Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

stand-still

 • 1 бих

  should, would, вж. съм, би
  моля, бихте ли ми подали солта? would you pass the salt, please?
  желал да бъда на негово бих I wouldn't like to be in his place/coat
  оженвам/омъжвам се на добро бих marry into a food family
  на бих (уместно) in place; opportunely
  отговор (тъкмо) на бих an apt reply/retort, ам. a comeback; a pat answer
  не на бих (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely
  тук му е бих то да отбележим/кажем it should be mentioned here
  тук съвсем не е бихто за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks
  казвам/върша нещо на бих say/do s.th. at the right place/in season
  поставям някого на бихто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o.
  няма бих за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion
  зням от сигурно бих I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority
  ще хване бих it will come in handy
  упрекът хвана бих the reproach went home
  човек на бих a reliable person; a man to swear by; that's a man
  по места! воен. stand to! на места here and there, in some places
  не мога да си намеря бих, не ме хваща бих fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks
  не мога да си намеря бих от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.)
  не ме сдържа/свърта на едно бих fidget, be fidgety/restless; get all hot and bothered
  не ти е тук бихто you don't belong here
  знам си бихто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance
  гневът му отстъпи бих на съжалението his rage gave place to pity
  твърде много бих се отделя за too much space has been allocated to
  пресата отделя значително бих на the press has given considerable place to
  заемам важно бих в дневния ред be high on the agenda
  порязах се на много лошо бих I cut myself in a very awkward place
  говоря от бихто си talk from o.'s place
  оставям празно/свободно бих на хартията leave a blank
  той не е на бих то си (в работата) he is ill-suited for the job
  тук няма бих за шеги this is no joking/laughing matter
  той никъде не може да си намери бих he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole
  стоя/тъпча на едно бих stand still, mark time
  * * *
  1. (ядосан съм) fret (and fume) 2. should, would, вж. съм, би 3. гневът му отстъпи БИХ на съжалението his rage gave place to pity 4. говоря от БИХто си talk from o.'s place 5. желал да бъда на негово БИХ I wouldn't like to be in his place/coat 6. забележка на БИХ a pat remark 7. заемам важно БИХ в дневния ред be high on the agenda 8. знам си БИХто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance 9. зням от сигурно БИХ I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority 10. казвам нещо точно на БИХ hit the (right) nail on the head 11. казвам/върша нещо на БИХ say/do s.th. at the right place/in season 12. моля, БИХте ли ми подали солта? would you pass the salt, please? 13. на БИХ (уместно) in place;opportunely 14. напитките се консумират само на БИХ (в заведението) drinks to be consumed on the premises only 15. не ме сдържа/свърта на едно БИХ fidget, be fidgety/restless;get all hot and bothered 16. не мога да си намеря БИХ от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.) 17. не мога да си намеря БИХ, не ме хваща БИХ fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks 18. не на БИХ (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely 19. не ти е тук БИХто you don't belong here 20. няма БИХ за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion 21. оженвам/омъжвам се на добро БИХ marry into a food family 22. оставям празно/свободно БИХ на хартията leave a blank 23. отговор (тъкмо) на БИХ an apt reply/retort, ам. a comeback;a pat answer 24. по места! воен. stand to! на места here and there, in some places 25. порязах се на много лошо БИХ I cut myself in a very awkward place 26. поставям някого на БИХто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o. 27. пресата отделя значително БИХ на the press has given considerable place to 28. стоя на едно БИХ stand still 29. стоя/тъпча на едно БИХ stand still, mark time 30. твърде много БИХ се отделя за too much space has been allocated to 31. той не е на БИХ то си (в работата) he is ill-suited for the job 32. той никъде не може да си намери БИХ he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole 33. тук му е БИХ то да отбележим/кажем it should be mentioned here 34. тук няма БИХ за шеги this is no joking/laughing matter 35. тук съвсем не е БИХто за такива забележки such remarks are quite out of place here;this is not the (time and) place to make such remarks 36. упрекът хвана БИХ the reproach went home 37. човек на БИХ a reliable person;a man to swear by;that's a man 38. ще хване БИХ it will come in handy

  Български-английски речник > бих

 • 2 замирам

  (за звук) die down/away, fade
  (за сърце) sink, stop beating
  (за работа) stand still
  (за разговор) freeze up, come to a standstill, drop to nothing
  * * *
  замѝрам,
  гл. (за звук) die down/away, fade; (за сърце) sink, stop beating; (за работа) stand still; ( западам) decline; (за разговор) freeze up, come to a standstill, drop to nothing, (begin to) flag; животът в града замря the town was dead.
  * * *
  die down: Her voice faded away. - Гласът й замря.
  * * *
  1. (за звук) die down/away, fade 2. (за работа) stand still 3. (за разговор) freeze up, come to a standstill, drop to nothing 4. (за сърце) sink, stop beating 5. (западам) decline 6. животът в града замря the town was dead

  Български-английски речник > замирам

 • 3 замра

  * * *
  замра̀,
  замѝрам гл. (за звук) die down/away, fade; (за сърце) sink, stop beating; (за работа) stand still; ( западам) decline; (за разговор) freeze up, come to a standstill, drop to nothing, (begin to) flag; животът в града замря the town was dead.
  * * *
  вж. замирам

  Български-английски речник > замра

 • 4 заставам

  1. stand, take o.'s stand; sl. park oneself
  заставам ту на единия, ту на другия крак shift o.'s weight from one foot to the other
  заставам неподвижно stand still
  заставам мирно воен. stand at attention
  заставам за почест present arms
  заставам на почетна стража stand as an honour guard/as a guard of honour
  заставам на опашка queue up, ам. line up
  заставам начело head, lead
  place o.s. at the head (на of)
  заставам срещу някого face s.o., ( опьлчвам се срещу някого) (take a) stand against s.o., confront s.o.
  заставам на страната на някого take s.o.'s side, stand by s.o.
  2. (почвам да ставам) stand up, begin to rise
  * * *
  заста̀вам,
  гл.
  1. stand, take o.’s stand; sl. park oneself; ( спирам се) stop, halt; \заставам за почест present arms; \заставам мирно воен. stand at attention; \заставам на опашка queue up, амер. line up; \заставам на почетна стража stand as an honour guard/as a guard of honour; \заставам на страната на някого take s.o.’s side, stand by s.o.; \заставам начело head, lead; place o.s. at the head (на of); \заставам неподвижно stand still; \заставам срещу някого face s.o., ( опълчвам се срещу някого) (take a) stand against s.o., confront s.o.; \заставам ту на единия, ту на другия крак shift o.’s weight from one foot to the other;
  2. ( почвам да ставам) stand up, begin to rise.
  * * *
  stand (обик. със still)
  * * *
  1. (почвам да ставам) stand up, begin to rise 2. (спирам се) stop, halt 3. place o.s. at the head (на of) 4. stand, take o.'s stand;sl. park oneself 5. ЗАСТАВАМ за почест present arms 6. ЗАСТАВАМ мирно воен. stand at attention 7. ЗАСТАВАМ на опашка queue up, ам. line up 8. ЗАСТАВАМ на почетна стража stand as an honour guard/as a guard of honour 9. ЗАСТАВАМ на страната на някого take s.o.'s side, stand by s.o. 10. ЗАСТАВАМ начело head, lead 11. ЗАСТАВАМ неподвижно stand still 12. ЗАСТАВАМ срещу някого face s.o., (опьлчвам се срещу някого) (take a) stand against s.o., confront s.o. 13. ЗАСТАВАМ ту на единия, ту на другия крак shift o.'s weight from one foot to the other 14. посетителите заставаха от местата си the visitors began to rise from their seats

  Български-английски речник > заставам

 • 5 застана

  вж. заставам
  * * *
  заста̀на,
  заста̀вам гл.
  1. stand, take o.’s stand; sl. park oneself; ( спирам се) stop, halt; \застана за почест present arms; \застана мирно воен. stand at attention; \застана на опашка queue up, амер. line up; \застана на почетна стража stand as an honour guard/as a guard of honour; \застана на страната на някого take s.o.’s side, stand by s.o.; \застана начело head, lead; place o.s. at the head (на of); \застана неподвижно stand still; \застана срещу някого face s.o., ( опълчвам се срещу някого) (take a) stand against s.o., confront s.o.; \застана ту на единия, ту на другия крак shift o.’s weight from one foot to the other;
  2. ( почвам да ставам) stand up, begin to rise.
  * * *
  вж. заставам

  Български-английски речник > застана

 • 6 мораториум

  moratorium
  * * *
  морато̀риум,
  м., -и, (два) морато̀риума юр., икон., полит. (и прен.) moratorium; (за частни договори) stand-still agreement; обявявам \мораториум decree a moratorium.
  * * *
  moratorium
  * * *
  1. (за частни договори) stand-still agreement 2. moratorium 3. обявявам МОРАТОРИУМ decree a moratorium

  Български-английски речник > мораториум

 • 7 мърдам

  непрех. stir, move; budge
  прех. (движа, местя) move, shift, change the place/position of
  не мърдам stand still, keep/stand steady, not stir an eyelid
  не мърдам от мястото си stand stock-still
  мърдам пръстите на краката си wriggle o.'s toes
  няма къде да мърдам be in a cleft stick, be in a corner, have no choice
  не мърдам от къщи never leave the house
  мърдам се move, stir
  вж. мръдвам (се)
  * * *
  мъ̀рдам,
  гл. непрех. stir, move; budge; прех. ( движа, местя) move, shift, change the place/position of; държа нещо да не мърда hold s.th. steady; \мърдам пръстите на краката си wriggle o.’s toes; не \мърдам stand still, not stir an eyelid; не \мърдам от мястото си stand stock-still;
  \мърдам се move, stir; • няма къде да \мърдам be in a cleft stick, be in a corner, have no choice.
  * * *
  budge; move; stir; twitch
  * * *
  1. МЪРДАМ ce move, stir 2. МЪРДАМ пръстите на краката си wriggle o.'s toes 3. вж. мръдвам (се) 4. държа нещо да не мърда hold s. th. steady 5. мърда ми нещо be a case 6. не МЪРДАМ stand still, keep/stand steady, not stir an eyelid 7. не МЪРДАМ от къщи never leave the house 8. не МЪРДАМ от мястото си stand stock-still 9. непрех. stir, move;budge 10. няма къде да МЪРДАМ be in a cleft stick, be in a corner, have no choice 11. прех. (движа, местя) move, shift, change the place/position of

