Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

smash

 • 1 громить (II) > разгромить (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) جستجو کردن، زیاد کاوش کردن، غارت کردن، چپاول کردن، لخت کردن، چپاول
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  8. flay
  (v.) پوست کندن از، سخت انتقاد کردن
  ............................................................
  (v.) آمدن و رفتن، با دقت روی چیزی کار کردن، شلاق زدن، (مج.) زخم زبان زدن، سخت زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن

  Русско-персидский словарь > громить (II) > разгромить (II)

 • 2 битьё

  ............................................................
  {beat ـ(past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش}
  { beatify: ـ(v.) سعادت جاودانی بخشیدن، آمرزیدن، مبارک خواندن}
  ............................................................
  {smash ـ(vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن}
  { smasher: ـ(n.) خرکننده، درهم شکننده}
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}

  Русско-персидский словарь > битьё

 • 3 изломать (I) (св)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) زشت کردن، کج و معوج کردن، بدشکل کردن، از شکل انداختن، دشدیسه کردن
  ............................................................
  5. warp
  (vt. & n.) تار (در مقابل پود)، ریسمان، پیچ و تاب، تاب دار کردن، منحرف کردن، تاب برداشتن

  Русско-персидский словарь > изломать (I) (св)

 • 4 кинобоевик

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кинобоевик

 • 5 колотить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  2. bang
  (vt. & vi.) بستن، محکم زدن، چتری بریدن (گیسو)
  (adv. & n.) صدای بلند یا محکم، چتر زلف
  ............................................................
  3. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  (v.) کوبیدن، از پوست درآوردن، کتک زدن، کوزل کوبی
  ............................................................
  5. give a drubbing/hiding
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > колотить (II) (нсв)

 • 6 крошить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) خرد شدن، فرو ریختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. make/drop a lot of crumbs

  Русско-персидский словарь > крошить (II) (нсв)

 • 7 мятый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  { crumple: ـ(vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن}
  ............................................................
  { rumple: ـ(vt.) مچاله کردن، چروک دادن، تاه و چین دادن}
  ............................................................
  { crush: ـ(vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر}
  ............................................................
  { smash: ـ(vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن}
  ............................................................
  { bruise: ـ(vt. & vi. & n.) کوبیدن، کبود کردن، زدن، سائیدن، کبود شدن، ضربت دیدن، کوفته شدن، کبود شدگی، تباره}

  Русско-персидский словарь > мятый (-ая, -ое, -ые)

 • 8 мять (I) (нсв)

  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن
  ............................................................
  (vt.) مچاله کردن، چروک دادن، تاه و چین دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کوبیدن، کبود کردن، زدن، سائیدن، کبود شدن، ضربت دیدن، کوفته شدن، کبود شدگی، تباره

  Русско-персидский словарь > мять (I) (нсв)

 • 9 побить (II) (св)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > побить (II) (св)

 • 10 размозжить (II) (св)

  فعل smash
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > размозжить (II) (св)

 • 11 смять (I) (св)

  ............................................................
  (vt.) مچاله، مچاله کردن، از اطو انداختن
  ............................................................
  (vi. & n.) فشردن، چلاندن، له شدن، خردشدن، با صدا شکستن، (مج.) شکست دادن، پیروز شدن بر
  ............................................................
  (vt. & n.) چین، شکن، خط اطوی شلوار، چین دار کردن، چین دار شدن
  ............................................................
  (vt.) پهن کردن، مسطح کردن، بیمزه کردن، نیم نت پائین آمدن، روحیه خودرا باختن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > смять (I) (св)

 • 12 сокрушать (I) > сокрушить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  (vt.) خرد کردن، داغان کردن، شکستن، (درجمع) قطعات شکسته
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پریشانی، اندوه، محنت، تنگدستی، درد، مضطرب کردن، محنت زده کردن

  Русско-персидский словарь > сокрушать (I) > сокрушить (II)

См. также в других словарях:

 • smash — smash …   Dictionnaire des rimes

 • Smash — can be:*A form of cocktail *An onomatopoeic term for a forceful, usually damaging, physical impact or the act of making such an impact. * Attack on Tomorrow , a 1977 Japanese anime also known as Smash! *Barry Darsow, a professional wrestler known …   Wikipedia

 • smash — [ sma(t)ʃ ] n. m. • 1893; mot angl. « coup violent, qui écrase » ♦ Anglic. Au tennis, Coup violent frappé de haut en bas, qui écrase la balle au sol et la fait rebondir hors de la portée de l adversaire. Faire un smash. ⇒ smasher. Coup semblable …   Encyclopédie Universelle

 • Smash tv — Autoren Eugene Jarvis Verleger Williams Release 1990 Genre Shoot em up Spielmodi Bis zu 2 Spieler gleichzeitig …   Deutsch Wikipedia

 • Smash TV — Entwickler Williams Publisher …   Deutsch Wikipedia

 • Smash T.V. — Smash TV (jeu vidéo)  Pour l’article homonyme, voir Smash TV.  Smash TV Éditeur …   Wikipédia en Français

 • Smash!! — Smash!!! Годы С 2002 по 2005 Страны   …   Википедия

 • Smash — Smash!!! Годы С 2002 по 2005 Страны   …   Википедия

 • Smash — 〈[ smæ̣ʃ] m. 6; Sp.; bes. Tennis〉 Schmetterball [engl., smash „(zer)schmettern“] * * * Smash [smæʃ], der; [s], s [engl. smash, zu: to smash = (zer)schmettern] (bes. Tennis, Badminton): Schmetterschlag, ball. * * * Smash …   Universal-Lexikon

 • Smash — steht für: den Schmetterball im Sport (Tennis, Tischtennis, Badminton, Volleyball), (von englisch: to smash = zerschmettern) ein nur knapp über dem Netz sehr schneller (geschmetterter) Ball, der für den Spielgegner schwer abzuwehren ist Smash Hit …   Deutsch Wikipedia

 • smash — smash·able; smash·ery; smash; smash·er; smash·ing·ly; …   English syllables


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»