Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

wreck

 • 1 вредительский (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  {sabotag [ sabotage:
  (vt. & vi. & n.) خرابکاری عمدی، کارشکنی و خراب کاری، خرابکاری کردن]}
  { sabotage: ــ(vt. & vi. & n.) خرابکاری عمدی، کارشکنی و خراب کاری، خرابکاری کردن}
  ............................................................
  {wreck ـ(vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن}
  {!! wrecker: اوراق چی، مخرب}

  Русско-персидский словарь > вредительский (-ая, -ое, -ие)

 • 2 вредительство

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) خرابکاری عمدی، کارشکنی و خراب کاری، خرابکاری کردن
  ............................................................
  {wreck ـ(vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن}
  {!! wrecker: اوراق چی، مخرب}

  Русско-персидский словарь > вредительство

 • 3 громить (II) > разгромить (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) جستجو کردن، زیاد کاوش کردن، غارت کردن، چپاول کردن، لخت کردن، چپاول
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  8. flay
  (v.) پوست کندن از، سخت انتقاد کردن
  ............................................................
  (v.) آمدن و رفتن، با دقت روی چیزی کار کردن، شلاق زدن، (مج.) زخم زبان زدن، سخت زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن

  Русско-персидский словарь > громить (II) > разгромить (II)

 • 4 диверсионный (-ая, -ое, -ые)

  صفت wrecking
  {wreck ـ(vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن}
  {!! wrecker: اوراق چی، مخرب}

  Русско-персидский словарь > диверсионный (-ая, -ое, -ые)

 • 5 заваливать (I) > завалить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  3. bury
  (v.) بخاک سپردن، دفن کردن، از نظر پوشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  (past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливать (I) > завалить (II)

 • 6 изнервничаться (I) (св)

  فعل wreck nerves

  Русско-персидский словарь > изнервничаться (I) (св)

 • 7 ломать (I) > сломать (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt.) ویران کردن، خراب کردن
  ............................................................
  (v.) لاشه شکار، شکار، صید، توده انباشته، شیشه الماسی چهارگوش، آشکار کردن، معدن سنگ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) تغییر شکل یافتن، تغییر شکل دادن، دگرگون کردن، نسخ کردن، تبدیل کردن
  ............................................................
  10. alter
  (vt.) تغییردادن، عوض کردن، اصلاح کردن، تغییر یافتن، جرح و تعدیل کردن، دگرگون کردن، دگرگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  12. wreck
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > ломать (I) > сломать (I)

 • 8 напортить (II) (св)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  2. wreck/bungle plans or undertakings

  Русско-персидский словарь > напортить (II) (св)

 • 9 проваливать (I) > провалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  3. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  5. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (v.) بی پناه گذاشتن، بی حفاظ گذاردن، درمعرض گذاشتن، نمایش دادن، افشاء کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > проваливать (I) > провалить (II)

 • 10 разваливать (I) > развалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  5. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن

  Русско-персидский словарь > разваливать (I) > развалить (II)

 • 11 развалина

  ............................................................
  1. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > развалина

 • 12 разгром

  ............................................................
  ............................................................
  2. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (n.) خرابی، انهدام
  ............................................................
  {wreck ـ(vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن}
  {!! wrecker: اوراق چی، مخرب}
  ............................................................
  (n.) خرابی، غارت، ویران کردن
  ............................................................
  6. mess
  (n.) یک خوراک (از غذا)، یک ظرف غذا، هم غذایی (در ارتش و غیره)
  (vt. & vi.) شلوغ کاری کردن، آلوده کردن، آشفته کردن

  Русско-персидский словарь > разгром

 • 13 разносить (II) > разнести (I) I

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt.) توزیع کردن، پخش کردن، تقسیم کردن، تعمیم دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  (vt.) پراکنده کردن، متفرق کردن، متفرق ساختن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разносить (II) > разнести (I) I

 • 14 разрушать (I) > разрушить (II)

  ............................................................
  1. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > разрушать (I) > разрушить (II)

 • 15 расстраивать (I) > расстроить (II)

  ............................................................
  (vt.) درهم و برهم کردن، مختل کردن، بی نظم کردن، تشکیلات چیزی را بر هم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  4. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  8. put/make out of tune
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расстраивать (I) > расстроить (II)