  Български-английски речник > мърдам

 • 8 място

  1. place
  (на действие, произшествие) scene; locale
  (местоположение) spot, position; locality
  (за/на строеж) (building) site
  (за лагер, на битка) site
  място на самолет ground position, fix, ( където стои) a parking area, tarmac
  място на съединение junction
  място на спойка a junction point, a soldered/welded point
  място на скъсване break (ing)
  геометрично място на точките мат. (points) locus
  място за спане sleeping accommodation
  място за стоене standing-room
  място за развлечение a place of amusement
  място за гариране parking place
  място за реклами advertising space, ( на ограда) hoarding
  празно място (на бланка и пр.) blank space
  отдалечено място a remote place/spot
  живописно място a picturesque spot
  дворно (и пр.) място plot (of ground), lot
  на това място at that place
  мястото, на което Ботев е бил убит the place at which Botev was killed
  връщам книга на мястото й put a book back in its place, put a book where it belongs
  книгата не е на мястото си the book is not in its place, the book is not where it belongs
  ходя от място на място move from place to place
  сменяме си местата change places (with s.o.)
  слагам всичко на мястото му put things in their proper places
  разглеждам интересните места (на селище и пр.) go sightseeing
  един куршум го уби на място a bullet killed him on the spot
  разследвам на място make an on the spot investigation
  няма място да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat
  тук има много място there's plenty of room here
  в колата/куфара има място there's plenty of room in the car/suitcase
  в колата няма място there's no room in the car
  правя място на някого make room for s.o.
  по липса на място for want of space
  масата заема много място the table takes up a lot of room/space
  хората по тези места the people hereabouts, the people in these parts
  2. (a кола, театър) seat, place
  (в параход, спален вагон) berth
  в театъра има места за 300 души the theatre is seated for 300, the theatre seats 300
  ангажирам/запазвам/резервирам място book a seat/place
  седнете по местата си, заемете местата си take your places/seats
  3. (момент в развитието на разказ п пр.) point, ( част от текст) passage
  4. (служба) place, job, office, situation, position, разг. crib
  стоя на челно място hold a high office/position
  болно място tender/sore place/spot
  слабо/уязвимо място a weak spot/point; foible; a tender/raw/sore spot; heel of Achilles; a blind side
  топличко/изгодно място a place in the sun
  мястото и датата the where and the when
  отходно място lavatory, toilet, съкр. W.C. ( в лагер) latrine
  отивам на едно място go to the lavatory/toilet
  на първо място in the first place; first (ly); to begin with
  класирам се на първо място, заемам първо място rank first, sl. take the bun/biscuit, ам. take the cake
  на мястото на in (s.o.'s) stead/place, as a replacement of (s.o.)
  кой ще работи на мястото на Х? who is to replace X? who will be doing X's job?
  ако бях на твое място if I were you, if I were in your place/shoes/boots
  постави се на мое място put yourself in my place/position
  * * *
  мя̀сто,
  ср., места̀ 1. place; (за спортна, политическа и пр. среща) venue; ( точно определено) spot; (на действие, произшествие) scene; locale; ( пространство) space, room; ( местоположение) spot, position, locality; (за/на строеж) (building) site; (за лагер, на битка) site; в колата няма \място there’s no room in the car; геометрично \място на точките мат. (points) locus; дворно (и пр.) \място plot (of ground), lot; \място за спане sleeping accommodation; \място на самолет ground position, fix, ( където стои) a parking area, tarmac; \място на скъсване break(ing); \място на спойка a junction point; \място на съединение junction; на това \място at that place; напишете името си на означеното \място write your name in the space indicated; няма \място да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat; по липса на \място for want of space; по места locally; правя \място на някого make room for s.o.; правя нещо на самото \място do s.th. on the spot; празно \място (на бланка и пр.) blank space; разглеждам интересни места (на селище и пр.) go sightseeing; тук има много \място there’s plenty of room here; ходя по разни места go places;
  2. (в кола, театър) seat, place, (в параход, спален вагон) berth; (в парламент) seat; ангажирам/запазвам/резервирам \място book a seat/place; в залата има места за 1000 души the hall is seated for 1000, the hall seats 1000; \място за краката (в кола) leg room;
  3. ( момент в развитието на разказ и пр.) point, ( част от текст) passage;
  4. ( служба) place, job, office, situation, position, разг. crib; вакантно \място vacancy; стоя на челно \място hold a high office/position; • ако бях на твое \място if I were you, if I were in your place/shoes/boots; болно \място tender/sore place/spot; гневът му отстъпи \място на съжалението his rage gave place to pity; забележка на \място a pat remark; заемам важно \място в дневния ред be high on the agenda; казвам/върша нещо на \място say/do s.th. at the right place/in season; казвам нещо точно на \място hit the (right)nail on the head; класирам се на първо \място, заемам първо \място rank first, sl. take the bun/biscuit, амер. take the cake; кой ще работи на \мястото на Х? who is to replace X? who will be doing X’s job? \мястото и датата the where and the when; на второ \място ( при изброяване) second(ly), in the second place; на места here and there, in some places; на първо \място in the first place; first(ly); to begin with; напитките се консумират само на \място (в заведение) drinks to be consumed on the premises only; не мога да си намеря \място, не ме хваща \място fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks; не мога да си намеря \място от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.); не на \място ( неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely; не ти е тук \мястото you don’t belong here; оженвам/омъжвам се на добро \място marry into a good family; оставям празно/свободно \място на хартията leave a blank; отговор ( тъкмо) на \място an apt reply/retort; амер. a comeback; a pat answer; отивам на едно \място go to the lavatory/toilet; отходно \място lavatory, toilet, съкр. W.C.; (в лагер) latrine; по места! воен. stand to! постави се на мое \място suppose yourself in my place; поставям някого на \мястото му put s.o. down a peg or two, place s.o.where he belongs, snub s.o.; sl. settle s.o.’s hash; пресата отделя значително \място на the press has given considerable place to; слабо/уязвимо \място a weak spot/point; foible; a tender/raw/sore spot; heel of Achilles; стоя на едно \място stand still; стоя/тъпча на едно \място stand still, mark time; твърде много \място се отделя за too much space has been allocated to; той не е на \мястото си (в работата) he is ill-suited for the job; той никъде не може да си намери \място he doesn’t fit in anywhere, he is a square peg in a round hole; топличко/изгодно \място a place in the sun; тук му е \мястото да отбележим/кажем it should be mentioned here; тук съвсем не е \мястото за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks; човек на \място a reliable person; a man to swear by; that’s a man.
  * * *
  locale; locality; location; locus; place: I want to get out of this място! - Искам да се махна от това място!; point; position; post; station
  * * *
  1. (a кола, театър) seat, place 2. (в параход, спален вагон) berth 3. (в парламент) seat 4. (за лагер, на битка) site 5. (за/на строеж) (building) site 6. (местоположение) spot, position;locality 7. (момент в развитието на разказ п пр.) point, (част от текст) passage 8. (на действие, произшествие) scene;locale 9. (пространство) space, room 10. (служба) place, job, office, situation, position, разг. crib 11. (точно определено) spot 12. 3 души the theatre is seated for 13. 4, the theatre seats 14. 5;ангажирам/запазвам/резервирам МЯСТО book a seat/place 15. place 16. МЯСТО за гариране parking place 17. МЯСТО за развлечение a place of amusement 18. МЯСТО за реклами advertising space, (на ограда) hoarding 19. МЯСТО за спане sleeping accommodation 20. МЯСТО за стоене standing-room 21. МЯСТО на самолет ground position, fix, (където стои) a parking area, tarmac 22. МЯСТО на скъсване break(ing) 23. МЯСТО на спойка a junction point, a soldered/welded point 24. МЯСТО на съединение junction 25. МЯСТОто и датата the where and the when 26. МЯСТОто, на което Ботев е бил убит the place at which Botev was killed 27. ако бях на твое МЯСТО if I were you, if I were in your place/shoes/boots 28. болно МЯСТО tender/sore place/spot 29. в колата няма МЯСТО there's no room in the car 30. в колата/куфара има МЯСТО there's plenty of room in the car/suitcase 31. в театъра има места за 32. вакантно МЯСТО vacancy 33. връщам книга на МЯСТОто й put a book back in its place, put a book where it belongs 34. всичките деца бяха по местата си all the children were in their places 35. геометрично МЯСТО на точките мат. (points) locus 36. дворно (и пр.) МЯСТО plot (of ground), lot 37. един куршум го уби на МЯСТО a bullet killed him on the spot 38. живописно МЯСТО a picturesque spot 39. класирам се на първо МЯСТО, заемам първо МЯСТО rank first, sl. take the bun/biscuit, ам. take the cake 40. книгата не е на МЯСТОто си the book is not in its place, the book is not where it belongs 41. кой ще работи на МЯСТОто на Х? who is to replace X?who will be doing X's job? 42. масата заема много МЯСТО the table takes up a lot of room/space: напишете името си на означеното МЯСТО write your name in the space indicated 43. на МЯСТОто на in (s.o.'s) stead/place, as a replacement of (s.o.) 44. на второ МЯСТО (при изброявам) second(ly), in the second place 45. на първо МЯСТО in the first place;first(ly);to begin with 46. на това МЯСТО at that place 47. не 48. няма МЯСТО да се обърнеш there is no room to turn in, there is no room to swing a cat 49. отдалечено МЯСТО a remote place/spot 50. отивам на едно МЯСТО go to the lavatory/toilet 51. отходно МЯСТО lavatory, toilet, ськр. W.C. (в лагер) latrine 52. по липса на МЯСТО for want of space 53. по места locally 54. постави се на мое МЯСТО put yourself in my place/position 55. правя МЯСТО на някого make room for s.о. 56. правя нещо на самото МЯСТО do s. th. on the spot 57. празно МЯСТО (на бланка и пр.) blank space 58. разглеждам интересните места (на селище и пр.) go sightseeing 59. разследвам на МЯСТО make an on the spot investigation 60. свободно МЯСТО (на мост) blank 61. седнете по местата си, заемете местата си take your places/seats 62. слабо/уязвимо МЯСТО a weak spot/point;foible;a tender/raw/sore spot;heel of Achilles;a blind side 63. слагам всичко на МЯСТОто му put things in their proper places 64. сменяме си местата change places (with s.o.) 65. стоя на челно МЯСТО hold a high office/position 66. той е бил на няколко места he has been in several places 67. топличко/изгодно МЯСТО a place in the sun 68. тук има много МЯСТО there's plenty of room here 69. ходя от МЯСТО на МЯСТО move from place to place 70. ходя по разни места go places 71. хората no тези места the people hereabouts, the people in these parts

  Български-английски речник > място

 • 9 стой

  stop! halt! stand! ( почакай) hold on! wait a moment! стой, не думай you don't say so! re
  * * *
  stop! ; halt! ; stand still!
  * * *
  stop! halt! stand! (почакай) hold on! wait a moment! СТОЙ, не думай you don't say so! re

