Перевод: с испанского на болгарский

todo+estaba+en+desorden

 • 1 todo,

  a 1. adj 1) цял; 2) всеки; всички (със съществително в ед. ч., без определителен член); todo, delito всички престъпления; 3) целият (за подчертаване на качество); 2. m 1) цялото, всичкото; en un todo, въобще; 2) pl всички, целият свят; 3. adv изцяло, съвсем; ante todo, преди всичко; a todo, с всички сили; a todo, màs, con todo, въпреки всичко; del (de, en) todo,, en todo, y por todo, без изключение, изцяло; sobre todo, особено, преди всичко; a todo, esto adv докато; así y todo, conj въпреки това; de todo,as todo,as adv сигурно, необратимо; jugar (jugarse) el todo, por el todo, залагам всичко на карта; ser todo, uno разг. като едно цяло; todo, lo màs adv всичко възможно; y todo, adv дори, даже, също, заедно с.

  Diccionario español-búlgaro > todo,

 • 2 desorden

  m 1) безредие; бъркотия; 2) смут, суматоха; 3) pl излишество; 4) липса на ред, непорядъчност.

  Diccionario español-búlgaro > desorden

 • 3 alto1,

  a 1. adj 1) висок (за местност); 2) висок, голям; hombre alto1, висок човек; alto1,a tensión а) ел. високо напрежение; б) високо кръвно; 3) горен (етаж); 4) намиращ се на по-високо, по-висок; 5) горен (за течение на река); 6) представителен, възвишен (личност); 7) пълноводен (река); бурен (море); 8) прен. висок, рязък (звук, глас); 9) прен. тежък (престъпление); alto1,a traición държавна измяна; 10) висок, превъзходен (за качество); 11) късен (за час); 12) далечен, древен; 13) разгонен (за самка); 14) важен, от висока категория; 15) прен. мъчен, труден (за разбиране или изпълнение); 16) прен. дълбок, солиден, здрав; 17) прен. прекален, много висок (за цена); 2. m 1) височина; 2) възвишение, хълм; 3) етаж; 4) муз. алт (за глас); 3. adv 1) отгоре; 2) високо; силно; pasar por alto1, пропускам, премълчавам, незачитам; por todo lo alto1, adv прен., разг. много добре, отлично.

  Diccionario español-búlgaro > alto1,

 • 4 andar1

  1. intr 1) вървя; 2) движа се; 3) работя, функционирам; 4) прен. има; 5) прен. разбирам от нещо, вещ съм; 6) с предл. con, sin + същ. имам или не това, което изразява съществителното; andar1 con cuidado внимавам; 7) с предл. a + същ. pl раздавам (получавам) това, което означава съществителното (обикн. шамари, ритници и др.); 8) разг. отивам; 9) съм, намирам се; 10) прен. намирам се в дадено състояние; andar1 ocupado зает съм; andar1 bueno чувствам се добре; andar1 malo болен съм; andar1 con fiebre втриса ме; 11) минавам (за времето); 12) с gerundio означава действие; andar1 corriendo бягам; andar1 cazando ходя на лов; 2. tr изминавам, обикалям; 3. prnl 1) с предл. a + inf занимавам се с, отдавам се на, започвам да + значението на гл. в inf; 2) с предл. con, en използвам; andarse con bromas шегувам се; 4. interj Ўanda! 1) разг. я виж ти! брей! (радост, изненада и др.); 2) за окуражаване, молба и настояване да се направи нещо: ЎAnda, acompбсame! - Хайде, придружи ме! andar1 derecho разг. държа се, както трябва; andar1se por las ramas прен. заобикалям, усуквам, увъртам; не отивам директно към главното, основното; todo se andarà разг. ще му дойде времето ( за извършване или последване на нещо).

  Diccionario español-búlgaro > andar1

 • 5 andar2

  m 1) ход; 2) скорост (на кораб); 3) начин на действие; 4) pl походка (особено лека и грациозна); a largo andar2 ост. с течение на времето, в края на краищата; a màs andar2, a todo andar2 много бързо.

  Diccionario español-búlgaro > andar2

 • 6 así

  1. adv така, по този начин; así así adv средно, горе-долу (за състояние, положение); así como así adv както и да е; 2. conj 1): así que а) така че; б) веднага щом, когато; 2): así como щом като; 3): así pues тъй като; así y todo въпреки това, във всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > así

 • 7 caber

  1. intr 1) вмествам се, побирам се; 2) съдържам се в; 3) имам място в; 4) възможен, естествен съм; 5) принадлежи ми, пада ми се (нещо); 2. tr 1) вмествам, помествам, побирам; 2) допускам, одобрявам; tú y yo no cabemos juntos не сме един за друг; no cabe duda няма съмнение; todo cabe en alguien прен., разг. всичко може да се очаква от него; no cabe perdón няма извинение; no cabe màs няма накъде повече.