 • 16 руина

  ............................................................
  { ruinous: ـ(adj.) ویرانگر، ویران، خراب، خراب کننده، خانمان برانداز}
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > руина

 • 17 срыв

  ............................................................
  {upsett ـ [!! upsetter: واژگون کننده، مختل کننده]}
  {!! upsetter: واژگون کننده، مختل کننده}
  ............................................................
  {wreck ـ(vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن}
  {!! wrecker: اوراق چی، مخرب}
  ............................................................
  (adj. & n.) تفکیک، از کار افتادگی
  ............................................................
  (n.) واماندگی، درمانگی، کوتاهی، قصور، ناتوانی، شکست، ورشکستگی، خرابی، عدم موفقیت

  Русско-персидский словарь > срыв

 • 18 срывать (I) > сорвать (I) I

  ............................................................
  1. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برهنه کردن، محروم کردن از، لخت کردن، چاک دادن، تهی کردن، باریکه، نوار
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) خنثی کردن، هیچ کردن، باطل کردن، ناامید کردن، فکر کسی را خراب کردن، فاسدشدن
  ............................................................
  8. foil
  (v.) جای نگین، تراشه، ته چک، سوش، فلز ورق شده، ورق، سیماب پشت آینه، زرورق، بی اثر کردن، عقیم گذاردن، خنثی کردن، دفع کردن، فلز را ورقه کردن
  ............................................................
  9. vent
  (vt. & n.) باد خور گذاردن برای، بیرون ریختن، بیرون دادن، خالی کردن، مخرج، منفذ، دریچه

  Русско-персидский словарь > срывать (I) > сорвать (I) I

 • 19 угробить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > угробить (II) (св)

См. также в других словарях:

 • Wreck — Wreck, n. [OE. wrak, AS. wr[ae]c exile, persecution, misery, from wrecan to drive out, punish; akin to D. wrak, adj., damaged, brittle, n., a wreck, wraken to reject, throw off, Icel. rek a thing drifted ashore, Sw. vrak refuse, a wreck, Dan.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Wreck — (engl. Wrack) steht für Wreck (Band), USA Big Wreck, US Band Siehe auch Fat Wreck Chords Star Wreck Wreck Island Shipwreck …   Deutsch Wikipedia

 • Wreck — Wreck, v. t. [imp. & p. p. {Wrecked}; p. pr. & vb. n. {Wrecking}.] [1913 Webster] 1. To destroy, disable, or seriously damage, as a vessel, by driving it against the shore or on rocks, by causing it to become unseaworthy, to founder, or the like; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wreck — Ⅰ. wreck UK US /rek/ verb [T] ► to destroy or badly damage something: »Several protesters set out to wreck the company s headquarters. ► to spoil a chance, plan, etc.: be wrecked by sth »The deal was wrecked by the recent turmoil in the debt… …   Financial and business terms

 • wreck — wreck·age; wreck·er; wreck·ful; wreck; ship·wreck; …   English syllables

 • Wreck — Wreck, v. i. 1. To suffer wreck or ruin. Milton. [1913 Webster] 2. To work upon a wreck, as in saving property or lives, or in plundering. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Wreck — may refer to:* A collision of an automobile, aircraft or other vehicle * Shipwreck, the remains of a ship after a crisis at sea * Receiver of Wreck, an official of the British government whose main task is to process incoming reports of wreck *… …   Wikipedia

 • Wreck — Wreck, v. t. & n. See 2d & 3d {Wreak}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • wreck — [n] severe damage or severely damaged goods collapse, crash, crate, debacle, debris, derelict, destruction, devastation, disruption, fender bender*, heap*, hulk*, jalopy*, junk*, junker*, litter, mess, pile up*, rear ender*, relic, ruin, ruins,… …   New thesaurus

 • wreck — index damage (noun), damage (verb), debacle, despoil, destroy (efface), devastate, disable, mutilate …   Law dictionary

 • wreck — vb *ruin, dilapidate Analogous words: *destroy, demolish, raze: *injure, damage, impair Contrasted words: *save, preserve, conserve …   New Dictionary of Synonyms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»