  Български-английски речник > стой

 • 10 стоя

  1. stand, be
  (престоявам) stop. stay, remain; be
  (намирам се, лежа) be, lie
  стояправ stand
  стоя изправен (за предмет) stand on end
  стоя здраво на краката си stand/be firm on o.'s feet (и прен.)
  стоя на пръсти stand on tip-toe
  стоя на колене kneel
  стоя на четири крака be/stand on all fours
  стояи разговарям/пуша stand talking/smoking
  стоя на опашка stand in a queue/line; queue
  стоя на разстояние stand off
  стоя на едно място stand still
  стоя часовой, стоя на стража stand sentry/sentinel/guard; keep watch
  стоя на поста си be at o.'s post
  стоя на кормилото be/stand at the helm
  стоя на котва lie at anchor
  стоя на власт be in power
  стоя в къщи stay at home
  стоя до късно sit up late, stay up
  стоя на пътя на някого прен.) stand/be s. o/s way
  чашите стоят в бюфета the cups/glasses are in the cupboard
  стоя неизползуван lie idle
  стоя без работа stand idle/by, do nothing
  парите му стоят в джоба he keeps his money in his pocket
  тук влакът стои 10 минути the train stops here for ten minutes
  тя дълго стоя така she remained like that for a long time
  2. (не липсвам) still be there, still stand
  стоят ли ти още парите? have you still got the money? Is the money still there?
  старата къща още стои the old house still stands/is still standing
  3. прен. (за въпрос и пр.) stand
  така стоят работите/нещата that is how matters stand
  въпросът, който стои пред нас the question we are faced with/which confronts us
  пред него стои изборът дали he is faced with the choice whether
  4. (подхожда, прилича) suit
  be becoming (to), (no мярка е) fit
  стои ти много добре it suits/fits you very well. it's a perfect fit
  стоя на страна stand/keep away/aloof
  стоя нащрек вж. щрек
  стояна тръни/игли/бодли be on tenterhooks, be on thorns
  стоя на два стола sit on the fence, run with the hare and hunt with the hounds
  стоя на думата си keep o.'s word
  стоя на своето stick to o.'s guns; not budge (an inch)
  стоя зад някого back s.o.
  стоя над главата на някого press s.o. (hard), pester s.o.
  стоя като треснат/гръмнат stand dumbfounded
  5. вж. стон
  * * *
  стоя̀,
  гл.
  1. stand; be; ( престоявам) stop, stay, remain; be; ( намирам се, лежа) be, lie; \стоя без работа stand idle/by, do nothing; \стоя вкъщи stay at home; \стоя до късно sit up late, stay up; \стоя здраво на краката си stand/be firm on o.’s feet (и прен.); \стоя изправен (за предмет) stand on end; \стоя на власт be in power; \стоя на едно място stand still; \стоя на котва lie at anchor; \стоя на опашка stand in a queue/line; queue; \стоя на пръсти stand on tip-toe; \стоя на разстояние stand off; \стоя прав stand; \стоя часовой, \стоя на стража stand sentry/sentinel/guard; keep watch;
  2. (не липсвам) still be there, still stand; старата къща още стои the old house still stands/ is still standing;
  3. прен. (за въпрос и пр.) stand; така стоят работите/нещата that is how matters stand;
  4. ( подхожда, прилича) suit; be becoming (to), (по мярка е) fit; стои ти много добре it suits/fits you very well, it’s a perfect fit; • стой! stop! halt! stand! ( почакай) hold on! wait a moment! \стоя зад някого back s.o.; \стоя на два стола sit on the fence, run with the hare and hunt with the hounds; \стоя на тръни/игли/бодли be on tenterhooks, be on thorns; \стоя настрана stand/keep away/aloof.
  * * *
  stay: стоя here till I come back - Стой тук докато се върна., стоя at home - стоя си вкъщи; stand (прав): стоя on tiptoe - стоя на пръсти, стоя still - стоя мирно, The matter стояs thus. - Така стоят нещата., This book стояs on the top shelf. - Тази книга стои на най-горния рафт., стоя aside - стоя на страна, стоя iddle - стоя без работа; abide (седнал); suit (подхожда, за дреха)
  * * *
  1. (намирам се, лежа) be, lie 2. (не липсвам) still be there, still stand 3. (подхожда, прилича) suit 4. (престоявам) stop. stay, remain;be 5. 2 минути the train stops here for ten minutes 6. be becoming (to), (no мярка е) fit 7. stand, be 8. СТОЯ без работа stand idle/by, do nothing 9. СТОЯ в къщи stay at home 10. СТОЯ до късно sit up late, stay up 11. СТОЯ зад някого back s. o. 12. СТОЯ здраво на краката си stand/be firm on o.'s feet (и прен.) 13. СТОЯ изправен (за предмет) stand on end 14. СТОЯ като треснат/гръмнат stand dumbfounded 15. СТОЯ на власт be in power 16. СТОЯ на два стола sit on the fence, run with the hare and hunt with the hounds 17. СТОЯ на думата си keep o.'s word 18. СТОЯ на еднo място stand still 19. СТОЯ на колене kneel 20. СТОЯ на кормилото be/stand at the helm 21. СТОЯ на котва lie at anchor 22. СТОЯ на опашка stand in a queue/line;queue 23. СТОЯ на поста си be at o.'s post 24. СТОЯ на пръсти stand on tip-toe 25. СТОЯ на пътя на някого (и прен.) stand/be s. o/s way 26. СТОЯ на разстояние stand off 27. СТОЯ на своето stick to o.'s guns;not budge (an inch) 28. СТОЯ на страна stand/keep away/aloof 29. СТОЯ на четири крака be/stand on all fours 30. СТОЯ над главата на някого press s. o. (hard), реster s.o. 31. СТОЯ неизползуван lie idle 32. СТОЯ часовой, СТОЯ на стража stand sentry/sentinel/guard;keep watch 33. СТОЯи разговарям/пуша stand talking/smoking 34. СТОЯна тръни/игли/бодли be on tenterhooks, be on thorns 35. СТОЯправ stand 36. вж. стон 37. въпросът, който стои пред нас the question we are faced with/which confronts us 38. парите му стоят в джоба he keeps his money in his pocket 39. пред него стои изборът дали he is faced with the choice whether 40. прен. (за въпрос и пр.) stand 41. с мене работата стои малко по-иначе things are a little different with me 42. старата къща още стои the old house still stands/is still standing 43. стои ти много добре it suits/fits you very well. it's a perfect fit 44. стоя нащрек вж. щрек 45. стоят ли ти ощe парите? have you still got the money?Is the money still there? 46. така стоят работите/нещата that is how matters stand 47. тук влакът стои 48. тя дълго стоя така she remained like that for a long time 49. чашите стоят в бюфета the cups/glasses are in the cupboard

  Български-английски речник > стоя

 • 11 водя

  1. lead, conduct
  водя за ръка/за ремък/слепец/кон lead by the hand/about on a lead/a blind man/a horse
  водя за носа прен. lead by the nose
  водя пленник под стража conduct a prisoner under escort
  (за път и пр.) lead ( към to, on to)
  (за врата, коридор и пр.) open ( към into, on to)
  накъде води тоя път? where does this road lead (to)? водя към пропаст прен. lead to the abyss
  не водя към никъде и прен. lead nowhere
  тая врата води към градината that door opens on to/gives-on the garden
  водя на лекар/на кино take to a doctor/to the cinema
  водя на разходка take out for a walk
  3. (предвождам) lead; take the lead; be/stand in the lead
  водя войска lead an army
  4. (ръководя) guide, direct
  водя съдбините на guide the fortunes of
  водя преговори conduct negotiations
  5. (борба, война) wage, carry on, conduct
  водя война с wage war on
  водя борба срещу wage a struggle against
  6. (дневник, бележник, протокол, сметки) keep
  водя търговски сметки/стенографски бележник/картотека keep business accounts/shorthand notes/a card-index
  водя бележки при лекция take (down) notes of/at a lecture
  7. (разговор, преговори) carry on, hold
  водя преговори carry on/conduct negotiations, negotiate
  водя спор carry on a dispute
  8. (дело) sue (at law), bring/conduct a lawsuit ( срещу against)
  9. (политика) carry on, pursue
  водя умерена/твърда политика steer a middle/a steady course
  водя пропаганда carry on/conduct propaganda
  10. (живот) lead, live
  водя редовен живот lead a regular life; keep regular hours
  водя прост живот live a simple life
  11. (женен съм за) be married to
  водя сестрата на Х be married to the sister of X
  12. водя се по go by, take pattern by
  водя се по упътвания go by/follow directions
  добро правило, по което да се води човек a good rule to go by
  водя се по модата follow the fashion
  водя се по някого follow s.o.'s lead
  водя се по ума на някого follow s.o. blindly
  водя се по усета си follow o.'s nose
  13. водя се като figure as
  14. водя се (женен съм за) be married (с to)
  15. водя се (състоя се, за занимания) be held
  водя с един гол сп. be one goal up
  води се следствие an inquiry is in progress
  делото още се води the suit is still pending
  водят се (за преговори и пр.) go on, proceed
  лесно се води he is easily influenced/led
  ни се води, ни се кара be kittle-cattle; be a difficult/an i n tractable person to deal with
  водя сражение fight an action/a battle
  водя към прен. lead/be conducive/be a stepping-stone to
  * * *
  во̀дя,
  гл., мин. св. деят. прич. во̀дил 1. lead, conduct; \водя за носа прен. lead by the nose; \водя към пропаст прен. lead to the abyss; \водя пленник под стража conduct a prisoner under escort; (за път и пр.) lead ( към to, on to); (за врата, коридор и пр.) open ( към into, on to); не \водя на никъде и прен. lead nowhere; ( допринасям за) be conductive to, conduce to, count toward;
  2. ( завеждам) take; ( довеждам) bring; \водя на разходка take out for a walk;
  3. ( предвождам) lead; take the lead; be/stand in the lead; \водя списъка на кандидатите ( при избори) lead the list;
  4. ( ръководя) guide, direct; ( обучение) conduct; \водя предаване (по радио, телевизия) present a programme; \водя съдбините на guide the fortunes of;
  5. ( борба, война) wage, carry on, conduct; \водя война с wage war on; \водя ожесточени боеве be engaged/locked in bitter fighting; \водя сражение fight an action/a battle;
  6. ( дневник, бележник, протокол, сметки) keep; \водя бележки по време лекция take (down) notes of/at a lecture; \водя търговски сметки keep (business) accounts;
  7. ( разговор, преговори) carry on, hold; \водя спор carry on a dispute;
  8. ( дело) sue (at law), bring/conduct a lawsuit ( срещу against); \водя дело чрез адвокат appear by counsel; \водя разследване make an investigation; \водя следствие prosecute an enquiry;
  9. ( политика) carry on, pursue; \водя пропаганда carry on/conduct propaganda; \водя умерена/твърда политика steer a middle/a steady course;
  10. ( живот) lead, live; \водя прост живот live a simple life; \водя редовен живот lead a regular life; keep regular hours;
  11. ( женен съм за) be married to;
  \водя се 1.: \водя се по go by, take pattern by; ( следвам) follow; \водя се по някого follow s.o.’s lead; \водя се по ума на някого follow s.o. blindly; \водя се по усета си follow o.’s nose; добро правило, по което да се води човек a good rule to go by;
  2.: \водя се като figure as;
  3.: \водя се ( състоя се ­ за занимания) be held; води се следствие an inquiry is in progress; \водя ( при състезания) lead, take (up) the running; \водя към прен. lead/be conducive/be a stepping-stone to; \водя с един гол спорт. be one goal up; водят се (за преговори и пр.) go on, proceed; делото още се води the suit is still pending; лесно се води he is easily influenced/led; • ни се води, ни се кара be kittle-cattle; be a difficult/an intractable person to deal with.
  * * *
  conduct: водя a prisoner under escort - водя пленник под стража; guide; convoy: водя nowhere - водя наникъде (и прен.); marshal; pilot; pioneer: I'll водя you home. - Ще те водя у дома.; walk (over)
  * * *
  1. (борба, война) wage, carry on, conduct 2. (дело) sue (at law), bring/conduct a lawsuit (срещу against) 3. (дневник, бележник, протокол, сметки) keep 4. (довеждам) bring 5. (живот) lead, live 6. (за врата, коридор и пр.) open (към into, on to) 7. (за път и пр.) lead (към to, on to) 8. (завеждам) take 9. (обучение) conduct 10. (политика) carry on, pursue 11. (предвождам) lead;take the lead;be/stand in the lead 12. (разговор, преговори) carry on, hold 13. (ръководя) guide, direct 14. (следвам) follow 15. 1 (женен съм за) be married to 16. 1 ВОДЯ се (женен съм за) be married (с to) 17. 1 ВОДЯ се (състоя се, за занимания) be held 18. 1 ВОДЯ се като figure as 19. 1ВОДЯ се по go by, take pattern by 20. lead, conduct 21. ВОДЯ (при състезания) lead, take (up) the running 22. ВОДЯ ce 23. ВОДЯ ce по някого follow s.o.'s lead 24. ВОДЯ бележки при лекция take (down) notes of/at a lecture 25. ВОДЯ борба срещу wage a struggle against 26. ВОДЯ война с wage war on 27. ВОДЯ войска lead an army: 28. ВОДЯ за носа прен. lead by the nose 29. ВОДЯ за ръка/за ремък/ слепец/кон lead by the hand/about on a lead/ a blind man/a horse 30. ВОДЯ към прен. lead/be conducive/be a stepping-stone to 31. ВОДЯ на лекар/на кино take to a doctor/to the cinema 32. ВОДЯ на разходка take out for a walk 33. ВОДЯ пленник под стража conduct a prisoner under escort 34. ВОДЯ преговори carry on/conduct negotiations, negotiate 35. ВОДЯ преговори conduct negotiations 36. ВОДЯ пропаганда carry on/conduct propaganda 37. ВОДЯ прост живот live a simple life 38. ВОДЯ редовен живот lead a regular life;keep regular hours 39. ВОДЯ с един гол сп. be one goal up 40. ВОДЯ се по модата follow the fashion 41. ВОДЯ се по ума на някого follow s. о. blindly 42. ВОДЯ се по упътвания go by/follow directions 43. ВОДЯ се по усета си follow o.'s nose 44. ВОДЯ сестрата на Х be married to the sister of X 45. ВОДЯ спор carry on a dispute 46. ВОДЯ сражение fight an action/a battle 47. ВОДЯ съдбините на guide the fortunes of 48. ВОДЯ търговски сметки/стенографски бележник/картотека keep business accounts/shorthand notes/a card-index 49. ВОДЯ умерена/ твърда политика steer a middle/a steady course 50. води се следствие an inquiry is in progress 51. водят се (за преговори и пр.) go on, proceed 52. делото още се води the suit is still pending 53. добро правило, по което да се води човек a good rule to go by 54. лесно се води he is easily influenced/led 55. накъде води тоя път? where does this road lead (to)? ВОДЯ към пропаст прен. lead to the abyss 56. не ВОДЯ към никъде и прен. lead nowhere 57. ни се води, ни се кара be kittle-cattle;be a difficult/an i n tractable person to deal with 58. тая врата води към градината that door opens on to/gives-on the garden

