Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

deliver

 • 1 завозить (II) > завезти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن

  Русско-персидский словарь > завозить (II) > завезти (I)

 • 2 вручать (I) > вручить (II)

  ............................................................
  [ hand in glove: ـ(hand and glove=)
  خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دوست یک دل و یک زبان، دوست همراز]
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  3. hand
  (n.) دست، عقربه، دسته، دستخط، خط، شرکت، دخالت، کمک، طرف، پهلو، پیمان
  (vt. & vi.) دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن یک وجب
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  (vt.) سپردن، واگذار کردن، بامانت سپردن

  Русско-персидский словарь > вручать (I) > вручить (II)

 • 3 доставлять (I) > доставить (II)

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  2. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  (vt. & vi.) دادن، حاصل کردن، تهیه کردن، موجب شدن، از عهده برآمدن، استطاعت داشتن

  Русско-персидский словарь > доставлять (I) > доставить (II)

 • 4 забрасывать (I) > забросить (II) II

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) فروگذاری، فروگذار کردن، غفلت، اهمال، مسامحه، غفلت کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  9. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده

  Русско-персидский словарь > забрасывать (I) > забросить (II) II

 • 5 завещатель

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  ارث دهنده، میراث گذار
  ............................................................
  (n.) موصی، وصیت کننده، شاهد، میراث گذار

  Русско-персидский словарь > завещатель

 • 6 недодавать (I) > недодать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недодавать (I) > недодать (I)

 • 7 подвозить (II) > подвезти (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) وارد کردن، آوردن، سود بردن
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подвозить (II) > подвезти (I)

 • 8 поставлять (I) > поставить (II)

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (v.) فرآورده، تهیه کردن، رساندن، دادن به، عرضه داشتن، تدارک دیدن، تولید کردن، موجودی، لزوم، آذوقه، منبع، تامین کردن
  ............................................................
  3. delivered duty paid...

  Русско-персидский словарь > поставлять (I) > поставить (II)

 • 9 развозить (II) > развести (I)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن

  Русско-персидский словарь > развозить (II) > развести (I)

 • 10 разносить (II) > разнести (I) I

  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt.) توزیع کردن، پخش کردن، تقسیم کردن، تعمیم دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  (vt.) پراکنده کردن، متفرق کردن، متفرق ساختن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разносить (II) > разнести (I) I

 • 11 сдавать (I) > сдать (I)

  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  [ hand in glove: ـ(hand and glove=)
  خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دوست یک دل و یک زبان، دوست همراز]
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  7. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) واگذار کردن، سپردن، رها کردن، تسلیم شدن، تحویل دادن، تسلیم، واگذاری، صرفنظر
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  ............................................................
  سقوط (هواپیما و غیره)، درهم شکستگی، خردشدن، متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > сдавать (I) > сдать (I)

См. также в других словарях:

 • Deliver — De*liv er, v. t. [imp. & p. p. {Delivered}; p. pr. & vb. n. {Delivering}.] [F. d[ e]livrer, LL. deliberare to liberate, give over, fr. L. de + liberare to set free. See {Liberate}.] 1. To set free from restraint; to set at liberty; to release; to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • deliver — de·liv·er vt ered, er·ing: to transfer possession of (property) to another: put into the possession or exclusive control of another a deed must be deliver ed to be effective W. M. McGovern, Jr. et al. see also gift compare bail …   Law dictionary

 • deliver — [v1] transfer, carry bear, bring, cart, come across with*, convey, dish out*, distribute, drop, fork over*, gimme*, give, hand, hand carry, hand over, pass, put on, put out, remit, transport, truck; concepts 108,217 Ant. hold, keep, retain… …   New thesaurus

 • deliver — [di liv′ər] vt. [ME delivren < OFr délivrer < VL deliberare, to liberate < de , intens. + liberare, to LIBERATE] 1. to set free or save from evil, danger, or restraint; liberate [delivered from bondage] 2. to assist (a female) at the… …   English World dictionary

 • Deliver Us — Saltar a navegación, búsqueda Deliver us es el quinto album de estudio de la banda de metalcore Darkest Hour. El álbum cuenta con 11 canciones nuevas y fue lanzado el 10 de julio del 2007 bajo el sello de Victory Records. Lista de canciones 1.… …   Wikipedia Español

 • Deliver — Álbum de estudio de The Mamas the Papas Publicación Febrero de 1967 Grabación Otoño de 1966 Género(s) Rock …   Wikipedia Español

 • Deliver Us — Single par In Flames extrait de l’album Sounds of A Playground Fading Sortie 9 mai 2011 (UE) Enregistrement 2011 Durée 3:34 Genre …   Wikipédia en Français

 • Deliver — De*liv er, a. [OF. delivre free, unfettered. See {Deliver}, v. t.] Free; nimble; sprightly; active. [Obs.] [1913 Webster] Wonderly deliver and great of strength. Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Deliver Me — may refer to: Deliver Me (TV series), a reality television series on OWN: Oprah Winfrey Network Deliver Me (Sarah Brightman song), a 1996 song by The Beloved, covered by Sarah Brightman in 1999 a song by Def Leppard on their album Slang a song by …   Wikipedia

 • Deliver — Album par The Mamas the Papas Sortie février 1967 Durée 35:04 Genre folk rock pop psychédélique Producteur Lou Adler …   Wikipédia en Français

 • deliver — in addition to its established physical meanings to do with bringing and providing things, has developed a vogue intransitive use (without an object) equivalent to ‘provide what is agreed or expected’: • Mrs. Gandhi could not deliver on her… …   Modern English usage


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»