Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

defeat

 • 1 побеждать (I) > победить (II)

  ............................................................
  1. win
  (past: won ; past participle: won
  (vt. & vi. & n.) بردن، پیروز شدن، فاتح شدن، غلبه یافتن بر، بدست آوردن، تحصیل کردن، فتح، پیروزی، برد
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیروزی یافتن بر، فتح کردن، تسخیر کردن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن

  Русско-персидский словарь > побеждать (I) > победить (II)

 • 2 громить (II) > разгромить (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) جستجو کردن، زیاد کاوش کردن، غارت کردن، چپاول کردن، لخت کردن، چپاول
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  8. flay
  (v.) پوست کندن از، سخت انتقاد کردن
  ............................................................
  (v.) آمدن و رفتن، با دقت روی چیزی کار کردن، شلاق زدن، (مج.) زخم زبان زدن، سخت زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن

  Русско-персидский словарь > громить (II) > разгромить (II)

 • 3 побить (II) (св)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن

  Русско-персидский словарь > побить (II) (св)

 • 4 побороть (I) (св)

  ............................................................
  1. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (vt.) پیروزی یافتن بر، فتح کردن، تسخیر کردن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بالا قرار گرفتن، غالب آمدن بر، برطرف کردن، از میان برداشتن، فائق آمدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > побороть (I) (св)

 • 5 поражать (I) > поразить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  3. stab
  (vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (v.) اثر، نتیجه، احساسات، برخورد، اثر کردن بر، تغییر دادن، متاثر کردن، وانمود کردن، دوست داشتن، تمایل داشتن (به)، تظاهر کردن به
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  (vt.) متحیر کردن، گیج کردن

  Русско-персидский словарь > поражать (I) > поразить (II)

 • 6 поражение

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  2. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (n.) مهربانی، تاثیر، عاطفه، مهر، ابتلاء، خاصیت، علاقه
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب

  Русско-персидский словарь > поражение

 • 7 проигрыш

  ............................................................
  1. loss
  (pl. & n.) باخت، زیان، ضرر، خسارت، گمراهی، فقدان، اتلاف (درجمع) تلفات، ضایعات، خسارات، اتلاف، تلفات
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی

  Русско-персидский словарь > проигрыш

 • 8 разбивать (I) > разбить (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt.) خرد کردن، داغان کردن، شکستن، (درجمع) قطعات شکسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکستگی، انکسار، شکست، ترک، شکاف، شکستن، شکافتن، گسیختن، شکستگی (استخوان)
  ............................................................
  5. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (vt. & n.) تقسیم کردن، پخش کردن، جدا کردن، آب پخشان، قسمت کردن، بخش کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  طرح، ترتیب، بساط، اسباب، خرده ریز، بر روی سطح پخش کردن

  Русско-персидский словарь > разбивать (I) > разбить (II)

 • 9 разгром

  ............................................................
  ............................................................
  2. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (n.) خرابی، انهدام
  ............................................................
  {wreck ـ(vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن}
  {!! wrecker: اوراق چی، مخرب}
  ............................................................
  (n.) خرابی، غارت، ویران کردن
  ............................................................
  6. mess
  (n.) یک خوراک (از غذا)، یک ظرف غذا، هم غذایی (در ارتش و غیره)
  (vt. & vi.) شلوغ کاری کردن، آلوده کردن، آشفته کردن

  Русско-персидский словарь > разгром

См. также в других словарях:

 • defeat — de·feat vt [Anglo French defait, past participle of defaire to undo, defeat, from Old French deffaire desfaire, from de , prefix marking reversal of action + faire to do] 1 a: to render null third parties will defeat an attached but “unperfected” …   Law dictionary

 • Defeat — De*feat , v. t. [imp. & p. p. {Defeated}; p. pr. & vb. n. {Defeating}.] [From F. d[ e]fait, OF. desfait, p. p. ofe d[ e]faire, OF. desfaire, to undo; L. dis + facere to do. See {Feat}, {Fact}, and cf. {Disfashion}.] 1. To undo; to disfigure; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • defeat — [n1] overthrow, beating ambush, annihilation, beating, blow, break, breakdown, check, collapse, conquest, count, debacle, defeasance, destruction, discomfiture, downthrow, drubbing*, embarrassment, extermination, failure, fall, insuccess,… …   New thesaurus

 • Defeat — De*feat , n. [Cf. F. d[ e]faite, fr. d[ e]faire. See {Defeat}, v.] 1. An undoing or annulling; destruction. [Obs.] [1913 Webster] Upon whose property and most dear life A damned defeat was made. Shak. [1913 Webster] 2. Frustration by rendering… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Defeat — may be the opposite of victory Debellatio Surrender (military) usually follows a defeat Defeat, piece by a boy (pseudonym Chris Hughes Davis, real name unknown). See also Defeatism Failure List of military disasters …   Wikipedia

 • defeat — (v.) late 14c., from Anglo Fr. defeter, from O.Fr. desfait, pp. of desfaire to undo, from V.L. *diffacere undo, destroy, from L. dis un , not (see DIS (Cf. dis )) + facere to do, perform (see FACTITIOUS (Cf …   Etymology dictionary

 • defeat — vb beat, *conquer, vanquish, lick, subdue, subjugate, reduce, overcome, surmount, overthrow, rout Analogous words: *frustrate, thwart, foil, baffle, balk, circumvent, outwit deep rooted, Contrasted words: *yield, submit, capitulate, succumb, cave …   New Dictionary of Synonyms

 • defeat — ► VERB 1) win a victory over. 2) prevent from achieving an aim or prevent (an aim) from being achieved. 3) reject or block (a proposal or motion). ► NOUN ▪ an instance of defeating or the state of being defeated. ORIGIN Old French desfaire, from… …   English terms dictionary

 • defeat — [dē fēt′, difēt′] vt. [ME defeten < defet, disfigured, null and void < OFr desfait, pp. of desfaire, to undo < ML disfacere, to deface, ruin < L dis , from + facere, to DO1] 1. to win victory over; overcome; beat 2. to bring to… …   English World dictionary

 • defeat — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun ADJECTIVE ▪ complete, comprehensive (esp. BrE), decisive, heavy, major, overwhelming, resounding, serious, stunning, total …   Collocations dictionary

 • defeat — de|feat1 W3 [dıˈfi:t] n [U and C] 1.) failure to win or succeed ▪ She was a woman who hated to admit defeat . ▪ The Democratic Party candidate has already conceded defeat . defeat in ▪ The socialist party suffered a crushing defeat in the French… …   Dictionary of contemporary English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»