  Български-английски речник > водя

 • 12 добре

  well
  (съгласен съм, прието) (all) right, very well, good, righto, okay, Ok
  добре откъм well off for
  (за болен) well, in a good way, comfortable
  добре възпитан well-brought up
  добре вързан securely tied
  добре гледан/поддържан well kept
  добре гледан от прен. in good odour with
  добре дошъл welcome
  за добре дошъл by way of welcome
  добреси дошъл you are welcome (в to)
  добре запазен in a good state of preservation
  добре известен (very) well known
  добре казано well said
  добре омъжена comfortably married
  добре осведомен well-informed, rightly informed
  добре сготвен properly cooked
  добре съм (по отношение на здравето си) be/keep well, be/keep in good health
  как си? благодаря, добре съм how are you? (I'm) (very) well, thank you; I'm fine. thank you
  прен. I'm getting on well/nicely
  не съм добре (със здравето) be in poor/bad/ill health, suffer from ill health
  добре (в добри отношения) съм с stand well with, be on good terms with
  и би било добре да it might be as well to
  вървя добре прен. go well
  работите не вървят добре things are going wrong/are not going well
  изглеждам добре look well, have a healthy look
  намирам за добре think fit, find it advisable (да to)
  прави каквото намериш за добре do as you think fit/best, do as you please
  отивам на добре take a turn for the better, improve
  помня добре remember well/right
  прекарвам добре have a good time, enjoy o.s.
  разбирам добре understand clearly/perfectly, realize
  справям се добре с cope with, deal efficiently/successfully with
  той се справя добре с работата си he is doing well (in his work)
  стои ми добре it fits/suits me well, it is a good fit
  много по- добре much better, ( материално) much/far better off
  още по- добре still better
  толкова по- добре so much the better
  колкото по-скоро, толкова по- добре the sooner, the better
  по- добре да го вземете you had better take it
  добре (е),че is good that, it is a good thing that
  и добре, че е така and a good thing/job too
  правиш добре, че you do well/you are right to (c inf.)
  добре, че се видяхме it's lucky we met
  добре, че стана така it's all to the good, that's just as well
  добре, че се сетих that reminds me
  това е добре that's a good job
  от това по- добре няма никъде things couldn't be better; prospects couldn't be brighter
  добрее, както си е it's all right as it is
  добре ми е (чувствувам се добре) I'm all right. I feel well
  добре съм се наредил ирон. be in a fine pickle/mess, be in a fix
  добре го наредих I've fixed him all right
  добре я свърши ирон. a nice piece of work you have done, you certainly made a mess of it; now you've done it
  добре де all right, agreed; have it your (own) way
  по- добре смърт, отколкото... rather/sooner death than...
  добре ми дойде това кафе this cup of coffee was just what I needed
  добре ще ми дойдат 500 лева I could do with 500 levs
  * * *
  добрѐ,
  нареч. well; вървя \добре прен. go well; (за часовник) keep good time; \добре възпитан well-brought up; \добре вързан securely tied; \добре гледан от прен. in good odour with; \добре гледан/поддържан well kept; \добре го наредих I’ve fixed him all right; \добре де all right, agreed; have it your (own) way; \добре дошъл welcome; \добре е, както си е it’s all right as it is; \добре казано well said; \добре ми дойде това кафе this cup of coffee was just what I needed; \добре направи да почакаш you did right to wait; \добре омъжена comfortably married; \добре откъм well off for; (за болен) well, in a good way, comfortable; \добре сготвен property cooked; \добре си дошъл you are welcome (в to); \добре съм (по отношение на здравето си) be/keep well, be/keep in good health; \добре (в добри отношения) съм с stand well with, be on good terms with; \добре съм се наредил ирон. be in a fine pickle/mess, be in a fix; \добре (тогава) ( нямам нищо против) well and good; very well; (в добро състояние) in good shape; ( материално) well off; \добре, че се видяхме it’s lucky we met; \добре, че се сетих that reminds me; \добре, че стана така it’s all to the good, that’s just as well; \добре ще ми дойдат 50 долара I could do with 50 dollars; \добре я свърши ирон. a nice piece of work you have done, you certainly made a mess of it; now you’ve done it; дотук всичко е \добре so far so good; за \добре дошъл by way of welcome; и би било \добре да it might be as well to; и \добре, че е така and a good thing/ job too; изглеждам \добре look well, have a healthy look; как си? благодаря, \добре съм how are you? (I’m) (very) well, thank you; I’m fine, thank you; прен. I’m getting on well/nicely; колкото по-скоро, толкова по-\добре the sooner, the better; най-\добре best; ( съгласен съм, прието) (all) right, very well, good, righto, okay, OK; намирам за \добре think fit, find it advisable (да to); не съм \добре ( със здравето) be in poor/bad/ill health, suffer from ill health; отивам на \добре take a turn for the better, improve; от това по-\добре няма никъде things couldn’t be better; prospects couldn’t be brighter; още по-\добре still better; по-\добре better; постъпвам \добре act rightly; прави каквото намериш за \добре do as you think fit/best, do as you please; правиш \добре, че you do well/you are right to (с inf.); прекарвам \добре have a good time, enjoy o.s.; работите не вървят \добре things are going wrong/are not going well; разбирам \добре understand clearly/perfectly, realize; справям се \добре с cope with, deal efficiently/successfully with; стои ми \добре it fits/suits me well, it is a good fit; толкова по-\добре so much the better.
  * * *
  all right ; right {rait}; well:well-informed - добре осведомен
  * * *
  1. (в добро състояние) in good shape 2. (за болен) well, in a good way, comfortable 3. (за часовник и) keep good time 4. (материално) well off 5. (съгласен съм, прието) (all) right, very well, good, righto, okay, ОК 6. 2 levs 7. well 8. ДОБРЕ (e),че is good that, it is a good thing that 9. ДОБРЕ (в добри отношения) съм с stand well with, be on good terms with 10. ДОБРЕ (тогава) (нямам нищо против) welt and good;very well 11. ДОБРЕ възпитан well-brought up 12. ДОБРЕ вързан securely tied 13. ДОБРЕ гледан от прен. in good odour with 14. ДОБРЕ гледан/поддържан well kept 15. ДОБРЕ го наредих I've fixed him all right 16. ДОБРЕ де all right, agreed;have it your (own) way 17. ДОБРЕ дошъл welcome 18. ДОБРЕ запазен in a good state of preservation 19. ДОБРЕ известен (very) well known: ДОБРЕ казано well said 20. ДОБРЕ ми дойде това кафе this cup of coffee was just what I needed 21. ДОБРЕ ми е (чувствувам се добре) I'm all right. I feel well 22. ДОБРЕ омъжена comfortably married 23. ДОБРЕ осведомен well-informed, rightly informed 24. ДОБРЕ откъм well off for 25. ДОБРЕ сготвен properly cooked 26. ДОБРЕ съм (по отношение на здравето си) be/keep well, be/keep in good health 27. ДОБРЕ съм се наредил ирон. be in a fine pickle/mess, be in a fix 28. ДОБРЕ ще ми дойдат 1 лева I could do with 29. ДОБРЕ я свърши upoн. a nice piece of work you have done, you certainly made a mess of it;now you've done it 30. ДОБРЕ, че се видяхме it's lucky we met 31. ДОБРЕ, че се сетих that reminds me 32. ДОБРЕ, че стана така it's all to the good, that's just as well 33. ДОБРЕе, както си е it's all right as it is 34. ДОБРЕси дошъл you are welcome (в to) 35. вървя ДОБРЕ прен. go well 36. дотук всичко е ДОБРЕ so far so good 37. за ДОБРЕ дошъл by way of welcome 38. и ДОБРЕ, че е така and a good thing/ job too 39. и би било ДОБРЕ да it might be as well to 40. изглеждам ДОБРЕ look well, have a healthy look 41. как си? благодаря, ДОБРЕ съм how are you?(I'm) (very) well, thank you;I'm fine. thank you 42. колкото по-скоро, толкова по- ДОБРЕ the sooner, the better 43. много ДОБРЕ very well 44. много по-ДОБРЕ much better, (материално) much/far better off 45. най-ДОБРЕ best 46. намирам за ДОБРЕ think fit, find it advisable (да to) 47. не съм ДОБРЕ (със здравето) be in poor/bad/ill health, suffer from ill health 48. от това по- ДОБРЕ няма никъде things couldn't be better;prospects couldn't be brighter 49. отивам на ДОБРЕ take a turn for the better, improve 50. още по-ДОБРЕ still better: толкова по-ДОБРЕ so much the better 51. пo-ДОБРЕ better 52. по-ДОБРЕ да го вземете you had better take it 53. по-ДОБРЕ смърт, отколкото... rather/ sooner death than... 54. помня ДОБРЕ remember well/right: постъпвам ДОБРЕ act rightly 55. прави каквото намериш за ДОБРЕ do as you think fit/best, do as you please 56. правиш ДОБРЕ, че you do well/you are right to (c inf.) 57. прекарвам ДОБРЕ have a good time, enjoy o.s. 58. прен. I'm getting on well/nicely 59. работите не вървят ДОБРЕ things are going wrong/ are not going well 60. разбирам ДОБРЕ understand clearly/perfectly, realize 61. справям се ДОБРЕ с cope with, deal efficiently/ successfully with: той се справя ДОБРЕ с работата си he is doing well (in his work) 62. стои ми ДОБРЕ it fits/suits me well, it is a good fit 63. това е ДОБРЕ that's a good job 64. трябва да не съм чул ДОБРЕ I must have heard wrongly

  Български-английски речник > добре

 • 13 заковавам

  1. nail (on) (на to)
  (в нещо) nail in
  (капак и пр.) nail down
  2. (спирам кола) brake to a standstill
  заковавам се на едно място stand nailed to the ground; stand stock-still
  * * *
  закова̀вам,
  гл.
  1. nail (on) (на to); (в нещо) nail in; ( пирон) drive (in); ( дъска) nail; ( затварям чрез заковаване) nail up; ( капак и пр.) nail down;
  2. ( спирам кола) brake to a standstill;
  3. ( поглед) rivet (on);
  \заковавам се ( спирам внезапно) stop short/dead; \заковавам се на едно място stand nailed to the ground; stand stock-still.
  * * *
  board: to заковавам a nail - заковавам пирон; hammer down; immobilize (обездвижвам); nail{neil}; transfix
  * * *
  1. (в нещо) nail in 2. (дъска) nail 3. (затварям чрез заковаваш) nail up 4. (капак и пр.) nail down 5. (пирон) drive (in) 6. (поглед) rivet (on) 7. (спирам кола) brake to a standstill 8. nail (on) (на to) 9. ЗАКОВАВАМ ce (спирам внезапно) stop short/dead 10. ЗАКОВАВАМ ce на едно място stand nailed to the ground; stand stock-still

  Български-английски речник > заковавам

 • 14 неподвижно

  immovably, without moving/stirring; at rest, at/in peace
  стоя/лежа неподвижно stand/lie stilt/motionless
  * * *
  неподвѝжно,
  нареч. immovably, without moving/stirring; at rest, at/in peace; ( без да се помръдне от мястото си) like a stone wall; стоя/лежа \неподвижно stand/lie still/motionless.
  * * *
  1. (без да се помръдне от мястото си) like a stone wall 2. immovably, without moving/stirring;at rest, at/in peace 3. стоя/лежа НЕПОДВИЖНО stand/lie stilt/motionless

