любое изменение вещи, предполагающее ее переход из одного состояния в другое. Видами движения являются: качественное и количественное изменение, изменение положения в пространстве (перемещение) и… …   Античная философия

 • движение — См. ход приводить в движение... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. движение перемещение, ход, передвижение, продвижение, перестановка; процесс, течение, тенденция, общее… …   Словарь синонимов

 • движение — структурная единица деятельности результат работы психофизиологического аппарата по реализации акта двигательного, посредством коего происходит взаимодействие живого существа с внешней средой. В движении проявляется физиологическая активность… …   Большая психологическая энциклопедия

 • Движение —  Движение  ♦ Mouvement    Перемена места, состояния, положения или расположения. Аристотель («Физика», III, 1 и VIII, 7) различал четыре вида движения, которые на современном языке лучше назвать изменениями. Главные изменения соответствуют… …   Философский словарь Спонвиля

 • ДВИЖЕНИЕ — группа художников, возродившая традицию конструктивизма и обосновавшая принципы кинетизма в русской культуре 1960 70 х гг. Ее лидером был Л. В. Нусберг, активными участниками Ф. Инфанте, В. Ф. Колейчук и др. Движение стремилось вывести… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ДВИЖЕНИЕ — в философии способ существования материи, в самом общем виде изменение вообще, всякое взаимодействие объектов. Движение выступает как единство изменчивости и устойчивости, прерывности и непрерывности, абсолютного и относительного …   Большой Энциклопедический словарь

 • Движение — в техническом анализе изменение величины или цены. По английски: Movement См. также: Графики движения рынка Классические фигуры технического анализа Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

 • Движение Э.Т.И. — Движение Э.Т.И. российская арт группа, созданная Анатолием Осмоловским в Москве в конце 80 х годов[1]. Содержание 1 История создания 2 Участники …   Википедия

 • движение —     ДВИЖЕНИЕ, передвижение, перемещение     ДВИГАТЬСЯ/ДВИНУТЬСЯ, передвигаться/ передвинуться, перемещаться/переместиться, подвигаться/подвинуться …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

Книги

Другие книги по запросу «движение» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»