  Diccionario español-búlgaro > caber

 • 8 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 9 caso

  m 1) случай; повод; 2) случка, събитие, епизод; 3) дело, въпрос; 4) случайност; 5) юр. казус; 6): caso clínico клиничен случай; 7) грам. падеж; caso de conciencia въпрос на съвест; caso de honra въпрос на чест; caso fortuito нещастен случай; caso perdido прен. а) частен случай; б) бита карта; en el peor de los casos loc adv в най-лошия случай; de caso pensado loc adv нарочно, обмислено; en caso de que loc adv в случай, че; en todo caso loc adv във всеки случай; hablar al caso говоря уместно, вярно; hacer caso обръщам внимание; слушам, съобразявам се; ser caso negado разг. почти невъзможно да се случи; ser del caso, hacer (venir) al caso разг. уместен, подходящ, на място; vamos al caso разг. да минем по същество; caso apretado заплетен случай; hacer caso omiso пропускам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > caso

 • 10 con

  prep 1) с, със: въвежда средство, начин или инструмент за правене на нещо; 2) с инфинитив има стойност на деепричастие: con declarar, se libró del castigo признавайки си, избягна наказанието; 3) въпреки че: con ser tan antiguo въпреки че е толкова древен (стар); 4) а бях (беше) толкова..., + значението на причастието: Ўcon lo alegre que estaba yo! а бях толкова весел; 5) заедно, с нещо (някого); pan con chocolate хляб с шоколад; 6) от: estoy contento con mi amigo (vida) доволен съм от моя приятел (живот); 7) изразява съдържание: una vida con alegría радостен живот; con tal que conj само ако; при условие, че; con que така че, значи; con motivo послучай; ni con mucho далеч не, никога.

  Diccionario español-búlgaro > con

 • 11 contrario,

  a 1. adj 1) противен, противоположен; 2) вражески; 3) прен. вреден; 2. m 1) противник, враг; 2) съперник; 3) пречка, затруднение, противоречие; противоположност; al contrario,, por el (lo) contrario, напротив, обратно; todo lo contrario, точно обратно; llevar a uno la contrario,a разг. противореча; los contrario,s se atraen противоположностите се привличат.

  Diccionario español-búlgaro > contrario,

 • 12 corazón

  m 1) сърце; 2) прен. дух, сила, дързост; 3) прен. любов, привързаност; 4) прен. център или среда; 5) прен. ядка, сърцевина (на дърво, плод); 6) любовно обръщение; anunciarle a uno el corazón una cosa подсказва ми сърцето, предчувствам; blando de corazón прен. чувствителен, с меко сърце; con el corazón en la mano прен. чистосърдечно, открито; duro de corazón прен. безсърдечен, коравосърдечен; partir corazóns прен. разбивам сърцата; карам да се влюбват в мен; ser uno todo corazón прен. сърдечен, мек човек; le dió un vuelco el corazón сърцето му се обърна.

  Diccionario español-búlgaro > corazón

 • 13 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

 • 14 Cristo

  m 1) n p m Христос; 2) изображение на Христос; el Cristo de Христос, нарисуван от...; 3) разпятие; ni por un Cristo разг. за нищо на света; poner a uno como un Cristo прен. измъчвам, жестоко малтретирам някого; todo Cristo целият свят, всички.

  Diccionario español-búlgaro > Cristo

 • 15 cuento1

  m 1) разказ; 2) приказка, басня; cuento1s de hadas вълшебни приказки; 3) разг. клюка, сплетня; 4) разг. измислица, лъжа, измама; 5) сметка, изчисление; 6) ост., мат. милион; de cuento1s билион; 7) прен. пререкание, спор; 8) прен. заплетена история; cuento1 largo прен. дълга история; el cuento1 de nunca acabar прен., разг. проблем или работа, на която не Ј се вижда края; dejarse de cuento1s прен. говоря направо; ese es el cuento1 прен. това е проблемът; estar uno en el cuento1 добре съм информиран; ser mucho cuento1 разг. голяма работа съм; venir a cuento1 подхожда за случая; venirle a uno con cuento1 разг. разправят ми неща, които не искам да знам и не ме интересуват; vivir uno del cuento1 разг. живея за чужда сметка; al fin del cuento1 в края на краищата; en cuento1 de вместо; en todo cuento1 във всеки случай; saber su cuento1 прен. знам си работата; Ўno me vengas con cuento1! разг. не ми разправяй бабини деветини!

  Diccionario español-búlgaro > cuento1

 • 16 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 17 descubierto,

  a 1. adj 1) открит, отворен; разкрит; 2) дефицитен, без покритие; 3) гологлав; 4) прен. осъден с глоба, наказание; 5) открит, гол (за местност); 2. m недостиг, липса, дефицит; al descubierto, а) под открито небе; б) открито; poner al descubierto, разкривам, откривам (недостатъци и др.); en todo lo descubierto, по целия познат свят.