  Български-английски речник > неподвижно

 • 15 оставам

  1. remain, stay
  (не заминавам) stay/remain behind, stay on
  оставам назад (за часовник) be slow. lose time
  оставам за обед/чай stay to dinner/tea
  оставам за през нощта stay (for) the night, stay over night
  оставам в паметта на stick in o.'s memory
  оставам в съзнанието stick/linger in the mind
  оставам на власт remain in power
  оставам в сила remain in force, hold good, ( за заповед) stand
  оставам в същия клас not get o.'s remove, stay down
  оставам до края (на представление и пр.) sit out
  2. (на лице, на разположение съм) be left
  остават още няколко минути there are still a few minutes to go (до before)
  остава много малко време/пари time/money is very short
  не остава нищо друго, освен there is nothing for it but (to с inf.), the only alternative is
  не ми остава нищо друго освен have no choice/option but (to с inf.)
  остава ми само едно I have only one course left, the only thing left for me (to do)
  единственото нещо, което ми остава all I have left
  това, което е останало от what is left of
  от... не е останало нищо nothing remains of...
  остава ми за цял живот remain with one all o.'s life
  3. (в дадено състояние, положение) be, be left, remain
  оставам дето съм stay where one is
  оставам на мястото си разг. stay put
  оставам за постоянно come to stay
  оставам назад fall behind, be left behind
  оставам назад от времето си fall behind the time(s)
  не оставам назад от keep up with, keep abreast of
  не оставам назад от времето си move with the times
  оставам сам be left alone, be left by o.s.
  оставам сам на себе си be thrown back upon o.s., be left to o.'s own resources
  оставам сам (на света), оставам без близки be thrown upon the world
  оставам без баща/майка be left fatherless/motherless
  тя остана вдовица she was left a widow
  оставам на работа stay on the job
  оставам без работа be thrown out of work
  не оставам без работа keep busy, have no lack of employment
  оставам седнал/прав remain seated/standing
  оставамбез средства/ оставам на улицата be left destitute/without resources
  оставам без нищо be left with nothing
  оставам без подслон be left homeless, lose o.'s home
  оставам гладен go hungry
  не оставам гладен keep the wolf from the door
  оставам жив remain/stay alive
  оставам верен на remain/stay faithful to, stay loyal to, ( на принципи и) live up to, abide by, stick with
  оставам верен на себе си remain true to o.s.
  оставам с чувството be left (with the) feeling (that)
  оставам доволен be pleased (от with)
  оставам с убеждението be left with the conviction
  оставам с впечатление get the impression, be left with the impression (че that)
  оставам да се чудя be left wondering
  оставам в неведение be left in ignorance
  оставам незабелязан от някого escape s. o's notice
  оставам на сухо/с пръст в уста be left out in the cold; get nothing for all o.'s pains
  оставам висящ (за въпрос и пр.) remain outstanding; be pendent
  оставам неутрален stay neutral
  оставам все същият remain for ever one/always the same
  оставам на своето hold o.'s own, agree to disagree
  оставам на милостта на throw o.s. on the mercy of
  оставам в сянка прен. take a back seat
  не оставам длъжен give as good as one gets, answer back
  творба, която ще остане a work that will endure
  ако остане на мене if I had my way, left to myself
  прякорът му остана the nickname stuck to him
  не ми останаха крака от ходене I have walked myself lame/my legs off
  * * *
  оста̀вам,
  гл.
  1. remain, stay; (не заминавам) stay/remain behind, stay on; \оставам в паметта на stick in o.’s memory; \оставам в сила remain in force, hold good, (за заповед) stand; \оставам в съзнанието stick/linger in the mind; \оставам в същия клас not get o.’s remove, stay down; \оставам до края (на представление и пр.) sit out; \оставам на власт remain in power, continue in office; \оставам назад (за часовник) be slow, lose time; \оставам през нощта stay (for) the night, stay over night;
  2. (на лице, на разположение съм) be left; не ми остава нищо друго освен I have no choice/option but (to с inf.); nothing remains for me but; не остава нищо друго, освен there is nothing for it but (to с inf.), the only alternative is; остава ми за цял живот remain with one all o.’s life; остава ми само едно I have only one course left, the only thing left for me (to do); остава много малко време/пари time/money is very short; остават още две обиколки спорт. two more laps to go;
  3. (в дадено състояние, положение) be, be left, remain; не \оставам без работа keep busy, have no lack of employment; не \оставам гладен keep the wolf from the door; не \оставам назад от keep up with, keep abreast of; не \оставам назад от времето си move with the times; \оставам без баща/майка be left fatherless/motherless; \оставам без подслон be left homeless, lose o.’s home; \оставам без работа be thrown out of work; \оставам без средства/\оставам на улицата be left destitute/without resources; \оставам верен на remain/stay faithful to, stay loyal to, (на принципи) live up to, abide by, stick with, stand by; \оставам верен на себе си remain true to o.s.; \оставам висящ (за въпрос и пр.) remain outstanding; be pendent; \оставам все същия remain for ever one/always the same; \оставам гладен go hungry; \оставам да се чудя be left wondering; \оставам доволен be pleased (от with); \оставам където съм stay where one is; \оставам на мястото си разг. stay put; \оставам на работа stay on the job; \оставам на сухо/с пръст в уста be left out in the cold; get nothing for all o.’s pains; \оставам назад fall behind, be left behind; \оставам незабелязан от някого escape s.o.’s notice; \оставам постоянно ( във времето) come to stay; \оставам с впечатление get the impression, be left with the impression (че that); \оставам сам (на света), \оставам без близки be thrown upon the world; \оставам сам на себе си be thrown back upon o.s., be left to o.’s own resources; • ако остана на if I should depend on; ако остане на мене if I had my way, left to myself; къде остана …? what about …? малко остана да падна I almost/(very) nearly/all but fell; между нас да си остане, тук да си остане let this remain between us, keep mum about it; не ми останаха крака от ходене I have walked myself lame/my legs off; не \оставам длъжен give as good as one gets, answer back, get o.’s own back; не се оставяй! stand up for yourself; остава да се види it remains to be seen; \оставам в сянка прен. take a back seat; \оставам на милостта на throw o.s. on the mercy of; \оставам на своето hold o.’s own, agree to disagree; остават ми очите в нещо I can’t keep my eyes off s.th.; остави другото, ами … what matters is …; остани си със здраве keep well, God be with you; прякорът му остана the nickname stuck to him; та какво остава за to say nothing of; така си и остана it was left at that; творба, която ще остане a work that will endure.
  * * *
  remain: The house has оставамed the sam. - Къщата си е останала същата.; abide: So much work is left undone. - Останала е много недовършена работа.; persist; stay{stei}: Tonight he will stay at home. - Довечера той ще остане в къщи.
  * * *
  1. (в дадено състояние, положение) be, be left, remain 2. (на лице, на разположение съм) be left 3. (не заминавам) stay/remain behind, stay on 4. - все същият remain for ever one/always the same 5. remain, stay 6. ОСТАВАМ без баща/майка be left fatherless/motherless 7. ОСТАВАМ без нищо be left with nothing 8. ОСТАВАМ без подслон be left homeless, lose o.'s home 9. ОСТАВАМ без работа be thrown out of work 10. ОСТАВАМ в неведение be left in ignorance 11. ОСТАВАМ в паметта на stick in o.'s memory 12. ОСТАВАМ в сила remain in force, hold good, (за заповед) stand 13. ОСТАВАМ в съзнанието.stick/linger in the mind 14. ОСТАВАМ в същия клас not get o.'s remove, stay down 15. ОСТАВАМ в сянка прен. take a back seat 16. ОСТАВАМ верен на remain/stay faithful to, stay loyal to, (на принципи и) live up to, abide by, stick with 17. ОСТАВАМ верен на себе си remain true to o. s. 18. ОСТАВАМ висящ (за въпрос и пр.) remain outstanding;be pendent 19. ОСТАВАМ гладен go hungry 20. ОСТАВАМ да се чудя be left wondering 21. ОСТАВАМ дето съм stay where one is 22. ОСТАВАМ до края (на представление и пр.) sit out 23. ОСТАВАМ доволен be pleased (от with) 24. ОСТАВАМ жив remain/stay alive 25. ОСТАВАМ за обед/чай stay to dinner/tea 26. ОСТАВАМ за постоянно come to stay 27. ОСТАВАМ за през нощта stay (for) the night, stay over night 28. ОСТАВАМ на власт remain in power 29. ОСТАВАМ на милостта на throw o. s. on the mercy of 30. ОСТАВАМ на мястото си разг. stay put 31. ОСТАВАМ на работа stay on the job 32. ОСТАВАМ на своето hold o.'s own, agree to disagree 33. ОСТАВАМ на сухо/с пръст в уста be left out in the cold;get nothing for all o.'s pains 34. ОСТАВАМ назад (за часовник) be slow. lose time 35. ОСТАВАМ назад fall behind, be left behind 36. ОСТАВАМ назад от времето си fall behind the time(s) 37. ОСТАВАМ незабелязан от някого escape s. o's notice 38. ОСТАВАМ неутрален stay neutral 39. ОСТАВАМ с впечатление get the impression, be left with the impression (че that) 40. ОСТАВАМ с убеждението be left with the conviction 41. ОСТАВАМ с чувството be left (with the) feeling (that) 42. ОСТАВАМ сам (на света), ОСТАВАМ без близки be thrown upon the world 43. ОСТАВАМ сам be left alone, be left by o. s. 44. ОСТАВАМ сам на себе си be thrown back upon o. s., be left to o.'s own resources 45. ОСТАВАМ седнал/ прав remain seated/standing 46. ОСТАВАМбeз средства/ОСТАВАМ на улицата be left destitute/without resources 47. ако остане на мене if I had my way, left to myself 48. до тръгването на влака остават пет минути there are five minutes before the train goes 49. единственото нещо, което ми остава all I have left 50. не ОСТАВАМ без работа keep busy, have no lack of employment 51. не ОСТАВАМ гладен keep the wolf from the door 52. не ОСТАВАМ длъжен give as good as one gets, answer back 53. не ОСТАВАМ назад от keep up with, keep abreast of 54. не ОСТАВАМ назад от времето си move with the times 55. не ми остава време have no time 56. не ми остава нищо have nothing left 57. не ми остава нищо друго освен have no choice/option but (to с inf.) 58. не ми останаха крака от ходене I have walked myself lame/my legs off 59. не остава нищо друго, освен there is nothing for it but (to с inf.), the only alternative is 60. остава 61. остава ми достатъчно have enough left over 62. остава ми за цял живот remain with one all o.'s life 63. остава ми много малко have little left 64. остава ми само едно I have only one course left, the only thing left for me (to do) 65. остава много малко време/пари time/money is very short 66. остава ни още един месец we have one more month 67. остават още няколко минути there are still a few minutes to go (до before) 68. останал съм без работа be out of work 69. от... не е останало нищо nothing remains of... 70. прякорът му остана the nickname stuck to him 71. творба, която ще остане а work that will endure 72. това, което е останало от what is left of 73. тя остана вдовица she was left a widow

