Перевод: с русского на персидский

spoil

 • 1 баловать (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (v.) بناز پروردن، نازپرورده، متنعم کردن

  Русско-персидский словарь > баловать (I) (нсв)

 • 2 баловство

  ............................................................
  (vt. & n.) بخشیدن، لطف کردن، از راه افراط بخشیدن، ولخرجی کردن، غفو کردن، زیاده روی، افراط
  ............................................................
  {spoil ـ(past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن}
  { spoiler: ـ(spoilsman=)
  غارتگر، تباه کننده، فاسد سازنده، خریدار غنائم جنگی، محل عیش دیگران}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > баловство

 • 3 горкнуть (I) > прогоркнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  3. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن

  Русско-персидский словарь > горкнуть (I) > прогоркнуть (I)

 • 4 губить (II) > погубить (II), сгубить (II)

  ............................................................
  1. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن

  Русско-персидский словарь > губить (II) > погубить (II), сгубить (II)

 • 5 заваливать (I) > завалить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  3. bury
  (v.) بخاک سپردن، دفن کردن، از نظر پوشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  (past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливать (I) > завалить (II)

 • 6 застирывать (I) > застирать (I)

  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > застирывать (I) > застирать (I)

 • 7 избаловать (I) (св)

  فعل spoil
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن

  Русско-персидский словарь > избаловать (I) (св)

 • 8 истрепать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن

  Русско-персидский словарь > истрепать (I) (св)

 • 9 коверкать (I) > исковеркать (I)

  ............................................................
  (vt.) زشت کردن، کج و معوج کردن، بدشکل کردن، از شکل انداختن، دشدیسه کردن
  ............................................................
  (vt.) کج کردن، تحریف کردن، از شکل طبیعی انداختن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  غلط تلفظ کردن

  Русско-персидский словарь > коверкать (I) > исковеркать (I)

 • 10 набаловать (I) (св)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > набаловать (I) (св)

 • 11 напортить (II) (св)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  2. wreck/bungle plans or undertakings

  Русско-персидский словарь > напортить (II) (св)

 • 12 пакостить (II) (нсв)

  ............................................................
  (adj. & vivt.) چرکین، چرک، کثیف، (مج.) زشت، کثیف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пакостить (II) (нсв)

 • 13 перебивать (I) > перебить (II)

  ............................................................
  (vt.) وقفه، ایجاد وقفه، گسیختن، حرف دیگری را قطع کردن، منقطع کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  3. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن

  Русско-персидский словарь > перебивать (I) > перебить (II)

 • 14 повреждать (I) > повредить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (v.) آسیب زدن (به)، آزار رساندن (به)
  ............................................................
  4. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه

  Русско-персидский словарь > повреждать (I) > повредить (II)

 • 15 портить (II) > испортить (II)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  2. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (adj. & vt.) فاسد کردن، خراب کردن، فاسد
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > портить (II) > испортить (II)

 • 16 портиться (II) > испортиться (II)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  5. go/turn bad
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (vt.) بدتر کردن، خراب کردن، روبزوال گذاشتن
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) روبه انحطاط گذاردن، فاسد شدن، منحط
  ............................................................
  ویران
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > портиться (II) > испортиться (II)

 • 17 порча

  ............................................................
  {spoil ـ(past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن}
  { spoiler: ـ(spoilsman=)
  غارتگر، تباه کننده، فاسد سازنده، خریدار غنائم جنگی، محل عیش دیگران}
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب
  ............................................................
  (n.) زوال، بدتر شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > порча

 • 18 потравить (II) (св)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زهر، سم، شرنگ، زهرآلود، سمی، مسموم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > потравить (II) (св)

 • 19 разрознить (II) (св)

  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > разрознить (II) (св)

 • 20 расстраивать (I) > расстроить (II)

  ............................................................
  (vt.) درهم و برهم کردن، مختل کردن، بی نظم کردن، تشکیلات چیزی را بر هم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  4. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  8. put/make out of tune
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расстраивать (I) > расстроить (II)

См. также в других словарях:

 • Spoil — (spoil), v. t. [imp. & p. p. {Spoiled} (spoild) or {Spoilt} (spoilt); p. pr. & vb. n. {Spoiling}.] [F. spolier, OF. espoillier, fr. L. spoliare, fr. spolium spoil. Cf. {Despoil}, {Spoliation}.] 1. To plunder; to strip by violence; to pillage; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • spoil — n Spoil, plunder, booty, prize, loot, swag can mean something of value that is taken from another by force or craft. Spoil applies to the movable property of a defeated enemy, which by the custom of old time warfare belongs to the victor and of… …   New Dictionary of Synonyms

 • Spoil — Spoil, n. [Cf. OF. espoille, L. spolium.] 1. That which is taken from another by violence; especially, the plunder taken from an enemy; pillage; booty. [1913 Webster] Gentle gales, Fanning their odoriferous wings, dispense Native perfumes, and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • spoil — [ spɔıl ] verb ** ▸ 1 make worse ▸ 2 allow child everything ▸ 3 treat someone with care ▸ 4 food: become too old ▸ 5 in election ▸ + PHRASES 1. ) transitive to affect something in a way that makes it worse, less attractive, or less enjoyable:… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Spoil — (spoil), v. i. 1. To practice plunder or robbery. [1913 Webster] Outlaws, which, lurking in woods, used to break forth to rob and spoil. Spenser. [1913 Webster] 2. To lose the valuable qualities; to be corrupted; to decay; as, fruit will soon… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • spoil — c.1300, from O.Fr. espoillier to strip, plunder, from L. spoliare to strip of clothing, rob, from spolium armor stripped from an enemy, booty; originally skin stripped from a killed animal, from PIE *spol yo , perhaps from root *spel to split, to …   Etymology dictionary

 • spoil — [v1] ruin, hurt blemish, damage, debase, deface, defile, demolish, depredate, desecrate, desolate, despoil, destroy, devastate, disfigure, disgrace, harm, impair, injure, make useless, mar, mess up*, muck up*, pillage, plunder, prejudice, ravage …   New thesaurus

 • spoil — [spoil] vt. spoiled or Brit. spoilt, spoiling [ME spoilen < MFr espoillier < L spoliare, to plunder < spolium, arms taken from a defeated foe, plunder, orig., hide stripped from an animal < IE base * (s)p(h)el , to split, tear off… …   English World dictionary

 • spoil|er — «SPOY luhr», noun. 1. a person or thing that spoils. 2. a person who takes spoils. 3. a movable flap on the upper surface of the wing of an airplane, to help in slowing down or in decreasing lift, as in descending or landing. 4. an airflow… …   Useful english dictionary

 • spoil — I (impair) verb addle, blemish, blight, botch, break, bungle, butcher, corrumpere, corrupt, damage, damage irreparably, debase, decay, decompose, deface, defile, deform, demolish, destroy, deteriorate, dilapidate, disable, disfigure, go bad, harm …   Law dictionary

 • spoil — ► VERB (past and past part. spoilt (chiefly Brit. ) or spoiled) 1) diminish or destroy the value or quality of. 2) (of food) become unfit for eating. 3) harm the character of (a child) by being too indulgent. 4) treat with great or excessive… …   English terms dictionary

Книги

Другие книги по запросу «spoil» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»