  Diccionario español-búlgaro > descubierto,

 • 18 día

  m 1) ден; día colendo (festivo) празничен, неработен ден; día laborable (de trabajo) работен ден; día puente работен ден между празнични, с който се удължава ваканцията; día de juicio final Страшният съд; al otro día на следващия ден; al día същия ден; a tantos días fecha (vista) счет. след толкова дни настъпва падежа за изплащане на чек, вземане и др.; buenos días (Арж., Ч. buen día) добър ден; el día de hoy днес; estar al día в течение съм; todo el santo día целия ден; vivir al día живея ден за ден; yendo días y viniendo días много вода изтече; 2) денонощие; 3) времето през деня; 4) имен ден; храмов празник, посветен на светец; 5) рожден ден (по-често pl); 6) случай, момент; 7) неопределен период от време; 8) pl живот; al fin de sus días на края на живота си; a días adv разг. един ден - да, друг ден - не; el día de mañaсa в бъдеще; ser el día de alguien разг. ден, в който всичко върви добре (зле) (по-често в отрицателни изрази); tener los días contados остават ми броени дни.

  Diccionario español-búlgaro > día

 • 19 encima

  adv 1) отгоре (над; върху, на); 2) в повече, освен това; 3) прен. върху себе си; echarse encima una responsabilidad поемам върху себе си отговорност; estar encima de una persona o cosa прен. наблюдавам, внимателно се грижа; por encima отгоре-отгоре; por encima de una persona o cosa а) въпреки, против волята; б) в по-голямо количество; por encima de todo въпреки всичко; главно, специално; над всичко, най-много.

  Diccionario español-búlgaro > encima

 • 20 encontrar

  (-ue-) 1. tr 1) намирам; 2) срещам (неочаквано); 2. intr сблъсквам се с някого 3. prnl 1) противопоставям се; враждуваме един с друг; 2) намираме се, идваме на едно и също място; 3) намирам се, съм; чувствам се; 4) мисля различно, на обратно мнение съм, не съм съгласен с останалите; 5) подхождам си, близък съм (по характер, чувства и др.) (но може да има и обратен смисъл); 6) сблъсквам се с нещо, което ме изненадва; encontràrselo uno todo hecho прен., разг. сварвам всичко наред; no encontrarse прен. не се чувствам добре някъде.

  Diccionario español-búlgaro > encontrar

См. также в других словарях:

 • Anexo:Episodios de Beverly Hills, 90210 — Artículo principal: Beverly Hills, 90210 Contenido 1 Temporada 1 (1990 1991) 2 Temporada 2 (1991 1992) 3 Temporada 3 (1992 1993) …   Wikipedia Español

 • Historia del Imperio bizantino — Esta página o sección está siendo traducida del idioma francés a partir del artículo Histoire de l Empire byzantin, razón por la cual puede haber lagunas de contenidos, errores sintácticos o escritos sin traducir. Puedes colaborar con… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Escuela Wayside — Anexo:Episodios de Escuela Wayside Saltar a navegación, búsqueda Aquí hay una lista de episodios de la serie Escuela Wayside: Contenido 1 Episodio piloto (2005) 2 Primera temporada (2006 2007) 3 Segunda tem …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Escuela Wayside — Aquí hay una lista de episodios de la serie Escuela Wayside: Contenido 1 Episodio piloto (1998) 2 Primera temporada (2000 2003) 3 Segunda temporada (2003 2004) 4 Cens …   Wikipedia Español

 • Batalla de Tudela — Saltar a navegación, búsqueda 42°03′17.73″N 1°36′58.79″O / 42.054925, 1.6163306 …   Wikipedia Español

 • Guerras civiles argentinas — La Argentina estuvo sometida a una serie de guerras civiles durante gran parte del siglo XIX, como resultado de las cuales se definió la forma de gobierno que rige a ese país hasta la actualidad. El período de las guerras civiles argentinas se… …   Wikipedia Español

 • Trirreme — El trirreme (en griego τριήρης/triếrês en singular, τριήρεις en plural) era una nave de guerra inventada probablemente en el siglo VII a. C., desarrollada a partir del pentecóntero. Más corto que su predecesor, era un barco con una vela …   Wikipedia Español

 • Episodios de iCarly — Anexo:Episodios de iCarly Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Temporadas 2 Lista de episodios 2.1 Temporada 1: 2007 2008 2.2 Temporada …   Wikipedia Español

 • Antiguo Régimen — Saltar a navegación, búsqueda La Bastilla, fortaleza del rey e …   Wikipedia Español

 • Tutankamon — Tutankhamón Faraón de la Dinastía XVIII de Egipto Máscara funeraria de Tu …   Wikipedia Español

 • Levítico (banda) — Levítico Levítico, 2010. De izquierda a derecha: Ricardo Mastromónaco, Carlos Dominguez y Carlos Curto. Datos generales Origen …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.