  Български-английски речник > оставам

 • 16 още

  го държи he's still got a fever, the fever still has him in its grip
  краката ми не ме ощет my legs don't hold me. I am dead beat
  държи ми влага it keeps me going; I have s.th. to remember
  държи ми (мога) can, be able to, ( имам смелост) have it in one to; have the pluck to
  още се
  1. hold (за onto), cling (to)
  дръж се здраво! hold (on) tight! още се здраво hold firm to s.th., cling to s.th.
  2. (крепя се) be supported/carried (by)
  мостът се държи на подпори the bridge is carried/supported by piers
  3. прен. (имам сили) be active/fit/in good trim
  още се здраво на краката си keep o.'s legs; stand firm/fast
  едва се още на краката си my legs won't hold me, I am ready to drop. I can't keep upright, I am not steady on my legs
  стар е, но се държи there is life in the old dog yet; he is old but is keeping well
  4. (съпротивлявам се) be firm, stand/hold/keep/maintain o.'s ground
  (финансово и пр.) keep o.'s head above water; stand fast/firm, resist, hold o.'s own
  още се още, не лягам I am not well, but I keep going
  5. (имам обноски) behave, deport o.s., demean o.s.
  още се прилично behave (well), have good manners, be well-mannered
  (за деца) behave o.s.
  дръж се прилично! be good! don't let yourself down! ( за деца) behave yourself! не знае как да се държи he doesn't know how to behave, he has no manners
  още се зле/нечестно/непорядъчно misbehave
  още се глупаво behave foolishly; play the fool. act/play the ape
  дръж се сериозно! stop fooling! още се с чест/доблестно demean o.s./behave honourably
  още се като мъж act like a man, demean o.s. like a man
  още се тежко/горделиво be stand-offish
  още се строго be strict/severe (с with)
  още се приятелски/недружелюбно be friendly/unfriendly (с to)
  още се грубо be rude (to)
  още се далеч от keep clear of, avoid, steer clear of
  още се настрана/на разстояние keep away; keep in the background
  hold o.s. aloof (от from)
  още се на положение stand on o.'s dignity
  много се държи на/за great attention is paid to, they are very strict/particular about
  дръж се! hold on! ( не се отчайвай) chin up! never say die! keep smiling! ( не отстъпвай!) don't give in! stick to your guns!
  (друг) another, a further
  още малко хляб some more bread
  още едни чай another cup of tea
  още малко a little more
  искате ли още малко? will you have some more?
  още 7 километра a further 7 kilometres
  оставам за още една седмица stay another week
  ще излезе още един том there is another volume to come
  още един/една/едно (just) one more
  още веднаж once more/again; over again
  има ли още да идват? are any more coming?
  още и още more and yet more
  още повече, че the more so as
  какво искаш още? what else/more do you want?
  още по-добре still better, better still
  още по-зле still worse, worse still
  още по-късно still later
  намалявам още повече reduce still further
  още толкова (за количество) as much again, ( за брой) as many again
  ще чакаш ли още? will you wait any longer?
  7. (все още, досега) still, yet
  има още време there is still/yet time
  той още спи he is still asleep
  още приживе in o.'s lifetime
  още жив/млад still alive/yoing
  още съществувам linger
  още съм в сила still stand
  още в сила standing
  не още not yet
  още няма 12 години he's not yet twenty
  още не е време the time is not ripe, the time has rot come yet
  още не му се вижда краят the end is not yet in sight
  редът ми още не е дошъл my turn hasn't come yet/is. still to come
  тая история още не е написана that history has yet to be written
  8. още сег a right away/off, right now, immediately, at once
  още след пет минути/два часа no more than five minutes/two hours later
  още Х. казваше, че Х. used to say. that, X. said in his day
  още тогава then and there, there and then, already at the time
  още там way back there; then and there, on the spot
  още тоя момент at this very moment
  още днес this. very day
  и днес още even to this day
  още утре as early as tomorrow, not later than tomorrow, tomorrow at latest, first thing tomorrow
  още тая вечер this very evening
  още на другия ден след смъртта на on the very morrow of s.o.'s death
  още на 10-и even as early as the tenth
  още преди even before
  още преди войната already before the war
  още миналата година as long ago as last year
  още преди две години as far back as two years ago
  още през already during/in, as early as, as far back as; as long ago as
  още през май even in May
  още през средните векове as early as the Middle Ages, already in the Middle Ages
  още като дете even as a small child, even when a child
  още на десет години at the early age of ten
  още от ever since
  още отначало right at the beginning/from the start
  още от пристигането си ever since his arrival/he arrived
  още от зори ever since dawn
  още от сутринта since early morning
  още от детинство from childhood on
  още от ранна възраст from an early age
  още в Софи while still in Sofia
  още на път за while on o.'s way to
  още след нашето пристигане on our arrival
  още отдалеч even at a distance
  и още как I should think/say so, ам, and how
  * * *
  о̀ще,
  нареч.
  1. ( повече) (some) more; ( друг) another, a further; намалявам \още повече reduce still further; оставам за \още една седмица stay another week; \още веднъж once more/again; over again; \още и \още more and yet more; \още колко време ще останем тук how much longer are we going to stay here? \още малко a little more; \още 5 километра a further 5 kilometres; \още повече, че the more so as; \още по-добре still better, better still; \още толкова (за количество) as much again, (за брой) as many again; ще чакаш ли \още? will you wait any longer?;
  2. ( все още, досега) still, yet; има \още време there is still/yet time; не \още not yet; \още в сила standing; \още жив/млад still alive/young; \още не е време the time is not ripe, the time has not come yet; \още не му се вижда краят the end is not yet in sight; \още приживе in o.’s lifetime; \още съществувам linger; \още съществуващ still existing/in being;
  3.: и днес \още even to this day; \още като дете even as a small child, even when a child; \още миналата година as long ago as last year; \още на десет години at the early age of ten; \още от ever since; \още на 10-и even as early as the tenth; \още на другия ден след смъртта на on the very morrow of s.o.’s death; \още на път за while on o.’s way to; \още от детинство from childhood on; \още от зори ever since dawn; \още от пристигането си ever since his arrival/he arrived; \още от ранна възраст from an early age; \още отначало right at the beginning/from the start; \още преди even before; \още преди войната already before the war; \още преди две години as far back as two years ago; \още през already during/in, as early as, as far back as; as long ago as; way back in; \още сега right away/off, right now, immediately, at once; \още след нашето пристигане on our arrival; \още отдалеч even at a distance; \още след пет минути/два часа no more than five minutes/two hours later; \още там way back there; then and there, on the spot; \още тогава then and there, there and then, already at the time; \още тоя момент at this very moment; \още утре as early as tomorrow, not later than tomorrow, tomorrow at latest, first thing tomorrow; \още Х. казваше, че X. used to say, that, X. said in his day; • и \още как I should think/say so, амер. and how; разг. will a duck swim? not half.
  * * *
  else: Do you want to tell me something още? - Искаш ли да ми кажеш още нещо?; even: I know him още as a baby. -Помня го още от бебе.; ever since: Give me some още time. - Дай ми още малко време; still (за положителни изречения): He is още at home. - Той още е вкъщи, That way is още better. - Така е още по-добре.; yet (за отрицателни и въпросителни изречения): I am not ready още. - Още не съм готов.
  * * *
  1. (все още, досега) still, yet 2. (друг) another, a further 3. (за деца) behave o. s. 4. (имам обноски) behave, deport o. s., demean o. s. 5. (крепя се) be supported/carried (by) 6. (повече) (some) more 7. (съпротивлявам се) be firm, stand/hold/keep/maintain o.'s ground 8. (финансово и пр.) keep o.'s head above water;stand fast/firm, resist, hold o. 's own 9. 10 години he's not yet twenty 10. 12-и even as early as the tenth 11. 1: ОЩЕ ceгa right away/off, right now, immediately, at once 12. 7 километра a further 13. 8 kilometres 14. hold o. s. aloof (от from) 15. ОЩЕ 16. ОЩЕ X. казваше, че Х. used to say. that, X. said in his day 17. ОЩЕ ce грубо be rude (to) 18. ОЩЕ no-зле still worse, worse still 19. ОЩЕ no-късно still later 20. ОЩЕ в Софи while still in Sofia 21. ОЩЕ в сила standing 22. ОЩЕ веднаж once more/again;over again 23. ОЩЕ днес this. very day 24. ОЩЕ един/ една/едно (just) one more 25. ОЩЕ едни чай another cup of tea 26. ОЩЕ жив/млад still alive/yoing 27. ОЩЕ и ОЩЕ more and yet more 28. ОЩЕ като дете even as a small child, even when a child 29. ОЩЕ малко a little more 30. ОЩЕ малко хляб some more bread 31. ОЩЕ миналата година as long ago as last year 32. ОЩЕ на 33. ОЩЕ на десет години at the early age of ten 34. ОЩЕ на другия ден след смъртта на on the very morrow of s. o.'s death 35. ОЩЕ на път за while on o.'s way to 36. ОЩЕ не е време the time is not ripe, the time has rot come yet 37. ОЩЕ не му се вижда краят the end is not yet in sight 38. ОЩЕ няма 39. ОЩЕ от ever since 40. ОЩЕ от детинство from childhood on 41. ОЩЕ от пристигането си ever since his arrival/he arrived: ОЩЕ от зори ever since dawn 42. ОЩЕ от ранна възраст from an early age 43. ОЩЕ от сутринта since early morning 44. ОЩЕ отдалеч even at a distance 45. ОЩЕ отначало right at the beginning/from the start 46. ОЩЕ по-добре still better, better still 47. ОЩЕ повече, че the more so as 48. ОЩЕ преди even before 49. ОЩЕ преди войната already before the war 50. ОЩЕ преди две години as far back as two years ago 51. ОЩЕ през already during/in, as early as, as far back as;as long ago as 52. ОЩЕ през май even in May 53. ОЩЕ през средните векове as early as the Middle Ages, already in the Middle Ages 54. ОЩЕ приживе in o.'s lifetime 55. ОЩЕ се hold (за onto), cling (to) 56. ОЩЕ се глупаво behave foolishly;play the fool. act/play the ape 57. ОЩЕ се далеч от keep clear of, avoid, steer clear of 58. ОЩЕ се здраво на краката си keep o.'s legs;stand firm/fast 59. ОЩЕ се зле/нечестно/ непорядъчно misbehave 60. ОЩЕ се като мъж act like a man, demean o. s. like a man 61. ОЩЕ се на положение stand on o.'s dignity 62. ОЩЕ се настрана/ на разстояние keep away;keep in the background 63. ОЩЕ се още, не лягам I am not well, but I keep going 64. ОЩЕ се прилично behave (well), have good manners, be well-mannered 65. ОЩЕ се приятелски/недружелюбно be friendly/unfriendly (c to) 66. ОЩЕ се строго be strict/severe (c with) 67. ОЩЕ се тежко/горделиво be stand-offish 68. ОЩЕ след нашето пристигане on our arrival 69. ОЩЕ след пет минути/два часа no more than five minutes/two hours later 70. ОЩЕ съм в сила still stand 71. ОЩЕ съществувам linger 72. ОЩЕ там way back there;then and there, on the spot 73. ОЩЕ тая вечер this very evening 74. ОЩЕ тогава then and there, there and then, already at the time 75. ОЩЕ толкова (за количество) as much again, (за брой) as many again 76. ОЩЕ тоя момент at this very moment 77. ОЩЕ утре as early as tomorrow, not later than tomorrow, tomorrow at latest, first thing tomorrow 78. го държи he's still got a fever, the fever still has him in its grip 79. дръж се здраво! hold (on) tight! ОЩЕ се здраво hold firm to s.th., cling to s.th. 80. дръж се прилично! be good! don't let yourself down! (за деца) behave yourself! не знае как да се държи he doesn't know how to behave, he has no manners 81. дръж се сериозно! stop fooling! ОЩЕ се с чест/доблестно demean o. s./behave honourably 82. дръж се! hold on! (не се отчайвай) chin up! never say die! keep smiling! (не отстъпвай!) don't give in! stick to your guns! 83. държи ми (мога) can, be able to, (имам смелост) have it in one to;have the pluck to 84. държи ми влага it keeps me going;I have s.th. to remember 85. едва се ОЩЕ на краката си my legs won't hold me, I am ready to drop. I can't keep upright, I am not steady on my legs 86. и ОЩЕ как I should think/say so, ам, and how 87. и днес ОЩЕ even to this day 88. има ОЩЕ време there is still/yet time 89. има ли ОЩЕ да идват? are any more coming? 90. искате ли ОЩЕ малко? will you have some more? 91. какво искаш ОЩЕ? what else/more do you want? 92. копчето се държи само на един конец the button is hanging by a thread 93. краката ми не ме ОЩЕт my legs don't hold me. I am dead beat 94. много се държи на/за great attention is paid to, they are very strict/particular about 95. мостът се държи на подпори the bridge is carried/ supported by piers 96. намалявам ОЩЕ пoвeчe reduce still further 97. не ОЩЕ not yet 98. оставам за ОЩЕ една седмица stay another week 99. прен. (имам сили) be active/fit/in good trim 100. редът ми ОЩЕ не е дошъл my turn hasn't come yet/is. still to come 101. стар е, но се държи there is life in the old dog yet;he is old but is keeping well 102. тая история ОЩЕ не е написана that history has yet to be written 103. той ОЩЕ спи he is still asleep 104. ще излезе ОЩЕ един том there is another volume to come 105. ще чакаш ли ОЩЕ? will yоu wait any longer?

