Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

fail

 • 1 недодавать (I) > недодать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недодавать (I) > недодать (I)

 • 2 добираться (I) > добраться (I)

  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  4. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > добираться (I) > добраться (I)

 • 3 недоглядеть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) مسلط یا مشرف بودن بر، چشم پوشی کردن، چشم انداز
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недоглядеть (I) (св)

 • 4 отказываться (I) > отказаться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کاهش، شیب پیدا کردن، رد کردن، نپذیرفتن، صرف کردن (اسم یاضمیر)، زوال، انحطاط، خم شدن، مایل شدن، رو بزوال گذاردن، تنزل کردن، کاستن
  ............................................................
  (v.) رد کردن، نپذیرفتن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (vt.) مالکیت چیزی را انکار کردن، رد کردن، از خود ندانستن، نشناختن، عاق کردن
  ............................................................
  (vt.) انکار کردن، سرزنش یا متهم کردن
  ............................................................
  (vt.) رد کردن، انکار کردن، منکر شدن
  ............................................................
  7. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отказываться (I) > отказаться (I)

 • 5 бездействовать (I) (нсв)

  ............................................................
  بیکاره، مهمل، تنبل
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бездействовать (I) (нсв)

 • 6 долетать (I) > долететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) رسیدن به، نائل شدن به، کشش، حصول، رسایی، برد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > долетать (I) > долететь (I)

 • 7 железно

  ............................................................
  ............................................................
  2. no nonsense!

  Русско-персидский словарь > железно

 • 8 зажилить (II) (св)

  فعل fail to return

  Русско-персидский словарь > зажилить (II) (св)

 • 9 засыпаться (I) (нсв и св) I

  ............................................................
  گرفت، بچنه آورد، گرفتار کرد، گیر آورد، دریافت
  ............................................................
  2. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست، (ز. ع.، آمر.) شکست خوردن (در امتحانات)، چیدن، موجب شکست شدن

  Русско-персидский словарь > засыпаться (I) (нсв и св) I

 • 10 изменять (I) > изменить (II) II

  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (unfaith=)
  (adj.) بی ایمانی، نقض ایمان، بی وفا، بدقول
  ............................................................
  3. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن

  Русско-персидский словарь > изменять (I) > изменить (II) II

 • 11 манкировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) فروگذاری، فروگذار کردن، غفلت، اهمال، مسامحه، غفلت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > манкировать (I) (нсв и св)

 • 12 мимо

  ............................................................
  1. past
  (adv. & adj. & n.) گذشته، پایان یافته، پیشینه، وابسته بزمان گذشته، پیش، ماقبل، ماضی، گذشته از، ماورای، در ماورای، دور از، پیش از
  ............................................................
  2. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > мимо

 • 13 недовыполнить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недовыполнить (II) (св)

 • 14 непременно

  ............................................................
  (adv.) همانا، حتما، مطمئنا
  ............................................................
  (adv.) یقینا، محققا، مسلما، به طور حتم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > непременно

 • 15 неудача

  ............................................................
  (n.) واماندگی، درمانگی، کوتاهی، قصور، ناتوانی، شکست، ورشکستگی، خرابی، عدم موفقیت
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) وارونه، معکوس، معکوس کننده، پشت (سکه)، بدبختی، شکست، وارونه کردن، برگرداندن، پشت و رو کردن، نقض کردن، واژگون کردن، پشت، معکوس کردن، برگشتن
  ............................................................
  3. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)

  Русско-персидский словарь > неудача

 • 16 обанкротиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обанкротиться (II) (св)

 • 17 обязательно

  without fail

  Русско-персидский словарь > обязательно

 • 18 осекаться (I) > осечься (III)

  ............................................................
  ............................................................
  2. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > осекаться (I) > осечься (III)

 • 19 отказывать (I) > отказать (I)

  ............................................................
  (v.) سرباز زدن، رد کردن، نپذیرفتن، قبول نکردن، مضایقه تفاله کردن، فضولات، آشغال، آدم بیکاره
  ............................................................
  2. deny
  (vt.) رد کردن، انکار کردن، حاشا کردن، تکذیب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отказывать (I) > отказать (I)

 • 20 отсутствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  (adj. & vivt.) غایب، مفقود، غیر موجود، پریشان خیال
  ............................................................
  ............................................................
  3. be lacking/wanting

  Русско-персидский словарь > отсутствовать (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • fail — vi 1: to be or become inadequate or unsuccessful esp. in fulfilling certain formal requirements even though one or more terms are left open a contract for sale does not fail for indefiniteness Uniform Commercial Code 2: to become bankrupt or… …   Law dictionary

 • Fail — (f[=a]l) v. i. [imp. & p. p. {Failed} (f[=a]ld); p. pr. & vb. n. {Failing}.] [F. failir, fr. L. fallere, falsum, to deceive, akin to E. fall. See {Fail}, and cf. {Fallacy}, {False}, {Fault}.] 1. To be wanting; to fall short; to be or become… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fail — Saltar a navegación, búsqueda Fail Freguesia de Portugal …   Wikipedia Español

 • fail — fail·ing·ly; fail; fail·ure; jeo·fail; un·fail·ing; un·fail·ing·ly; un·fail·ing·ness; …   English syllables

 • Fail — Fail, n. [OF. faille, from failir. See {Fail}, v. i.] 1. Miscarriage; failure; deficiency; fault; mostly superseded by {failure} or {failing}, except in the phrase without fail. His highness fail of issue. Shak. [1913 Webster] 2. Death; decease.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fail — [fāl] vi. [ME failen < OFr faillir, to fail, miss < L fallere, to deceive, disappoint < IE base * ĝhwel , to bend, deviate > Sans hválati, (he) loses the way, errs, Gr phēloein, to deceive] 1. to be lacking or insufficient; fall short …   English World dictionary

 • FAIL (N. du) — FAIL NOËL DU, seigneur de La Hérissaye (1520 1591) Magistrat breton, conseiller au parlement de Bretagne après des études qui lui ont fait faire un traditionnel tour de France des universités: Poitiers, Angers, Bourges et Avignon. Après avoir… …   Encyclopédie Universelle

 • Fail — Fail, v. t. 1. To be wanting to; to be insufficient for; to disappoint; to desert. [1913 Webster] There shall not fail thee a man on the throne. 1 Kings ii. 4. [1913 Webster] 2. To miss of attaining; to lose. [R.] [1913 Webster] Though that seat… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fail — early 13c., from O.Fr. falir (11c., Mod.Fr. faillir) be lacking, miss, not succeed, from V.L. *fallire, from L. fallere to trip, cause to fall; figuratively to deceive, trick, dupe, cheat, elude; fail, be lacking or defective. Related: Failed;… …   Etymology dictionary

 • fail — [v1] be unsuccessful abort, backslide, back wrong horse*, be defeated, be demoted, be found lacking*, be in vain*, be ruined, blunder, break down, come to naught, come to nothing, decline, deteriorate, fall, fall flat*, fall short*, fall through* …   New thesaurus

 • fail — ► VERB 1) be unsuccessful in an undertaking. 2) be unable to meet the standards set by (a test). 3) judge (a candidate in an examination or test) not to have passed. 4) neglect to do. 5) disappoint expectations: chaos has failed to materialize.… …   English terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»