  Български-английски речник > още

 • 17 повече

  more
  малко повече a little more
  нещо повече what is more, furthermore
  още повече still more
  не повече no more (от than)
  повече от more than, above
  все повече и повече (ever) more and more. increasingly
  още повече че, толкова повече че all the more that, especially as
  два пъти повече twice as much/many
  с едни цол/метър повече one inch/metre too much
  повече от една миля over a mile, a mile and better
  повече от всичко друго most of all
  обичам я повече от всичко I love her most/best of all
  това повече ми харесва I like this (one) better
  повече или по-малко more or less
  ни повече,ни по-малко от neither more nor less than, no less than
  колкото повече..., толкова повече... the more... the more...
  той е повече учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer
  повече, отколкото трябва more than is required/necessary/enough, ( прекалено) unduly
  (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess
  повече от половината a good half
  повече от две години over two years, more than two years
  повечето the (great) mass of
  повечеот хора most people, the majority of the people
  в повечето случаи for the most part, in most cases, mostly
  1. (за време-по-дълго, отново) any longer/more, no more. again
  той повече няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more
  повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more
  да ги нямаме повече такива разг. no more of this; don't let this happen again
  не мога повече I can't stand (it) any more
  * * *
  по̀вече,
  нареч.
  1. more; в \повече от случаите for the most part, in most cases, mostly; два пъти \повече twice as much/many; една карта в \повече one card too many; не \повече от (час) (an hour) at the most/разг. at the outside; нещо \повече what is more, furthermore; още \повече still more; още \повече че, толкова \повече че all the more that, especially as; \повече от две години over two years; \повече от една миля over a mile, a mile and better; \повече от половината a good half; \повече от хората most people, the majority of the people; \повече отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye; това \повече ми харесва I like this (one) better; той е \повече учен, отколкото лекар he is more of a scientist than a doctor; (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess;
  2. (за време ­ по-дълго, отново) any longer/more, no more, again; без да отлагам \повече without further delay; да ги нямаме \повече такива разг. no more of this; don’t let this happen again; не мога \повече I can’t stand (it) any more; \повече не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more.
  * * *
  1. (в излишък) extra, to spare, enough and to spare, in excess 2. (за време - no-дълго, отново) any longer/more, no more. again 3. more 4. ПОВЕЧЕ или no-малко more or less 5. ПОВЕЧЕ не го видяхме we saw him no more, we saw no more of him, we did not see him again/any more 6. ПОВЕЧЕ от more than, above 7. ПОВЕЧЕ от всичко друго most of all 8. ПОВЕЧЕ от две години over two years, more than two years 9. ПОВЕЧЕ от една миля over a mile, a mile and better 10. ПОВЕЧЕ от половината a good half 11. ПОВЕЧЕ, отколкото трябва more than is required/ necessary/enough, (прекалено) unduly 12. ПОВЕЧЕот хора most people, the majority of the people 13. ПОВЕЧЕто the (great) mass of 14. без да отлагам ПОВЕЧЕ without further delay 15. в ПОВЕЧЕто случаи for the most part, in most cases, mostly 16. все ПОВЕЧЕ и ПОВЕЧЕ (ever) more and more. increasingly 17. да ги нямаме ПОВЕЧЕ такива разг. no more of this;don't let this happen again 18. два пъти ПОВЕЧЕ twice as much/many 19. една карта в ПОВЕЧЕ one card too many 20. колкото ПОВЕЧЕ..., толкова ПОВЕЧЕ... the more... the more... 21. колкото е възможно ПОВЕЧЕ as much/many as possible 22. малко ПОВЕЧЕ a little more 23. не ПОВЕЧЕ no more (от than) 24. не мога ПОВЕЧЕ I can't stand (it) any more 25. не мога да чакам ПОВЕЧЕ I cannot wait any longer 26. нещо ПОВЕЧЕ what is more, furthermore 27. ни ПОВЕЧЕ,ни no-малко oт neither more nor less than, no less than 28. обичам я ПОВЕЧЕ от всичко I love her most/ best of all 29. отколкото се вижда на пръв поглед more than meets the eye 30. още ПОВЕЧЕ still more 31. още ПОВЕЧЕ че, толкова ПОВЕЧЕ че all the more that, especially as 32. с едни цол/метър ПОВЕЧЕ one inch/ metre too much 33. това ПОВЕЧЕ ми харесва I like this (one) better 34. той ПОВЕЧЕ няма да отива там he will not go there any more, he will not go there again, he will go there no more 35. той е ПОВЕЧЕ учен, отколкото адвокат he is more of a scientist than a lawyer

  Български-английски речник > повече

 • 18 седя

  1. sit, be seated
  седя изправен sit up straight
  седя по турски sit cross-legged
  седя на кон sit a horse
  седя в леглото sit up in bed
  седя на масата sit at the table
  седя на една маса с share o.'s table with
  седя на стол sit on a chair
  седя си sit
  седя и си почивам sit back and rest
  седя мирно sit/keep still
  седя,без да се помръдна sit tight
  2. (стоя, прекарвам) stay, remain, be
  седя до късно/нощем/цяла нощ sit up late/at night/all night
  седя с часове stay for hours
  седя при болен sit up with a sick person
  3. (за предмет, имот-съществува) be there, still stand
  седи ли още къщата? is the house still there/still standing?
  шкафът седи на тавана the dresser is/sits in the attic
  седя на тръни sit/be on tenterhooks
  седи ми (за дреха) be becoming, suit
  новата рокля ти седи много хубаво your new dress is very becoming, you look very well in your new dress
  седя т ми на главата/врата they're always at me, they never leave me alone
  * * *
  седя̀,
  гл.
  1. sit, be seated; \седя, без да се помръдна sit tight; \седя изправен sit up straight; \седя мирно sit/keep still; \седя на масата sit at the table; \седя на стол sit on a chair; \седя по турски sit cross-legged; \седя си sit;
  2. ( стоя, прекарвам) stay, remain, be; \седя до късно/нощем/цяла нощ sit up late/at night/all night; \седя с часове stay for hours;
  3. (за предмет, имот ­ съществува) be there, still stand; • \седя на тръни sit/be on tenterhooks; седят ми на главата/врата they’re always at me, they never leave me alone.
  * * *
  sit: седя cross-legged - седя по турски, седя at the table - седя на масата, седя in an armchair - седя на кресло, седяon a chair - седя на стол; be seated; (оставам, стоя): stay: How long are you going to седя in Turkey? - Колко дълго ще седиш в Турция?; remain; (съществува): be there, still stand: Is my old house седяing? - Старата ми къща седи ли още?
  * * *
  1. (за предмет, имот-съществува) be there, still stand 2. (стоя, прекарвам) stay, remain, be 3. sit, be seated 4. СЕДЯ в леглото sit up in bed 5. СЕДЯ до късно/нощем/цяла нощ sit up late/at night/all night 6. СЕДЯ и си почивам sit back and rest 7. СЕДЯ изправен sit up straight 8. СЕДЯ мирно sit/keep still 9. СЕДЯ на една маса с share o.'s table with 10. СЕДЯ на кон sit a horse 11. СЕДЯ на масата sit at the table 12. СЕДЯ на стол sit on a chair 13. СЕДЯ на тръни sit/be on tenterhooks 14. СЕДЯ пo турски sit cross-legged 15. СЕДЯ при болен sit up with a sick person 16. СЕДЯ с часове stay for hours 17. СЕДЯ си sit 18. СЕДЯ т ми на главата/врата they're always at me, they never leavе me alone 19. СЕДЯ,без да се помръдна sit tight 20. новата рокля ти седи много хубаво your new dress is very becoming, you look very well in your new dress 21. седи ли още къщата? is the house still there/still standing? 22. седи ми (за дреха) be becoming, suit 23. шкафът седи на тавана the dresser is/sits in the attic

  Български-английски речник > седя

 • 19 ставам

  1. stand/get up, rise
  (от легло) get up, rise, be up
  (оздравявам) be up and about
  (въставам) rise (up), rise in arms
  ставам на крака rise to o.'s feet
  не ставам от мятото си keep o.'s seat
  ставам от легло get out of bed
  ставам от леглото с левия крак get out of bed on the wrong side
  ставам рано и лягам рано keep early hours
  ставай! get up! up with you!
  2. (придобивам нови качества, преминавам в друго състояние) become, get, grow, turn; grow up to be
  ставам учител become a teacher
  ставам моряк go to sea, become a sailor
  ставам търговец go into business, become a merchant
  той ще стане добър лекар/музикант he'll make a good doctor/musician
  ставам подозрителен become suspicious
  ставам сериозен become/grow serious, разг. pull a long face
  ставам богат get/grow rich, make a fortune
  ставам червен turn red
  болният става все по-зле the patient is getting worse and worse
  ставам голям grow up/big
  ставам друг change
  не ставай глупав don't be silly/idiotic; don't be a fool/an idiot; don't make a fool of yourself
  така се става... that's how you become...
  когато станеш на моята възраст when you reach my age, when you get to be my age, when you are as old as I am
  ставам за смях become a laughing stock
  ставам за срам be put to shame, disgrace o.s.
  става нужда it becomes necessary
  става хладно it's getting cold, it's turning chilly
  става ми тъжно/скучно be/feel sad/bored
  става ми смешно feel like laughing
  става ми лошо feel ill/faint/unwell; be taken ill suddenly
  става ми съвестно feel scruples (за about, да about с ger.)
  става ми мъчно, когато feel sorry when
  става ми мъчно/жал за feel sorry for
  ставам на нищо be ruined
  3. (годен съм) do, be fit (за for); make
  този плат не става за летен костюм this material won't do for a summer suit
  той не става за пазач he's not suitable/fit for a watchman, he won't make a good watchman
  4. (случва се, състои се) happen, come about, fall out, occur, come to be; take place, be held; be in progress, go on
  какво става? what's the matter? what's up? what's going on?
  какво става с тебе? what's the matter with you?
  what's wrong with you? (къде се губиш) what have you been doing with yourself?
  нещо става there's something up, there is something going on
  става нещо с there's something wrong with
  какво ще стане ако... what (will happen) if...
  преди да разбера какво става before I knew where I was; before I could say knife/Jack Robinson
  каквото и да стане whatever happens, come what may, no matter what happens; come hell or high water; rain or shine
  стават такива работи these things do/will happen
  и това става that's possible, that's one of the things that do happen
  добре стана, че it was lucky that, it was all to the good that, it was a piece of luck that
  съжалявам, че стана така I'm sorry things have turned out the way they have
  събранията стават тук/веднаж месечно meetings take place/are held here/once a month
  * * *
  ста̀вам,
  гл.
  1. stand/get up, rise; ( след падане) pick o.s. up; (от легло) get up, rise, be up; ( оздравявам) be up and about; ( въставам) rise (up), rise in arms; винаги \ставам рано practise early rising; ставай! get up! up with you! \ставам на крака rise to o.’s feet; \ставам накриво get out of bed on the wrong side; \ставам от легло get out of bed; \ставам рано и лягам рано keep early hours;
  2. ( придобивам нови качества, преминавам в друго състояние) become, get, grow, turn; grow up to be; болният става все по-зле the patient is getting worse and worse; не ставай глупав don’t be silly/idiotic; don’t be a fool/an idiot; don’t make a fool of yourself; \ставам богат get/grow rich, make a fortune; \ставам голям grow up/big; \ставам за смях become a laughing stock; \ставам за срам be put to shame, disgrace o.s.; \ставам на нищо be ruined; \ставам опасен turn dangerous; \ставам сериозен become/grow serious, разг. pull a long face; \ставам търговец go into business, become a merchant; той ще стане добър лекар/музикант he’ll make a good doctor/musician;
  3. ( годен съм) do, be fit (за for); make; ( готов съм) be ready; от това вече маса не става this table is done for/ruined; стана ли обедът? is dinner ready? тази пола става още за носене this skirt is still fit to wear;
  4. ( случва се, състои се) happen, come about, fall out, occur, come to be; take place, be held; be in progress, go on; добре стана, че it was lucky that, it was all to the good that, it was a piece of luck that; какво става? what’s the matter? what’s up? what’s going on? каквото и да стане whatever happens; come hell or high water; rain or shine; каквото ще да стане (на всяка цена) at all costs, at any price, by all means, (не се интересувам от последиците) come what may, come hell or high water; нещо му стана на радиото something went wrong with the radio; нещо става there’s something up, there is something going on; става нещо c there’s something wrong with; стават странни неща там there are strange goings-on there; стават такива работи these things do/will happen; стана тя, каквато стана the fat is in the fire; съжалявам, че стана така I’m sorry things have turned out the way they have; това стана пред очите ми it happened in my sight;
  5. ( излиза сполучлив) come off; be done; come (от of); житата не станаха тази година the wheat crop was poor this year; нищо няма да стане nothing will come of it; разг. (it’s) no go; така става ли? will that do? will that be all right? тук става хубав мед they get good honey in these parts;
  6. ( вирея) grow, thrive;
  7. ( прилягам ­ за дрехи и пр.) fit; обувките ми стават my shoes fit (well);
  8. ( идва, наближава ­ за време) come; става нощ night comes/falls; стана време да the time has come to;
  9. разг. ( при отговор ­ бива, може) all right, O.K., agreed;
  10. ( възлизам на, наброявам) add/come up to; grow to; get to be; • не става! it’s no go! от всяко дърво свирка не става you can’t make a silk purse out of a sow’s ear; става! ( съгласен съм) it’s a go! \ставам причина за cause, bring about, (за човек) be to blame for; \ставам с кокошките/в тъмни зори get/be up with the lark; станалото ­ станало let bygones be bygones; what is done cannot be undone; let the dead bury their dead; it’s no use crying over spilt milk.
  * * *
  get up (от легло); stand (обик. с up, от стол); become: ставам a doctor - ставам лекар; get: ставам ready - ставам готов evenings it ставамs cold - вечер става студено; grow: ставам red - ставам червен, ставам angry - ставам ядосан; be fit (годен съм); do (върша работа); (случва се): go on: What is going on with your parents? - Какво става с родителите ти?; happen: Strange things ставам in this house. - В тази къща стават странни неща., whatever ставамs - каквото и да стане; come off (излиза сполучлив); fit (по мярка съм): the shoes do not ставам me - обувките не ми стават; pass ; befall ; get on
  * * *
  1. (въставам) rise (up), rise in arms 2. (годен съм) do, be fit (за for);make 3. (готов съм) be ready 4. (оздравявам) be up and about 5. (от легло) get up, rise, be up 6. (придобивам нови качества, преминавам в друго състояние) become, get, grow, turn;grow up to be 7. (след падане) pick o.s. up 8. (случва се, състои се) happen, come about, fall out, occur, come to be;take place, be held;be in progress, go on 9. stand/get up, rise 10. what's wrong with you ? (къде се губиш) what have you been doing with yourself? 11. СТАВАМ богат get/grow rich, make a fortune 12. СТАВАМ голям grow up/big 13. СТАВАМ друг change 14. СТАВАМ за смях become a laughing stock 15. СТАВАМ за срам be put to shame, disgrace o. s. 16. СТАВАМ моряк go to sea, become a sailor 17. СТАВАМ на крака rise to o.'s feet 18. СТАВАМ на нищо be ruined 19. СТАВАМ от легло get out of bed 20. СТАВАМ от леглото с левия крак get out of bed on the wrong side 21. СТАВАМ подозрителен become suspicious 22. СТАВАМ рано и лягам рано keep early hours 23. СТАВАМ сериозен become/ grow serious, разг. pull a long face 24. СТАВАМ търговец go into business, become a merchant 25. СТАВАМ учител become a teacher 26. СТАВАМ червен turn red 27. ако това изобщо някога стане if this ever comes to pass 28. болният става все по-зле the patient is getting worse and worse 29. добре стана, че it was lucky that, it was all to the good that, it was a piece of luck that 30. и това става that's possible, that's one of the things that do happen 31. какво става с тебе? what's the matter with you? 32. какво става? what's the matter?what's up?what's going on? 33. какво ще стане ако... what (will happen) if... 34. каквото и да стане whatever happens, come what may, no matter what happens;come hell or high water;rain or shine 35. каквото ще да стане (на всяка цена) at all costs, at any price, by all means, (не се интересувам от последиците) come what may 36. когато стана на двадесет години when he was twenty 37. когато станеш на моята възраст when you reach my age, when you get to be my age, when you are as old as I am 38. на сърцето й стана по-леко she felt relieved 39. не СТАВАМ от мятото си keep o.'s seat 40. не ставай глупав don't be silly/idiotic;don't be a fool/an idiot;don't make a fool of yourself 41. нещо му стана на 42. нещо става there's something up, there is something going on 43. от това вече маса не става this table is done for/ruined 44. преди да разбера какво става before I knew where I was;before I could say knife/Jack Robinson 45. става ми лошо feel ill/faint/ unwell;be taken ill suddenly 46. става ми мъчно, когато feel sorry when 47. става ми мъчно/жал за feel sorry for 48. става ми смешно feel like laughing 49. става ми съвестно feel scruples (за about, да about с ger.) 50. става ми тъжно/ скучно be/feel sad/bored 51. става нещо с there's something wrong with 52. става нужда it becomes necessary 53. става хладно it's getting cold, it's turning chilly 54. ставай! get up! up with you! 55. стават такива работи these things do/will happen 56. стана ли обедът? is dinner ready? 57. събранията стават тук/веднаж месечно meetings take placе/are held here/once a month 58. съжалявам, че стана така I'm sorry things have turnеd out the way they have 59. тази пола става още за носене this skirt is still fit to wear 60. така се става... that's how you become... 61. този плат не става за летен костюм this material won't do for a summer suit 62. той не става за пазач he's not suitable/fit for a watchman, he won't make a good watchman 63. той ще стане добър лекар/музикант he'll make a good doctor/musician 64. щом стана утре сутрин first thing tomorrow

  Български-английски речник > ставам

 • 20 стана

  вж. ставам
  * * *
  ста̀на,
  ста̀вам гл.
  1. stand/get up, rise; ( след падане) pick o.s. up; (от легло) get up, rise, be up; ( оздравявам) be up and about; ( въставам) rise (up), rise in arms; винаги \стана рано practise early rising; ставай! get up! up with you! \стана на крака rise to o.’s feet; \стана накриво get out of bed on the wrong side; \стана от легло get out of bed; \стана рано и лягам рано keep early hours;
  2. ( придобивам нови качества, преминавам в друго състояние) become, get, grow, turn; grow up to be; болният става все по-зле the patient is getting worse and worse; не ставай глупав don’t be silly/idiotic; don’t be a fool/an idiot; don’t make a fool of yourself; \стана богат get/grow rich, make a fortune; \стана голям grow up/big; \стана за смях become a laughing stock; \стана за срам be put to shame, disgrace o.s.; \стана на нищо be ruined; \стана опасен turn dangerous; \стана сериозен become/grow serious, разг. pull a long face; \стана търговец go into business, become a merchant; той ще стане добър лекар/музикант he’ll make a good doctor/musician;
  3. ( годен съм) do, be fit (за for); make; ( готов съм) be ready; от това вече маса не става this table is done for/ruined; стана ли обедът? is dinner ready? тази пола става още за носене this skirt is still fit to wear;
  4. ( случва се, състои се) happen, come about, fall out, occur, come to be; take place, be held; be in progress, go on; добре стана, че it was lucky that, it was all to the good that, it was a piece of luck that; какво става? what’s the matter? what’s up? what’s going on? каквото и да стане whatever happens; come hell or high water; rain or shine; каквото ще да стане (на всяка цена) at all costs, at any price, by all means, (не се интересувам от последиците) come what may, come hell or high water; нещо му стана на радиото something went wrong with the radio; нещо става there’s something up, there is something going on; става нещо c there’s something wrong with; стават странни неща там there are strange goings-on there; стават такива работи these things do/will happen; стана тя, каквато стана the fat is in the fire; съжалявам, че стана така I’m sorry things have turned out the way they have; това стана пред очите ми it happened in my sight;
  5. ( излиза сполучлив) come off; be done; come (от of); житата не станаха тази година the wheat crop was poor this year; нищо няма да стане nothing will come of it; разг. (it’s) no go; така става ли? will that do? will that be all right? тук става хубав мед they get good honey in these parts;
  6. ( вирея) grow, thrive;
  7. ( прилягам ­ за дрехи и пр.) fit; обувките ми стават my shoes fit (well);
  8. ( идва, наближава ­ за време) come; става нощ night comes/falls; стана време да the time has come to;
  9. разг. ( при отговор ­ бива, може) all right, O.K., agreed;
  10. ( възлизам на, наброявам) add/come up to; grow to; get to be; • не става! it’s no go! от всяко дърво свирка не става you can’t make a silk purse out of a sow’s ear; става! ( съгласен съм) it’s a go! \стана причина за cause, bring about, (за човек) be to blame for; \стана с кокошките/в тъмни зори get/be up with the lark; станалото ­ станало let bygones be bygones; what is done cannot be undone; let the dead bury their dead; it’s no use crying over spilt milk.
  * * *
  вж. ставам

  Български-английски речник > стана

См. также в других словарях:

 • Stand Still — Stand Still, Look Pretty Saltar a navegación, búsqueda Stand Still, Look Pretty es el álbum debut del dúo estadounidense The Wreckers. El álbum salió al mercado en 2006 conquistando la listas de música Country de Estados Unidos y Reino Unido. Fue …   Wikipedia Español

 • stand|still — «STAND STIHL», noun, adjective. –n. 1. a complete stop; halt; pause: »All activity about the place had come to a standstill at noontime. SYNONYM(S): cessation, deadlock. 2. a state of being unable to proceed, owing to exhaustion: »[Robert E.] Lee …   Useful english dictionary

 • stand still — index halt, pause, rest (cease from action) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • Stand Still — Infobox Album | Name = Stand Still Type = Live Album Artist = The Stone Roses Released = 1991 Recorded = 1989 Genre = Alternative rock Length = 65:00 Label = Buccaneer Producer = Reviews = Last album = This album = Stand Still (1991) Next album …   Wikipedia

 • stand still — Synonyms and related words: abide, be conservative, be still, coast, do nothing, freeze, keep quiet, leave alone, let alone, let be, lie still, mark time, not breathe, not stir, oppose change, remain, remain motionless, repose, rest, stand, stand …   Moby Thesaurus

 • stand still — verb remain in place; hold still; remain fixed or immobile (Freq. 7) Traffic stood still when the funeral procession passed by • Ant: ↑move • Derivationally related forms: ↑standstill • Hyponyms: ↑freeze …   Useful english dictionary

 • stand-still — n. Stand, stop, interruption, cessation …   New dictionary of synonyms

 • stand still — be in an upright position without moving …   English contemporary dictionary

 • stand still — oþstandan …   English to the Old English

 • stand·still — /ˈstændˌstıl/ noun [singular] : a state in which all activity or motion is stopped Production is at a standstill. [=production has stopped completely] The accident brought traffic to a standstill …   Useful english dictionary

 • stand-still — …   Useful english dictionary

Книги

Другие книги по запросу «stand-still» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»